Ebook NLP - Lập trình ngôn ngữ tư duy: Phần 1 - David Molden, Pat Hutchison

Chia sẻ: Hoài Thương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

1
417
lượt xem
168
download

Ebook NLP - Lập trình ngôn ngữ tư duy: Phần 1 - David Molden, Pat Hutchison

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(BQ) Phần 1 cuốn sách "NLP - Lập trình ngôn ngữ tư duy" trình bày các nội dung: Lập trình ngôn ngữ tư duy để thay đổi cuộc sống, Suy nghĩ về con đường thành công, đừng tin tất cả những điều bạn nghe thấy, suy ngẫm về con đường tới cảm giác tuyệt vời, tổ chức tư duy để đạt được thành công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook NLP - Lập trình ngôn ngữ tư duy: Phần 1 - David Molden, Pat Hutchison

 1. ch Sa ch Sa ch S ac h S ac h Sa ch Sa ch Sc an Sc an Sc an Sc a n Sc an Sc an ch Sa ch S ac h S ac h S ach S ac h S ac h Sc an S ca n Sc an Sc an Sc a n Sc a n ch Sa ch S ac h S ac h S ac h S ac h S a ch Sc an Sc a n S ca n Sc a n S ca n Sc an ch S ach S a ch S ach Sa ch S ac h S ac h a n an an an a n a n Sc Sc Sc Sc Sc Sc ch S ac h Sa ch Sa ch S ac h S a ch S ac h a n an an a n n n Sc Sc Sc Sc Sca Sc a ch S ac h S ac h © S a ch THE Sac2008 Pearson Education Umited h S a ch S a ch a n n This translation of BRILLIANT NLP: WHAT n n n MOST SUCCESSFUL KNOW, DO an Sc Sca Sca Sca Sca AND SAY, First Edition is published by arrangement with Pearson Education Umited. Sc ch S a ch S ac h S a ch S a ch S a ch Books that make you better. That make you Be better, do better and feel better. Whether you want to upgrade your personal skills or change your job, whether you want S a ch n n n n n an Sca Sc a Sca Sca Sca Sc to prove your managerial style, become a more powerful communications or be stimulated and inspried as you work. ch S a ch S ac h S a ch PEARSON EDUCATION Sa ch S a ch S ac h Scan Sc a n Sca n Sca n Sca n Sc a n NLP- 4P TRlNH NGON NGil'n1 DUY ch S a ch S a ch S a ch © 2009 SatycSach Ban quyen tieng Vi�t Cong h S a ch Alpha S ac h Sc an an ScSikh Cuon Sca n Sca n Sca n duqc xuat ban theo hQP dang chuyen nhuc;mg ban quyen gifra Pearson Sc an Education Umited va Cong ty Sflch Alpha. ch S a ch S a ch S a ch S a ch S a ch S ach can n n n n n Khong phiin nllO !rong xua't S Sca Sca Se6ca Sca Sc a hlnh thuc nao ho�c b3ng ba't ho�c he thong truy c�p, ma khong s.... cho ph.!p tru(Jc b3ng van ban ch ch ch h Saeh ach ch ch cia Cong ty Alpha. S a S a S a c S S a S a n n n n n an Sca Sca Sca Sca Sca Sc Thiet ke bia: Triin Van Phuc;mg Theo doi ban thao: Bili Thu Ha ( ch S ach Uen h� ve dich S a ch V1,I ban quyen S a ch saeh &< a ch a ch van Ma pha'm: Email: copyright@alphabooks.vn S S S a ch n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca Uen he hQP tae ve ban thilo h�e nh� cae ban dieh: Email: publieation@alphabooks.vn ch Sa ch S a ch S a ch S a ch S a ch S a ch Sc an Sca n Sca n Sca n Sca n Sca n ch S ac h S a ch S a ch S a ch S a ch S a ch ca n n n n n n S Sca Sca Sca Sca Sca ch ch ch ch ch ch ch
 2. ch S ach Sach Sa ch Sa ch Sach Sach ca n ca n can can ca n ca n S S S S S S S ch ach Sac h ch ch ch ch ca n S c a n c anSa can Sa can Sa can Sa S S S S S S S ch ach Sach Sa ch Sa ch Sa ch ch nS can can can can nSa S ca S THATS DO'N GIAN S S S c a S ch Sa ch Sa ch Sach S ach Sa ch Sa ch S can S can S ca n S ca n S can S can S ch Sach S ach Sa ch Sa ch Sa ch Sach ca n n can can can can S Sca S S S S S ch ach ach ach ch ch ach S S S nSa Sa S NLP ca n n n can n S Sca S ca S c a S S ca S ch S ach S ach Sa ch Sa ch Sa ch Sa ch n n can can can can Sca Sca S S S S S ch ach ach ch ach ach ch Sca n S Sca n S LApTR1NH S • can Sa S Sca n S S ca nS can Sa S ch ach ach ach ach ach ach Sca n S Sca n S NGON Sca n S NGU Sca TII nS n S ScaDUYSca nS S ch S ach S ach Sach S ach Maiden David S ach S ach n n n n n n Sca Sca S ca Sca Sca Sca S & Pat Hutchinsan ch S ach S ach S ac h S ach lnao nLinh S achdich nSach n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch S ach S ach S ach S ach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch S ach S ach S ach S ach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch S ach S ach S ach Sach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S shared by ScanSach ch ch ch ch ch ch ch
 3. ach n Sa ch n Sa ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch n S ach n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Ve lo�t Sca sach TH�T Sca BaN GIAN Sca Sca S ach n S a ch S a ch S a ch S a ch S a ch S a ch Sca De dap an Sctlng S can S can S can S can S nhu cau tim hieu kien thuc va nang cao cac ky ach n S a ch nang memSa n ch gioi tre, cia S a h Books cAlpha S a chda muaSaban ch quyenSach Sca xuat ban Sca Io�t sachScTh�t an don Sgian can cia Pearson n Sca Education, Sca n S ach h xuat ban hhang dauacthe' h giOi. Day h la mQt phan h quan ach nha a c a c a c a c nS trQng trongcan S bQ sachanS4S S - Skills anSFor Success, anS nhiing nS aky Sca nang Sde'thanh S c S c S c cong ma chu.ng toi dang phat trien trong S c S ach S h c gian quae thCri a n Lo�tcsach n S a c h S a ch S a ch S a ch S a ch Sca S a Th�tSdun cangitin gom n ScaCclc cuon:Sca n Sca n S ach n S a ch Thuyet • S a chtrinh - ThatS a chdon gian S a ch S a ch S a ch Sca an ScPhong Sca n Sca n Sca n Sca n S • van tuyen d\lng - That don gian ach n S a ch T�oSd\l'1lg • a ch quanSh� a ch That donS a h cgian S a ch S a ch Sca an ScQuan Scan an n Sca gian Sca n Sca n - • ly d\l' - That don S ach n S a ch LapSatrinh • n ch ngonSngii' n a chtu duy S-aTh�t n ch don gian n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach a c hChung toiactin h rAng vOiaclo�t h sach nay,a c h b�nse tro a c hnen giau ach nSky nangcanhon, S va nha nSdo d�t dUQc nS thanh ccong nS hon trong nS Sca cuQcsong. S Sca Sca Sa Sca S ach n S a ch S a ch S a ch S a chALPHA S a h cBOOKS S a ch Sca BooksSthat can S can S can S can S can S make you better. That make you Be better, do better and feel ach n S a c h S better. Whether n a h want to upgrade cyou n S a ch your Spersonal a ch skills Sorachange ch yourSach Sca job, whetherSca you want an Scato prove yourScmanagerial n Sca become a more style, Sca n S ach h ch ch ch ch ch powerful communications or be stimulated and inspried as you work. S a c S a S a S a Sa S a n n n nPEARSONcaEDUCATION n n Sca Sca Sca Sca S Sca S ach n S a ch n S a ch n S a ch n Sa ch S a ch S a ch Sca Sca Sca an Sca shared byScScanSach Sca n S ch ch ch ch ch ch ch
 4. ch ch ach ach ch ach ach c anSa ca n S ca n S can Sa ca n S ca n S S S S S S S S ch Sach S ach S ach S ach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch achtrlnhnSangon ch ach tu nduy ach denSthay ach ach L�p Sca n S Sca Sca nngu S Sca S Sca Sca n S S ch d6icuQcs6ng n S ach n S ach n S ach n S ach n S ach n S ach Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch S ach S ach S ach S ach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch h ngum chi acon achmot bonSnao ach nhungnSl�i achc6 hai ntarn h actri ach C - n S a motSco n S S n S Scnguoi ca y thuc vaScmota vo thuc. S ca Harm dong S ca rua conSca S luon bi chi phO'i bCri hai tarn tri nay. Vi d\!: khi b�n ch dangS c h a dQc motnScuon ach s,kh nthiS ch tri c6Syacthuc atarn h rua b�n S achbat nSach n a huoog a mot vi�c n n Scngo Sctoi Scakhac. SauScd6, a tarn triScvo a thuc seSca S ch dam nh�n S a ch vi�c adQc S c h va ket aqua S c h la b�n anh�n S c h ra minh S a c h da S ach a n dQc den cuO'i ca ntrang ma n khong nho n mot chii' nao nca. Vi�c n Scnay cling SgiO'ng nhu vi�c Sca l�p phuang Sca phap lam Scavi�c, motSca S ch achluon dem 50' thi S S ch nhiing aden S h qua batacngo acket S h het lan S achnay nSach n a lan khac, n n n n Scden Sca nhung Smot ca 50' l�i mang Sca den nhiing Sca ket quaSca S khong nhu mong muon va kim ham s\!, phat trien rua ch b�. S ch b�n Sphai aV�y ach lam phai S achgi khi ng�pS h acnhfrng S ach phuang S ach n a khong n n n n Scphap Scahi�u quaSd6? ca Sca Sca Sca S ch ach - L�pntrinh NLP S S ach ngon nngSuactu h duy se giup S ach b�n nthayS achdoi nSach a n n Scnhiing Sca phapSlam phuO'ng ca vi�c khong Sca hi�u qua Scava t�o raSca S phuang h phap moi h thay the: hNLP la amot h t�p hqp hcac ch S a c S a c S a c S c S a c S ach a n cong n C\l va phuong phapn giup b� ndoi ph6 n voi nhfrng n Schanh Scalqi, dongSthoi vi bat ca dua raScnhiinga Scathuc mm,Sca cach S ch ch hfru hi�u tich aC\l'C, S S achde cai nthi�n S ach cuoc songS achrua b�n.nSB�nach se nSach n n a hi�nSracanhiing quye't n Scphat Sca dinh sang Sca suot veSnhiing ca die'uSca S ch S ach S ach S ach S ach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S shared by ScanSach ch ch ch ch ch ch ch
 5. ach n Sa ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca 6 NLP - L�p trinh ngon ngft tlt duy S ach n S a ch muon minh S a ch cong vi�c ID S a chva CUQC Ssong a ch B�n laSnguai a ch chiuSach can vro Scuo canc song Scia canchinh minh, n n . Sca trachSnhi�m Sca vi v�ySchaay · S su d\lng nhiing bai t�p trong NLP L�p trinh ngon ngu ach chduy de trai chnghi�mSNLP ch va chuan chbi don nh�n ch ke� quaSach - n S a tu n S a n a n S a n S a n Sca co dUQc. Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch Ngay Snay, n a ch a Vi�tSNam, n a ch NLPSv�n n a ch la motSakhai ch ni�mSach Sca kha mro Sca me. Tuy Scanhien, NLP Sca da dUQcScbie� an den thongSca n S ach h kh6a hQc hNLP t�i amot h so trung htarn dao t�o, h tu van ach qua a c a c c a c a c nS hoijc cac S ntruang S Hauahe� d�inhQc. nS nhiingcakhoa nS hQc cnay nS Sca deu do Scacac giao su Scanuoc ngoai Sc giAng d�y. S Song thong S atin S ach n S a vach tai li�uSavechNLP, dong S a ch gop voSarungch quanSatrQng ch choSach Sca thimhScong can cia nhiing n Sca khoa ShQc cando l�i kha n Scait cL Sca n S ach S a chVi v�y,Schung n tim dUQc a ch toi Stinacrfutg n mot l\l'acachQn h vro cuon n dUngcadfut S a ch sachSnay, n trong avi�c a ch b� seSach n tim hieu, n Sca hQc t�p, Scath\fc hanh S NLP va tra S nen thanhSccongo Sca S ach n S a ch S a ch S a ch S a ch S a ch S a ch can cia docScgia. an n n n tran trQng giro thi�u va mong nh�n dUQc kien Sca d6ngSg6p Sca Sca Sca Xin y S ach n S a ch n S a ch n S a ch Ha n S a h cN9i, thangS a ch 4 niim 2009 S a ch Sca Sca Sca Sca S can S can S Cong ty Sach Alpha ach n S a c h n S a c h n S a c h n S a c h n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch n S a ch n S a ch S a ch S n shared bycScanSach n a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sa Sca S ch ch ch ch ch ch ch
 6. ach n Sa ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch n S a ch Muc n S a ch luc n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S . . . ach n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach S a chthi�u Sach. Lai giai n n n S a.c h S a ch . S a ch 9 Sach Sca1. Suy ngam Sca v� con duangSca tai thimhSccongan n S. ca . . 15Sca n ............. ................. ........................... ........................ S ach ch h ch nghe th&yl ch ch 41 Sach ........... ............. .. .. 2.nSa£lUng tin tAtS a cnhUng S a S a S a n ca n di�u b� can can can Sca3. Suy ngam Sca v� con duangSca tOi camSgiac .......................... tuy�t vOi S S 49 S ach c h c h c h c h c h ch .................... S a S a n T6 chuccatunduy de dCiltcadUQC S a n thanh ccong n S a n S a 77 an S a Sca Sa Sca 4. S S Sc S ............................... 5. Sa dvng sv hoa h
 7. ach n8S a ch �p trlnhSangon n ch ngft tit duySach n n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca NLP - S ach n Sa ch n S a ch n S a ch n S a ch S a ch S a ch Sca Sca la ly thuyet NLP Sca ve S\l' ket ScahQ'p gifraScngon an ngii',Sgiao can S ach n S a h va suyacnghi .tciep S h rungacnhiing S h phuemg S a ch phapSatarn ch Iy deSach Sca con Sngum can c6 the n Scatang cuOng n Sca kha nang n Scatuong tacScvro an S the' giro xung quanh. ach n S a ch S a ch n d\1ng hi�u S a ch S a ch S a ch S a ch Sca cia SNLP, Neucasir S can qua nhiing S can nguyen S calyn va ky Sthu�t can S chung ta c6 the giao tiep tat, c6 duQ'c mQt ach n S a c h cuQc sang n S a h phuc,achgiau c6 va ch� S S a chman nguy�n S a ch hem.Sach Sca NLPSlacaeach tiepScc� an tat nhat n Scade giao tiep n Sca va phatStrien can S ach n S a ch than Sthanh ban n a ch congSvUQ' a cht trQi. Sach S a ch S a ch Sca ScagQi NLPSxuat Ten can phat tU: Sca n Sca n Sca n S ach n S a c•h neuroSchi n a chnao va Sh�acthan h S a ch S a ch S a ch can can can can kinh. Sca • lin Scgauistic la Sngon S S ngil ngon tU va phi ngon tU duQ'c S S ach n S a c h S a sir d\J.ng n c h a de giao Stiep. n ch S a ch S a ch S a ch Sca • pro ScagrammingSca l�p trinh,Scla an S can S can S - cach duy nhat ket hgp ach n S a c h hai yeu n S a c h to'tren de n S a c h t�o nen hanh n S a chvi. n S a ch S a ch Sca Sca duQ'c phat Sca trien vao Scadau nhiing Scanam 1970Scboo an S NLP ach n S a ch Richard n a ch va SJohn Bandler S a ch Grinder,S a chkhi hQ Snghiena ch cUuSach Sca thanh Scaqua cia Scac canthien taiSctrong an linhScV\lC an giao Stiep. can S Thu�t h ngfracNLP, h vi the, h dUQc siracd\1ng h de mo h phong ach ach a c nS nhfrngcacong nS thucca\tU a c nSvi�t ciacagiao nS tiep va a c S doi. aVa nS Sca cho Sden S S S c anthay S c S nay, thu�t ngfr nay v�n tiep t\1c duQ'c ach n S a h cphat trien.Sach n n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch n S a ch n S a ch S a ch S n shared by cScanSach n a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sa Sca S ch ch ch ch ch ch ch
 8. ach n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach a ch a ch a ch a ch a ch a ch Sca nLoi giai thi�u S Sca n S Sca n S Sca n S Sca n S Sca n S S ach n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch n S a ch n S a ch S a ch S a ch S a ch Sca LPcaco Scadoi m�Scme an cuQc Ssang can cia b�n. Sca n N S the thay h Chung atoi h biet dieuacnay h vi trong h nhieu nam h qua, ach S ach a c c S toi ad3nSchUng kien nchung nS"dieu docxay a c nS ra vai rat S a c nnhieu, rat nS Sca nhieu ngtrCri. Sc Sca Sa Sca Sca S ach n S a ch Chung toiS a d3chthay nhiing S a ch nguoiSbiena ch giac ma S a h cthanh S a ch Sca S\1' th�t Svacanlam nenScnhfrng an n ScaIon lac Snho dieu can su d\1ng Sca n S ach n NLP. S a ch Cac nha S a h Iy mang cquan S a ch den nhfrng S a ch doi thayS a chhoan Sach Sca toan choSccong an ty, Snhfrngcan doi Slua cantim thay n Scah�nh phuc Sca n S khi nh�n ra dieu gi th�t S\1' quan trQng vai hQ, thay co ach n S a chtlrn ra Sphu a chang phap S a chmoi deSathuc ch day ShQC a ch sinh Sach can doanh n an can n giao Sca hQc t�p,Snhfrng Sca nhan coScthe ho�t S dQng voi tarn Sca S ach n ch te: SmQi coaquac S n a ch ngU'oi Scoachthe thaySadoi ch cach Sdanha ch gia Sach Sca cua ngtroi Sca khac veSminh.can Nhiing n Sca ngU'oi nay n Sca d3 chUng Sca n S minhh cho chungh toi thay NLP h ra't tuy�t h vOi -" noachmang ach ach a c nl�iS rat nhieu a c nScong C\lcava a c nSphuongcaphap a c nS giupcamQi nS nguoicanS Sca co the tien Sca nhfrng ShUGC S S dai trong cUQc song ca nhan S S ach n a cling S ch nhu trong n S a ch cong vi�c. n S a chB�n ciing n S a chco the' tro n S a h cthanh n S a ch Sca mQt nguoi Sca nhu v�y.Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch n S a ch n S a ch n Sa ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch n S a ch n S a ch S a ch S a n shared by cScanSach n ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sa Sca S ch ch ch ch ch ch ch
 9. ach n S a chL�p trlnh ngon n S a h cngu tu duy S n a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca 10 NLP - S ach n NLP S a ch CO th.1 n S a chgiup glSacho n ch toi?Sach n n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S BC}.n chi co mot bo nao nhung co hai tarn tri - mot co y ach n S a thuc ch va mot n S a cvoh thuc. SKhi a ch buoc kh6i S a ch giuemgSavao ch buoi Sach Sca sang, bC}.n Sca b�t dauSkhOi can dongSnhiing can chuang n Sca trinh Sn3rn can S ach n sau S a ch trong Starn a ch tri vo Sthuc; n the' nao a ch nhfrng S a h cchuang S a ch nh�c Sach trinh Sca nho bC}.ncalam S S cande th\lCSchi�n an cac vi�c S canda dugcSct\l' an S dQng hoa: dC}.p xe, lai xe, khien ban than cam thay d� ach n S a chiu ch ho�c kho n S a chchiu. Khu S a h chua anhfrng cV\l'C S ch chuong S a ch trlnh Sach Sca nay rong Sca IOn hanSra' catnnhieu lan n Sca phan tarn n Scatri co y thuc Sca n S ach rnachbC}.n dangcsir S a n tri hqp tac S a h d\lng adech dQC cuO'nachsach nay.acHai S S S h tarn ach S Sca tri co yScthuc an voi nhau S can- vi d\l:Skhi can bC}.n dang S candoc va Starn can S cia bC}.n bat ngo huong tOi mot vi�c khac. ach n S a Sau c h do, tarn S a ch vo thuc tri S a h dam nh�n cse S a ch vi�c dQc S a chva ket Sach Sca qua laSbC}.n can nh�n Sracanmlnh daScadQC n can trangSrna den ScuO'i can S ach n khong S a ch nhoSmot a ch chii' nao. S a ch S ach S a ch S a ch Sca KhiSduQ'c can hlnhSthanh, can motScchuang an n Sca se co dugc trlnh Sca n S khah nang ca dinh h dangackinh h ngC}.c,actc}'o h nen nhfrng h ke� ach ach a c nSqua giO'ngannhau a c S het lan a c Sca trlnh seScmang S c anSnay den S c nS khac. Mot alan S c anSsO' chuangS c anS S lC}.i lQi £Ch cho bC}.n, trong khi mot sa khac ach n lC}.i S a h cmang den n S a h cket qua Skhong a ch mong Sa h cmuO'n ch ham Sach va akim S Sca b C}.n. NLP ScaduQ'c sirSd\lng can de thay n Scadoi nhiing n Scachuong trlnh Sca n S lam vi�c khong hi�u qua va t�o ra chuang trlnh mm ach n S a thay ch the. Sach S a ch S a ch S a ch S a ch Sca DO'iSvOi can can can n Scagi do xayScra, an hau hetSmQi nguOi,S khi mot vi�c S ach n hQ S a chse phan SUng n a ch lC}.i. NLP n S a h den mot cdem S a ch cach thuc S a chto't han Sach Sca dieu do. ScaNo cho bC}.n Sca cong ClJ.Sde canphan Ung n Sca co l\la chQn Sca n S ach va co a c h y thucave c h nhiing suy a c h ngru, caamchxuc va thcii a c hdo rua ach nSban than.caB�n nS se phat S ra dieu nhi�n nSgl lam b�n S long va nhai nS Sca S Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch n S a ch n S a ch S a ch S n shared bycScanSach n a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sa Sca S ch ch ch ch ch ch ch
 10. ach n Sa ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca Lai gim thi�u 1 1 S ach n S ch dua raSnhfrng IDado n a ch quye't S a h sang asuot cdjnh S ch ve nhfrngS a ch dieu Sach Sca b9n rnuon Sca tU cong Svi�ccan va CUQcScsong. an B9nSlacanguOi n Sca chiu n S trach nhi�rn ve ket qua va t90 nen S\f tien bQ trong chat ach n S a ch cuQc SsO'ng luc;mg n a ch cia ban n S a h cthan. No n S a ch nhuSvi�c giO'ng n a ch b9n Sach n Sca n�rn ch�c Scachiec volangSca dieu khie'nSca cong vi�c, Sca cuQc song Sca S ach S h va hUOng ca cnhan a nquyet tarncava S a ch no Sdiacden n tarn nhin h noi b9n S a ch quyet Sdjnha ch vOi Sach Sca the sir d\lng S no deSt90 canra rang.SKhican n�rn dUQcS canno, b9nSco can S ra nhiing ket qua xuat s�c trong ach n moi S a c h a linh V\fCScia n c h a cuQc sO'ng. n S ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch S a ch S a ch S a ch S a ch S a ch Sca NLP doShai can S can S can S can S can S tien si Richard Bandler va John Grinder phat ach n S a minh c h vao dau n S a ch nhiing S nam a h (] California. c1970 S a ch S Sau a h hai ach cdo, S Sca ong da ScocamQt thOiScgian an dai theo n Sca duoi nhiing n Sca hUOngSdi can S ach ch nhau nhung ch v�n Stiep ch tv.c phat h mo ahinh ch va Sach khac ctrien S a nphuong cphap S a n NLP. cTrong a n 30 nam S a S Sca nguOi dong S a gop vao can qua, daScco S alinh V\l'CSthay an rat nhieu can doi ca nhan tien SbQ S ach n a nay. S chDong gop S a chtieu bieuSagan ch day nhatS a chla cachSthuca ch suy Sach Sca nghi cru 11 an chu khong Scnay n n Sca phai Scaicakia" (duQc n Scatrinh baySc(]a n S cuoihChuong 3 hva mQt sO' bai h luy�nat�p h (] Chuong h 10). ach ach S a c S a c a c nS khamcapha c nS xern nhiing a c nBandler Sca thanh cong vanGrinder Sca d9t dUQc muon Scaket qua Snhu S c anS nguOi S c anS S hO mong muon nhu ach n the' S a h cnao va sauS a h cdo hoc cach S a h ctai t�o khuon S a ch m�u cia S a h cnhfrng S a ch Sca nguoi canHO b�t Sdau do. S can b5rig Svi�ccan ve nenSckhuon an m�u S can S nhfrng nha tri li�u thanh cong, sau do la hinh m�u ach n S a ch nha quan nhfrng n S a ch ly banSahang, n ch nhaSthuonga ch thuyet, S a ch di�n Sach Sca gia, hua'n Scaluy�n vien Sca va cac Snha can lanh d9o. n Sca Tu nhieu Sca n S ach h phapackhac h nhau,achQ h da nhanh h chong at�p h hQP ach phuong a c S nhfmg a c c ndUQc nScong C\lcthaynS doi ban S tot nhat. nthan nS Ket hQP nS Sca Sca Sa Sca Sca Sca S ach n S a ch n S a ch n S a ch Sa ch S a n shared by cScanSach n ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sa Sca S ch ch ch ch ch ch ch
 11. ach n Sa ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca 12 NLP �p trinh ngon ngft tu duy S - ach n vOi S a chnhfrng khuon n S a ch m�u Stuy�t n a ch vOi tUScac n a chdoi tuQIlg S a chnghien Sach Sca ruu truac Sca do, hQ thiet Sca ke'ra chucmg Sca trinhScdao an t�o chinh Sca n S thuch dau tien cua h NLP.aNgay h nay,aNLP h cungacap h mot ach ach a c nSdanh sach S a nphong c c phunSnhfrng cong c nS cv va phuong c nS phap nS Sca mang I�i Scaanh hUCmg Scava thay dai Scatich C\lC. Sca Sca S ach n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca B�n hi�u Sca ra minh Sca d�n mLtC Sca nao?Sca Sca S ach n S a ch S a ch S a ch S a ch S a ch S a ch can nhungScke' an an n n B�n da baD gia t\l' h6i t�i sac hai nguai giai quyet rung Sca mot s\lSvi�c t qua d�t ScdUQc ScanguQc nhau l�i trai Sca S ach n chua? S a ch T�i Ssao a chco nhfrng S a chngum Sthanh a ch congSahon ch h�n Sach Sca nhiingSnguOi can khac?ScCh�c an h� Sb�n cancling luon n Scath�c m�cSct�i an S sac co nguOi luon thu hut dUQc nhiing nguOi vui ve, soi ach n S a nai, chtrong khi n S a chnguoi khac n S a chI�i chi Sthu a ch hut dUQcS a chnhiing Sach Sca ngum Iuon Sca than van, Scaren n. CoScnhiing an nguoi n Sca duemg nhu Sca n S ach luon S a ch s�p xep nnhiing ngum S a h cuocachsong theeacyh minh, trong cdUQc n khac cvua S S n phai funancach toncat�i S a ch khi Sach n vira phai Sca dau tranh Sca vai nhiing S a van deSckho S S can S khan thuOng xuyen ach n S a xay c h ra. V�y n a dieu S c h gi t�o n nen S a c hSl1 khac S a ch do? Sach bi�t S a ch Sca Nhiing Sca nguOi thanh Sca cong Sthuang can dUQc n Scacoi la nguOiSca n S ach n may S a ch m�, nhung S a ch Sl1 th�t S a h nhu v�y cco S a chkhong?SMay a ch m� Sach Sca thuOngSckhien an chung n Sca ta lien Stuong can den Svi�c can danh Sb�c can S nhtmg khi xem xet ky, nhiing con nguoi nay co ra.'t it ach n S a dau chhi�u cia n S a h danhaCU'QC cvi�c n S ch vOi Scuoc a ch song Scia a ch mlnh. Sach Sca Du sacScdia niia, nho ScaSl1 kien SdiM can tuy�t Sdoi,can hQ da Sd�t can S ach ch ket qua h nhat vaacS\l h kien dinh ch ay batSchap ch mQi Sach dUQc ctot S a nquy lu�tcacia S a n m�o hiem S S a a Sca thuQc vao S each hQScsuy an va danh canCU'QC. MQicachuy�n n ph\! Sca n nghi.SKiem soat SdUQc suy nghi S ach n cia S a chban than n S a cUlh chla khoa n S a chde theeSduai n a ch thanhSacongo n ch De Sach n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch n S a ch n S a ch Sa ch S a n shared bycScanSach n ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sa Sca S ch ch ch ch ch ch ch
 12. ch ch ach ach ch aLoichgiai thi�u nS13ach anSa ca n S ca n S can Sa n S S c S S S Sca Sca S ch Ulrn S h vi�canay, acdUQc S ch truocSahe� ch b�n canS ch ra tarn anh�n S achquan nSach n n n n n ScatrQng cua Scasuy nghiSdoi ca voi cuQc Scasong. B �nSccoa the nghi Sca S r�ng hcmnh nhiing h hoan canh h n�rn ngoai h tarn kiern h sOcH ach ch a c a c a c a c a c nS ban than cia nS d3 kirncagifr nS b�n, cling nSgiong nhu nScon e'chcanS Scangoi trong Scaday gieng S va no nghi Scar�ng rnang Scatrm �6 be S S ch kiaala S ch tat ca nhiing S ach gi conS6acbenh ngoai.acChi S h den khi S achnhay nSach n n n n Scavao chiec Scagau de b�t Scadau cuQcShanhca trinhScvea phia bau Sca S troi, no rnoi nh�n ra ben ngoai co bie� bao thu. Nhiing ch S ach phap phuong S ch Slr dl;lng adUQc S achtrong nNLP S achdUQc thie�S acke'h de nSac h n n n n Scatang cuOng Sca nh�n thuc Sca cia b�nSva ca nho do Srnang ca l�i cho Sca S ch a h Iva b�n cnhieu S S ch hon. Sach achQn S ach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch S ach S ach S ach S ach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch S ach S ach S ach S ach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch S ach S ach S ach S ach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch S ach S ach S ach S ach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch S ach S ach S ach S ach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch S ach S ach S ach S ach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch S ach S ach S ach S ach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch S ach S ach S ach Sach by ScanSach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca shared S ch ch ch ch ch ch ch
 13. ch S ach Sach Sa ch Sa ch Sach Sach ca n ca n can can ca n ca n S S S S S S S ch ach Sac h ch ch ch ch ca n S c a n c anSa can Sa can Sa can Sa S S S S S S S ch ach Sach Sach Sa ch Sa ch ch ca nS can can can can c anSa S S S S S S S ch Sa ch chCHU'ONG Sa S ach 1 nSach S ach Sa ch S can S can Sca n Sca Sca n S can S ch Sach S ach S ach S ach S ach Sa ch ca n n n n n can S Sca Sca Sca Sca S S ch S ach S ach S ach S ach S ach S ach ch S ca n Sca n ScaSuy ngam ve n Sca n Sca n S ca n S n S ach n S ach n S ach n S ach n S ach Sa ch Sca Sca Sca Sca Sca can ch n S ach n S ach con duong tai n S ach n S ach n S ach S Sa ch S Sca Sca Sca Sca Sca S can S ch n S ach n S ach tha n h cong n S ach n S ach n S ach nSac h Sca Sca Sca Sca Sca S c a S ch S ach S ach S ach S ach S ach Sa ch n n n n n can Sca Sca Sca Sca Sca S S ch ach ach ach ach ach ch n S n S n S n S n S nSa Sca Sca Sca Sca Sca S c a S ch S ach S ach S ach S ach S ach Sa ch n n n n n can Sca Sca Sca Sca Sca S S ch S ach S ach S ach S ach S ach Sach n n n n n can Sca Sca Sca Sca Sca S S ch S ach S ach S ach S ach S ach Sa ch n n n n n can Sca Sca Sca Sca Sca shared by ScanSach S S h h h h h h h
 14. ach n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch I Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch S a ch S a ch S a ch S a ch S a ch can dU'Qc Sth6acan suc t�oScanen n n can ay tU'emg tuqng tarn to b� mQt chiec kinh vc;m Sca H Shoa Scahoa vanScia Ut nhiing S ach n S a ch mlnhStrong rieng a ch mQt SthCria ch gian dai. S a h khi, noacrro cDoi S h thee ach nS Sca hU'6ngScnay an va mQtSchoa an van dU'Qc n Sca thanh Shinh. can Luc khac, Sca S no hbi da di va hlan thee hU'oog h khac,achoa h van l�iacthayh doi ach ach a c nSva co diM a c S v�y trong a c S mQt thCri Sca trong nhieu nnhU' Sca nam, Scho canden mQtScngayanSgian ng�. S c S nhu v�y anCU S c anS S bc;m quyet djnh nh�t ach n S chiec a h c kinh v�n S a h c hoa lenSva a h c kiem soatS a h t�o hoa cvi�c S a chvan do.Sach Sca Chi vOi an cU xoay ScmQt n Sca nh� nhang, n Sca chu6i mau n Sca s�c thayScdoian S va bien thanh mQt hoa van hoan toan mm me, d�p de. ach n S a Xoay ch mQt Ian n S a h cnua, mQtn S a hoa ch van khac n S a h cxuat hi�n n S a va chru nhuSach Sca v�y. Th11 Sca thach th�t ScaS\f luc nay Scala xac djnh Scaxem hoaSvan can S ach n S nao a ch la d�pSnhat a ch ho�c trong S a ch truOngSahqp ch cac "hoa S a chvan" y Sach Sca nghI, yScnghIan nao Slacahfru n hi�u, cm� n n S a me Svaca co kha nang Sca n S nhat. V�y cai gi chua d\fIlg trong chiec kinh v�n hoa ach n S a ch no t�oSarachdUQc nhieu khien n n S a chhoa vanSkhac n a ch nhauSden n a chv�y? Sach n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a B�n ch htu n S a gilt ch di�u n S gla ch trong n S tama ch tri vc n S a ch thltc V8 n S a ch Sca n6 hiiu Sca dlJng th6 Sca n80? Sca Sca Sca S ach n S a ch S a ch S a ch S a ch S a ch S a ch Sca NhiingSckhuonan m§u n can nhu Snhiing Scaala bc;m, Sgiong can hoaSvan can S trong chiec kfnh v�n hoa, chung the hi�n suy nghI ve ach n S a ban ch than vaSanhiing n ch kinh n S a ch nghi�m n S ala a ch bao Sgom: b�n, n a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach n S a ch n S a ch n S a ch n Sa ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca shared by ScanSach S h h h h h h h
 15. ch S ach Sach Sa ch S a ch S a ch S a ch ca n ca n can n n n Sca Sca lai lilanh (ong a 17 Sc Suy ngam vi (on duimg S S S S ch ch tri Sach • aCia S S ach S ach S ach S ach n n n n n n Sca a Scglla cai quan S ca trQng vCri b�n Sca Sca Sca S ch S ach quan ndiem S ach Clla b,m S ch gia tr!Sdoi ave ach vCri con S ch anguoi, S ach n n n n n Sca Sca d!a diem, SI! v�t, Sca ho�t dQng Scava thongStin ca Sca S ch a ch gia tr! ben a c h trong a(hayc h con gQi a c hla nhfrnagchsieu ach nS xu huang) nS nS nS nS nS Sca• Sca Sca Sca Sca Sca S Nie'm tin ch S ach die'u nSach S ach S ach S ach S ach n n n n n Sca S ca S ca S ca nhung y kie'n, danh gia va kM nang phong dmln S ca S ca S ch S c h a cua b�n S ach S ach S ach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch f)i�u S ach gi quan S achtrQngnvai S achb�n?nSach S ach S ach n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch Dieu gi S a c h th�t SI!aquan S c h tTQng avCri S c h b�n trong S ac hcUQc song,actrong S h viec nSa ch n cong viec? Die'n u gl khiennmQi n6 I�rc n b�n d�t vitO ncong Scalit dang gia?Sca Dieu gila Scaquan trQng a Sctrong Sca moi quan nhfrng Sca S ch he a S ch nguoiSban VCri ach doi, veJi S h dinh rieng acgia S ach clingnSnhu ach hQ nSach n n n n Scahitng, banScbe a vit dang Scanghiep? Khi Sca ban tl,I' dat Sca ra nhfrnSgca S cau hoi nay, cau tra 10i se den tlr diiu? Nhfrng cau tra loi ch S h acphat S acoch S h actim S ach S ch anhfr ach n xuat tlrnbQ hay n tnti b,tn?n Do chinh nlit n g nS Scadieu th�tScSI!a quan trQng Sca veJi banScma a ban se a Sclam bat cu' Sca S ch die'u S acglh de baonSv�,achnang niu S chbenh VI!C ava S h acchung. S ach S ach n n n n n Sca V�y ban Sca hoan toan Sca bie't ro Sdieca'u Sca Sca S ch mlnhchchua? CiQng S a S ach diellnScua achban khinStraachloi eaunShoi achnay nSach n n Scanhfrng diell Sca quan trQng Sca do, haySgiQng co phu hQ'p vCri nhfr ng tLr ngfrcaban dungcade mo taca S diell do the' hien S S ch dngS h ng diea'clIh acnhfr S S ach S ach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch S ach S ach S ach S ach by ScanSachS ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca shared S h h h h h h h
 16. ch S a ch S a ch S a ch S a ch S a ch S a ch n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca 18 NlP-l�ptrinhng6nngilWduy S ch Sach Vl,l?nSCo nghi:a achSl,f khac S ch lan giu'a abi�t S achIDQt gia S atrichsinh ranSach n n n n Sca tu banScph�n a va mQt Sca gia tri sinh Sca ra tu SI!ScIl,fa a chon.SDay ca S ch cohthe la mQt h a c a c cau hoi hiitm a c h khi b,macd�t h ra vaiabim c h than, ach nSnhungcciiu anS tra lai S cacon the laSlai S nS b�n cam canIy giai Svicasao can S Sca thay Skh6ng S hai long vai dieu gi do trang cUQc song. S S ch SB,m h ac co the' S ch r�ngSacach anghi: ch de' d�t S h Sl,f nghi�p acdll'Q'c S ach va S ach n n n n n n Sca cUQc song Sca vien man Sca la d�t raScml,lca tieu, SI�p ca ke' ho�ch Scava S ch pha' a c h n dau. Ne'a c hu moi chuy�na c h th�t aSl,fchchi danagian c h nhll' ach nSv�y thickh6ngnS co Iycagi nSmoi nguai nSI�i kh6ng S hi�n?anS nthl,fc Sca Sa S Sca Sca Sc S Co ra't nhie'u die'u ch S ach t�i trongS h acnh�n S acc6h S ch b�n. SB,m acua ach kho conSach n ton n n thuc y thucn n Sca the nh�n Sca ra nhfrng Scadie'u Sca Sca Sca S ch S ach Sl,f nnghi�p, theo S ach tien'nSach S ach S ach S ach n n n n Sca mQt Sl,f Scac6ng nh�n Sca nao d6 Sthi ca nhiing Sdieu ca va nhu'ng Sca S ngll'ai quan trong co the bien mat Die'u ch S ach b�n anh vai S h achu6'ng ratS ch den cach alan S achb�n Cll'nSXli'. achVi v�y,nSach n n n n Sca neu b�n Sca cam thay Scahoan canh Scadang bUQc Scab�n phaiSlam ca S ch S ach vi�c nhfrng S ch ngll'Q'c atrai S ch nhfrngSagia avai ch tri cuaSabanch than,Sach n n n n n can Sca b�n seScnh�n a tha'yScmQt a cai gi�t Scaminh tuSben ca trang.SB
 17. ch S ach Sach Sa ch S ach S ach S ach ca n ca n can n n n Sca Sca tai thimh cong a 19 Sc Suy ngam ve con duang S S S S ch S nangachhrQ'ng nbiSanen ch l�i, cuO'iS achcung, no S ch the' gaySaracham Sach aco n n n n n Scadau, b�nhSct�t. a T�t nha' Scta la b�n nen Scachu y den Scanhfrng caiSca S ch ach gi�t minh. S S ach S ach S ach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch ach gianStri NhCtng S acheua b�n S h ngu6n acb�t S ach tll dau? S ach S ach n n n n n ScaB�n tich Sliiy ca nhiing S ca ca ca gia tIi trongS suO't cuoc SdOi, b�t dau Sca S ch ach kh�c nb�n tU thai S S h ra vaamot acsinh S ch sa giaStriachse theenSb�n achden nSach n n n Scatuoi truangScathanh. Nhiing Sca gia triScay a la gil SLam ca the naoSca S co dU'Q'c chung? Chung co anh hU'ang gi tOi b�n? ch S ach S ach S ach S ach S ach S ach n n n n n n Sca• Ghi tri Scake thira Scocale la lo�iSpho ca bien nhat. Sca Khi conSca S ch a h b�n hiacanh nho, c h hU'angacboo h cha mc:, a c hanh chi em, a c h gia ach nS dinh, thayanS co vaSnhiinganS twang S annhom. Loo anSlen, b�nScanS Sca se clan ScIva c S c S chon va thu n�p gia tri cia nhiing nguOi c S ch S 11 h acanh hung" S h actrong ch V\fC SnhU': cacalinh S ach the thao, S achthOi nSach n n n n n Sca trang,Scphim a anh,Scam a nh�c, Schinhca tIi, v.vSc...a Cho denSca S khi truang thanh, nhfrng gia tIi do da l�p trlnh nen ch S ch phanSaquan amot ch trongSatrong ch tuoiSatrulmgch thanh S achcia nSach n n n n n Sca b�. SVicacl\!: neu Sb�n ca luon biSnh�c ca nha an Scaxong cornSca S ch S ch gia San, atrong achch�c ch�n S h gib b�nachse an nhieu acbay S S achhon nSach n n n n n Sca nhfrng ScanguOi coShoc ca can. Hay ca neu chaScm� a b� laSca rat nhieu muc b� S thuc cao, b�n se tv d�t ra cac S ch S c h adiM m1:fcnScao ch a trong nvi�c S h dU'Qc cac acd�t S achlo�i bfulg S h accap. S ach n n n n Sca• Gici hi Scabit dip dU'Qc Sca hinh thanh Sca khi b�n Scadi too motSca S ch S ch C\l'C hoan athai S ach"toan trai S ch de bu anguQc S h nhfrngacgih da ach acd�p S S n n n n can tuoi thaScan Sca khong a ra voiSb�n. Scxay ca Vi cl\!:Sneuca b�n coSmot S thieu than, b�n se bu d�p b�ng cach he� mvc chieu ch S ch achuong conS ch minh.Sach acai S ach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch S ach S ach S ach S ach by ScanSach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca shared S h h h h h h h
 18. ach S a ch 20 n NlP - l�p lrinh S a ch n ngon ngflluduy n S a ch n S a ch n S a ch n S a ch Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ach nS a • ch Danh Sgia n a chcua rieng S a h hay ehmh cb
 19. ch ch ach ach ch ach ach c anSa ca n S ca n S can Sa ca n S Suy ngam vi (on ��ang lai Ihanh (6ng ca n S 21 S S S S S S S ch S ach S ch adiu S h acli�t S ch acac S h acSau S ach n Ti&p t�c tv hoi n hai thunhai, ke latnca cau tranlai. n Sca d6, haySt6m ca tat danh Ssach ca d6 va d�tSdiu ca hai milt SI�ncanila. Eli�u Sca S ch S c quan a h trQng nhAtacvaih b�n c6 theacnam S S h rat sau khien S a c h b�n khongacthe S h S ach n tim ra n6 neu n khong daD th$t n sau. B�n nen n co gang li�t n ke tarn n Sca gia trio Sca Sca Sca Sca Sca S ch S ach vi d�ncua Trong S h t6i, b�n acchung S achc6 the c6nSdugc ach nhungnk&t S h acqua S ach n n n Sca cao trong nhu: "Eli�ua quan trQng chinh a la t6i dUQC Sca coi trQng vaadanh gia Sc c6ng vi�c",Sc"Eli�u Sc quan trong la t6i dUQC tra Iuang Sca S ch S ach "!)i�u nquan cao", S h la c6ngacvi�c actrong S h cua t6i c6acyhnghia - n6 ad6ng S S ch S ach n n n n n Sca g6p vao sva ti&n b(> cua th& Sc Sca Sca Sca Sca giai." S ch ach acrahdi�u gi nlaSquanach trong nnhlit h ch ach SLlac 2 n SSay gia, dentlm S S acvai n S achon n S Sca gia tri dilu Scatien trong danh Sca sach vi! soScs"nh a ca ca b�, hay n6 vCliSI�n lugt tung S S ch S achtri Cl saunvi!Sad�t gi" ch cau hai: S"Cai hnao quan trQng acthan. S achhi$n ach han?" Hay kien ach n d� dai vai nban Haynthvc nhunS n S Sca tUng giaSctri,a b�n se c6Smilt ca danh sachScsap a ca ca quy&t vi! dung vf!.y vai xep theoSthu b�c cac S S ch S achtri trong nlinh'VI,1c gia S ach b�n chQn S ach S ach S ach S ach n n n n n Sca sLlac 3Sca Sca Sca Sca Sca S ch S Hayhxem xet ba gia a c S a c h tri d�u tien,actUng S h cai milt va S a c hc6 gang danhacgill S h S ach n xem vi�c b� n dang lam se n thuc day hay n xam ph�m n d&n cac gill tri n Sca d6. Vi d�: Scatrong m6i quan Sca h� vCli conScai, ca b�n coi sI!Sctina tuilng la Sca S ch S di�u a c h quan trongacnhlit, S h nhLlngab�n S c h I"; lu6n kiem S a c h tra xem chung S achxli nSach n dang iI dau n hay mliy giil n chung v� nha, n nhu vf!.y n la cach cLl Sca dang mau Scathuan vai gia Scatri b�n d�t Sra.caLuc nay, b�nScphru a quyet Sca S ch S dinh a c h xem nen giilacgill S h t� nay vaathay S c h doi thlli d9ahay S c h ngugc I�i.ach S S ach n n n n n n Sca nhu giupScb�n a Scaxem dieu 91Sclaa tot veti bimScthEm, a ca Nhling gia Ir! khac cung co the dieu khh�n mQt so hanh vi cung quyet dinh vi the S S ch S achc�nglaphai b�n S acfahm�c nha S a h�h cua tieu cuacbai S avaih each taP nay lacthliy S h accua dugc r6 rang S ach n n n n n n Sca b�n. M�c Scadich cua vi�c a ca ca ca nhang tf! d�t vii mol lien chung cu xv Scnay kh6ng S phai la Chlln raSgill tri quan S S ch S ach nhat cua trQng S ch ab.:ln. S ach S ach S ach S ach n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca S ch S ach S ach S ach Sa ch S a ch S a ch n n n n n n Sca Sca Sca Sca Sca Sca shared by ScanSach S ch ch ch ch ch ch ch

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản