Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5

Chia sẻ: Nguyễn Đình Bảy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:401

0
727
lượt xem
259
download

Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5 gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1949, phản ánh sâu sắc tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5

 1. Héi ®ång xuÊt b¶n ®μo duy tïng Chñ tÞch Héi ®ång hå chÝ minh nguyÔn ®øc b×nh Hμ ®¨ng Phã Chñ tÞch Héi ®ång Uû viªn Héi ®ång toμn tËp ®Æng xu©n kú " trÇn träng t©n " NguyÔn duy quý ®ç nguyªn ph−¬ng " " 5 Hoμng minh th¶o " 1947 - 1949 TrÇn nh©m " XuÊt b¶n lÇn thø hai Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o ®Æng xu©n kú song thμnh nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 5 ®øc v−îng (Chñ biªn) trÇn h¶i Nhμ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia phan minh hiÒn Hμ Néi - 2000
 2. -6 VII -5 LêI GiíI THIÖU TËP 5 Hå ChÝ Minh Toμn tËp, TËp 5 gåm nh÷ng t¸c phÈm, bμi nãi, bμi viÕt cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ ®Çu n¨m 1947 ®Õn cuèi n¨m 1949, ph¶n ¸nh s©u s¾c t− t−ëng, ®−êng lèi chiÕn l−îc, s¸ch l−îc cña §¶ng ta vμ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. Víi b¶n chÊt x©m l−îc vμ hiÕu chiÕn, kÎ thï ®· l¸o x−îc göi 3 tèi hËu th− trong hai ngμy, ®ßi chóng ta ph¶i h¹ vò khÝ; chóng ®· buéc nh©n d©n ta ph¶i cÇm sóng ®øng lªn b¶o vÖ nÒn ®éc lËp vμ danh dù cña m×nh. C¶ n−íc v©ng theo vμ tin theo lêi kªu gäi cña l·nh tô tèi cao, hïng dòng ®i vμo cuéc kh¸ng chiÕn thÇn th¸nh víi tinh thÇn "c¶m tö cho Tæ quèc quyÕt sinh!". MÆc dï sóng ®· næ, m¸u ®· ch¶y, nhiÒu nhμ cöa, ®−êng s¸, cÇu cèng, lμng m¹c... ®· bÞ thiªu huû, nh−ng trªn tinh thÇn thiÕt tha víi nh©n ®¹o vμ hoμ b×nh, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· liªn tôc göi hμng chôc bøc th− vμ lêi kªu gäi ®Õn Tæng thèng, Thñ t−íng, Quèc héi, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p, thÓ hiÖn ý muèn thμnh thùc hoμ b×nh cña ta, kªu gäi hä h·y chÊm døt chiÕn tranh, lËp l¹i sù giao h¶o gi÷a hai n−íc. Ng−êi viÕt: "Mong quèc d©n Ph¸p hiÓu r»ng chóng t«i kh«ng h»n thï g× d©n téc Ph¸p. Chóng t«i b¾t buéc ph¶i chiÕn ®Êu chèng bän thùc d©n ph¶n ®éng ®ang m−u m« xÎ c¾t Tæ quèc chóng t«i, ®−a chóng t«i vμo vßng n« lÖ vμ gieo r¾c sù chia rÏ gi÷a hai d©n téc Ph¸p vμ ViÖt. Nh−ng chóng t«i kh«ng chiÕn ®Êu chèng l¹i n−íc Ph¸p míi vμ quèc d©n Ph¸p, chóng t«i l¹i cßn muèn hîp t¸c th©n ¸i" (tr.3). Ng−êi nªu cao nguyÖn väng hoμ b×nh vμ th©n thiÖn cña nh©n d©n ta, "mét nÒn hoμ b×nh hîp c«ng lý vμ xøng ®¸ng, thuËn tiÖn cho hai d©n téc". "ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p chØ cÇn cã mét cö chØ c«ng nhËn ®éc lËp vμ thèng nhÊt cña n−íc ViÖt Nam lμ chÊm døt ®−îc nh÷ng tai biÕn nμy, hoμ
 3. VIII -4 IX -3 b×nh vμ trËt tù sÏ trë l¹i ngay tøc kh¾c" (tr.12). Toμn d©n kh¸ng chiÕn, Nh−ng bän thùc d©n x©m l−îc ngoan cè, víi bom ®¹n vμ s¾t thÐp Toμn diÖn kh¸ng chiÕn, trong tay, t−ëng r»ng chØ cÇn vμi tuÇn, vμi th¸ng lμ ®ñ ®Ì bÑp søc chiÕn ... võa kh¸ng chiÕn, ®Êu cña nh©n d©n ta nªn chóng ®· cù tuyÖt mäi cuéc gÆp gì vμ dμn xÕp. Võa kiÕn quèc" (tr.444 - 445). Nh©n d©n ta kh«ng cã con ®−êng nμo kh¸c lμ ph¶i ®¸nh, "®¸nh cho ®Õn th¾ng lîi hoμn toμn, ®¸nh cho ®Õn ®éc lËp vμ thèng nhÊt thËt sù" (tr.720). Søc m¹nh tæng hîp cña chiÕn tranh nh©n d©n chØ cã thÓ ph¸t huy ®−îc ®Çy ®ñ khi x©y dùng ®−îc mét lùc l−îng vò trang hïng m¹nh cña VËn dông b¶n chÊt c¸ch m¹ng vμ khoa häc cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin, nh©n d©n. B−íc vμo cuéc kh¸ng chiÕn, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kh«ng lóc kÕt hîp víi truyÒn thèng ®¸nh giÆc, gi÷ n−íc cña cha «ng, Chñ tÞch Hå ChÝ nμo ngõng ch¨m lo x©y dùng qu©n ®éi ta thμnh mét qu©n ®éi anh hïng, Minh ®· ®Ò ra ®−êng lèi, ph−¬ng ch©m kh¸ng chiÕn linh ho¹t, s¸ng t¹o, phï b¸ch chiÕn b¸ch th¾ng. Ng−êi ®Æc biÖt coi träng viÖc gi¸o dôc chÝnh trÞ, t− hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam. §ã lμ ®−êng lèi toμn d©n kh¸ng chiÕn, toμn diÖn t−ëng cho c¸n bé vμ chiÕn sÜ, nh¾c nhë hä ph¶i lu«n lu«n n¾m v÷ng nguån kh¸ng chiÕn víi ph−¬ng ch©m l©u dμi vμ dùa vμo søc m×nh lμ chÝnh. gèc, b¶n chÊt, môc tiªu chiÕn ®Êu cña qu©n ®éi ta: "VÖ quèc qu©n lμ qu©n Ng−êi chØ râ: "§Þch muèn dïng c¸ch ®¸nh mau, th¾ng mau. NÕu chiÕn ®éi cña nh©n d©n, ®Ó b¶o vÖ ®ång bμo, gi÷ g×n Tæ quèc" (tr.115). Ng−êi ®Ò tranh kÐo dμi, hao binh tæn t−íng, chóng sÏ thÊt b¹i. ra cho qu©n ®éi 12 ®iÒu r¨n còng lμ ®Ó lμm sao cho bé ®éi ®−îc "d©n tin, VËy ta dïng chiÕn l−îc tr−êng kú kh¸ng chiÕn, ®Ó ph¸t triÓn lùc l−îng, d©n phôc, d©n yªu", xøng ®¸ng víi 6 ch÷ "Trung víi n−íc, hiÕu víi d©n". Ng−êi biÓu d−¬ng tinh thÇn "c¶m tö cho Tæ quèc quyÕt sinh" cña c¸c anh t¨ng thªm kinh nghiÖm... hïng, liÖt sÜ. Ng−êi trao cê quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng cho nh÷ng ®¬n vÞ ThÕ ®Þch nh− löa. ThÕ ta nh− n−íc. N−íc nhÊt ®Þnh th¾ng löa" (tr.151). hoμn thμnh xuÊt s¾c nhiÖm vô; Ng−êi ch¨m lo x©y dùng truyÒn thèng yªu §Ó kh¸ng chiÕn toμn d©n, Ng−êi chñ tr−¬ng nhÊt thiÕt ph¶i ®éng viªn n−íc, kiªn c−êng, dòng c¶m, quyÕt t©m chiÕn ®Êu hy sinh v× ®éc lËp, tù do vμ tæ chøc toμn d©n: "Mçi c«ng d©n lμ mét chiÕn sÜ. Mçi lμng lμ mét chiÕn cña Tæ quèc cho qu©n ®éi ta. hμo" (tr.151). ChiÕn tranh nh©n d©n sÏ ®−a kÎ thï vμo "thiªn la, ®Þa vâng", §èi víi c¸n bé chØ huy, Ng−êi yªu cÇu: "mét ng−êi c¸n bé tèt ph¶i cã kh«ng cã sù ph©n biÖt tiÒn tuyÕn, hËu ph−¬ng, tr−íc mÆt, sau l−ng, bÊt cø ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. Qu©n sù giái song nÕu kh«ng cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng ë ®©u vμ lóc nμo chóng còng cã thÓ bÞ tiÕn c«ng vμ tiªu diÖt. Ng−êi ph©n th× khã thμnh c«ng. Muèn cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng ph¶i cã 5 ®iÒu sau ®©y: tÝch: ®Þch cã tμu bay, tμu bß, tμu thuû; ta cã thiªn thêi, ®Þa lîi, nh©n hoμ. TrÝ - TÝn - Nh©n - Dòng - Liªm" (tr.223). Ng−êi yªu cÇu: "§èi víi bé ®éi, §Þch ®¸nh ban ngμy, ta l¹i ®¸nh ban ®ªm. Nã dïng vò khÝ tèi t©n th× ta chÝnh trÞ viªn ph¶i th©n thiÕt nh− mét ng−êi chÞ, c«ng b×nh nh− mét ng−êi ®¸nh du kÝch. Nã trªn trêi, ta d−íi ®Êt. Nã muèn lμm cho chãng, ta chñ anh, hiÓu biÕt nh− mét ng−êi b¹n" (tr.392). §Æc biÖt, Ng−êi nh¾c nhë c¸n tr−¬ng tr−êng kú. Nã muèn th¾ng nªn ra søc chia rÏ l−¬ng - gi¸o, chia rÏ bé vμ chiÕn sÜ ph¶i lu«n lu«n ghi nhí: qu©n ®éi ta tõ nh©n d©n mμ ra, v× B¾c - Nam; ta kiªn tr× thùc hiÖn ®¹i ®oμn kÕt. nh©n d©n mμ chiÕn ®Êu, "nh©n d©n lμ nÒn t¶ng, lμ cha mÑ cña bé ®éi", v× §ã lμ cuéc kh¸ng chiÕn toμn diÖn, diÔn ra trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. vËy "Ph¶i lμm sao cho bé ®éi ®−îc d©n tin, d©n phôc, d©n yªu" (tr.393), ®ã Ng−êi nãi: "Nã lÊy vò lùc, ta kh«ng sî. Nã lÊy chÝnh trÞ, ta kh«ng m¾c m−u. lμ nguån gèc cña th¾ng lîi. Nã lÊy kinh tÕ phong to¶, th× ta lÊy kinh tÕ ta ®¸nh nã. Ta t¨ng gia s¶n Tãm l¹i, cïng víi nh÷ng t− t−ëng chØ ®¹o vÒ chiÕn l−îc, chiÕn thuËt xuÊt. Ta lîi h¬n nã lμ nã kh«ng thÓ kÐo dμi ®−îc, mμ ta th× cã thÓ kÐo dμi" qu©n sù, nh÷ng chØ thÞ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng lùc l−îng (tr.58). Ng−êi viÕt lêi kªu gäi Thi ®ua ¸i quèc: "Mçi ng−êi d©n ViÖt Nam, vò trang, vÒ båi d−ìng ý chÝ quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng, vÒ ®¹o ®øc vμ phÈm bÊt kú giμ, trÎ, trai, g¸i; bÊt kú giμu, nghÌo, lín, nhá, ®Òu cÇn ph¶i trë nªn chÊt cña ng−êi chØ huy, v.v. lμ nh÷ng ch¨m lo cô thÓ, s©u s¾c, thiÕt thùc mét chiÕn sÜ tranh ®Êu trªn mÆt trËn: Qu©n sù, Kinh tÕ, ChÝnh trÞ, V¨n cña Ng−êi ®èi víi lùc l−îng vò trang nh©n d©n ViÖt Nam, võa trªn c−¬ng ho¸. Thùc hiÖn khÈu hiÖu: vÞ Tæng t− lÖnh tèi cao, võa víi t×nh c¶m cña ng−êi cha th©n yªu.
 4. X -2 XI -1 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lμ hiÖn th©n, lμ ngän cê cña ®¹i ®oμn kÕt d©n C¸i g× cò mμ kh«ng xÊu, nh−ng phiÒn phøc th× ph¶i söa ®æi l¹i cho téc, Ng−êi ®· phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cho sù cñng cè khèi ®oμn kÕt toμn hîp lý... d©n trªn c¬ së liªn minh c«ng n«ng, do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o, nh»m C¸i g× cò mμ tèt, th× ph¶i ph¸t triÓn thªm... tËp hîp, ®oμn kÕt mäi tÇng líp, mäi ®¶ng ph¸i, mäi t«n gi¸o, d©n téc... t¹o C¸i g× míi mμ hay th× ta ph¶i lμm" (tr.94-95). thμnh l−íi s¾t bao v©y, c« lËp kÎ thï, ph¸ tan chÝnh s¸ch chia rÏ cña VÒ hμnh chÝnh, t− ph¸p còng ph¶i ®æi míi. Ng−êi nãi: "ChÝnh phñ chóng, ®Ó ®−a cuéc kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoμn toμn. Ng−êi ®· göi Céng hoμ D©n chñ lμ g×? Lμ ®μy tí chung cña d©n, tõ Chñ tÞch toμn quèc nhiÒu th− vμ ®iÖn ®Õn c¸c vÞ gi¸m môc, linh môc ®Ó ®éng viªn tinh thÇn ®Õn lμng. D©n lμ chñ th× ChÝnh phñ lμ ®μy tí. Lμm viÖc ngμy nay kh«ng yªu n−íc cña ®ång bμo c«ng gi¸o; Ng−êi còng göi th− ®Õn c¸c «ng lang ®¹o, ph¶i lμ ®Ó th¨ng quan, ph¸t tμi" (tr.60). Göi th− cho Héi nghÞ t− ph¸p toμn biÓu d−¬ng c«ng tr¹ng vμ tinh thÇn h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn cña quèc, Ng−êi nh¾c nhë: "C¸c b¹n lμ nh÷ng ng−êi phô tr¸ch thi hμnh ph¸p ®ång bμo miÒn nói tØnh Hoμ B×nh. Ng−êi quan t©m gióp ®ì c¸c §¶ng X· luËt. LÏ tÊt nhiªn c¸c b¹n cÇn ph¶i nªu cao c¸i g−¬ng "phông c«ng, thñ héi, §¶ng D©n chñ ®Ó ph¸t huy tèt vai trß cña c¸c tæ chøc nμy trong viÖc ph¸p, chÝ c«ng v« t−" cho nh©n d©n noi theo" (tr.382) . ®éng viªn c¸c nh©n sÜ, trÝ thøc, c¸c nhμ c«ng th−¬ng... h¨ng h¸i tham gia §Ó l·nh ®¹o sù nghiÖp kh¸ng chiÕn cña toμn d©n ®i tíi th¾ng lîi hoμn kh¸ng chiÕn vμ thùc hiÖn ®¹i ®oμn kÕt. Ng−êi nh¾c nhë: "HiÖn nay, tÊt c¶ toμn, c«ng t¸c x©y dùng ®¶ng lu«n lu«n lμ nhiÖm vô then chèt. "§¶ng vÝ c¸c ®¶ng chØ cã mét ®−êng chÝnh trÞ chung: kiªn quyÕt tr−êng kú kh¸ng nh− c¸i m¸y ph¸t ®iÖn..., m¸y ph¸t m¹nh th× ®Ìn s¸ng" (tr.551-552). V× chiÕn, ®Ó tranh lÊy thèng nhÊt vμ ®éc lËp cho Tæ quèc..., chØ cã mét chÝnh vËy, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kh«ng ngõng ch¨m lo x©y dùng §¶ng ta s¸ch lμ ®¹i ®oμn kÕt" (tr.166). thμnh mét ®¶ng m¸cxÝt-lªninnÝt ®oμn kÕt, thèng nhÊt, v÷ng m¹nh vÒ Kh¸ng chiÕn g¾n liÒn víi kiÕn quèc, ph¸ ho¹i ®i ®«i víi x©y dùng, ®iÒu chÝnh trÞ, t− t−ëng vμ tæ chøc, ®ång thêi Ng−êi còng kh«ng coi nhÑ båi ®ã nh− Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nãi, kh«ng cã g× tr¸i nhau mμ cã quan hÖ d−ìng cho c¸n bé, ®¶ng viªn vÒ ph−¬ng ph¸p c«ng t¸c vμ lÒ lèi lμm viÖc. biÖn chøng víi nhau. Theo t− t−ëng cña Ng−êi: "Kh¸ng chiÕn kh¾p mäi Nh÷ng bøc th− Ng−êi göi c¸c ®ång chÝ B¾c Bé vμ Trung Bé ®Çu n¨m 1947, mÆt, kiÕn thiÕt kh¾p mäi mÆt" (tr.59). Nh©n ®Õn th¨m tØnh Thanh Ho¸, nãi nhÊt lμ t¸c phÈm "Söa ®æi lèi lμm viÖc" lμ nh÷ng v¨n kiÖn quan träng vÒ vÒ viÖc x©y dùng Thanh Ho¸ thμnh tØnh kiÓu mÉu, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh x©y dùng ®¶ng. Ng−êi ®· nghiªm kh¾c chØ ra vμ phª ph¸n nh÷ng sai lÇm, ®· ®Ò ra nh÷ng t− t−ëng lín chØ ®¹o c«ng cuéc kh¸ng chiÕn, kiÕn quèc vÒ khuyÕt ®iÓm cña mét sè c¸n bé, ®¶ng viªn cã h¹i cho sù nghiÖp kh¸ng mäi mÆt. chiÕn, nh− ®Çu ãc bÌ ph¸i, ®Þa ph−¬ng, hÑp hßi, qu©n phiÖt, v« tæ chøc, v« kû luËt, v.v.. Ng−êi ®Æc biÖt chó träng gi¸o dôc c¸n bé, ®¶ng viªn vÒ t− VÒ kinh tÕ, Ng−êi ®Ò nghÞ ph¶i ®Èy m¹nh t¨ng gia s¶n xuÊt ®i liÒn víi c¸ch ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, vÒ ph−¬ng ph¸p, c¸ch thøc vËn ®éng quÇn chóng, tiÕt kiÖm. "Lμm cho nhiÒu, tiªu th× Ýt, lμm chãng tiªu chËm, tøc lμ ®ñ". Nhê nhÊt lμ vÒ tinh thÇn tù phª b×nh vμ phª b×nh. Ng−êi chØ râ: "mét §¶ng mμ ®ã mμ "NghÌo trë nªn ®ñ, ®ñ trë nªn giμu, giμu th× giμu thªm" (tr.62). giÊu giÕm khuyÕt ®iÓm cña m×nh lμ mét §¶ng háng. Mét §¶ng cã gan thõa VÒ v¨n ho¸, Ng−êi ra kú h¹n "trong mét n¨m ph¶i thanh to¸n cho nhËn khuyÕt ®iÓm cña m×nh, v¹ch râ nh÷ng c¸i ®ã, v× ®©u mμ cã khuyÕt xong n¹n mï ch÷", "ph¶i häc ®¹o ®øc c«ng d©n, phæ th«ng chÝnh trÞ", "®Ó ®iÓm ®ã, xÐt râ hoμn c¶nh sinh ra khuyÕt ®iÓm ®ã, råi t×m kiÕm mäi c¸ch ®Ó tr¶ lêi cho thÕ giíi biÕt n−íc ta lμ n−íc v¨n minh" (tr.59-60). V¨n ho¸ g¾n söa ch÷a khuyÕt ®iÓm ®ã. Nh− thÕ lμ mét §¶ng tiÕn bé, m¹nh d¹n, ch¾c liÒn víi x©y dùng ®êi sèng míi. Còng thêi gian nμy, Ng−êi viÕt t¸c phÈm ch¾n, ch©n chÝnh" (tr. 261). §êi sèng míi, kªu gäi thùc hμnh ®êi sèng míi trong mçi lÜnh vùc, mçi tÇng KÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i, chñ nghÜa yªu n−íc líp vμ trong tõng con ng−êi. Trong t¸c phÈm nμy, Ng−êi ®· nªu lªn nh÷ng víi chñ nghÜa quèc tÕ, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· khai th¸c, tËn dông mäi nguyªn t¾c c¬ b¶n chØ ®¹o viÖc bá cò, lμm míi: "§êi sèng míi kh«ng ph¶i lμ kh¶ n¨ng vμ lùc l−îng nh»m t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp to lín ®Ó ®¸nh c¸i g× cò còng bá hÕt, kh«ng ph¶i c¸i g× còng lμm míi. th¾ng kÎ thï. Ngay tõ nh÷ng ngμy ®Çu kh¸ng chiÕn, Chñ tÞch Hå ChÝ C¸i g× cò mμ xÊu, th× ph¶i bá... Minh ®· viÕt nhiÒu th− göi ®Õn nh©n d©n Ph¸p tá râ sù hiÓu biÕt vμ t×nh
 5. XII 0 1 th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc, ph©n biÖt râ nh©n d©n Ph¸p yªu chuéng c«ng lý vμ hoμ b×nh víi bän thùc d©n x©m l−îc, ph©n biÖt thùc d©n ph¶n ®éng vμ thùc d©n kh«ng ph¶n ®éng, tøc lμ "nh÷ng ng−êi tμi chÝnh vμ kinh tÕ Ph¸p muèn kinh doanh ë xø ta" (tr.7). Ng−êi còng tranh thñ nh÷ng dÞp tr¶ lêi pháng vÊn cña b¸o chÝ n−íc ngoμi ®Ó nªu cao tÝnh chÊt chÝnh nghÜa vμ kªu gäi sù ®ång t×nh, ñng hé cña nh©n d©n thÕ giíi ®èi víi cuéc kh¸ng LêI K£U GäI §ÇU N¡M MíI (1947) chiÕn v× tù do, ®éc lËp cña nh©n d©n ta. Kh¼ng ®Þnh chÝnh s¸ch ngo¹i giao hoμ b×nh vμ th©n thiÖn víi tÊt c¶ c¸c n−íc, Ng−êi tuyªn bè: ViÖt Nam muèn "Lμm b¹n víi tÊt c¶ mäi n−íc d©n chñ vμ kh«ng g©y thï o¸n víi mét Hìi toμn thÓ ®ång bμo Nam, Trung, B¾c! ai" (tr.220). "Th¸i ®é n−íc ViÖt Nam ®èi víi nh÷ng n−íc ¸ ch©u lμ mét th¸i H«m nay mång 1 th¸ng Giªng n¨m 1947, t«i thay mÆt ChÝnh ®é anh em, ®èi víi ngò c− lμ mét th¸i ®é b¹n bÌ" (tr.136). §Çu n¨m 1948, êng 1 Ng−êi ®· chñ ®éng ph¸ thÕ bao v©y cña kÎ thï, cö mét ®oμn c¸n bé ngo¹i phñ chóc toμn thÓ ®ång bμo, vμ kiÒu bμo ë h¶i ngo¹i, giao ®Çu tiªn cña ta sang c¸c n−íc Th¸i Lan, MiÕn §iÖn, Trung Hoa, TiÖp Chóc c¸c bé ®éi, tù vÖ vμ d©n qu©n, Kh¾c ®Ó tuyªn truyÒn vÒ cuéc kh¸ng chiÕn anh dòng, chÝnh nghÜa cña Chóc c¸c em thanh niªn, phô n÷ vμ c¸c ch¸u thiÕu nhi, n¨m nh©n d©n ViÖt Nam. Nhê nh÷ng ho¹t ®éng ngo¹i giao kh«ng mÖt mái ®ã, cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta ®· ®−îc nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi biÕt míi, mét n¨m míi ®oμn kÕt, mét n¨m míi kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn, ®Õn vμ tá th¸i ®é ®ång t×nh, ñng hé sù nghiÖp chÝnh nghÜa cña chóng ta. mét n¨m míi th¾ng lîi. * §Õn n¨m nay, thùc d©n Ph¸p c−íp n−íc ta ®· 85 n¨m tr−êng. * * Trong 85 n¨m sØ nhôc ®ã, ®ång bμo ta cha truyÒn con nèi ®· chÞu Trªn ®©y lμ nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ t− t−ëng vμ ho¹t ®éng cña Chñ biÕt bao nhiªu nçi ®¾ng cay. tÞch Hå ChÝ Minh ®−îc ph¶n ¸nh trong TËp 5 cña bé Hå ChÝ Minh Toμn Trong 85 n¨m ®ã, thùc d©n Ph¸p lμm chÕt d©n ta Ýt nhÊt còng tËp, tõ 1947 ®Õn 1949. So víi lÇn xuÊt b¶n thø nhÊt, lÇn nμy tËp s¸ch ®· ®Õn 7, 8 triÖu ng−êi, chÕt v× chóng h·m ®ãi, chÕt v× chóng khñng bæ sung h¬n 100 bμi míi s−u tÇm ®−îc, trong ®ã cã h¬n 30 bμi lÇn ®Çu tiªn bè, chÕt v× chóng ®em ®i chiÕn tr−êng. N¨m ngo¸i chØ ë B¾c Bé vμ ®−îc c«ng bè. Chóng t«i còng ®−a vμo phÇn Phô lôc danh môc c¸c s¾c lÖnh miÒn B¾c Trung Bé ®· h¬n 2 triÖu ®ång bμo chÕt ®ãi. Ng−êi bÞ do Ng−êi ký tõ 1947 ®Õn 1949 ®Ó b¹n ®äc tiÖn tham kh¶o vμ tra cøu. chóng lμm chÕt ®· råi, cßn nh÷ng ng−êi sèng th× lÇm than d−íi ¸ch MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng, song do h¹n chÕ vÒ thêi gian vμ n¨ng lùc, n« lÖ, th©n ngùa m×nh tr©u! ch¾c ch¾n r»ng tËp s¸ch nμy kh«ng tr¸nh khái cßn thiÕu sãt. Chóng t«i Tõ n¨m nay trë ®i, ®ång bμo ta, con ch¸u Hai Bμ Tr−ng, con mong nhËn ®−îc sù chØ b¶o cña b¹n ®äc gÇn xa. ch¸u Lý Th−êng KiÖt, TrÇn H−ng §¹o, Lª Lîi, NguyÔn HuÖ, Nïng TrÝ Cao, cã chÞu ®Ó n−íc non Hång L¹c cho thùc d©n Ph¸p giμy xÐo, VIÖN NGHI£N CøU CHñ NGHÜA M¸C - L£NIN cã chÞu ®Ó nßi gièng Rång Tiªn cho thùc d©n Ph¸p giμy ®¹p n÷a Vμ T¦ T¦ëNG Hå CHÝ MINH kh«ng? Kh«ng, quyÕt kh«ng! ___________ Chóng ta ®em lùc l−îng cña 20 triÖu ®ång bμo, chèng l¹i mÊy 1. N¨m n−íc lín lμ Liªn X«, Anh, Mü, Ph¸p vμ Trung Quèc.
 6. 2 3 v¹n thùc d©n Ph¸p. Chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Dï ta cÇn ph¶i hy sinh 4 triÖu hay 8 triÖu ng−êi, mμ n−íc ta ®−îc ®éc lËp, d©n ta ®−îc tù do, tæ tiªn ta ®−îc vÎ vang, con ch¸u ta ®−îc h¹nh phóc, còng cßn h¬n chÞu cói ®Çu mμ lμm n« lÖ cho thùc d©n Ph¸p mu«n ®êi. Hìi toμn thÓ ®ång bμo! TH¦ GöI CHÝNH PHñ Vμ NH¢N D¢N PH¸P Hìi nam n÷ chiÕn sÜ! NH¢N DÞP §ÇU N¡M MíI T«i xin thay mÆt toμn quèc göi lêi chμo n¨m míi cho nh©n d©n Ph¸p, lμ b¹n cña nh©n d©n ta. Nh©n danh ChÝnh phñ vμ quèc d©n ViÖt Nam vμ riªng t«i, t«i Hìi toμn thÓ ®ång bμo, toμn thÓ chiÕn sÜ! chóc ChÝnh phñ vμ quèc d©n Ph¸p, mét n¨m míi tèt ®Ñp. N¨m míi chóng ta ph¶i ®em lùc l−îng míi, quyÕt t©m míi ®Ó Mong quèc d©n Ph¸p hiÓu r»ng chóng t«i kh«ng thï h»n g× giμnh lÊy th¾ng lîi míi, ®Ó x©y dùng mét ®êi sèng míi, mét n−íc d©n téc Ph¸p. Chóng t«i b¾t buéc ph¶i chiÕn ®Êu, chèng bän thùc non míi. d©n ph¶n ®éng ®ang m−u m« xÎ c¾t Tæ quèc chóng t«i, ®−a chóng ViÖt Nam ®éc lËp, thèng nhÊt mu«n n¨m! t«i vμo vßng n« lÖ vμ gieo r¾c sù chia rÏ gi÷a hai d©n téc Ph¸p vμ Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi mu«n n¨m! ViÖt. Nh−ng chóng t«i kh«ng chiÕn ®Êu chèng n−íc Ph¸p míi vμ quèc d©n Ph¸p, chóng t«i l¹i cßn muèn hîp t¸c th©n ¸i. ë ViÖt Nam còng nh− ë Ph¸p, cã rÊt nhiÒu ng−êi Ph¸p ®μn «ng Ngμy 1 th¸ng 1 n¨m 1947 vμ ®μn bμ yªu chuéng c«ng lý vμ tù do. Nh÷ng ng−êi ®ã hiÓu vμ S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, bªnh vùc nh÷ng nguyÖn väng cña chóng t«i. Hä míi thËt lμ nh÷ng Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.13-14. ng−êi bªnh vùc ®øng ®¾n quyÒn lîi ch©n chÝnh cña n−íc Ph¸p vμ khèi Liªn hiÖp Ph¸p. T«i thμnh thùc c¶m t¹ nh÷ng ng−êi Ph¸p ®ã. T«i kªu gäi nh©n d©n Ph¸p ®Ó chÊm døt cuéc chiÕn tranh huynh ®Ö t−¬ng tμn vμ n¨m 1947 mang l¹i nÒn hoμ b×nh vμ t×nh h÷u ¸i gi÷a n−íc Ph¸p vμ n−íc ViÖt Nam. Ngμy 1 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.15.
 7. 4 5 TH¦ GöI T¦íNG L¥CLÐC §IÖN V¡N GöI VÖ QUèC QU¢N Vμ D¢N QU¢N Tù VÖ TRUNG, NAM, B¾C KÝnh göi §¹i t−íng, th©n h÷u, Ngμi lμ mét ®¹i qu©n nh©n vμ mét nhμ ®¹i ¸i quèc. Ngμi ®· T«i võa nhËn ®−îc lêi chóc tông cña bé ®éi vμ d©n qu©n trong chiÕn th¾ng vμ chiÕn th¾ng anh dòng kÎ x©m l¨ng n−íc ngμi. §ã dÞp lÔ Nguyªn ®¸n, t«i rÊt c¶m ®éng. T«i nghiªng m×nh tr−íc sù hy lμ mét ®iÒu mμ thiªn h¹ - tr−íc hÕt lμ ng−êi ViÖt Nam - rÊt sinh lín lao cña c¸c chiÕn sÜ vÖ quèc qu©n vμ tù vÖ ®· tö trËn ë kh©m phôc. kh¾p c¸c mÆt trËn trong n¨m võa qua, t«i rÊt lÊy lμm c¶m kÝch Mét nhμ ¸i quèc träng nh÷ng ng−êi ¸i quèc n−íc kh¸c. Mét nhËn thÊy toμn thÓ bé ®éi vμ d©n qu©n cïng mét chÝ c−¬ng quyÕt ng−êi yªu quª h−¬ng m×nh, träng quª h−¬ng cña kÎ kh¸c. T«i ch¾c kh¸ng chiÕn, cïng mét lßng tinh thμnh ®oμn kÕt vμ thùc hiÖn qu©n r»ng ®ã còng lμ ý kiÕn cña ngμi. d©n nhÊt trÝ. Ngμi muèn n−íc Ph¸p ®éc lËp vμ thèng nhÊt. Chóng t«i còng T«i tin t−ëng vμo d©n qu©n vμ bé ®éi ®Ó b¶o vÖ ®Êt n−íc vμ muèn n−íc ViÖt Nam ®éc lËp vμ thèng nhÊt. Ngμi vμ chóng t«i ®em sù th¾ng lîi cuèi cïng vÒ cho Tæ quèc. Cïng nhau nç lùc cïng mét chÝ h−íng. kh¸ng chiÕn, chóng ta quyÕt giμnh ®éc lËp vμ thèng nhÊt cho n−íc Lõng danh víi nh÷ng chiÕn c«ng, ngμi l¹i ®i ®¸nh mét d©n téc ViÖt Nam. chØ muèn ®éc lËp, thèng nhÊt quèc gia, vμ mét n−íc chØ muèn hîp Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi! t¸c nh− anh em víi n−íc ngμi sao? ViÖt Nam thèng nhÊt, ®éc lËp mu«n n¨m! Ph¶i ch¨ng ®ã lμ mét c«ng viÖc b¹c bÏo ®au ®ín? Tinh thÇn qu©n d©n nhÊt trÝ mu«n n¨m! Gi¸ thö ngμi ®¸nh ®−îc chóng t«i ®i n÷a - ®Êy lμ mét ®iÒu viÓn v«ng, v× nÕu ngμi m¹nh vÒ vËt chÊt, th× chóng t«i ®©y, m¹nh vÒ Chμo quyÕt th¾ng tinh thÇn, víi mét chÝ c−¬ng quyÕt chiÕn ®Êu cho tù do cña chóng Th¸ng 1 n¨m 1947 t«i - th× nh÷ng th¾ng lîi t¹m thêi kia ch¼ng nh÷ng kh«ng t¨ng Hå CHÝ MINH thªm mμ l¹i cßn lμm tæn th−¬ng ®Õn uy danh qu©n nh©n vμ t− c¸ch ¸i quèc cña ngμi. S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, T«i biÕt ngμi c−¬ng trùc, thμnh thùc còng nh− ngμi can ®¶m. 1948, t.1, tr.16.
 8. 6 7 Ngμi ®· tõng t¸c chiÕn. Cã lÏ ngμi cã thÓ t¹o ®−îc hoμ b×nh, mét nÒn hoμ b×nh hîp c«ng lý vμ xøng ®¸ng, thuËn tiÖn cho hai d©n téc chóng ta, mÆc dÇu trong hoμn c¶nh do kÎ kh¸c g©y ra, mμ vÉn kh«ng døt t×nh h÷u nghÞ. Chóng t«i ®· nhÊt quyÕt ë trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p, céng t¸c TR¶ LêI C¸C NHμ B¸O thμnh thùc víi n−íc Ph¸p vμ t«n träng quyÒn lîi kinh tÕ, v¨n hãa Ph¸p trong n−íc chóng t«i. Nh−ng chóng t«i còng nhÊt quyÕt chiÕn ®Êu ®Õn cïng cho ®éc lËp vμ thèng nhÊt quèc gia. - Hái: Th−a Chñ tÞch, Bé tr−ëng Mutª sÏ ra gÆp Chñ tÞch kh«ng? Tuy nhiªn, mét sù hoμ b×nh hîp c«ng lý cßn cã thÓ cøu v·n - §¸p: Xin anh em hái Bé tr−ëng Mutª th× râ h¬n. Dï sao, t«i víi Bé tr−ëng lμ b¹n cò. T«i sÏ rÊt hoan nghªnh gÆp ng−êi b¹n t«i. ®−îc t×nh thÕ. N−íc Ph¸p sÏ kh«ng thu ®−îc mèi lîi g× trong mét cuéc chiÕn tranh thuéc ®Þa. - Hái: Xin Chñ tÞch cho biÕt ý nghÜa cña cuéc chiÕn tranh nμy? Th−a §¹i t−íng, th©n h÷u, t«i nãi víi ngμi víi mét tÊm lßng - §¸p: 1. ViÖt Nam kh«ng chiÕn tranh chèng n−íc Ph¸p vμ d©n thμnh thùc vμ ®au ®ín. §au ®ín v× tr«ng thÊy bao nhiªu chiÕn sÜ Ph¸p v× ta muèn hai d©n téc ViÖt - Ph¸p céng t¸c thËt thμ. thanh niªn Ph¸p vμ ViÖt ®ang tμn s¸t lÉn nhau. Nh÷ng thanh niªn 2. Nh−ng tù do ®éc lËp lμ quyÒn trêi cho cña mçi d©n téc. Bän hy väng cña hai n−íc chóng ta, vμ ®¸ng lÏ ph¶i sèng cïng nhau thùc d©n ph¶n ®éng dïng vò lùc ph¸ ho¹i quyÒn thèng nhÊt vμ ®éc nh− anh em. lËp cña d©n ta, cho nªn d©n ta ph¶i kh¸ng chiÕn ®Ó gi÷ g×n ®Êt n−íc. Tr©n träng chóc mõng ngμi trong dÞp ®Çu n¨m. - Hái: Thùc d©n ph¶n ®éng vμ thùc d©n kh«ng ph¶n ®éng kh¸c nhau chç nμo? Ngμy 1 th¸ng 1 n¨m 1947 - §¸p: Cã nh÷ng ng−êi tμi chÝnh vμ kinh tÕ Ph¸p muèn kinh Hå CHÝ MINH doanh ë xø ta. Hä hiÓu r»ng muèn kinh doanh sinh lîi, th× ph¶i S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, thËt thμ céng t¸c víi ta. Muèn céng t¸c, th× ph¶i ®Ó ta ®éc lËp vμ Nha Th«ng tin ViÖt Nam, thèng nhÊt. §ã lμ h¹ng thùc d©n kh«ng ph¶n ®éng. Cßn nh÷ng bän 1948, t.1, tr.17-18. cø muèn dïng ©m m−u hoÆc vò lùc ®Ó d×m ta xuèng, ®ã lμ thùc d©n ph¶n ®éng. - Hái: Cuéc kh¸ng chiÕn sÏ kÕt liÔu thÕ nμo? - §¸p: LÞch sö thÕ giíi vμ lÞch sö n−íc ta tá cho ta biÕt r»ng: 1. HÔ mét d©n téc ®· ®øng lªn kiªn quyÕt tranh ®Êu cho Tæ quèc hä th× kh«ng ai, kh«ng lùc l−îng g× chiÕn th¾ng ®−îc hä. D©n ViÖt Nam muèn hoμ b×nh, nh−ng v× vËn mÖnh cña Tæ quèc, cña gièng nßi, th× sÏ kh¸ng chiÕn ®Õn cïng, kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi.
 9. 8 9 2. Chóng ta hiÓu biÕt vμ kÝnh träng d©n téc Ph¸p. NÕu ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p kh«ng ®Ó bän thùc d©n ph¶n ®éng ph¸ ho¹i hoμ b×nh, ph¸ ho¹i lîi Ých vμ danh dù Ph¸p, ph¸ ho¹i t×nh th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc ViÖt - Ph¸p, nÕu ChÝnh phñ Ph¸p dμn xÕp theo c¸ch hoμ b×nh, t«n träng chñ quyÒn cña ta, th× ta vÉn s½n sμng ®μm ph¸n. TH¦ GöI Bé TR¦ëNG MUT£ 3. Mü ®· nhËn Phi LuËt T©n ®éc lËp, Anh ®· høa Ên §é ®éc lËp. Kh«ng lÏ mét n−íc tiÒn tiÕn nh− n−íc Ph¸p, v× bän thùc d©n ph¶n ®éng, mμ cam chÞu tiÕng bÊt nh©n kh«ng c«ng nhËn ViÖt Nam ®éc lËp. KÝnh göi Bé tr−ëng Mutª, Uû viªn cña ChÝnh phñ Ph¸p, Tr¶ lêi ngμy 2-1-1947. T«i lÊy lμm vui mõng ®−îc biÕt ngμi tíi Hμ Néi. Xin cã lêi chμo S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, mõng ngμi, v× ngμi võa lμ b¹n cò, võa lμ ®¹i diÖn cho n−íc Ph¸p 1948, t.1, tr.19-20. míi, võa lμ sø gi¶ cña hoμ b×nh. T«i rÊt mong vμ rÊt sung s−íng ®−îc héi kiÕn víi ngμi l©u mét chót ®Ó tá râ ý muèn thμnh thùc hoμ b×nh vμ céng t¸c cña chóng t«i, vμ ®Ó chuyÓn ®Ö víi ngμi nh÷ng ®Ò nghÞ cña chóng t«i vÒ viÖc lËp l¹i sù giao h¶o gi÷a hai n−íc chóng ta. T«i mong ®−îc tr¶ lêi, vμ xin göi ngμi lêi chμo th©n ¸i. Xin ngμi chuyÓn nh÷ng ý nghÜ th©n ¸i cña t«i cho «ng Guýtxtav¬ 1). Ngμy 3 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.21. ___________ 1) Guýtxtav¬ (Gustave) lμ con trai Mutª, ng−êi cã quen biÕt víi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh (B.T).
 10. 10 11 TH¦ GöI ¤NG Cï HUY CËN TH¦ GöI CHÝNH PHñ, QUèC HéI Vμ NH¢N D¢N PH¸P Chó CËn, §· l©u kh«ng gÆp chó, nhí l¾m. Nay cã viÖc cÇn. Chó ph¶i vÒ ngay. VÒ ®Õn th× t×m gÆp Nam KÝnh göi ChÝnh phñ, Quèc héi vμ nh©n d©n Ph¸p, gÊp. Thay mÆt ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam, t«i trÞnh träng C«ng viÖc trong ®ã, giao l¹i cho chó Nh©n. tuyªn bè cïng n−íc Ph¸p r»ng: T«i göi lêi th¨m tÊt c¶ ®ång bμo trong Êy. 1. Nh©n d©n ViÖt Nam kh«ng tranh ®Êu chèng n−íc Ph¸p vμ Chê chó. nh©n d©n Ph¸p. §èi víi n−íc Ph¸p vμ nh©n d©n Ph¸p, nh©n d©n ViÖt Nam vÉn th©n thiÖn, tin cËy vμ kh©m phôc. 2. Nh©n d©n ViÖt Nam thμnh thùc muèn céng t¸c víi nh©n d©n Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Ph¸p nh− anh em trªn mét c¨n b¶n tÝn nghÜa vμ b×nh ®¼ng. Ngμy 5 th¸ng 1 n¨m 1947 3. Nh©n d©n ViÖt Nam chØ ®ßi ®éc lËp vμ thèng nhÊt quèc gia Hå CHÝ MINH trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p, mét khèi liªn hiÖp do sù tù do tho¶ B¶n gèc l−u t¹i Trung t©m thuËn t¹o nªn. l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. 4. Nh©n d©n ViÖt Nam chØ muèn cã hoμ b×nh, mét nÒn hoμ b×nh thùc sù, ®Ó kiÕn thiÕt quèc gia víi sù céng t¸c cña nh÷ng ng−êi b¹n Ph¸p ch©n chÝnh. 5. Nh©n d©n ViÖt Nam cam kÕt kh«ng nh÷ng t«n träng nh÷ng quyÒn lîi kinh tÕ vμ v¨n ho¸ Ph¸p ë ViÖt Nam, mμ cßn gióp cho nh÷ng quyÒn lîi ®ã ph¸t triÓn thªm ®Ó Ých lîi chung cho c¶ hai n−íc. 6. Nh©n d©n ViÖt Nam ®· bÞ chÝnh s¸ch vò lùc, chÝnh s¸ch x©m l¨ng cña mét vμi ng−êi ®¹i diÖn Ph¸p ë §«ng D−¬ng x« ®Èy vμo mét cuéc chiÕn tranh tù vÖ th¶m khèc. Nh÷ng ng−êi ®¹i diÖn ®ã t×m mäi
 11. 12 13 c¸ch ®Ó chia rÏ d©n téc chóng t«i, c¾t xÐn Tæ quèc chóng t«i, x©m ph¹m chñ quyÒn quèc gia cña chóng t«i, ng¨n c¶n kh«ng cho chóng t«i ®éc lËp vμ ph¸ ho¹i sù hîp t¸c thμnh thùc cña hai d©n téc ViÖt- Ph¸p. 7. Muèn lËp l¹i hoμ b×nh, chØ cÇn: a) Trë l¹i t×nh tr¹ng tr−íc ngμy 20-11 vμ 17-12-1946, ®×nh chØ TH¦ KHEN NGîI C¸C CHIÕN SÜ BÞ TH¦¥NG ngay vμ ®×nh chØ thùc sù nh÷ng cuéc xung ®ét trong toμn câi ViÖt Vμ Sù TËN T¢M CñA C¸C Y SÜ, Nam (Nam Kú, Trung Kú vμ B¾c Kú). KH¸N Hé, CøU TH¦¥NG b) Lμm xóc tiÕn ngay c«ng viÖc cña c¸c Uû ban ®· dù ®Þnh ®Æt ra ®Ó thi hμnh T¹m −íc 14-9-19461, c¸c Uû ban nμy ph¶i häp ë Sμi Cïng c¸c nam n÷ chiÕn sÜ bÞ th−¬ng , Gßn vμ Hμ Néi, nh−ng kh«ng ë §μ L¹t. T«i tiÕp ®−îc nhiÒu th¬ nam n÷ chiÕn sÜ bÞ th−¬ng, h¨ng h¸i c) TiÕp tôc ngay nh÷ng cuéc ®iÒu ®×nh ë Ph«ngtenn¬bl« ®Ó gi¶i høa víi t«i r»ng: hÔ vÕt th−¬ng khái, th× l¹i xin ra mÆt trËn. quyÕt mét c¸ch vÜnh cöu vÊn ®Ò giao thiÖp gi÷a hai n−íc Ph¸p, ViÖt. Lßng yªu n−íc, chÝ kiªn quyÕt cña c¸c chiÕn sÜ thËt lμ ®¸ng quý! NhiÒu thμnh thÞ, lμng m¹c ®· bÞ tμn ph¸, hμng v¹n ®μn bμ, trÎ C¸c chiÕn sÜ ®· hy sinh m¸u mñ ®Ó gi÷ g×n ®Êt n−íc. Nay ®· bÞ con vμ ng−êi giμ c¶ ViÖt Nam ®· bÞ phi ph¸o tμn s¸t. Vμ ®· nhiÒu th−¬ng mμ cßn mong mái ra s¸t ®Þch ë trËn tiÒn. C¸c chiÕn sÜ thËt binh lÝnh trai trÎ Ph¸p vμ ViÖt chÕt hoÆc bÞ th−¬ng. xøng ®¸ng víi Tæ quèc, vμ Tæ quèc sÏ kh«ng bao giê quªn nh÷ng ng−êi con yªu quý nh− thÕ. Bao nhiªu ®æ n¸t ®· chång chÊt lªn nhau, m¸u ch¶y còng ®· T«i thay mÆt ChÝnh phñ hái th¨m vμ chóc anh chÞ em mau nhiÒu. lμnh m¹nh. ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p chØ cÇn cã mét cö chØ c«ng nhËn C¸c anh em thÇy thuèc vμ chÞ em kh¸n hé, cøu th−¬ng, ®éc lËp vμ thèng nhÊt cña n−íc ViÖt Nam lμ chÊm døt ®−îc nh÷ng T«i ®−îc b¸o c¸o r»ng: C¸c thÇy thuèc vμ kh¸n hé ®Òu hÕt lßng tai biÕn nμy; hoμ b×nh vμ trËt tù sÏ trë l¹i ngay tøc kh¾c. D©n téc s¨n sãc th−¬ng binh mét c¸ch rÊt chu ®¸o. ThÕ lμ c¸c b¹n còng trùc ViÖt Nam ®ang chê ®îi cö chØ ®ã. tiÕp tham gia kh¸ng chiÕn cøu quèc. N−íc Ph¸p míi mu«n n¨m! T«i thay mÆt anh em th−¬ng binh, c¶m ¬n c¸c b¹n, vμ khuyªn c¸c b¹n g¾ng søc. N−íc ViÖt Nam ®éc lËp vμ thèng nhÊt mu«n n¨m! T«i göi cho tÊt c¶ mäi ng−êi trong nhμ th−¬ng lêi chμo th©n ¸i T×nh th©n thiÖn Ph¸p ViÖt mu«n n¨m! vμ quyÕt th¾ng. Chñ tÞch ChÝnh phñ Ngμy 7 th¸ng 1 n¨m 1947 ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ Hå CHÝ MINH Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, ViÕt ngμy 8-1-1947. Nha Th«ng tin ViÖt Nam, B¶n gèc l−u t¹i Trung t©m 1948, t.1, tr.22-23. l−u tr÷ Quèc gia I.
 12. 14 15 LêI K£U GäI NH¢N NGμY TÕT TH¥ GöI TÆNG B¸O §éC LËP NGUY£N §¸N N¡M 1947 NH¢N MïA XU¢N KH¸NG CHIÕN §ÇU TI£N TÕt ®· gÇn ®Õn. Theo tôc lÖ th−êng, th× ®ång bμo tõ Nam chÝ B¾c, tõ thμnh thÞ N¨m míi thÕ cho n¨m ®· cò. ®Õn th«n quª, ai còng s¾m söa ¨n TÕt. B¸o "§éc lËp" cña §¶ng D©n chñ2 . Song TÕt n¨m nay, ph¶i lμ mét TÕt kh¸ng chiÕn. ChiÕn sÜ ë Kªu gäi toμn thÓ d©n ViÖt Nam, tiÒn ph−¬ng ®ang chÞu ®ãi chÞu rÐt, x«ng pha bom ®¹n, ®em x−¬ng §oμn kÕt vμ th¾t chÆt hμng ngò, m¸u ®Ó gi÷ g×n Tæ quèc, ®Ó b¶o vÖ cho ®ång bμo hËu ph−¬ng ®−îc an toμn. Kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn ®Õn kú cïng, §ång bμo c¸c chiÕn khu th× nhμ tan cña mÊt, l−u l¹c, t¶n c−, §Ó gi÷ chñ quyÒn vμ l·nh thæ. ¨n ®ãi mÆc rÐt, cùc khæ ®iªu linh. Chê ngμy ®éc lËp ®· thμnh c«ng. Tr−íc t×nh tr¹ng ®ã, ®ång bμo c¸c n¬i kh¸c cã nì lßng ¨n TÕt TÕt Êy tha hå bμn víi cç. linh ®×nh kh«ng? Ch¾c lμ kh«ng! Ngμy 8 th¸ng 1 n¨m 1947 VËy t«i kªu gäi toμn thÓ ®ång bμo: 1. Ph¶i hÕt søc tiÕt kiÖm, ®Ó dμnh tiÒn b¹c, c¬m g¹o, cho cuéc B¸o §éc lËp, sè 1024, kh¸ng chiÕn l©u dμi. ngμy 27-11-1974. 2. Nh©n dÞp TÕt kh¸ng chiÕn, mäi ng−êi thi nhau ®μo hÇm tró Èn vμ lμm nh÷ng viÖc cÇn kÝp, ®Ó phßng tr−íc bän ®Þch tÊn c«ng. 3. Ra søc thi nhau t¨ng gia s¶n xuÊt. 4. Rñ nhau göi ®å uý l¹o cho chiÕn sÜ ë tiÒn ph−¬ng, cã g× göi nÊy, quμ b¸nh vμ th− tõ, ®Ó tá t×nh th©n ¸i. NhÊt lμ phô n÷, thanh niªn vμ thiÕu nhi, nªn phô tr¸ch tæ chøc viÖc nμy.
 13. 16 17 Chóng ta ph¶i lμm sao cho TÕt nμy thËt lμ mét TÕt kh¸ng chiÕn. Bao giê kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, ®éc lËp thμnh c«ng, chóng ta sÏ cïng nhau ¨n TÕt linh ®×nh. Ngμy 8 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH CHóC N¡M MíI S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Cê ®á sao vμng tung bay tr−íc giã, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.24. TiÕng kÌn kh¸ng chiÕn vang dËy non s«ng. Toμn d©n kh¸ng chiÕn, toμn diÖn kh¸ng chiÕn, ChÝ ta ®· quyÕt, lßng ta ®· ®ång. TiÕn lªn chiÕn sÜ! TiÕn lªn ®ång bμo! Søc ta ®· m¹nh, ng−êi ta ®· ®«ng. Tr−êng kú kh¸ng chiÕn, nhÊt ®Þnh th¾ng lîi! Thèng nhÊt ®éc lËp, nhÊt ®Þnh thμnh c«ng ! N¨m §inh Hîi (1947) Hå CHÝ MINH S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb Sù thËt, Hμ Néi, 1958, t.1, tr. 129.
 14. 18 19 V¶ l¹i chóng t«i cã nh÷ng tμi liÖu râ rμng mμ chóng t«i rÊt tiÕc kh«ng ®−îc göi «ng Bé tr−ëng Mutª, nh−ng chóng t«i sÏ c«ng bè khi ph¶i lóc. Lóc ®ã nh©n d©n Ph¸p vμ c¶ thÕ giíi sÏ biÕt ai míi chÝnh lμ nh÷ng ng−êi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ cuéc chiÕn tranh nμy. Chóng t«i muèn g×? LêI K£U GäI CHÝNH PHñ Chóng t«i bao giê còng muèn céng t¸c víi d©n téc Ph¸p nh− anh em, trong hoμ b×nh vμ tin t−ëng lÉn nhau. Vμ NH¢N D¢N PH¸P Chóng t«i bao giê còng muèn ®éc lËp vμ thèng nhÊt trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p. ChiÕn tranh ®· bïng næ, mét cuéc chiÕn tranh huynh ®Ö t−¬ng Chóng t«i bao giê còng muèn kiÕn thiÕt l¹i n−íc chóng t«i víi tμn do chÝnh s¸ch vâ lùc vμ x©m l−îc cña chñ nghÜa thùc d©n Ph¸p sù gióp ®ì cña t− b¶n vμ c¸c nhμ chuyªn m«n Ph¸p ®Ó m−u lîi Ých b¾t chóng t«i ph¶i chÞu ®ùng. chung cho c¶ hai d©n téc. ¤ng Bé tr−ëng Mutª ®· ®Õn ®iÒu tra. TiÕc thay «ng ®· ch¼ng Chóng t«i muèn hoμ b×nh ngay ®Ó m¸u ng−êi Ph¸p vμ ViÖt muèn gÆp t«i. V× thÕ «ng ®· trë vÒ víi mét nhËn ®Þnh sai lÇm vÒ ngõng ch¶y. Nh÷ng dßng m¸u ®ã chóng t«i ®Òu quý nh− nhau. t×nh h×nh ViÖt Nam. Chóng t«i mong ®îi ë ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p mét cö chØ Ng−êi ta ®· vu cho chóng t«i cè ý g©y cuéc chiÕn tranh nμy. mang l¹i hoμ b×nh. NÕu kh«ng, chóng t«i b¾t buéc ph¶i chiÕn ®Êu §iÒu ®ã hoμn toμn sai sù thùc. ®Õn cïng ®Ó gi¶i phãng hoμn toμn ®Êt n−íc. N−íc ViÖt Nam cã thÓ T«i chØ nh¾c l¹i ®©y mét vμi viÖc: ChÝnh phñ míi cña chóng t«i bÞ tμn ph¸, nh−ng n−íc ViÖt Nam sÏ l¹i hïng m¹nh h¬n sau cuéc thμnh lËp sau khi t«i ë Ph¸p vÒ, gäi lμ ChÝnh phñ kiÕn quèc cßn tμn ph¸ ®ã. Cßn n−íc Ph¸p ch¾c ch¾n sÏ mÊt hÕt vμ sÏ biÕn h¼n ChÝnh phñ tr−íc th× gäi lμ ChÝnh phñ kh¸ng chiÕn. Uû ban kh¸ng khái câi ¸ ch©u. chiÕn toμn quèc ViÖt Nam ®· gi¶i t¸n. Mét ch−¬ng tr×nh kiÕn thiÕt Chóng t«i tha thiÕt mong r»ng d©n téc Ph¸p bao giê còng kinh tÕ x©y dùng c¸c miÒn kiÓu mÉu ®· ®−îc ban hμnh. ChÝnh t«i chiÕn ®Êu cho tù do trªn thÕ giíi, sÏ hÕt søc t×m mäi c¸ch ®Ó tr¸nh ®· nhiÒu lÇn kªu gäi ChÝnh phñ vμ Quèc héi Ph¸p ®Ó g©y hoμ b×nh mét t×nh tr¹ng kh«ng ph−¬ng cøu ch÷a. vμ tin t−ëng lÉn nhau. Ph¶i ch¨ng ®ã lμ mét cuéc g©y chiÕn? QuyÕt lμ kh«ng. Mét mÆt kh¸c, viÖc tiÕp tôc chiÕn sù ë Nam Bé vμ Nam Trung Ngμy 10 th¸ng 1 n¨m 1947 Bé, sù cè t×nh tr× ho·n ph¸i c¸c uû ban ®Ó thi hμnh T¹m −íc, viÖc Hå CHÝ MINH phong to¶ h¶i c¶ng H¶i Phßng, viÖc chiÕm ®ãng H¶i Phßng vμ L¹ng S¬n, sù tiÕp viÖn qu©n c¶m tö vμ lÝnh lª d−¬ng tíi Hμ Néi vμ §μ S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, N½ng, nh÷ng tèi hËu th− liªn tiÕp, sù tμn s¸t th−êng d©n ë Hμ Néi, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, ph¶i ch¨ng ®ã lμ nh÷ng b»ng cí chøng tá ý muèn hoμ b×nh cña 1948, t.1, tr.26-27. nh÷ng ng−êi ®¹i diÖn Ph¸p ë ®Êt nμy?
 15. 20 21 ®Õn gÆp c¸c nhμ chøc tr¸ch ViÖt Nam. 11- ViÖt Nam thu ®−îc mét m¸y bay cña Ph¸p, nh−ng nã kh«ng tèt l¾m. Hy väng Mü sÏ göi gióp chóng t«i vμi chiÕc. 12- ViÖt Nam muèn gi÷ mèi liªn hÖ víi n−íc Mü. Tr¶ lêi ngμy 12-1-1947. §IÖN TR¶ LêI MéT NHμ B¸O Mü TiÕng Anh, b¶n gèc l−u t¹i Trung t©m l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp l−u t¹i 1- Hå ChÝ Minh xin göi tíi nh©n d©n Mü vÜ ®¹i t×nh h÷u nghÞ ViÖn Hå ChÝ Minh. tèt ®Ñp nhÊt cña nh©n d©n ViÖt Nam vμ hy väng nh©n d©n Mü sÏ ñng hé ViÖt Nam ®Êu tranh giμnh ®éc lËp. 2- Kh«ng cã liªn l¹c tõ bªn ngoμi. VÉn hy väng nh−ng kh«ng biÕt Mü cã thiÖn ý gióp ViÖt Nam giμnh ®éc lËp hay kh«ng. Cã muèn kªu gäi n−íc Mü, nh−ng ch−a biÕt lμm c¸ch nμo. 3- Cuéc chiÕn sÏ tiÕp diÔn chõng nμo Ph¸p ch−a thõa nhËn nÒn ®éc lËp vμ thèng nhÊt cña n−íc ViÖt Nam. 4- §óng. ChÝnh phñ ViÖt Nam sÏ ë gÇn Hμ Néi. 5- Ph¸p b¾t ®Çu x©m l−îc b»ng cuéc bao v©y H¶i Phßng, ngμy 20-11, sau ®ã lμ nh÷ng vô khiªu khÝch hμng ngμy vμ viÖc t¨ng c−êng c¸c lùc l−îng ®ån tró. 6- ViÖt Nam hy väng Mü sÏ gióp c¸c d©n téc nhá giμnh ®éc lËp nh− Tæng thèng Rud¬ven ®· th−êng nãi. 7- KÓ tõ ngμy 19-12, Ph¸p kh«ng hÒ cã sù nç lùc nμo ®Ó ®μm ph¸n mμ chØ t¨ng qu©n. ThËm chÝ «ng Mutª kh«ng muèn gÆp Hå ChÝ Minh. 8- ViÖt Nam ch−a cã liªn hÖ g× víi c¸c phãng viªn Mü. 9- ViÖc Ph¸p buéc téi qu©n NhËt B¶n ë ViÖt Nam lμ ®Ó tuyªn truyÒn. Kh«ng ph¶i qu©n Trung Quèc, qu©n Anh, qu©n Ph¸p ®· quÐt s¹ch qu©n NhËt khái §«ng D−¬ng. §iÒu ch¾c ch¾n lμ ®éi qu©n lª d−¬ng cña Ph¸p ë ®©y chñ yÕu gåm bän ph¸t xÝt. 10- C¸c phãng viªn Mü cã quèc tÞch Mü sÏ ®−îc ®ãn tiÕp khi hä
 16. 22 23 ViÖt Nam lμ mét bé phËn trong nÒn hoμ b×nh chung toμn thÕ giíi. Thùc d©n Ph¸p g©y nªn chiÕn tranh ë ViÖt Nam, tøc lμ ph¸ ho¹i thÕ giíi hoμ b×nh. VËn mÖnh nh©n d©n Ph¸p vμ c¸c thuéc ®Þa Ph¸p l¹i cμng quan hÖ víi ViÖt Nam. NÕu ®Ó bän thùc d©n kÐo dμi cuéc chiÕn tranh ë ViÖt Nam th× ch¼ng nh÷ng nh©n d©n Ph¸p bÞ chÕt ng−êi h¹i cña thªm, mμ ®Þa vÞ n−íc Ph¸p sÏ trë nªn c« ®éc vμ khèi Liªn hiÖp TH¦ GöI C¸C L·NH Tô Ph¸p còng kh«ng cßn. Nh©n d©n Angiªri, Tuynidi, Marèc, Vμ NH¢N D¢N C¸C N¦íC Ma®ag¸txca, v.v., sÏ tr«ng g−¬ng ViÖt Nam mμ kh«ng ai tin Ph¸p n÷a. C¸c vÞ l·nh tô vμ toμn thÓ nh©n d©n Trung Hoa, DiÕn §iÖn vμ V× Tæ quèc, v× tù do, nh©n d©n ViÖt Nam kiªn quyÕt kh¸ng toμn ¸ §«ng, chiÕn ®Õn cïng. V× nh©n ®¹o, chÝnh nghÜa, v× hoμ b×nh chung vμ lîi Ých chung, nh©n d©n ViÖt Nam mong c¸c vÞ gióp ®ì mäi ph−¬ng Nh©n d©n Ph¸p vμ c¸c thuéc ®Þa Ph¸p, diÖn. C¸c nh©n sÜ d©n chñ toμn thÕ giíi, Mét lÇn n÷a t«i xin thay mÆt toμn d©n ViÖt Nam c¶m ¬n c¸c vÞ T«i thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam tr©n träng c¶m ¬n c¸c vÞ ®· ®· tá t×nh th©n ¸i. lªn tiÕng ñng hé chÝnh nghÜa vμ tá ®ång t×nh víi cuéc kh¸ng chiÕn cña d©n téc ViÖt Nam. ViÖt Nam chØ muèn hoμ b×nh vμ ®éc lËp, ®Ó céng t¸c th©n thiÖn Ngμy 13 th¸ng 1 n¨m 1947 víi c¸c d©n téc trªn thÕ giíi, tr−íc lμ víi d©n téc anh em ¸ §«ng vμ S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, d©n téc Ph¸p. Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.30-31. ViÖt Nam chØ gi÷ g×n chñ quyÒn, ®éc lËp cña m×nh, chø kh«ng hÒ x©m ph¹m ®Õn ai. ThÕ mμ thùc d©n Ph¸p bÊt nh©n béi −íc, ®em tÊt c¶ lùc l−îng hung tμn cña chóng, hßng tiªu diÖt n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. Nh÷ng thμnh thÞ nh− H¶i Phßng, Hμ Néi ®· bÞ thùc d©n Ph¸p ph¸ tan hoang. MÊy ngh×n ®μn bμ, trÎ con ViÖt Nam ®· bÞ tμu bay Ph¸p b¾n chÕt. ViÖt Nam lμ mét bé phËn trong ®¹i gia ®×nh ch©u ¸. VËn mÖnh ViÖt Nam rÊt mËt thiÕt quan hÖ víi vËn mÖnh c¸c d©n téc ¸ ch©u. Thùc d©n Ph¸p muèn ®Ì bÑp ViÖt Nam, tøc lμ muèn ph¸ ho¹i ®¹i gia ®×nh ¸ ch©u cña chóng ta.
 17. 24 25 GöI C¸C VÞ L·NH Tô DIÕN §IÖN LêI K£U GäI §åNG BμO PH¸ HO¹I Vμ ¸ §¤NG §Ó KH¸NG CHIÕN Nh©n dÞp ngμy ®éc lËp cña d©n téc DiÕn §iÖn, thay mÆt d©n Hìi ®ång bμo yªu quý, téc ViÖt Nam vμ riªng t«i, t«i göi d©n téc DiÕn §iÖn lêi chóc mõng th©n ¸i. V× sao ta ph¶i kh¸ng chiÕn? T«i còng nh©n dÞp ®ã göi lêi c¶m ¬n «ng Aung San, c¸c «ng V× kh«ng kh¸ng chiÕn, th× Ph¸p sÏ c−íp n−íc ta lÇn n÷a. Nªru, B«d¬, Ginn¸t vμ c¸c vÞ l·nh tô d©n téc ch©u ¸ ®· tá c¶m t×nh Chóng sÏ b¾t d©n ta lμm n« lÖ lÇn n÷a. víi d©n téc ViÖt Nam trong cuéc chiÕn ®Êu gi¶i phãng ®Êt n−íc. Chóng sÏ b¾t d©n ta ®i phu ®i lÝnh, nép thuÕ nép s−u. Chóng C¸c d©n téc ch©u ¸ cã ®éc lËp th× nÒn hoμ b×nh thÕ giíi míi sÏ giËt hÕt quyÒn tù do ®éc lËp cña ta. Chóng sÏ c−íp hÕt ruéng thùc hiÖn ®−îc. Mü ®· c«ng nhËn nÒn ®éc lËp cña Phi LuËt T©n. n−¬ng cña c¶i ta. Chóng sÏ khñng bè chÐm giÕt anh em bμ con ta. Anh ®· høa ®Ó Ên §é ®−îc ®éc lËp. Hai c−êng quèc Êy ®· thi hμnh Chóng sÏ ®èt ph¸ nhμ cöa ®Òn chïa ta. §ång bμo thö xem Hμ Néi, ®óng HiÕn ch−¬ng §¹i T©y D−¬ng v× hä ®· ký HiÕn ch−¬ng ®ã. H¶i Phßng th× râ. Nh−ng cßn c¸c c−êng quèc kh¸c th× sao? V× ta kh«ng chÞu lμm tr©u ngùa cho Ph¸p, v× ta ph¶i gi÷ g×n VËn mÖnh d©n téc ch©u ¸ quan hÖ mËt thiÕt víi vËn mÖnh d©n non s«ng ®Êt n−íc ta, cho nªn ta ph¶i ®¸nh bän thùc d©n Ph¸p. téc ViÖt Nam. VËn mÖnh c¸c d©n téc thuéc ®Þa Ph¸p còng vËy. §¸nh th× ph¶i ph¸ ho¹i. Ta kh«ng ph¸ th× Ph¸p còng ph¸. NÕu Chóng t«i mong ®−îc tÊt c¶ c¸c d©n téc gióp ®ì. Chóng t«i kiªn ta kh«ng ph¸ ®−êng ph¸ cèng, lÊp s«ng lÊp ngßi, nÕu ta kh«ng ph¸ quyÕt chiÕn ®Êu kú cho ®Õn khi gi¶i phãng hoμn toμn. nh÷ng nhμ cöa kiªn cè mμ Ph¸p cã thÓ dïng lμm n¬i c¨n cø, th× Chóng t«i th¾ng lîi, Êy lμ c¸c b¹n còng th¾ng lîi. Ph¸p sÏ ®em tμu thuû xe t¨ng ®Õn ®¸nh ta, vμ chóng sÏ ®èt ph¸ c−íp bãc s¹ch tr¬n. V× vËy, ta ph¶i ph¸ tr−íc, cho Ph¸p kh«ng dïng ®−îc. Dï ta muèn ®Ó cèng, ®Ó ®−êng, ®Ó nhμ mμ dïng, còng kh«ng Lêi chμo th©n ¸i dïng ®−îc, v× Ph¸p sÏ chiÕm hÕt, ph¸ hÕt. Hå CHÝ MINH B©y giê ta ph¶i ph¸ ®i, ®Ó chÆn Ph¸p l¹i, kh«ng cho chóng tiÕn TiÕng Ph¸p, b¶n gèc l−u t¹i lªn, kh«ng cho chóng lîi dông. Côc l−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng, Ta v× n−íc hy sinh, chÞu khæ mét lóc. §Õn ngμy kh¸ng chiÕn b¶n chôp l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. th¾ng lîi, ta sÏ cïng nhau kiÕn thiÕt söa sang l¹i, nμo cã khã g×.
 18. 26 27 C¸c chiÕn sÜ ë tr−íc mÆt trËn hy sinh x−¬ng m¸u cho Tæ quèc, hä cßn kh«ng tiÕc. Kh«ng lÏ ®ång bμo ta l¹i tiÕc mét ®o¹n ®−êng, mét c¸i cèng, hoÆc mét ng«i nhμ, mμ ®Ó bän Ph¸p lîi dông, ®Æng ®¸nh Tæ quèc ta. §ång bμo ®Òu lμ ng−êi ¸i quèc, ch¾c kh«ng ai nì lßng nh− thÕ. VËy t«i thiÕt tha kªu gäi toμn thÓ ®ång bμo ë ®©y, mäi ng−êi TH¦ GöI TæNG THèNG N¦íC PH¸P ®Òu ra søc gióp ph¸. Ph¸ cho réng, ph¸ cho s©u, ph¸ sao cho bän Ph¸p kh«ng lîi dông ®−îc. Mét nh¸t cuèc cña ®ång bμo, còng nh− VANHX¡NG ¤RI¤N mét viªn ®¹n cña chiÕn sÜ b¾n vμo qu©n ®Þch vËy. T«i l¹i tr©n träng høa víi ®ång bμo r»ng: kh¸ng chiÕn th¾ng lîi KÝnh göi Tæng thèng Vanhx¨ng ¤ri«n, råi, t«i sÏ ra søc cïng ®ång bμo söa sang tu bæ l¹i hÕt. Chóng ta sÏ Thay mÆt ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam vμ riªng t«i, t«i lμm nh÷ng ®−êng s¸, cÇu cèng khÐo h¬n, nh÷ng nhμ cöa tèt h¬n, vμ xin nhiÖt liÖt göi ngμi lêi chμo mõng nh©n dÞp ngμi ®−îc bÇu lªn xøng ®¸ng mét d©n téc tù do ®éc lËp h¬n. gi÷ chøc Tæng thèng n−íc Ph¸p céng hoμ. Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi mu«n n¨m! Nh©n dÞp nμy, t«i xin nãi ®Ó ngμi râ lμ d©n téc ViÖt Nam chØ ViÖt Nam ®éc lËp mu«n n¨m! mong ®−îc ®éc lËp vμ thèng nhÊt trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p. T«i rÊt ®au lßng tr«ng thÊy nh÷ng ng−êi ®¸ng lÏ lμ b¹n bÌ anh em víi ViÕt ngμy 16-1-1947. nhau, mμ nay ph¶i tμn s¸t lÉn nhau. B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch Chóng ta cã thÓ vμ chóng ta ph¶i ®i tíi hoμ b×nh ®Ó cøu sèng Hå ChÝ Minh l−u t¹i Trung t©m cho bao thanh niªn Ph¸p - ViÖt. BiÕt râ lßng nh©n ¸i vμ ®øc ®é cao l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp c¶ cña ngμi, t«i xin ®Ò nghÞ cïng ngμi lËp l¹i ngay nÒn hoμ b×nh ®Ó l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. tr¸nh cho hai n−íc chóng ta khái bÞ hao ng−êi thiÖt cña, vμ ®Ó g©y l¹i sù céng t¸c vμ t×nh th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc chóng ta. KÝnh chμo th©n ¸i Ngμy 18 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.33.
 19. 28 29 TH¦ GöI GI¸M MôC L£ H÷U Tõ TH¦ CHóC TÕT §åNG BμO Vμ CHIÕN SÜ NAM Bé Cô Gi¸m môc Lª H÷u Tõ , Th−a cô, Nh©n dÞp Nguyªn ®¸n ©m lÞch, t«i thay mÆt ChÝnh phñ ®Æc §· l©u kh«ng ®−îc gÆp cô t«i nhí l¾m. biÖt chóc ®ång bμo vμ chiÕn sÜ Nam Bé n¨m míi. Tõ ngμy thùc d©n Ph¸p béi −íc khai hÊn, toμn thÓ ®ång bμo ta V× quyÒn thèng nhÊt vμ ®éc lËp cña Tæ quèc, ®ång bμo vμ chiÕn ph¶i ®ång t©m nhÊt trÝ, kh¸ng chiÕn cøu quèc. LÇn nμy còng nh− sÜ ®· hy sinh chiÕn ®Êu h¬n mét n¨m nay, mμ tõ nay vÉn kiªn nh÷ng lÇn tr−íc 6-3 vμ 14-9, t«i ch¾c cô ®· lÊy ®Þa vÞ c«ng vμ t−, lμ quyÕt hy sinh phÊn ®Êu n÷a. Sù trung thμnh dòng c¶m ®ã sÏ ®em Cè vÊn cña ChÝnh phñ vμ lμ b¹n th©n cña t«i, mμ gi¶i thÝch vμ kªu Tæ quèc ®Õn th¾ng lîi, vμ sÏ ghi nh÷ng trang vÎ vang trong lÞch sö gäi ®ång bμo h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn cøu quèc. n−íc nhμ. V× c«ng viÖc cßn bËn, t«i ch−a cã thÓ gÆp cô ®Ó trùc tiÕp c¶m ¬n V× yªu chuéng hoμ b×nh, v× thËt t©m muèn céng t¸c víi nh©n cô, t«i xin ph¸i ng−êi th©n tÝn lμ «ng Huúnh thay mÆt t«i ®Õn hái d©n Ph¸p, ChÝnh phñ ta ®· t×m hÕt c¸ch dμn xÕp víi Ph¸p. Nh−ng th¨m vμ chóc cô m¹nh khoÎ. bän thùc d©n ph¶n ®éng béi tÝn bÊt nh©n, hßng dïng vò lùc ®Ó c−íp Nhê cô cÇu §øc Chóa ban phóc cho Tæ quèc vμ xin cô nhËn lêi n−íc ta mét lÇn n÷a. Chóng g©y ra cuéc chiÕn tranh toμn quèc ®· chμo th©n ¸i cña t«i. h¬n mét th¸ng nay. V× chñ quyÒn, v× Tæ quèc, toμn d©n ViÖt Nam ®· thÒ kiªn quyÕt Ngμy 23 th¸ng 1 n¨m 1947 kh¸ng chiÕn ®Õn cïng, kh¸ng chiÕn ®Õn lóc lÊy l¹i ®−îc thèng nhÊt Hå CHÝ MINH ®éc lËp míi th«i. Chóng ta ®· thÒ thμ chÕt chø kh«ng lμm n« lÖ. Chóng ta ®· ph¶i tr¶i qua nh÷ng b−íc gay go cùc khæ trong cuéc tr−êng kú kh¸ng chiÕn. Nh−ng chóng ta ch¾c r»ng th¾ng lîi B¶n gèc bøc th− l−u t¹i Côc l−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng. cuèi cïng sÏ vÒ ta. Nh©n v× ë Nam Bé cßn cã mét sè Ýt ng−êi bÞ thùc d©n Ph¸p tuyªn truyÒn lõa g¹t mμ nghÜ lÇm, cho nªn nh©n dÞp nμy t«i muèn thªm mÊy lêi gi¶i thÝch:
 20. 30 31 1. Bän thùc d©n nãi: NÕu ba kú thèng nhÊt th× nh÷ng ng−êi ¸i Sù thËt lμ rÊt gi¶n ®¬n nh− thÕ, mong ®ång bμo hiÓu râ, chí quèc sÏ khñng bè nh÷ng ng−êi hiÖn nay sai lÇm ®i theo Ph¸p. m¾c lõa bän thùc d©n. T«i c¶ quyÕt cam ®oan r»ng ChÝnh phñ vμ ®ång bμo ta sÏ hÕt søc khoan hång ®¹i ®é. Ch¼ng nh÷ng ®Ó cho nh÷ng ng−êi ®ã c¶i Lêi chμo th©n ¸i qu¸ tu t©m, quay vÒ víi Tæ quèc, mμ l¹i s½n sμng träng dông hä, Ngμy 24 th¸ng 1 n¨m 1947 nÕu nh÷ng ng−êi ®ã cã tμi nghÖ. Mét d©n téc ®· tù c−êng, tù lËp, Hå CHÝ MINH d©n chñ céng hoμ th× kh«ng lμm nh÷ng viÖc nhá nhen, b¸o thï b¸o o¸n. S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 2. Bän thùc d©n nãi: NÕu ViÖt Nam thèng nhÊt th× ng−êi Nam 1948, t.1, tr.34-35. sÏ bÞ ng−êi B¾c cai trÞ. §ã lμ c¸i m−u cña chóng hßng chia rÏ ®ång bμo ta. Ai còng biÕt r»ng: Trong n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, tõ lμng x· ®Õn toμn quèc nh÷ng ng−êi chøc tr¸ch ®Òu do d©n cö ra. D©n tin cËy ai th× ng−êi Êy tróng cö vμ bæn phËn nh÷ng ng−êi tróng cö lμ lμm ®μy tí c«ng céng cho d©n chø kh«ng ph¶i lμm quan ph¸t tμi. Nh− thÕ th× ®ång bμo Nam cã lo g× lμ bÞ ®ång bμo B¾c cai trÞ. 3. Bän thùc d©n l¹i nãi: ChÝnh phñ ta lμ ChÝnh phñ ViÖt Minh3. §ã l¹i lμ mét c©u nãi nhÇm. Trong ChÝnh phñ cã ®ñ nh÷ng ng−êi c¸c ®¶ng ph¸i, nh− §¶ng D©n chñ, §¶ng X· héi4, §¶ng Quèc d©n, §ång minh héi, l¹i cã nh÷ng ng−êi kh«ng thuéc ®¶ng ph¸i nμo. 5 vÞ Bé tr−ëng vμ Thø tr−ëng lμ nh÷ng ng−êi quª qu¸n ë Nam Bé. ThÕ th× sao l¹i nãi lμ ChÝnh phñ ViÖt Minh? 4. Sau hÕt ch−¬ng tr×nh néi chÝnh cña ChÝnh phñ vμ qu©n d©n ta chØ cã 3 ®iÒu mμ th«i: a) T¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó lμm cho d©n ai còng ®ñ mÆc, ®ñ ¨n. b) Më mang gi¸o dôc, ®Ó cho ai nÊy còng biÕt ®äc biÕt viÕt. c) Thùc hμnh d©n chñ ®Ó lμm cho d©n ai còng ®−îc h−ëng quyÒn d©n chñ tù do. ChÝnh s¸ch ngo¹i giao cña ChÝnh phñ th× chØ cã mét ®iÒu tøc lμ th©n thiÖn víi tÊt c¶ c¸c n−íc d©n chñ trªn thÕ giíi ®Ó gi÷ g×n hoμ b×nh.
Đồng bộ tài khoản