Ebook Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc

Chia sẻ: Nguyễn Văn Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

0
3
lượt xem
0
download

Ebook Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc. Dù một công ty có hay không có phòng nhân sự thì nhà quản lý và chủ doanh nghiệp đều tham gia vào những quyết định về nhân sự. Ở mỗi bước trong quy trình quản lý nguồn nhân lực, nhà quản lý thường thu thập các thông tin, đưa ra lời khuyên và những kiến nghị để từ đó đi đến quyết định. Để nắm nội dung mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc

MO la cOng vie ,<br /> veu cau chuven mon<br /> va cac lieu chuan<br /> hoan Ihanh cOng viec<br /> •<br /> Quan tri Nguon Nhan h!c<br /> trong cac Doanh nghi,p Vila va Nho<br /> ~-<br /> <br /> •<br /> <br /> .'. I<br /> <br /> I·'<br /> <br /> I<br /> <br /> I.<br /> <br /> II'<br /> <br /> NHA XUAT BAN TRE<br /> <br /> Qulm tr! Nguon Nhiiln h!c trong<br /> cac Doanh nghi~p Vlta va Nho<br /> <br /> Mo ta Cong vi~c, Yeu C3U<br /> Chuyen mon Va cac Tieu<br /> chuin Kat qua cong vi~c<br /> <br /> ~<br /> <br /> ?<br /> <br /> ~<br /> <br /> ,<br /> <br /> TAl BAN LAN THVI<br /> <br /> Chuang trmh Phat tri~n Dl! an Me Kong<br /> taitrq<br /> <br /> Q<br /> <br /> Vi~n<br /> <br /> OPEN<br /> LEARNING<br /> AGENCY<br /> <br /> D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản