Ebook Góp phần tìm hiểu biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay: Phần 1 - NXB Khoa học Xã hội

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
22
lượt xem
8
download

Ebook Góp phần tìm hiểu biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay: Phần 1 - NXB Khoa học Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong cuốn sách, trước hết tác giả thử xây dựng một vài quan điểm mang tính xã hội học để lý giải khía cạnh xã hội quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ờ Việt Nam trên cấp độ vĩ mô, bản thân quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay là một vấn đề xã hội cơ bản, bao trùm nhất... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sách với 3 nội dung đầu trình bày: Cơ sở lý luận và phương pháp luận, khung phân tích hiện thực xã hội Việt Nam, động thái dân số và biến đổi xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Góp phần tìm hiểu biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay: Phần 1 - NXB Khoa học Xã hội

V IỆ N K H O A H Ọ C X Ã H Ộ I V I Ệ T N A M<br /> V IỆ N P H Á T T R IỂ N B Ể N V Ữ N G V Ù N G N A M B Ộ<br /> <br /> BÙI THẾ CƯỜNG<br /> <br /> GÓP PHẦN TÌM HIỂU<br /> ©ũiíM © © a t ó \j^Ệw<br /> <br /> ỏ VIÊT NAM HỈÊN NAY<br /> <br /> 1<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG NAM BỘ<br /> í<br /> <br /> BÙI THẾ CƯỜNG<br /> <br /> GÓP PHẦN TÌM HIỂU<br /> <br /> BIÊN ĐỔI XÃ HỘI<br /> m<br /> ở VIỆT<br /> NAM HIỆN<br /> NAY<br /> ■<br /> ■<br /> Kết quả nghiên cứu của<br /> Để tài KX.02.10 (2001-2005)<br /> <br /> i<br /> <br /> '<br /> <br /> 4 8 7 B 9<br /> <br /> xuất bàn kho a học xã hội<br /> <br /> '<br /> <br /> HÀ N Ộ I - 2010<br /> <br /> NHŨNG NGƯỜI THAM GIA<br /> TRONG ĐỀ TÀI KX.02.10 (PHÀN XÃ HỘI)<br /> 1 PGS;i SKH. Bùi Quang í^iìng Viện Xă hội học<br /> 2<br /> <br /> IS Duung Chí Thiện<br /> <br /> Viện Xã hội học<br /> <br /> ì<br /> <br /> ! lìS. Đặng Ngọc Quang<br /> <br /> lYung tâm Dịch vụ phát triển nông thôn<br /> <br /> 4. PGS.TS. Đặng Nguyên Anh<br /> <br /> Viện Khoa học xã hội Việt Nam<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Viện Xà hội học<br /> <br /> rhS. Đặng Việt Phương<br /> <br /> 6. ThS. Đồ M inh Khuê<br /> <br /> Viện Xã hội học<br /> <br /> 7. TS, Đỗ Thiên Kính<br /> <br /> Viện Xã hội học<br /> <br /> 8. ThS. L ê H ả iH à<br /> <br /> Đại học Y tế côĩìg cộng<br /> <br /> 9<br /> <br /> Viện Xă hội học<br /> <br /> ỉ hS. Lê Mạnh Năĩĩì<br /> <br /> 10.<br /> <br /> Lê Thanh Sang<br /> <br /> Viện Phát triển bền vững Vùng Naiii Bộ<br /> <br /> 11. TS. Lưu Hồng Minh<br /> <br /> Học viện Chính trị-Hành chính Quốc<br /> gia Hồ Chí Minh<br /> <br /> 12 PGS.TS. Mai Quỳnh Nam<br /> <br /> Viện Nghiên cứu ro n người<br /> <br /> n . PGS.IS. Mai Văn Hai<br /> <br /> Viện Xã hội học<br /> <br /> 11. I hS. Nguyễn Đức C hiện<br /> <br /> Viện Xã hội học<br /> <br /> 15. I s. Nguyễn Bức Iruyếỉi<br /> <br /> Viện Xà hội hục<br /> <br /> lò. ilìS Nguyễn Hồng Quang<br /> <br /> I rung tâm Nghiên cưu và tií vấn về<br /> pỉiát triển<br /> <br /> 17 Í S Nguyễĩi ỉíữu UOng<br /> <br /> Viện Khoa lìọe Lao đòng vá các vắn<br /> đề xã hội<br /> <br /> 18. Nguyễn Pharì Lâm<br /> <br /> Việĩi Xã hội học<br /> <br /> 19 ThS^ Phạm Liêíi Kết<br /> <br /> Viện Xă hội [}ỌC<br /> <br /> 20. PCÌS.rS Phạm Văn Bích<br /> <br /> Viện Xã hội học<br /> <br /> 21. Phạm Xuân Đại<br /> <br /> Viện Xă hội học<br /> <br /> 22. OS.TS. fô Duy Hợp<br /> <br /> Viện Xã hội học<br /> <br /> 23. P a S .lS . T rầ n lirn iO iu iriị/<br /> <br /> Việĩi Phái íriểrỉ bền vững Vùng Nam Bộ<br /> <br /> ?A. rs . ĩrịn h Hòa Binh<br /> <br /> Viện Xà hội học<br /> <br /> 23<br /> <br /> Nhà nghiên cứu tự Jo<br /> <br /> ĩ rinh ! ỈU) Hỏa<br /> <br /> 26. rs<br /> <br /> ì rưoỉigXuân íurơr\g<br /> <br /> Viện Xà hội hục<br /> <br /> 27 I S. Võ ( ’ỏng Ngu>ệii<br /> <br /> Viện Phát tĩiển bền vửiìg Vùng Nain Bộ<br /> <br /> 28 tViS.rS. V Ũ T u ấn ỉỉu )<br /> <br /> Việĩi Xá hội học<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> C H Ù 'V IẾ T T Á T<br /> <br /> 8<br /> <br /> D AN H MỤC BẢNG<br /> <br /> 9<br /> <br /> D A N H M Ụ C HỘP V À H ÌN H<br /> <br /> 11<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 13<br /> <br /> CHUƠNG MỌT. Cơ sở LÝ LUẠN VÀ PHUƠNCiPHÁPLUẬN<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.1. Xã hội học về công im liiệp hoá hiện đại hoá<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.2. Những quan điềm xã hội học cơ bàn<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.3. Hiện đại hóa nhìn từ khái niệm phát triển<br /> <br /> 30<br /> <br /> 1.4. Từ lý luận đến định hướng tư tưỏníi và triển khai chính sách<br /> <br /> 44<br /> <br /> 1.5. L ý luận phát triển quốc tế 'í óni tắt và kiến nghị<br /> <br /> 45<br /> <br /> CHƯƠNG HAI. KHUNG PHẢN TÍCH HIỆN 11lực XÂ HỘI<br /> V IỆ I' N A M<br /> <br /> 55<br /> <br /> 2.1. Kluiỏn mẫu văn hoá-xâ hội<br /> <br /> 55<br /> <br /> 2.2. Tương tác cùa ba khuôn mầu: M ột k liu iig iý thuyết để Iih iii<br /> thực tế V iệt Nam<br /> <br /> 55<br /> <br /> 2.3. Toàn cầu là xuất phát điểm<br /> <br /> 59<br /> <br /> 2.4. Kết hụp cliù Iighĩa tu bán và chù nghĩa \ã hội<br /> <br /> 63<br /> <br /> 2.5. Bản đồ lác động xã hội<br /> <br /> 65<br /> <br /> 2.6. Đ i tim một diễn Iiiài K luận: Tóm tắt và kiến Iighị<br /> <br /> 69<br /> <br /> CHƯ Ơ NG B A . ĐỘ N G T H Á I D ÂN SÓ V À<br /> <br /> B ll-N Đ Ỏ I X Ả<br /> <br /> llộ l<br /> <br /> 71<br /> <br /> 3.1. Kỷ nguyên dân số vàng<br /> <br /> 72<br /> <br /> 3.2. Di dàii<br /> <br /> 81<br /> <br /> 3.3. Già lioá dân số<br /> <br /> 92<br /> <br /> 3.4. Động lực dân số' 'í ÓIII tắt và kiến nghị<br /> <br /> 97<br /> <br /> CHƯƠNG BÓ N. V Ả N HỎA<br /> <br /> 103<br /> <br /> 4.1. Văn hóa nhìn từ quan đicni hiện đai hỏa<br /> <br /> 104<br /> <br /> 4.2. N lìung vấn đề văn hỏa hiện na><br /> <br /> 106<br /> <br /> 4.3. Hiện đại hóa văn lìỏa: Tóm tẳt và kiến nglìị<br /> <br /> 122<br /> <br /> C l IƯƠNG N Ã M . BẢ 1 BÌNl-ỉ Đ À N G V À K H 1 C ẢU X Ả HỘI<br /> <br /> 127<br /> <br /> 5.1. Khái niệm<br /> <br /> 127<br /> <br /> 5.2. MỘI lỏm ỉuợc về kéi Lẩu \à hội V iệ l Nam<br /> <br /> 128<br /> <br /> 5.3. Kết cấu \a hội: Nhìn ÍÌI plìủii tích dịnlì luoiìg<br /> <br /> 130<br /> <br /> 5.1. Kết cấu \ã hội: M ột plìân tíclì định tínlì<br /> <br /> 142<br /> <br /> 5.5 D iềii chinh két cấu \ã hội: Tóm tắt và kiến nghị<br /> <br /> 146<br /> <br /> CHƯ Ơ NG SÁU PHÚC’ LỢI X Ả HỘI<br /> <br /> 149<br /> <br /> 6.1. Khái niệnì p lu k lọ i xà hội<br /> <br /> 149<br /> <br /> 6 2 Phúc lọi \à lìội Iroiìu \ã hội cônụ imhiệp<br /> <br /> 151<br /> <br /> 6 ì<br /> <br /> 153<br /> <br /> M ỏ hiniỉ plỉúc lọi \a liọi ơ Việt Naiìi<br /> <br /> 6.4. ỈMìúc ỉựi \à hội: N lìin lừ phân tíclì định ỉuọiìg<br /> <br /> 165<br /> <br /> ò 5 Những clìiỉ dề clìínlì cua |)luic lợi \ã hội hiện na><br /> <br /> 160<br /> <br /> 6.6 1rỏ lại \ ỏ i 1) tiio n g pluit’ lọ! loàii dan. M ội kỉến nghị<br /> k lia liìi?<br /> .<br /> <br /> 168<br /> <br /> ( IIU (1N (J<br /> <br /> in<br /> <br /> M O IIÌN II X A ỈIO I V A Ọ L iA N L Y X Á liỌ Ỉ<br /> <br /> 7 1 M ò liiiih díì liin li liĩànli<br /> <br /> 7<br /> / ỉ<br /> <br /> in<br /> <br /> M uùi vAii dề CO' híìii íìiìh luionu dền phái liicn. t|uàn lý<br /> biếu dỏi Xíì lìội<br /> r á c n h â n tố bầl õ n d n i h<br /> <br /> cỊiiaiì l>' k h u n g lio íH ìg<br /> <br /> 175<br /> 180<br /> <br /> 7 4 N lìữ ỉì^ giâi plìáp nhìn tù tiếp cậiì \ã lìội lì(K'<br /> <br /> 182<br /> <br /> K Ẻ ! I. U Ả N<br /> <br /> 188<br /> <br /> lẢ I í lf 11 l í l \ M<br /> <br /> K tlA O<br /> <br /> 191<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản