Ebook New real Toeic - NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Nguyen Canh Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:285

2
831
lượt xem
388
download

Ebook New real Toeic - NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook New real Toeic giới thiệu tới các bạn những bài thi sát với chương trình thi Toeic, từ đó giúp các bạn có thể học và vượt qua kỳ thi này một cách tốt hơn. Đây là tài liệu hữu ích với các bạn đang học tập và muốn bổ sung thêm kiến thức về tiếng Anh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook New real Toeic - NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

 1. LONGMAN Full Actual Tests
 2. • Da hon mQt nam ke til khi Real TOEIC duoe xuat ban Jan dau tien. Saeh da nh~n dltoc nhung phan hoi tlch qfC t(r phfa dQc gia vi hoan toan khac vai nhung giao trinh h i ~n c6 tren th! truong: cae cau ho i va clap an da t~p trung dung vilo phall nguai hQc quan tam. DVC;1C (hlnh Slra va b6 sling trong Ian tai ban nay, New Real TOEIC Sf tni thanh nguoi ban tin e~y, dong hanh eung ban trong cuQe hanh trinh ehinh phue cae ky thi TOE IC. Khi ETS bat dau ap dung the thile bai thi TOEIC moi, nhi~u thi sinh 10 lang s' kh6 dat duoe diem eao do c3U trlle M thi duoe dieu chinh. Vi vay, ho da d6 x6 di mua sach de luy~n thi. Tuy nhien, nhung euon sach nay kh6ng duoc bien so
 3. NEW REAL rOEle 'Ii EM test New TOE IC tMt Sll khong de Cau hoi trang cae bai lest New TOE le c6 nhieu thay d6i hon so voi TOE le truae day, khong e6n nhemg cau hoi d.ng eh uy~ n d6i m(it va i tU ngu, rna da d6i sang nhung di u hoi yeu cau thr si nh phAi h i ~ u r6 nguye n ly thi mai co th~ tra loi dU Qe. B ki€m tra tci ng h9P mo phong bA thi tlllrc te eua New ai i Real TOEle c6 nhieu cali hoi 0 muc d¢ kh6. Thi sinh ca n phai luy~ n t~p cae d.ng eau hoi kh6 nay truoe kh i buae vao ky thi thue te. flay ehinh I. each tich luy ki nh ngh i~m d~ c6 th ~ lam ba.i th i m()t each de dang va hi~u qua. 'r Bao gom 5 biii kiern tra tcing hQ'P mo phong biii thi th"e te (tong eQng 1000 eau hoi) Cu6n saeh nay e6 cau tao g6m 4 bil i ki€m tra rn6 phong bAi thi thue te tong hop d pha n Listening Comprehension Ian phall Reading Comprehension va mqt Pre -Actua l Test. flay I. mot trang nhung euon saeh luy~n thi TOE le day dtl nhat, ch~c ch~n Sf giup h
 4. Pre-Actual Test Pre-Aclual Tesl baa g6m cae bili lesl rna ph6ng bili thi th~ e te nh~m ki ~m tra vii danh gia t6ng hQP_ Chuang nay duoe bien soan M gillp hoe vien co th~ ttl danh gia duoe nAng 'fl\t ~i'.~, ' '- ' __ " N!:"...~ .. . lue dla ban than mQt each thilt khaeh quan trui)e khi bAt d~u lam cae bai lesl ma ph6ng bai thi th ~e te_ , .. - ...... - ......... f, New Pattern - . ... ... --- -~ Day Iii goe trlnh bily nhung loai cau hoi moi 6 New TOEIC ,,_ ................ - ....- ....---.- -- .-.-. ,_ __.. -... - ---- ---,- .- -_.-_."--_.'-.- -_._- . .'~- .. va cae chien luoe tra loi theo t(rng Part trude khi ban b£t :::: ~.:;::.=::::~~~=:..::.:.";:: :: :'-,':': ': d~ u lam bili lesl t6ng hop rna phong bili thi thl.re te tLr Pari ___... _------ --_ ::::=-":!"._ .......... _--.'_. . . __ =:'::":.':.:...- "::: .:;:':...":!: :: .. . .. .- -----. . 1 Mn Part 7. Nho vay, hoe vien co th~ he thong lai mot l~n _ , .. ... .. . .. _ . ... _... '._- _• .• _ '• ."'" nua phuong phap tra liJi eau hoi thea tUng Pari truoe khi .----_ - __ " __ .M __ " • ' •• - O• •M " _ ........ __ ._.-. _ ,_. ___ • __ _ _ lam bili lesl t6ng hop_ & Actual Test 11IY~1l thi hoan Phall nay gam co 4 bili test tong hap, la phall ehinh. Nhung bili lesl rna phOng bili thi th tre te trong ph~n ,....- - , - .. ..-.------- ,~,,--- nay dUQc bien so~n dt,ra tren ket qua phan tich cae bili thi -"---" ---'- " _. _" _ ~- - .- - ~.- - • • -- . --.-.­ _ _ --__ H TOE IC moi nhat. Ngoili ra, thue hilnh n hu~n nh uy~n 800 - --- _--------". -- . _.,. _------ -----._------_._- eau hoi trong cae bili Ie 51 a ph5n nay se gillp hoc vien co dti ---_ .. _--._---_. tu tin khi bude vaa ky thi thIJe te. .- '* Answers Ph~n dap an g6m e6 bang ke cae I~a chon tra lo i dung eu ng --_._--- ~ - --'--'-­ vOi n¢i dung loi ghi am nham giup hoc vien e6 th~ d~ dang ttl kiem tra va danh gia nang I~e lam bai cila ban than qua mbi bai Ie 51 M c6 su chu£n bi t6t han truoe khi bUde vao ky thi New TOEIC tlwe teo www.nhantriviet.com 7
 5. Da d~ng hoa giQng phat am lrong Listening Comprehension 6 New TOEle . d6 kh6 ella Listening Section da duge tang len do e6 nhieu gi9ng doc ngoai giong My, chAng han giong Canada , giong Anh, giong tic, giong New Zealand. TOE le la til viet tat ella Test of Engl ish for Int ernational Communication. ky thi ki~m tra nang lue giao tiel' tieng Anh quoe te; vi vay, th! sinh phai chung to kha nang trao d6i thong tin voi nguO i n6i tieng Anh 6 nherng quoe gia khae nhau tren toan the gioi . New TOEIC da phan .nh cae dang tieng Anh duoe giang day va Slr dung nhieu nhat trong eeng dong qu6c teo Cau hoi mo ta hmh anh (] Part 1 auQ"C giam b6t va C(lU hoi xac ajnh loi IlgU phap & Part 6 duqe luqc bo Part 1, ph~n thuang duoe th i sinh eho la d~ nhat, giam den 50%; Part 6, ph~n yeu cau th! sinh Kile dinh I&i ngl1 phap va tim iI,a chon tra loi dung M hoan chinh cau, da bi 10a i bo. Noi chu ng. nhung thay d6i nay kh ong .nh huang nhieu clen d6 kh6 Clia wa n be bai thi. Th! si nh duoe nghc cac cau hoi Khac vai bai thi TO EIC eu , nguai doc chi doc doan van, a ba i thi TOE IC mai, cae eau h6i, ngo;!i tru eje I~a ehqn tra 10i (A), (B), (e), (D) , deu duoe doc qua b~ng. Do d6 , thi sinh co th~ tra lai eau hoi mqt each thu~n tien han. D(> dili ella 11l9t so cau hoi nghc hicu se la ng lim El¢ dai cae bai nghe Cl'!a Part 1 va Part 2 (} New TOEIC van nhu eu, nhung trong Part 3 va Part 4 bal nghe se dai hon tnr()e clay. 6 Part 3, bai doi tho~i tang tti A- B-A len A-B -A-B; b Part 4, moi do~n dQe thO{li se c6 3 cau hoi so vai 2-3 cau hoi t6ng hop nhu trong cac bai thi nghe tretoc day. Df.l.ng IXli dQc Double Passage Ele tra loi mQt s6 cau hoi b Part 7, New TOEIC, b{ln phai tham khao nhieu hem mQt dO
 6. C,(UT,jO OLD TOEIC NEW TOEIC Part 1 Picture Description 20 ,au hO~ Part 1 Picture Description 10 cau hoi listening Part 2 Question and Response -:-30 diu hoi - Part 2 Question and Response 30 cau hOi Comprehension Part 3 Shorl Conversa tions 30 cau hoi Part 3 Short Conversations 30 cau hoi Part 4 Short Talks , 20 cau hoi Pari 4 Short Talks 30 cau hoi , Part 5 Sentence Completion ' 40 cau hoi Part 5 Sentence Completion 40 cau hoi Reading Part 6 Error Recogn ition 20 cau hoi Pari 6 Cloze 12 cau hoi Comprehension Part 7 Reading Comprehension : 40 fiiu hoi Part 7 Reading Comprehension 48 cau hoi - Single Passage 28 ciiu hoi - Double Passage 20 cil.U hoi www.nhantriviet.com 9
 7. Part 1 - Bao gom 10 cau hoi trong toan bi) 100 cau hoi phan LC (cau 1- cau 10). - Twoc kh i bat dau lam bai thi , thi sinh se nghe phA Direction cua LC khoang 25 n giay; Direction cua Part 1 khoang 1 phut 10 gi'y. T6ng ci)ng pMn huang dan lam bai thi nghe Part 1 chiem khoang 1 phut 35 giay. - Kh oang tha i gian gilla 2 cau hoi la 5 giay. - Khi lam het trang, thi sinh se nghe cau "Go on to the next page ", kh oang thoi gian trang tll luc ket thuc diu h6i cu den hic bat dau cau h6i moi I. 12 giay. Thi sinh nen dtlng khoang thai gian nay d@xem 4 buc hinh moL - Thi sinh nen aanh dau h,ra chc;m td !oi du ng velD phieu bai lam ngay. Part 2 - Bao g6 m 30 cau hoi trong toan bi) 100 cau h6i ph,n LC (cau 11- cau 40). - Thl sinh so nghe Direct ion cua Part 2 trong khoang 1 phu t. - Khoang thb i gian giua 2 cau hO i la 5 giay. - Trong 30 cau hOi Part 2, co khoang 10-15 cau hoi bat dau bl ng cac til nghi van (what, when , who . why. how, which, where), va co n l~i ia call hoi d~ ng cau tU(lng th uat, cau cho lai kh uyen ... - flay I. dang ca u hoi dan diell, vi vay til diu h6i 35 den cau hoi 40, thi sinh rat d~ bi mat ta p trung. Khi luyen tal' hang ngay, ban phili c6 gang tra lai het 30 cau h6i, dung dung lai giua chung. - Khi kh6ng nghe r6 mi)t ca u hoi nao do thi hay be qua M chuan bi cho cau hOi tiel' theo. - Thl sinh ne n danh dau l\fa chon tra Ibi du ng vao ph ieu ba i lam ngay. ~ Part 3 - Bao g6m 30 ca u h6i trong toa n bi) 100 ca u hoi ph';n LC (ca u 41- cau 70). - Thi sinh se nghe Direction cua Part 3 trong khoa ng 30 giay. - Trang New TOEle , moi bii d6i tho
 8. - Trong New TOEIC, mo i bai d¢c tho~i c6 ba Call hoi va c3U hoi cling se dUQc dqc qua bang. - Moi bai dQc tho.i co khoang 100·120 tu va keo dai khoang 25·35 giay. - Thi sinh nen danh dilu I~ a cho n tra lai dung vao phiell bili lam ngay. -{ 100 cau hoi ph'n RC (Giu 141· cau 152). - Phan nay co 4 passage; moi passage co 3 Giu hoi. - Mac do call hoi dUQc 1 6ng vao cac passage, nhung loai cau ho i va phuong thire tra lai gi6ng voi Part 5; vI vaY, neu ch u~n bi t6t (; Part 5 thl ban Sf khong gal' nhieu kho khan khi tn' loi cau ho i (; Part 6. - Co 3-4 cau hoi ve tU lo.i; 4·7 cau hoi til v~ ng; 2·3 cau hoi ve ngil phap (d.i tu, lien tu, gioi tu, v.v.). - Thay vi danh dilu vao phieu ba i lam, hay danh dilu vilo phieu cau hoi, roi viet lai vao phieu bai lam truoc khi k't thuc phh thi RC khm\ng 5 phut. 1:s Part 7 - Sao g6m 48 ciiu hoi trang toan b¢ 100 cau Mi phan RC (Single Passage: call 153· ca u 180; Double Passage: cau181· cau 200). - ThOng thuang co 9 bai dqc (; phan Single Passage va 4 caP bai dqc (8 ba i dqc) (; pha n Double Passage. - Cac ba i doc co th~ loai: qua ng cao, email.thu. ghichu.tho ngbao.boibao. V.V. - Ban phai hoan tat Part 5, 6 trong yang 25 phi. t vii phai dimh ra it nhal 45 phu t de lam Part 7. - Thay vi danh dau vao phi.u ba i lam, hay dan h ciau vao phieu cau ho i, roi viiit lai vao phi'u bai lam truoc khi ket thuc phan thi RC khoang 5 phut. www.nhantrilliet.com 11
 9. Uri noi dau New Real TOEIC_ Building Skills for the New TOEIC : Structure & Feature, Preview About New TOEIC : New TOEIC Big 5. OLD & NEW , About New TOE IC : Listening Comprehension, Reading Comprehension Iu Chapter 1 Pre-Actual Test Pre-Actuat Test Chapter 2 New Pattern Ch icn luQ'C "tim cong" Part 1 n Chien iuQ'C "tan cong Part 2 Chien hlQ'C "W n cong" Part 3 " Chi en i uqc "-tirn cong" Part 4 (,(] n (,.") Chien hrqc "tan cong Part 5 Chien iuqc "tan cong" Part 6 (,.) Chicn iuqc "lan cong" Part 7 (n Chapter 3 Actual Test Actual Test 1 Actual Test 2 Actual Test 3 ,n Actu al Test 4 'II Scripts & Answers WI/VW h nl VI t ... m 13
 10. • ., •
 11. , 1. 2. • 3. 4. New Real DEle lCfRC 1(1 WWN.nhanl vlet.com
 12. ~~ 'if .• p ~ 5. 6. , • ;t. 7. 8. 9. 10. www.nhantrivier.com
 13. II. Mark you r answer on your answer sheet. 26 . Mark you r answer on your answer sheet. 12. Mark you r answer on your answer sheet. 27 . Mark your answer on your answer sheet. 13. Mark you r answer on your answer sheet. 2S. Mark your answer on your answer sheet. 14. Mark your answer on your answer sheet. 29. Mark your answer on you r answer sheet. IS. Mark your answer on your answer she et. 30. Mark your answer on you r answer sheet. 16. Mark you r answer on your answer sheet. 31. Mark your answer on you,r answer sheet. 17. Mark your answer on your answer sheet. 32. Mark your answer on your answer sheet. IS. Mark your answer on your answer sheet. 33. Mark your answer on your answer sheet. 19. Mark you r answer on your answer sheet. 34. Mark your answer on your answer sheet. 20 . Mark your answer on your answer sheet. 35. Mark your answer on your answer sheet. 2 1. Mark your answer on your answer sheet. 36. Mark your answer on your answer sheet. 22. Mark your answer on your answer sheet. 37. Mark you r answer on your answer sheet. 23. Mark your answer on your answer sheet. 3S. Mark your answer on your answer sheet. 24. Mark your answer on your answer sheet. 39. Mark your answer on your answer sheet. 25. Mark your answer on your answer sheet. 40. Mark your answer on your answer sheet. New Real TOEle LCIRC !8 www.nhantriviet.com
 14. 4 1. Where does the woma n want to go? 47. When does Ihis conversation take place? ~.~ (A) Posl office (A) On Sunday , (B) Bank (B) On Salurday ~ ., (C) Airporl (C) On Monday > 0 (0) SWimming pool (0) On Friday nighl • , 42. Where does the man tell the woman to 48 . What does the man tell the woman about " lake th e bus? the museum? (A) In fronl of Ihe bank (A) II is closed after 4 pm. (B) At Ihe posl oftice (B) II does nol have any arl pieces (C) Near Ihe airport anymore. (0) On Ihe olher side from the bank (C) illS being renovaled . (0) ills closed on Sunday. 43 . What does the woman offer the man? (A) She asks him 10 come with her to Ihe 49 . Where do they go because the mu seum post office. is closed? (B) She lells him thai she would lake wllh (A) Back 10 Ihe hotel her anything 110 has to send. (B) To the ir car (C) She Ie lis him 10 lake care of her Clli1d (C) A custome r servIce center of the while she goes to the post office. museum (0) She asks hll11 to lake her 10 the bus (0) Go shopping slop. SO. What will be sent to the cl ient? 44. Who is the woma n talki ng to? (A) A mall (A) A lecllniclan (B) A photo o f construclion project (B) A farmer (C) An audll report (C) A waiter (0) A proposal (0) A restau rant manager 5 1. What problem does the proposal have? 45 . What does she want for a main dish? (AI II needs 1 be approved by olher 0 (A) Corn workers. (B) A New York Sirip steak (B) II is too sharI. (C) Mashed potaloes (C) II doesn·1 have all the pictures. (0) Fried rice (0) II neecis a Iota I estimate. 46. What does th e wai ter tell the woman 52. Why is the woman thankful to the man? about her side dishes? (A) He gave her some money she needs. (A) They can'l cook steaks right now. (B) He is going to help her with the budget (B) They are oul of corn. part of proposal. (C) Tiley only have Pepsi 10 drink. (Cl He IS sending oul Ihe proposal 10 Ihe (D) They have different kinds of corn. client. (0) He is her 11usbanel. 19 Prc·l\cl\l~l TeSl www .nhantriviet.com
 15. 53. What do you know from the conversation? 59. Whal does Ihe man ask Hannah 10 see? (A) "Dark Days" is a beslseller book. (A) His new walch (8) Tile woma n wanls 10 buy a book Ihal (B) His new planls the bookstore needs to order. (C) His new window (e) The bookslore worker doesn'l know (D) I-lis newly decoraled oflice aboullhe book. (D) The book IS 100 popular 10 gel. 60 . Whal does Ihe man leiI Hannah about decorating his oHice? 54, When will new copies of the book arrive in (A) Not too long and fun the store? (8) Long and a lot of activities (A) This Thursday (C) Long but enjoyable (8) In three days (D) Silort but complicated (C) Tomorrow (D) Nexl Thursday 61. Why does Hannah offer to give her plants to the man? 55, What will the woman probably do? (A) She doesn't like her plants anymore. (A) Walt lor the mail lrom the bookstore (B) She has allergy Irom Iler plants. (B) Go 10 anOliler bookstore (e) Her plants have grown to be big lor (e) Get anoliler ve rSion 01 the book her window. (D) Go to 1I1e bookstore to get Ihe book (D) Her plants do nol smell good. 56, What are they discussing? 62. Where is the woman? (A) Their dale lasl nighl (A) In a bus (B) Gina's new secrelary (B) In a plane (e) Gina's new Idea lor a producl (e) In a trarn (D) The new spring merchandise (D) In a building 57, What does Gina suggesl for the 63. Where can the woman exit from the train? advertisement? (A) In Ihe firsl car 01 the train (A) Putting an advertlsemenl on the (B) In Ihe middle of the Irain newspaper (C) Anywhere Irom Ihe train (B) Telephoning regular cl ienls (D) In the lifth car ollhe Iraln (C) Putting a commercial on TV (D) Asking oliler advertising company 64, Why is the woman mad? (A) She cannollind her kids. 58. How have they done their advertising (B) She has missed the station she needs before? to eXIt. (A) By calling each client (C) She can only exil in the first four cars (B) By pulling lion radio of the train. (e) By pulling it on the Internet (D) Someone has stolen her baggage. (D) By glvrng oul brochures NeVI He.11 TOEle lC:RC 20 www.nhantriviN.COlll
 16. 65. What is the phone call about? (A) The woman called earlier. so the man is calling her back. 68. What does the woman want to do? (A) Go to the bookstore to buy magazines f. , , " (B) Th e woman wants to go to the (B) Read about politics ~ movies. (C) Gel information to buy a new car 0 ~ (e) The man asks the woman to go to (0) Discuss the upcoming election with " 0 the movies with him. the man " (D) The man wants to go to class. 69. What did the woman assume about the 66. Why can the woman nol go to the magazine the man was reading? movies? (A) It was a magazine Irom BMW. (A) Sile has a class at 8 o'clock ton ight. (8) II was a motorcycle magazine. (B) She has to write her paper by (e) It was a car magazine. tomorrow morning. (D) It was a politics related magazine. (e) She wan ls to go Ice skating instead 01 movies. 70. What does the man offer the woman? (D) She has a class early tomorrow (A) Buying a BMW car morning. (8) BUying a magazine he has in his car (e) Lending a magazine 1 has in his car 18 67. What does the man tell her he will do? (D) Showing th e magazine he is reading (A) He will walt for her until her class IS done. (B) He will go with someone else. (C) He will just stay home. (0) He will go with l"Ier and someone else:' tomorrow . www.nhantriviet.com 21 Pro·Actual TNa GOON TO 1HE N
 17. New Rcal TOEIC LC/RC 22 www.nhantriviet.com
Đồng bộ tài khoản