Ebook Kế hoạch hóa và phát triển sản phẩm

Chia sẻ: Nguyễn Văn Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

0
5
lượt xem
3
download

Ebook Kế hoạch hóa và phát triển sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách này giới thiệu với các bạn phương pháp thực hiện kế hoạch hóa và phát triển sản phẩm trong kế hoạch marketing nhằm làm cho sản phẩm của bạn phù hợp với nhu cầu của thị trường mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Kế hoạch hóa và phát triển sản phẩm

Kfhoach hoa va<br /> <br /> phattrien"san pham<br /> <br /> Quan tri Marketin~<br /> trong cac Doanh nghi,p Vua va Nho<br /> <br /> ~--<br /> <br /> NHA XUAT BAN TRE<br /> <br /> Qulm tr! Marketing trong cae<br /> Doanh nghi~p vera<br /> <br /> va Nho<br /> <br /> Cbuorng mnh phit -triin d1,l" an Me kong<br /> <br /> Ke hoach h6a Va<br /> <br /> Phat t~i~n San ph~m<br /> p", ~ )<br /> <br /> TAIBAN LAN THlfI<br /> <br /> Chuang trlnh Phat trien DI! an Me Kong<br /> illi trq<br /> <br /> OPEN<br /> LEARNING<br /> AGENCY<br /> <br /> Vi~n<br /> <br /> D(li h9C<br /> <br /> Ma<br /> <br /> OLA (Canada) bien<br /> <br /> sO\ln<br /> <br /> Cuon sach nay do Chuong trlnh PMt tri~n DI! an Me Kong<br /> giii' ban quyen © 2001<br /> KhOng duO'c sao cMp ho(ic sua d6i neu khong duqc phep b~ng van ban ella<br /> Chuang trlnh Phat trien DJ! an Me Kong.<br /> <br /> wtry<br /> Cu6n sach nay duqc xay dJ!ng tren cO' sa till li~u giang diJY tren lap do Vi~n Quan tr\<br /> Kinh doanh - Dl,li hQc Kinh te Quoc dan, Hit N(ii pMt trien vai sJ! tai trq ella Chuong<br /> trlnh Phat tri~n DI! an Me Kong. Nhom bien sO\lfi tai li~ll do Thl,lc sI Nguy~n Quynh<br /> Chi chju trach nhi~m chfnh. Cuon sach nay khong duqe sao cMp ho(ic sua d6i khi chua<br /> duqc phep Mng van ban eua Chuang trlnh Phat trien DJ! an Me Kong.<br /> <br /> Chuang trlnh PhM trien DI! an Me Kong (MPDF) dm;rc thanh l*p nam 1997 nMm<br /> trq st! hlnh thanh va phat trien eua cae doanh nghi¢p tu nMn vila va nM Vi¢t<br /> Nam, Lao va Campuchia. MPDF hi\ trq ky rhu",t cho de doanh nghi~p trong qua<br /> tnnh ehuan bi cae dt! an dau tu vai qui m{) til 250.000 den 10 tri~u dola My.<br /> MPDF cling tili trq vi~e dao t(lo cae nhi! qufm ly doanh nghi~p vila va nho, cae<br /> ngan hang c1fp tin dl,lng eho cae doanh nghi¢p vila va nho, cling nhu cae t6 ch(rc<br /> cung cap djch Vl,I h& trq cho doanh nghi~p. MPDF duqc dieu hi!nh ooi Cong ty Tai<br /> ehinh Quae te (lFC) va duqe tili trq bOi Ngan hang PMt trien CMu A (ADB),<br /> Oxtra.ylia, Canada, Phan Lan, Cong ty Tai ehinh Quae te (IFC), Nh~t Ban, Na Uy,<br /> Thl,ly Dien, Thl,ly Si va Vuang quae Anh. Neu can biet them thong tin, xin lien h~<br /> v6i bilt ky van phong nao cua MPDF t(li Ha NQi, Thanh pha Ho Chi Minh, Phnom<br /> Penh, ho~e Vicng Chan theo dia chi sau:<br /> <br /> a<br /> <br /> hi}<br /> <br /> Ha N(ji,<br /> <br /> Vi~t<br /> <br /> Nam (Tr" sO ehinh)<br /> <br /> 63 Pha Ly Thai T6, Tang 7<br /> Di~n<br /> <br /> Fax:<br /> <br /> tho(li: (84-4) 824 7892<br /> (84-4) 8247898<br /> <br /> Thanh pho H6 Chi Minh, Vi~t Nam<br /> Somerset Chancellor Court<br /> Phong 3B, Lau 3<br /> 21-23 Nguyen Thj Minh Khai, Qu",n 1<br /> Di~n tho(li: (84-8) 823 5266<br /> Fax:<br /> (84-8) 823 5271<br /> Phnom Penh, Climpuchia<br /> 175 Norodom Boulevard<br /> Sangkat Boeung Keng Kang 1<br /> Di~n tho(li: (855-23) 21 9365<br /> Fax:<br /> (855-23) 21 9361<br /> Vieng Chan, Lao<br /> Nehru Road, Pathou Xay<br /> POBox 9690<br /> Di~n tho~: (856-21) 45 00 17<br /> Fax:<br /> (856-21) 450020<br /> VI} Doanh nghi~p Vua va NhO, Ngan hang The gim<br /> 2121 Pennylvania Avenue, NW<br /> Washington, DC 20433, USA<br /> Di~n tho(li: 202-473-6683<br /> Fax:<br /> 202-522-3742<br /> <br /> Gidi thieu<br /> •<br /> Chlldng trinh £)ao t~o Quan Iy<br /> danh cho cae Doanh nghi~p<br /> VlJa va Nho<br /> T6ng quan<br /> Chuang Irinh Dao l'fo Qudn Ii danh cho c(le Doanh nghi¢p Vua va Nho dUCfC<br /> bien SO'!ll cho cae nM quan ly va cM doanh nghi¢p vita va nhi'>. Lit ngum chi! ho~c<br /> ngum quan ly doanh nghi¢p nhi'>, b'!ll quan tam de"n nhieu khia c,!nh cua vi¢c dieu<br /> hanh ml?t doanh nghi¢p. ChuClllg mnh nay se cung clip cho b'!ll m(>t b(> tiii li¢u<br /> hUOng diin ve marketing trong quan ly doanh nghi~p. HI? tai li~u nay de c~p den<br /> cac chu de sau:<br /> •<br /> <br /> Xac d!nh cac khai ni¢m marketing<br /> <br /> •<br /> <br /> Thu th~p thOng tin ve khach hang.<br /> <br /> •<br /> <br /> PMt trien cac th6ng tin ve qua trinh va xu hUOng mua hang cua khach<br /> hitng<br /> <br /> •<br /> <br /> Xac d!nh va ll!a chQn thi truOng ml,lc tieu phil hQ"P.<br /> <br /> •<br /> <br /> Ke" ho~ch hoa va pMt trien san phfun.<br /> <br /> •<br /> <br /> Phat trien marketing chu trQng moi quan h¢ va djch VI,! khach hitng.<br /> <br /> •<br /> <br /> Phat trien chie"n luqc quang cao cho doanh nghil)p<br /> <br /> •<br /> <br /> Dinh gia va chie"n luqc ve gia.<br /> <br /> HI? tai lil)u ve marketing cua Ch"ang trlnh Dao tgo Qulin Ii danh cho c(le Doanh<br /> nghi¢p Vua va Nho dugc bien so,!-n nhAm giup cae chu doanh nghi¢p va nhit qUlm<br /> ly doanh nghi¢p nilm viing tat ca cac bm1c trong qua tnnh marketing. Mbi cuon<br /> sach nghien coo m(>t khia c'!llh Cl,l tM cua ho~t d(>ng marketing. Qua tilng cuon<br /> sach ve Marketing, b,!-n se hQc dugc each l~p ke" ho~ch marketing va Ung dl,lng ke"<br /> hO,!ch do vao thl!c te" doanh nghi¢p mlnh. CIic cuon sach ve marketing bao g6m<br /> nhiing noi dung chinh nhu sau:<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản