Ebook Phân biệt từ dễ nhầm trong tiếng Hoa: Phần 2

Chia sẻ: Bautroibinhyen30 Bautroibinhyen30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
44
lượt xem
34
download

Ebook Phân biệt từ dễ nhầm trong tiếng Hoa: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sách tập hợp và giới thiệu những từ dễ nhầm trong tiếng Hoa. Sách sắp xếp những từ dễ nhầm lẫn với nhau căn cứ theo hình chữ, âm đọc và ngữ nghĩa của chúng. Với tất cả 150 cặp từ thường gặp, có giải thích nghĩa và lấy ví dụ điển hình, đồng thời có kèm theo phần phân tích và hình minh họa. Cuối sách là bảng tra chữ theo phiên âm. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Phân biệt từ dễ nhầm trong tiếng Hoa: Phần 2

PHẨN BIỆT Tơ DẺ NHẦM TRONG TIẾNG HOA<br /> <br /> M) niăo ĐIẺU Chim.<br /> wũ ô OMàu đen: ~ ,f„/<br /> <br /> ©Con quạ:<br /> <br /> ft •$<br /> <br /> ~ °ệ .<br /> <br /> [Phân tích ] Vì hình chữ gần giống nhau nên hay bị<br /> nhầm. Hai chữ đều là chữ tượng hình, trong Văn giáp cốt<br /> đều giống hình con chim, chúng ta có thể căn cứ vào nét<br /> chữ để phân biệt như sau: ằỊ gồm 5 nét, vì mắt của loài<br /> chim thường sáng và đen, còn lông vũ trên mình thường<br /> không phải là màu đen, cho nên phần bên trên của chữ Ị ,<br /> có một nét chấm đen nhỏ biểu thị mắt. 4 gồm 4 nét, vì<br /> mắt và toàn thân của con quạ đều đen như nhau, giống<br /> như là không có mắt vậy, cho nên phần bên trẽn của chữ<br /> ẼỊ không có nét chấm.<br /> <br /> THANH HÀ<br /> <br /> ^<br /> <br /> pà BẠC Khăn tay: -f-~/ Ậk~.<br /> <br /> pãi PHÁCH ©Đánh; vỗ; đập: ~ ị r l ~ịê.. © C ái vợt; cái<br /> vỉ (để đánh): ÍẬ~/ ix ~ . ©Đánh; phát (điện tín, điện báo): ~<br /> t , ị l . OChụp (ảnh); quay (phim):<br /> . © N hịp (âm nhạc):<br /> © Tâng bốc; bợ đỡ; nịnh nọt: ~-5,.<br /> [Phân tíc h ] Vì hình chữ gần giống nhau nên hay bị<br /> nhầm. Hai chữ đều là chữ hình thanh, thuộc kết cấu trái<br /> phải, thanh bàng đều là ỂJ. + chỉ cái khăn thường dùng<br /> Ố<br /> để lau tay, lau m ặt hoặc vấn đầu, cho nên có bộ<br /> ■ịb chỉ<br /> hành động dùng tay hoặc đồ vật để đánh, cho nên có bộ<br /> ị , nghĩa hiện nay chúng ta thường dùng đều là nghĩa mờ<br /> rộng của nó.<br /> <br /> 97<br /> <br /> PHẨN BIỆT Từ DẾ NHẦM TRONG TIẾNG HOA<br /> <br /> ĩậr péi BỒI OTiếp; đi cùng: ~ # / ~|S). © G iúp đỡ từ bên<br /> cạnh; làm nền: ~ ‘ệ /<br /> mề péi BỒI OĐền; đền bù; bồi thường: ~ # / ~|fc. ©Nhận<br /> lỗi; chịu lỗi: ÌL Ẹ . © H ụt vốn; thua lỗ:<br /> [P hân tích ] Vì hình chữ gần giống nhau và âm đọc<br /> giống nhau nên hay bị nhầm. Hai chữ đều là chữ hình<br /> thanh, thuộc kết cấu trái phải, thanh bàng đều là P. Nghĩa<br /> gốc của ĩề là cho thêm một lớp đất dày, cho nên có bộ Ậ<br /> ( ĩ ) biểu thị sự nâng lên hạ xuống của địa hình địa thế,<br /> nghĩa mờ rộng là "tiếp; đi cùng". Nghĩa gốc của ĩề là bồi<br /> thường tổn thất, liên quan đến tiền bạc, cho nên có bộ í!.<br /> <br /> 98<br /> <br /> THANH HÀ<br /> <br /> /fe7 qĩT H É Pha; ngâm bằng nước sôi:<br /> qì THÉ OXây (gạch, đá): iậ ~ . © Bậc thềm:<br /> [Phân tích ] Vì hình chữ gần giống nhau nên hay bị<br /> nhầm. Hai chữ đều là chữ hình thanh, thuộc kết cấu trái<br /> phải, thanh bàng đều là<br /> ;fej chỉ việc ngâm hoặc pha<br /> bằng nước sôi, cho nên có bộ<br /> . ăn chỉ việc dùng hồ để<br /> xây gạch hoặc đá thành từng hàng với nhau, cho nên có<br /> bộ /5.<br /> <br /> 99<br /> <br /> PHAN BIỆT Từ DỄ NHẦM TRONG TIẾNG HOA<br /> <br /> qì KHỈ © K hí; hơi: ~ : j<br /> ầ<br /> © Không khí: ~JLI<br /> ©M ùi: # ~ / $L~I<br /> OHiện tượng nóng lạnh: - ậ . /<br /> ~ f i . © H ơi thở: ~'>&l<br /> © Trạng thái tinh thằn:<br /> © Tác phong: $F~/ P 0 '!£~. © N ổi cáu; bực bội:<br /> JJP<br /> ~ lt - © Làm cho bực bội: % ~ K l •Ỉ£'fÉ.ỉề'~íố 7 .<br /> <br /> ặ.~.<br /> ~&I<br /> ~w<br /> 'X~l<br /> <br /> qì KHÍ Hơi (do chất lỏng hoặc chất rắn bốc lên): ~;è/<br /> [Phân tíc h ] Vì hình chữ gần giống nhau và âm đọc<br /> giống nhau nên hay bị nhầm. \ là chữ tượng hình, trong<br /> Văn giáp cốt nó giống hình khói mây bay trên bầu trời,<br /> cho nên nghĩa gốc của \ chỉ "hơi mây; khói mây", nghĩa<br /> hiện nay chúng ta thường dùng đều là nghĩa mở rộng của<br /> nó. ì% là chữ hình thanh, thuộc kết cấu trái phải, thanh<br /> bàng lả<br /> Do nghĩa gốc chỉ thể khí được tạo thành bời<br /> quá trình tác động nhiệt vào thể lỏng tạo nên, vì thế có bộ<br /> <br /> 100<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản