Ebook Mùa Hà Nội - Đinh Tiến Hoàng

Chia sẻ: Pham Minh Tân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
178
lượt xem
44
download

Ebook Mùa Hà Nội - Đinh Tiến Hoàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook Mùa Hà Nội của Đinh Tiến Hoàng trình bày sự đa dạng của mùa Hà Nội qua các bài viết: Hà Nội gọi tên bốn mùa, xuân Hà Nội, một mùa xuân gặt hái, một mùa xuân gieo trồng, trong em một mùa thu Hà Nội, Hà Nội vào mùa hạ, lặng lẽ chiều đông Hà Nội, ơi mùa thu Hà Nội, Hà Nội mùa thu với hương hoa sữa, tháng tám mùa thu Hà Nội nhớ Cốm,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Mùa Hà Nội - Đinh Tiến Hoàng

 1. www.100hanoi.com Ban D Muøa Haø Noäi án Hà N i Tôi Yêu ® HDINVESTMENT.JSC Đ i L 1000 năm Thăng Long Ch u trách nhi m: Đinh Ti n Hoàng | Biên t p: Nông Th Minh Ng c | Hi u ñính: Tr n Th Hư ng 4 www www.100hanoi.com 2010 Haø Noäi Toâi Yeâu
 2. www.100hanoi.com Muøa Haø Noäi Hà N i luôn là m t ñ a danh văn hóa, kinh t , chính tr c a c nư c. Tìm hi u các thông tin v kinh t , văn hóa, gi i trí….c a Hà N i luôn là m t nhu c u thi t y u c a nhi u t ng l p nhân dân. Bên c nh ñó, năm 2010 là năm quan tr ng, v i r t nhi u nh ng d p l k ni m l n, ñ c bi t là ñ i l 1000 năm Thăng Long. Đây là m t c t m c văn hóa, l ch s ñư c quan tâm c a c trong và ngoài nư c. Đó chính là lí do chúng tôi l a ch n ch ñ v Hà N i ñ ñ nh hư ng n i dung cho d án chu i website Hà N i. D án chu i website v Hà N i mang tên Hà N i Tôi Yêu ñư c công ty CP ĐT Hoàng Đ t tri n khai th c hi n t tháng 2 năm 2010. V i nh ng n l c, tâm huy t và tình yêu dành cho Hà N i, các thành viên ban d án ñã cho ra nh ng s n ph m văn hóa gây ñư c n tư ng v i ñ c gi yêu Hà N i. Đ i L 1000 năm Thăng Long ñang ñ n r t g n, d án cũng ñang ñi vào giai ño n g p rút hoàn thành ñ hòa chung không khí c a ngày Đ i L . D án là m t b c tranh t ng th , ñi t nh ng s ki n g n v i Đ i L , cũng như nh ng góc sâu trong tâm h n Hà N i, nh ng n p s ng, nh ng c m xúc c a ngư i Hà N i. Bên c nh vi c xây d ng và hoàn thi n chu i website v Hà N i, Ban d án còn cho ra m t nh ng n ph m v Hà N i. Chúng tôi ñã dành nhi u tâm huy t ñ xây d ng T sách Hà N i v i nh ng n ph m ñi n t ñư c t ng mi n phí cho quý b n ñ c. Chúng tôi hi v ng nh ng tâm huy t này s mang l i cho quý b n ñ c yêu Hà N i nh ng ñi u thú v . Tư li u chúng tôi s d ng ñ th c hi n nh ng n ph m này hoàn toàn ñư c sưu t m và biên t p t các ngu n trên Internet nên không tránh ñư c nh ng thi u sót. M t s tư li u do l y các ngu n th c p, nên chúng tôi không th trích d n ngu n ñ y ñ . Chúng tôi mong nh n ñư c s thông c m t các tác gi . Xin chân thành c m ơn và mong nh n ñư c nh ng góp ý t phía b n ñ c! Ban d án 5 www www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 3. www.100hanoi.com Muøa Haø Noäi M cL c Hà N i...G i tên b n mùa ....................................................................................................5 Xuân Hà N i.........................................................................................................................9 M t mùa Xuân g t hái........................................................................................................11 M t mùa Xuân gieo tr ng ..................................................................................................11 Mưa phùn, ti ng g i mùa xuân..........................................................................................15 Trong em m t mùa Thu Hà N i .........................................................................................18 Hà N i mùa thu cách m ng ...............................................................................................20 Hà N i và Mùa H ... ..........................................................................................................23 L ng l chi u ñông Hà N i ................................................................................................25 Nh cơn Mưa H ...Hát v Mùa Đông ..............................................................................28 Tháng tám mùa thu Hà N i nh C m ...............................................................................32 Ơi mùa thu Hà N i .............................................................................................................35 Hà N i mùa Thu v i hương hoa S a................................................................................38 Hà N i và mùa heo may thương nh ................................................................................59 6 www www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 4. www.100hanoi.com Muøa Haø Noäi Hà N i...G i tên b n mùa Hà N i ñương mùa xuân, s m mai ñ t tr i nh như hơi th . Nh ng ñóa cúc to tư ng n r n rã ph phư ng. Nh ng bó hoa cánh tr ng, cánh tím, cánh vàng ... Ph ti p ph , ngư i ti p ngư i, màu hoa ti p n i màu hoa. Hơi xuân m ư t và trong lành th m vào t ng mái nhà, t ng con ñư ng, ñ p ñ và trong tr o. Hà N i ñương mùa h . Trưa n ng, ánh sáng h t lên cây lá nh ng v t dài, r c r và sóng sánh. Gió th i xào x c, ph trưa v ng v , yên bình. Nh ng khung c a cũ k , nh ng ch u cây c nh, nh ng chi c l hoa trong góc nhà ... và ánh sáng nh nhàng ñ n t phía sau. Màu xanh d u êm pha thêm m t chút n ng vàng trong su t, ñi m xuy t cho m t không gian s ng, không gian riêng ñ c trưng c a Hà N i. M t Hà n i gi n d và suy tư. 7 www www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 5. www.100hanoi.com Muøa Haø Noäi Hà N i ñương mùa thu, ñư ng ph lá rơi b i ho i. Đi gi a hai hàng cây th y lòng thênh thang, r ng m . Lá t a ra trên nh ng con ñư ng. Ch khác là lá màu xanh. Không ph i lá vàng như mùa thu v n th . Làn sương m ng m nh như t m l a ph trên thành ph , tư ng ch ng như có … tư ng ch ng như không … Hà N i ñương mùa ñông, ñêm v giá l nh. Đêm Hà N i tr m l ng, suy tư như hoài c . Hà N i có nhi u ñư ng, nên tôi thư ng ñi l c. Nh ng con ñư ng gi ng nhau, gi ng nhau và r t l … Như lòng ngư i nhi u n o, ch ng th nào bi t ñư c nông sâu ? Sưu t m 8 www www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 6. www.100hanoi.com Muøa Haø Noäi Xuân Hà N i C như là mưa xuân, mà ñúng là mưa xuân ñang v … m t màn sương m ng bao ph Hà N i - thành ph ñang bư c sang ngàn năm l ch s . Mưa, h n r ng không ph i ai ai cũng yêu thích. Nhưng có l m i chúng ta s không c m th y phi n lòng b i nh ng làn mưa b i giăng m c trong d p giáp T t này. Ph i chăng ñó cũng là báo hi u cho m t mùa xuân ñang v … B a y, mưa xuân phơi ph i bay, Hoa xoan l p l p r ng rơi ñ y. H i chèo làng Đ ng ñi ngang ngõ, M b o: “Thôn Đoài hát t i nay”. C ñ t tr i như b ng l ng m t làn sương khói l ng l , qu n quít t ng góc ph hàng cây. Mùa xuân v , v n v t như ñang c a mình sau m t mùa ñông giá rét. L c bi c, ch i non, muôn hoa tr i d y…Bao trùm b c tranh mùa xuân yên m ñó là nh ng màn mưa b i m ng manh… Năm xưa, cũng trong m t ngày sương khói như v y, nhà thơ Nguy n Bính v i h n thơ “chân quê” ñã v nên m t b c tranh “Mưa xuân” h u tình. Hình nh mưa xuân xuyên su t toàn bài thơ như m t nhân v t tr tình v i bao cung b c xúc c m, bu n, vui, ñ i ch , th p th m… Dư ng như mưa xuân ñã ñ ng c m v i tâm tr ng c a cô thôn n m t làng quê c mi n B c l n ñ u yêu. 9 www www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 7. www.100hanoi.com Muøa Haø Noäi Đã b y nhiêu năm thi sĩ ñã là ngư i thiên c , nhưng m i ñ xuân v , mưa b i bay… mưa ñùa trêu nh ng ñôi má h ng c a cô thi u n Hà thành lòng ta l i nh ñ n “Mưa xuân”, nh thi sĩ chân quê ngày nào… Xuân ñang v , mưa xuân cũng ñang nh nhàng th mình vào không gian xuân y, chúng ta hãy th ng a lòng bàn tay ñ cho nh ng h t b i mùa xuân th m ñ m tâm h n mình. Đ ta cũng v i vàng hòa mình vào mưa b i bay… Là ngư i con c a Hà N i hay ch là l khách ñã t ng m t l n ñ n th ñô m i ñ xuân sang cũng không th nào quên s ng t ngào c a mưa xuân, s m áp khi nh ng h t mưa mơn man trên má. Gi này Hà N i ñang mưa, cơn mưa phùn lây phây, nhè nh rơi. Dư ng như Hà N i ñ p lên nh nh ng h t mưa phùn, “mưa ch ng làm ư t tóc ai nhưng l i làm ư t trái tim khách b hành”. Mưa xuân như cánh én báo hi u T t s p v , ti t tr i nh ng ngày y ch ng th nào quên! H ch m, dù ch r t nh , r t kh thôi vào nh ng h t mưa b i, ta l i nh T t vô cùng… Hà N i c a chúng ta s p bư c sang nghìn năm tu i, nghìn năm nay mưa xuân c th , nh nhàng, ñ m th m tô ñi m s c hương cho mùa xuân Kinh B c. Năm m i ñang c n k , quê hương ñ t nư c ñang kh i s c… Hào khí dân t c xưa nay ñang d n hi n lên trong t ng l h i. M i m t chúng ta t hào xi t bao v m t dân t c ngàn năm văn hi n, m t th ñô tròn nghìn tu i… Sưu t m 10 www www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 8. www.100hanoi.com Muøa Haø Noäi M t mùa Xuân g t hái M t mùa Xuân gieo tr ng Đi trên nh ng n o ñư ng Xuân c a Th ñô Hà N i năm Đ i l , nghe trong lòng ñ t, nghe trong lòng ngư i tinh th n và âm hư ng l i thơ Bác H chúc T t năm xưa: “Xuân này hơn h n m y xuân qua…” và câu hát r t ñ i t hào v Th ñô Hà N i: “Đây Thăng Long, ñây Đông Đô, ñây Hà N i. Hà N i m n yêu…”. C m nh n ñ u tiên và bao trùm c a nh ng ngày Xuân năm nay th t là rõ nét: Đó là s giao hòa c a ñ t - tr i và lòng ngư i, v i m i nhân duyên th t là t t ñ p. Nh ng ngày cu i năm K S u 2009, tr i ñang n ng nóng oi , ngư i ngư i ñ u lo T t này không bi t s b o qu n hoa tươi, qu ng t, bánh chưng ngày T t ra sao; c ti t tr i th này thì sau m t năm lo toan, v t v , s không ăn, không chơi, không ngh ngơi gì ñư c, ch ñ ng nói ñ n thư ng Xuân, ñón T t. Th mà b ng ch c tr i ñ t chuy n v n r t nhanh và th t vô cùng ñúng ti t, c như cu c h n hò c a mùa Xuân này ñã ñư c t o hóa s p ñ t t lâu. Gió b c tràn v muôn nơi, m i g i nh ng chi c lá vàng còn n n ná, lưu luy n mùa ñông v i vã v y chào năm cũ ñ ñáp chuy n tàu th i gian, nh m hư ng tây ñông mà ñi ti p cung ñư ng ñã h n, như ng l i ñi m ñ trong sân ga cho m t mùa Xuân m i. V i m t ti t tr i khô ráo, rét th t ng t, l i có c mưa xuân r c trên b u tr i, cho v n v t và con ngư i ñưa tay ôm l y mùa Xuân vào lòng. Cây c i thi nhau ñâm ch i, n y l c. Ngư i ngư i ñua nhau khoe s c áo qu n, nói nói, cư i cư i, d t tay nhau vào Xuân, tr y h i. 11 www www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 9. www.100hanoi.com Muøa Haø Noäi Ngư i Hà N i và kh p nơi ñ v Hà N i vui Xuân, ñón T t ñ u có chung nh n xét. Đó là thành ph c a chúng ta, Th ñô c a chúng ta bư c vào tu i 1000 càng thêm tr , thêm Xuân, thêm m i. Đư c bi t, ch trương c a thành ph t ch c vui Xuân, ñón T t năm nay v n là v i nh ng ch vàng truy n th ng: Vui tươi, lành m nh, an toàn, ti t ki m; và thành ph ph i Sáng - Xanh - S ch - Đ p. Nhưng lãnh ñ o thành ph ñ c bi t nh n m nh: V n là nh ng ch , nh ng câu ñó, nhưng chúng ta ph i quy t tâm ph n ñ u ñ có thêm m t ch “hơn”: Đón Xuân năm Đ i l 2010 ph i vui hơn, lành m nh hơn, an toàn hơn, ti t ki m hơn và Sáng - Xanh - S ch - Đ p cũng ph i hơn. Lâu nay, có nh ng ñi u chúng ta t ng ư c mong nhi u mà chưa làm ñư c. Nhưng năm nay, nhân dân ghi nh n Th ñô Hà N i ñã r t c g ng sao cho không ch T t ñ n v i m i ngư i, m i nhà, mà Th ñô năm nay ph i c g ng sao cho Xuân này ph i hơn nh ng mùa Xuân trư c. Nh ng tr c ñư ng l n hư ng v trung tâm thành ph , ñ c bi t là xung quanh h Gươm thiêng liêng và Qu ng trư ng Ba Đình l ch s , ai ai cũng th y s ñ i m i c a Th ñô Hà N i. Ánh sáng ñi n nhi u hơn, trang trí m i m , ñ p hơn, hoa xuân cũng nhi u và r c r hơn. Nam thanh, n tú d p dìu n m tay nhau ñi trong mùa Xuân, th a s c ch n nơi ch p nh. V i bao ngư i, ñây s là nh ng t m nh k ni m ph n chi u gương m t ngư i, gương m t Th ñô năm 2010 - năm k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. Bư c ñi trên con ñư ng Xuân d n chúng ta vào năm Đ i l , không ai có th quên ñư c nh ng gian truân, v t v c a m t năm v a m i ñi qua. Qu là m t năm v i bi t bao là khó khăn, th thách: Đ i kh ng ho ng kinh t , tài chính toàn c u làm rung chuy n m i ngôi nhà kinh t c a t t c qu c gia; là thiên tai nghiêm tr ng chà ñi, xát l i khúc ru t mi n Trung; là d ch b nh, nh t là H1N1 hăm d a nguy cơ bùng phát... Ai mà không lo 12 www www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 10. www.100hanoi.com Muøa Haø Noäi l ng b i m t năm khó khăn th c s ch ng ch t. V i thành ph Hà N i, l i còn thêm hai vi c l n, vi c khó. Đó là ti p t c th c hi n nh ng công vi c c a m t l trình h p nh t t nh, thành, huy n, xã v v i Th ñô và kh n trương th c hi n các d án, các công trình, các chương trình hư ng t i Đ i l 1000 năm Thăng Long - Hà N i. Th c hi n Ngh quy t s 15 c a Qu c h i v m r ng ñ a gi i hành chính Th ñô Hà N i, dân s t 3,4 tri u ngư i lên 6,4 tri u; di n tích t 920km2 lên 3.344km2; t 14 qu n, huy n lên 29 qu n, huy n, th xã; t 212 xã, phư ng, th tr n lên 577 xã, phư ng, th tr n. S lư ng cán b qu n lý, cán b trong h th ng chính tr , s lư ng ñ ng viên cũng ñông nh t so v i các t nh, thành trong c nư c. Th t ra, cái l n, cái khó không ch là quy mô, b i cũng có nh ng t nh di n tích còn l n g p 3 - 4 l n Hà N i. Nh ng vùng xa trung tâm c a Hà N i th m tháp gì so v i Hà Giang, Lai Châu, Thanh Hóa, Ngh An, các t nh Tây Nguyên… v i núi cao, ñèo sâu, giao thông tr c tr . Thách th c c a Th ñô là h p nh t, m r ng ñ a gi i hành chính ph i khơi d y ñư c nh ng ngu n l c cho Th ñô vươn t i nh ng t m cao m i, kh c ph c ñư c nh ng b t c p, quá t i hi n nay ñ xây d ng m t Th ñô văn hi n - văn minh - hi n ñ i, x ng v i m t ñ t nư c, m t dân t c có hàng nghìn năm l ch s , ñang d c s c, d c lòng th c hi n công nghi p hóa, hi n ñ i hóa, xây d ng nư c Vi t Nam xã h i ch nghĩa dân giàu - nư c m nh - xã h i công b ng, dân ch , văn minh. Nhìn l i năm qua, khó khăn là th , nhưng v i s n l c c a toàn Đ ng, toàn dân, ñ t nư c chúng ta v n g t hái ñư c nh ng thành t u quan tr ng trên nhi u lĩnh v c. Thành ph Hà N i m t l n n a không ph lòng tiên t , không ph lòng nhân dân c nư c, ñã quy t tâm th c hi n ñ t ñư c c ba m c tiêu l n. Đó là kinh t tăng trư ng khá cao (6,7%); th c s b o ñ m t t v n ñ an sinh xã h i; chăm lo t t qu c phòng, an ninh, tr t t an toàn xã h i. Nhi u ch tiêu quan tr ng như thu ngân sách, thu hút ñ u tư, t c ñ gi i ngân các d án ñ t m c cao hơn nh ng năm trư c. Hai nhi m v tr ng ñ i riêng c a Th ñô là th c hi n Ngh quy t 15 c a Qu c h i và chu n b cho Đ i l 1000 năm Thăng Long - Hà N i ti p t c ñư c tri n khai h t s c tích c c và thu ñư c nh ng k t qu th t ñáng m ng. Có bi t bao là vi c l n, vi c khó ñư c gi i quy t trong năm qua: di d i ñ a ñi m khách s n SAS và ch 19-12; ñi u ch nh hàng lo t d án sân golf; x lý các công trình xây d ng trái phép và ch t h cây xanh; gi i phóng m t b ng cho hàng lo t công trình, d án l n, trong ñó ph i k ñ n nút giao thông Thanh Xuân… Cu i năm, thành ph kiên quy t tri n khai hàng lo t công vi c liên quan ñ n ch nh trang ñô th : h ng m các tuy n dây mà báo chí g i là “rác trên tr i”; là kêu g i nhân dân không ñ rác ra ñư ng ph v i quy t tâm d n s ch “rác dư i ñ t”; và ñ c bi t là quy t tâm t y tr “rác trên tư ng” do tu i tr Th ñô ñi ñ u, tuyên chi n v i t n n qu ng cáo, rao v t, bôi b n thành ph . Công vi c ñang ñư c tri n khai quy t li t, ñ ng b , m i ra quân ñ t ñ u ñã 13 www www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 11. www.100hanoi.com Muøa Haø Noäi ñem l i k t qu th t rõ r t. Nhi u ñư ng ph trư c ñó nham nh , l m lem là th , hôm nay như ñư c khoác trên mình áo m i. Hà N i, Th ñô c a chúng ta còn r t nhi u vi c ph i làm, và ph i làm nhanh, làm t t hơn n a. Ai ai cũng b c xúc v ách t c giao thông; v ô nhi m môi trư ng, nh t là rác và b i b m; v s quá t i và b t c p v quy ho ch, ki n trúc, gi gìn c nh quan và qu n lý tr t t ñô th ; v s sa sút trong văn hóa ng x , giao ti p c a m t b ph n ngư i không còn gi ñư c nét thanh l ch, tao nhã c a ngư i Tràng An... N m tay nhau bư c vào mùa Xuân 2010 ñ thư ng ngo n, hư ng m t mùa Xuân m i nhưng cũng là ñ ti p s c, ñ c ng hi n làm ñ p hơn cho nh ng mùa Xuân sau. Chúng ta ph i làm t t b n ph n c a ngư i gieo tr ng, ch không ph i ch là ngư i g t hái mùa Xuân. Ngư i Hà N i cùng v i c nư c ñã ñi nh ng bư c h ng kh i ñ u tiên vào mùa Xuân c a năm Đ i l . Đó là m t năm ñ y p các s ki n tr ng ñ i c a Đ ng, c a ñ t nư c. V i tình c m và trách nhi m c a ngư i trong cu c, nh ng ngư i g t hái và gieo tr ng, nâng niu, chăm sóc cho nh ng mùa Xuân tương lai, chúng ta có quy n tin tư ng, ph n kh i, t hào và quy t tâm ph n ñ u, ñ Xuân này, năm 2010 này th c s tr thành d u n ñ c bi t, thành c t m c r ng r v i Th ñô và ñ t nư c, v ng tin bư c vào th p k th hai c a thiên niên k th hai, năm ñ u tiên c a nghìn năm th hai c a Th ñô thân yêu và kiêu hãnh c a chúng ta. Nh ng thành t u c a năm 2010 s là món quà ñ y ý nghĩa, là ñóa hoa xuân tươi ñ p dâng lên chúc m ng thành công Đ i h i XI c a Đ ng quang vinh. Sưu t m 14 www www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 12. www.100hanoi.com Muøa Haø Noäi Mưa phùn, ti ng g i mùa xuân Ngư i khách phương nam b ng s ng s run ngư i khi b t g p làn gió l nh mang theo nh ng b i nư c li ti lư t qua. Cơn mưa phùn như ti ng g i c a mùa Xuân ñ trái tim nao lòng và v n vương nơi x B c. 1. Đã quen v i n ng m phương Nam và nh ng cơn mưa như trút nư c ch t ñ n ch t ñi… B ng s ng s run ngư i khi b t g p làn gió l nh mang theo nh ng b i nư c li ti lư t qua vào m t ngày ñ u xuân nơi ñ t B c. Mưa phùn, nh ng cơn mưa v a nh , v a m ng như m t t m màn nư c m m , o o ph lên muôn v t t o nên khung c nh như sương như khói. Không m t ai, dù tâm h n có chai ñá ñ n m y cũng có th làm ngơ khi b t g p m t rèm mi cong cong c a thi u n , ñ ng vài gi t mưa nh như ki u trang ñi m ñ c bi t do chính cơn mưa phùn vô tình tham d , ñ r i ñón m t cái nhìn v a trong tr o v a ngây thơ, v a ư t ñ m nh ng m ng mơ và nh ng câu h i không tên sâu trong ñáy m t… Đá cũng tan ch y thành nư c, hòa vào mưa r i ng n ngơ nu i ti c. Dư i mưa, chen v i nh ng lu ng gió gi u trong mình cái bu t giá, giơ tay ch m kh vào h t nư c m ng manh như b i, có c m giác n u như ai ñó l gây m t ti ng ñ ng m nh, m i cái ñ u v tan, bi n m t, gi ng như m t bàn tay thô v ng, tàn nh n xé nát b c tranh v a thơ v a m ng d t b ng cơn mưa. Nh ng hàng cây, nh ng con ñư ng, nh ng ngôi nhà và c nh ng bóng ngư i trong mưa ñ u không rõ nét, ñ u mang m t v huy n bí không m t h a sĩ nào có th kh c h a ñư c. 15 www www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 13. www.100hanoi.com Muøa Haø Noäi Mưa ñã d t m t t m màn m o lung linh. Thoáng lay ñ ng không bi t mình s ng trong m ng hay th c, phía trư c mình là tranh, là thơ hay là o nh… T t c như không có th c dư i mưa. V ñêm. C m nh n v cơn mưa phùn càng l ng ñ ng. Trong bu t l nh, b i mưa dư ng như m hơn. Mơ h ñâu ñó nh ng ti ng ñ ng kh khàng t nh ng thân cây xù xì. B t ch t reo lên thành ti ng khi nhìn th y th t nhi u ch i non ñang c lách ra, vươn lên màu xanh mư t nh nhoi như nh ng ñ m sáng trong ñêm mưa, t các v t s n sùi trên thân cây già nua c n c i. M t chút gì len l i trong tim th t m áp dù ñêm th t l nh. 2. Em phone: “Anh ñã v mưa phùn bao gi chưa? Đ p, siêu th c, tuy t v i…”. Câu nói như l i m i, như s thôi thúc. Tôi bay t mi n n ng phương Nam ra mùa xuân phương B c. Mưa phùn là cái c ñ em cho tôi… g p em. Em m nh d như nhành li u ñung ñưa bên H Gươm. Như t b c tranh trong vi n b o tàng. Em ñón tôi. Đôi m t màu nâu, r p bóng hàng mi cong như nét ph y cây c … Tôi ñi trong mưa bên em. Mưa phùn như t m màn d t b ng muôn ngàn b i nư c, ph hơi lành l nh. Hàng cây bên ñư ng huy n o trong mưa. Ph Hà N i chênh vênh nh ng mái ngói v y cá, nh ng góc c nh không tên hư hư th c th c. Tôi s ng s khi b t g p nh ng h t mưa nh như b i ñ ng trên mi em, li ti như t ng viên ng c, nh ng h t mưa làm tôi b i r i. Tôi mu n ch m vào em nhưng l i s . N i s không ñ t ñư c tên, ch s khi ch m vào thì nh ng viên ng c tuy t ñ p kia s tan ra m t mà không ngòi bút nào có th lưu l i ñư c giây phút này. 16 www www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 14. www.100hanoi.com Muøa Haø Noäi Chúng tôi vào m t quán nư c ven ñư ng. Em chúm môi th i chén chè tàu b c khói. Tôi th y mình tr l i bên em, ngoài kia mưa v n m m m i th nh ng s i tơ t tr i, giăng m c. Nh ng s i mưa run r y ph lên ph xá m t màu xám b c, tôi như ngư i m ng du, th m chí không dám th m nh, em ñang bên tôi r t g n, r t g n… Tôi là h a sĩ phóng túng, quen nh ng gam màu nóng, nh ng nét c phóng khoáng như n ng gió phương Nam. Mưa phùn gi ng như cơn m ng mà tôi bi t ñ n l n ñ u. Em, b c tranh c , ph ng ph t m t m i tình như nh ng h t mưa trên tóc, trên mi, tôi ch có th ng m nhìn thôi mà không th c m vào ñư c… Em nhìn tôi th m h i b ng ánh m t trong veo. Mưa ngoài kia m m m i, quy n rũ, bí n, m i v t như ñư c cách ñi u o o, liêu trai, sương khói. Bàn tay c m c c a tôi ch t run lên b t l c, làm sao h a ñư c nh ng nét mưa như có như không th này. Và c em, em trong mưa phùn lung linh như t b c h a c bư c ra mong manh, ch t tan, ch t hi n… Mưa phùn, mưa phùn… Em mi n nh trong tôi. Và sáng ra, dư i mưa, m t màu xanh tràn ng p như phép l kh p nơi. S c s ng như tràn ra t màu xanh mơn m n y. Nh ng trái tim y u ñu i già nua như h i sinh cùng nh ng m m xanh và nh ng t thơ s n sàng tuôn trào ñ cho ñ i thêm ñ p v i vô vàn ư c mơ xanh. Nh ng cơn mưa phùn ñ t B c ñã làm cho khách phương Nam xao xuy n. M i khi mùa mưa t i, nhìn nh ng dòng mưa x i x ñ xu ng như trút h t nư c trên tr i cao, nh ñ n nao lòng nh ng h t mưa nh bé, nh như sương, ñ làm duyên cho nh ng hàng mi thi u n , và ñ trái tim ai ph i v n vương thương v x B c. Sưu t m 17 www www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 15. www.100hanoi.com Muøa Haø Noäi Trong em m t mùa Thu Hà N i Ngư i ta thư ng ca ng i mùa Thu Hà N i v i b u tr i trong xanh và hương v n ng nàn c a hoa s a. M i l n tr i chuy n sang Thu, trong tôi câu hát y c văng v ng... Có ph i em là mùa Thu Hà N i/Tu i phong sương ta cũng g ng ñi tìm.../Có ph i em là mùa Thu Hà N i/Nghìn năm sau ta níu bóng quay v ... Ti ng nh c du dương cùng chút bu n v a xa v ng v a th m sâu trong tim tôi ñã ñưa tôi vào th gi i th t c a tôi. T t c chuy n ñáng nh v i tôi ñ u x y ra lúc Hà N i vào Thu. Tôi ñã g n như không ñ ngh l c ñ ti p t c ph n ñ u ñ l i Hà thành sau khi anh ra ñi. Tôi mong th i gian trôi th t nhanh, ñ tôi t t nghi p ñ i h c và r i kh i Hà N i. Có l là ñ ch y tr n nh ng k ni m gi a tôi và anh. Mùa Thu năm y, tôi bư c chân vào m t ñ i h c t i Hà N i. Cũng mùa Thu y anh ñ n bên tôi che ch cho tôi, giúp tôi h c t p và vư t qua nh ng khó khăn. R i cũng t mùa Thu y, l n ñ u tiên tim tôi rung ñ ng. R i cũng r t nhanh, khi mùa Thu chưa qua, anh ñã r i xa tôi. Đ n gi tôi v n không th hi u vì sao anh l i ra ñi. Nhưng tôi ñã sai, càng mu n t b k ni m, mu n r i xa nơi ñ y p “s ki n” y thì hình nh c a anh l i càng rõ nét hơn, ñ m sâu hơn. Càng ti p xúc v i nhi u ngư i con trai khác ñ c quên anh thì tôi càng nh anh hơn. Trong lòng tôi không trách h n anh mà tôi còn ph i c m ơn anh, vì nh ng gì anh dành cho tôi hoàn toàn trong sáng. 18 www www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 16. www.100hanoi.com Muøa Haø Noäi Anh chưa làm gì ñ khi n tôi ph i ân h n, h i ti c hay có l i v i ngư i ñ n sau. Tình c m y th t trong sáng, ch m t cái c m tay thôi nhưng ñã khi n tôi không th quên anh, không th quên nh p tim l n ñ u tiên ñ p l c nh p vì anh. Nh v anh, nh v Hà N i, mùa Thu Hà N i là nh v m i tình ñ p trôi qua nhanh nhưng nó ñ m sâu ñ n l kỳ. Đ n nơi m i, là nơi cách xa Hà N i hàng trăm cây s , tôi ñã g p chàng trai m i. Anh y yêu tôi t l n ñ u tiên g p g . Anh làm vi c t i Hà N i. Dù s ng và làm vi c xa nhau nhưng anh y là ngư i thay th khá “ n” cho c nhân. Theo th i gian, tình c m l n d n và tôi yêu anh. R i cũng ñ n mùa Thu, khi hoa s a ñang b t ñ u mùa n r trên nh ng con ph . Mùa Thu Hà N i. Đúng mùa Thu y anh r i xa tôi mãi mãi trong m t tai n n giao thông. Tôi ñ n bên m anh v i nh ng bông hoa s a, hương hoa s a v n n ng nàn mà ch có m t mình tôi ñ ng ñìu hiu bên ngôi m v i bao nhiêu câu h i “t i sao anh l i ra ñi?”, “t i sao là mùa Thu…?”. Mùa Thu Hà N i ơi! Sao m i chuy n l i x y ra vào mùa Thu v y? Tôi th y mình như có duyên n v i mùa Thu Hà N i, cái duyên n y luôn ñi theo tôi dù là nh ng ñi u th t bu n và tôi v n yêu mùa Thu Hà N i. Sưu t m 19 www www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 17. www.100hanoi.com Muøa Haø Noäi Hà N i mùa thu cách m ng Hà N i nh ng ngày tháng 9 r p tr i c và hoa m ng ngày T t Đ c l p. Dư ng như ngày Qu c khánh ñã thành ni m t hào trong ti m th c m i ngư i dân v m t ñ t nư c ñ c l p - th ng nh t! “Hôm nay sáng mùng 2 tháng 9/Th ñô hoa vàng n ng Ba Đình”. Đó không ch là T t Đ c l p ñ u tiên c a nư c nhà cách ñây hơn sáu mươi tư năm mà là T t Đ c l p c a sáu mươi tư năm qua. V n còn ñây không gian c a “muôn tri u tim ch , chim cũng nín”. Sau hơn n a th k nư c Vi t ñư c khai sinh, nhân dân ñư c s ng trong tình ñ ng bào thu n hòa no m. M i năm ngày Qu c khánh tr thành ngày l thiêng liêng nh t, có ý nghĩa nh t trong lòng m i ngư i Vi t dù trong nư c hay ñang công tác và làm vi c nư c ngoài. Tháng 9 v , n ng Ba Đình l i nhu m vàng, tr i xanh thanh bình quá. Nghe trong không gian ñâu ñây ch còn ti ng c reo. Lá c ñ sao vàng tư ng trưng cho dân t c Vi t Nam và quá trình ñ u tranh ñ ñi ñ n giành ñ c l p hoàn toàn. Ai hôm nay ñi qua c t c Hà Nôi, lòng vui m ng và t hào v i c m giác xao xuy n trong ngày ñ c l p, có bao gi t h i t i sao lá c dân t c ta l i là c ñ sao vàng. N n c tư ng trưng cho dòng máu ñ , màu vàng c a ngôi sao tư ng trưng cho da vàng và năm cánh tư ng cho s ñoàn k t c a các t ng l p sĩ , nông, công, thương, binh trong ñ i gia ñình các dân t c Vi t Nam. 20 www www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 18. www.100hanoi.com Muøa Haø Noäi Đi u này như mu n kh ng ñ nh tinh th n ñoàn k t và s th ng nh t c a ngư i Vi t. Dù là ñàn ông, ñàn bà, ngư i già, ngư i tr , ngư i ña s hay thi u s ch c n s ng trên lãnh th Vi t Nam là chung ngu n c i Con r ng cháu tiên, ph i có trách nhi m v i non sông ñ t nư c. Lá c này l n ñ u tiên xu t hi n t i kh i nghĩa Nam Kì và tr thành lá c c a Vi t Minh. Trong kho ng th i gian y, lá c ñ sao vàng là n i s khi p s ñ i v i th c dân Pháp và phát xít Nh t ñang áp b c nư c ta. Ngày 2 tháng 9 n m 1945, lá c ñ sao vàng chính th c xu t hi n trong bu i l Tuyên b ñ c l p t i Qu ng Trư ng Ba Đình. Đ t ñó, nhìn th y lá c là nhìn th y ý chí qu t kh i c a m t dân t c nh t quy t không ch u làm nô l . “H i nh ng ai máu ñ da vàng /Hãy chi n ñ u v i c thiêng t qu c /N n c th m máu ñào vì ñ t nư c /Sao vàng tươi da c a gi ng nòi /Đ ng lên mau h n nư c g i ta r i /H i Sĩ-công-nông-thương-binh /Đoàn k t l i như sao vàng năm cánh” Tr i thu Hà N i nay ñã thay áo m i! Nhưng trong không gian v n vang v ng lên ti ng Ngư i ñang ñ c b n tuyên ngôn ñ c l p khai sinh ra nư c Vi t Nam ta.“ Tôi nói ñ ng bào nghe rõ không ?”. M t câu h i n m ngoài văn b n c a b n tuyên ngôn b ng làm s ng d y c r ng ngư i ñang l ng nghe. Và t ñó nhân dân ta g i nhau trìu m n là ñ ng bào. Ngư i ñã kh ng ñ nh m t chân lí “Nư c Vi t Nam là m t, dân t c Vi t Nam là m t. Sông có th c n, núi có th mòn song chân lý y không bao gi thay ñ i”. Dòng ngư i vào vi ng lăng cúi ñ u l ng l trong s xúc ñ ng nh thương. T t ñ c l p, ngư i dân dành th i gian ñ tri ân nh ng ngư i ñã hi sinh vì n n hòa bình này cho dân t c. Có bi t bao nhiêu ngư i ñã ngã xu ng cho màu c kia. Trong ñó có m t ph n công s c c a ngư i thân m i chúng ta. L ch s là dòng ch y không ng ng ngh . S phát tri n c a ñ t nư c nay cũng là s ti p n i c a dòng ch y không ng ng 21 www www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 19. www.100hanoi.com Muøa Haø Noäi y. Đi trên ñư ng Hà N i, các con ph r p c , ñâu ñó vang lên nh c Ti n quân ca hùng tráng. Đi u ñó g i lên trong tâm kh m m i con ngư i v ý th c t tôn dân t c. Ngày ñ c l p c a Vi t Nam không ch có ý nghĩa v i riêng ngư i Vi t Nam. Đ i v i nh ng ngư i nư c ngoài ñ nh cư và sinh s ng Vi t Nam, ngày này cũng là m t ngày l ñ c bi t. Đó là m t cơ h i ñ h hi u hơn v ñ t nư c và con ngư i nơi mình ñang sinh s ng. Còn v i thanh niên, gi i tr , nh ng ngư i sinh sau ñ mu n, nh ng ngư i ch ñư c nghe nh ng chi n công hi n hách y qua nh ng câu chuy n, ño n phim, sách, báo thì c m giác c a ngày l t t ñ c l p l i r t khác. N n Giáo d c có th d y m i công dân bi t ñ n ngày mùng 2 tháng 9 là ngày Bác H ñ c Tuyên ngôn ñ c l p, nhưng ý th c và tinh th n dân t c là do s t giác c a m i ngư i, qua l i k , hình nh, thư c phim hay b t c tư li u nào khác. Đó m i chính là ñi u quan tr ng nh t làm nên ni m t hào Vi t Nam M c son ngày ñ c l p ñ u tiên năm y ñã m ñ u và s còn mãi v sau. Năm qua ñi, tháng qua ñi, th h ñi sau s còn gi mãi m t màu c , m t s c tr i dân t c. Đó là ni m t hào không th xóa nhòa. Cho dù nh ng nhân ch ng l ch s có th không còn n a, nhưng v n v n nguyên m t d u son l ch s chói ngòi, m t m c th i gian ñ m i ngư i hư ng v . T t Đ c l p không ch là ngày treo lá c t qu c, không ch là quãng ngh ngơi gi a cu c s ng cu n ñi và công vi c b n b . Kho ng th i gian y là kho nh kh c thiêng liêng nh t ñ ngoái nhìn quá kh hào hùng mà cha ông ta ñã tr i qua, chiêm nghi m và th y ñư c giá tr c a n n ñ c l p, dân ch và tinh th n ph ng s ñ t nư c. M t ngày trong 365 ngày ñ nghe trong trái tim mình b ng cháy khát v ng mãnh li t cho qu c gia, dân t c giàu m nh b n v ng. M t ngày s c m nh dân t c lên cao nh t, b i khi ñó c tri u trái tim Vi t Nam cùng trông v m t hư ng. Sưu t m 22 www www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 20. www.100hanoi.com Muøa Haø Noäi Hà N i và Mùa H ... Cái nóng ñã b t ñ u râm ran trong lòng HÀ THÀNH t ñ u tháng 5. M t chút gió hanh khô và nóng khiên ngư i ta nhăn m t:furious:, l m b m:insane:. Thành ph ñã lên màu th i trang t áo ch ng n ng ñ n khăn bt m t:ninja: và mũ v i:pirate:. m t góc ñư ng, lão xích lô tranh th ñánh m t gi c dư i tán cây r p bóng. M i m t ngư i ñi xe lão là m t ni m hy v ng v i gia ñình lão:yes: . Nhưng lão bi t mình ñã quá già. Chi c xích lô cũng han r r i. Cơ h i ñ lão ch y vòng vòng, ng m nhìn thành ph này xem ra còn r t ít:irked: . HÀ THÀNH có m t lão già tr ng tr i cùng nh ng n i ni m v cu c s ng. Đ ng kia, m y ngư i bán hàng rong n m dài trên gh ñá nghĩ bâng quơ:confused: . Có l h ch n chân m i g i sau nh ng ngày rong ru i kh p ph phư ng. Đã bao lâu r i h không v quê nh ?? H không còn nh ch ng, nh con, nh c cái gia ñình nghèo xơ xác? "Nh cái gì chú ơi?..." Gi ng m t ph n thì thào m t m i. Nhưng sao ch không nhìn th ng vào tôi mà tr l i, sao ph i ñăm chiêu ñôi m t ñâu ñó? HÀ THÀNH cũng th n th cùng nh ng ngư i ph n cô ñơn. Chi u! Ngư i ta ñ xô ñi hóng gió. V a hè ñã kín ch , m y cái gh ñá ven ñư ng trong các công viên, vư n hoa, quanh các h trong HÀ THÀNH như ch dành cho các ñôi tình nhân, ñám con nít quanh qu n chơi "Ô ĂN QUAN" (lâu l m tôi m i l i th y b n tr chơi trò này vì tôi tư ng gi tr con khong còn chơi trò này n a mà dán m t vào màn hình VI TÍNH chơi game ho c CHÁT CHÍT:lol:). Chúng cư i ñùa v ngây thơ toát lên trên nh ng khuôn m t ñen ñúa. Chúng là nh ng ñ a tr bán vé s d o, ñánh giày thuê, bán k o cao su cho khách du l ch... (là con c a các ch các bà, các cô bán hàng rong quê lên HÀ THÀNH ki m ăn, 23 www www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
Đồng bộ tài khoản