Ebook Giúp con phát triển ngôn ngữ: Phần 1

Chia sẻ: Sony Sony | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

0
6
lượt xem
2
download

Ebook Giúp con phát triển ngôn ngữ: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook Giúp con phát triển ngôn ngữ: Phần 1 sẽ trình bày các nội dung xoay quanh vấn đề dạy trẻ bằng danh từ vốn có, giới thiệu những trải nghiệm thực tế về các vấn đề sai phạm mà các bậc phụ huynh cha mẹ thường mắc phải trong việc phát triển ngôn ngữ và cách thức dạy con. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Giúp con phát triển ngôn ngữ: Phần 1

P<br /> �<br /> c<br /> P K� t<br /> ,.<br /> <br /> p<br /> U<br /> @-i<br /> c<br /> <br /> !1�t<br /> P<br /> tn�n<br /> nggn<br /> nga<br /> <br /> Rat mong nhi.ln dvqc gop y cua ban doc<br /> Moi y kien xin glii ve email: nguoimetot@quangvanbooks.com<br /> <br /> 11: .?a : ' 00 :11 .z 1") J -t-1f --c<br /> ;fotf::IJo���-t"<br /> All rights reserved<br /> uKOYUMEISHI" KOSODATEbyKumikoKato<br /> Copyright© 2012 byKumikoKato<br /> All rights reserved.<br /> Original Japanese edition published by Asahi Shimbun Publications Inc.<br /> This Vietnamese language edition si published by arrangement with Asahi Shim­<br /> bun Publications Inc., Tokyo in care ofTuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo<br /> <br /> Ban quy�n: Db Quynh Anh<br /> Bien t(lp: Quynh Anh<br /> Sfra ban in: Nguy�n Ha<br /> Hqp dong xuat ban sach dl!OC ky giil'a Cong ty c6 phan sach va truyen thong<br /> Quang Van va Nha xuat ban Bao Asahi thong qua dai dien Tuttle-Mori Agency, Inc.<br /> Ban quyen tieng Viet ·Giup con phdt trien ng6n ngil' ©Cong ty c6 phan sach va<br /> truyen thong Quang Van 2015.<br /> Ban quyen tac pham da duqc bao h9. Mi hlnh thuc xuat ban, sao chup, phan<br /> ph6i dlioi dang in an hoac van ban c:lien tli, c:lac biet la vi¢c phat tan tren mang Internet<br /> ma khong c6 s\f cho phep bang van ban cua Cong ty c6 phan sach va truyen thong<br /> Quang Van la vi pham phap lu?t va lam t6n hai den quyen<br /> <br /> loi cua cong ty va tac gia.<br /> <br /> Khong Ling h9 , khuyen khich nhil'ng hanh vi vi pham ban quyen.<br /> Chi mua ban ban in hop phap.<br /> <br /> Bien m1;1c tren xuat ban pham cua Thuvi�n Quoc gia Vi�t Nam<br /> Kato Kumiko<br /> Giup con phat trien ngon ngil': Me Nhi.lt day con bang danh<br /> <br /> W v6n c6 I Kato<br /> <br /> Kumiko; £>ang Thanh Huyen d!ch. - H.: Van hc; Cong ty Truyen thong Quang Van,<br /> 2015. - 2ootr.; l 9cm. - (Tu sach Ngvoi m� tot)<br /> ISBN 9786046954385<br /> 1. Day con 2. Ng6n ngil' 3. Nhat Ban<br /> 649. 680952 - dc23<br /> VHH0236p-CIP<br /> <br /> KATO<br /> <br /> KUMIKO<br /> <br /> DANG THANH HUYEN dich<br /> <br /> NHA XUAT BAN VAN HQC<br /> <br /> ··!.<br /> .�<br /> <br /> ,_<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản