Ebook Khuếch trương sản phẩm và quảng cáo

Chia sẻ: Nguyễn Văn Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

0
10
lượt xem
3
download

Ebook Khuếch trương sản phẩm và quảng cáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách này cho thấy tầm quan trọng của hoạt động khuếch trương sản phẩm đối với việc bán hàng của doanh nghiệp. Cuốn sách sẽ giải thích từng công cụ khuếch trương sản phẩm trong số bốn công cụ chính như quảng cáo, bán hàng trực tiếp, xúc tiến bán hàng quan hệ công chúng và nêu ra cách thức để xây dựng chiến lược khuếch trương sản phẩm hỗn hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Khuếch trương sản phẩm và quảng cáo

Khueeh truung San., pham<br /> ,<br /> vaquangeao<br /> "<br /> <br /> Quin tri Marketing<br /> <br /> trong cie Doanh nghl,p Vila va Nh6<br /> <br /> uong Irinh PM! tri.!n DII an Me KOng<br /> <br /> Quan tr! Marketing trong cac<br /> Doanh nghi~p Vila va Nho<br /> Chu'c:mg trinh phit trier. d. an Mi kOng<br /> <br /> Khuech trlldng<br /> San ph~m va Quang cao<br /> <br /> TAl BAN LAN THO' I<br /> <br /> Chuong trlnh PMt triin<br /> tai trg<br /> <br /> OPEN<br /> LEARNING<br /> AGENCY<br /> <br /> Vi~ ~<br /> <br /> Dl! an Me Kong<br /> <br /> hqc Ma OLA (Canada) bien<br /> <br /> so~<br /> <br /> Cuon sach nay do Chuang trlnh PMt tri€!n DI! an Me Kong<br /> gill ban quy~n © 2001<br /> <br /> KMng dugc sao chep ho~c sua d6i neu kMng dugc phep biing van ban ella<br /> Chuong trlnh PMt triin Dl! an Me Kong.<br /> <br /> LUDY<br /> Cuan saeh nay duge x1l.y dlp1g Iren co sa tai Ii~u giang d danh eha C(Jc Daanh nghiijp Vtl'a va NluJ duqc<br /> bi~n so~n cho cac nha qulm 15' va chu doanh nghii?p vita va nhO. La ngum chu ho~c<br /> nguai qulm 15' doanh nghii?p nhc" b~ quan tam den nhi~u khia c~h cua vii?c di~u<br /> hanh mQt doanh nghii?p. Chuang trlnh nay se cung cap cho b~n m¢t bQ tai lii?u<br /> huang dan v~ marketing trong quan 15' doanh nghil;p. BQ tai lil;u nay d~ c~p den<br /> cae chu d~ sau:<br /> •<br /> <br /> Xae djnh eac kMi nii?m marketing<br /> <br /> •<br /> <br /> 11m th~p thong tin v~ kMch hang.<br /> <br /> •<br /> <br /> PMt tri~n ca.c th6ng tin v~ qua trlnh va xu hu6n.g mua hang cua kMch hang<br /> <br /> •<br /> <br /> Xac djnh va 1J!a chqn thi trUOng mtec<br /> <br /> •<br /> <br /> Ke ho~ch hoa va pMt trien san phfun.<br /> <br /> •<br /> <br /> Phat trien marketing ehii trqng moi quan h~ va dieh Vte kMeh hang.<br /> <br /> •<br /> <br /> Phat trien chien luqc quiing cao eho doanh nghi~p<br /> <br /> •<br /> <br /> Dinh gia va chien luge ve gia.<br /> <br /> ti~u<br /> <br /> phil hgp.<br /> <br /> B¢ tai li~u ve marketing eua Chltong trinh Dao<br /> <br /> t(}O Qudn IS> danh eha ale Doanh<br /> nghiijp Vtl'a va Nho duqe bien so~n nhiim giiip cac chu doanh nghi~p va nha quan<br /> 15' doanh nghil;p nfun viing tat cii cae buoe trong qua trlnh marketing. M6i euon<br /> sach nghien cUn mQt khfa c~h Cte tM cua ho~t dQng marketing. Qua tling cuon<br /> sach v~ marketing, b~ se h

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản