Ebook Phân tích công việc

Chia sẻ: Nguyễn Văn Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:157

0
3
lượt xem
1
download

Ebook Phân tích công việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích công việc là bước đầu tiên trong việc cung cấp thông tin dùng cho việc tuyển lựa, đào tạo và đánh giá kết quả làm việc để xác định mức lương. Cuốn sách này sẽ thảo luận về các lợi ích của quy trình thực hiện phân tích công việc. Với cuốn sách này bạn sẽ có khả năng tốt hơn trong việc mô tả tác dụng của bảng phân tích công việc đối với công ty và hoàn thành một bản phân tích công việc cho bất kỳ vị trí nào đó trong công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Phân tích công việc

Phan IIch cOng viac<br /> •<br /> Quan tri Nguon NhAn Laic<br /> trong cac Doanh nghi,p Vli'a va Nlio<br /> <br /> Quim tr! Nguon Nhan 'lie trong<br /> eae Doanh nghi;p Vila va Nho<br /> <br /> Phan tich cong<br /> <br /> TAl BAN LAN THl1 I<br /> <br /> vi~c<br /> <br /> Chuang mnh PMt trien DI! an Me Kl'!ng<br /> tai trg<br /> <br /> Q<br /> <br /> OPEN<br /> LEARNING<br /> AGENCY<br /> <br /> Vi~n D~<br /> <br /> hQc Ma OLA (Canada) bien<br /> <br /> sOl)11<br /> <br /> Canada's Lifelong l..earning Provider<br /> <br /> Cuon sach nay do Chuang trinh PMt trMn DJ! an Me Kong<br /> giii' ban quyc!n © 2001<br /> Khl'!ng duge sao chep hoi).c sua d6i neu khong dugc phep biing van ban cua<br /> Chuang mnh PMt trien DI! an Me Kong.<br /> <br /> LUDY<br /> <br /> sa<br /> <br /> Cuon sach nay dugc xay dl!llg tr(~n C(j tai li~u giang c4y tren lap do Vi~n Quan tr!<br /> Kinh doanh - D:.ti hl,lc Kinh t€ Quoc diin, Hit N(li pMt m~n vOi sl! tiii trg cua<br /> Chuang trinh PMt tri~n DJ! an Me Kong. Nh6m bien sOl).Il tai li~u do Th:.tc si VO<br /> Van Tuan chiu trach nhi~m chinh. Cuon sach nay khong dugc sao chep hoi).c sua d6i<br /> khi chua duqc phep bang van ban cua Chuang trlnh PMt trilln DI! an Me Kong.<br /> <br /> Chuang tnnh Phat trien DJ! an M~ Kong (MPDF) duqc thanh I!\p nam 1997 nhlim<br /> hi'i trq Sl! hinh thanh va pMt tri~n cua cae doanh nghi~p tu nhan vtra va nM cr Vi~t<br /> Nam, UlO va Oimpuchia. MPDF h6 trq ky thu!\t cho cac doanh nghi~p tfOng qua<br /> trinh chulin b! die dl! an dau tu vm qui rna tit 250.000 den lO tri~u dala My.<br /> MPDF cling till trq vi¢c dao t~o cae nha qUlin ly doanh nghi~p vita va nho, cac<br /> ngao hang cap tin dl,mg cho cac doanh nghi~p vtra va nbO, cilng nhu cac t6 chUc<br /> cung cap d!ch VI} h6 trq cho doanh nghi~p. MPDF duqc dieu hanb 00i COng ty Tai<br /> chfnh Qu6c te (IFC) va duqc tai trq bOi Ngan hang PhM trien Chau A (ADB),<br /> Oxtraylia, Canada, Phan Lan, Cong ty Tai chinh Qu6c te (IFC), Nh!\t Ban, Na Uy,<br /> Thl}y Dien, Thl}y Si va Vuang qu6c Anh. Neu can biet them tMng tin, xin lien h~<br /> v6i bllt ky van phong nao cua MPDF t~i Ha Nqi, Thanh ph6 H6 Chi Minh, Phnom<br /> P~nh, hoiiic Vieng Chan theo d!a chi sau:<br /> <br /> su<br /> <br /> Ha N(li, Vi¢t Narn (Tn/. chinh)<br /> 63 Ph6 Ly Thai T6, Tang 7<br /> Di¢n thoioli: (84-4) 824 7892<br /> Fax:<br /> (84-4) 824 7898<br /> Thanh pho H6 Chi Minh, Vi¢t Nam<br /> Somerset Chancellor Court<br /> Phong 3B, Uu 3<br /> 21-23 Nguyen TIt! Minh Khai, Qu!\n 1<br /> Di~n tho~i: (84-8) 823 5266<br /> Fax:<br /> (84-8) 823 5271<br /> Phnom Penh, Campuchia<br /> 175 Norodorn Boulevard<br /> Sangkat Boeung Keng Kang I<br /> Di~n tho~i: (855-23) 21 9365<br /> Fax:<br /> (855-23) 21 9361<br /> Vieng CMn, Lao<br /> Nehru Road, Pathou Xay<br /> PO Box 9690<br /> Di~n tho~i: (856-21) 45 0017<br /> Fax:<br /> (856-21) 45 0020<br /> VI! Doanh nghi¢p Vita va NhO, Ngan hang The giOi<br /> 2121 Pennylvania Avenue, NW<br /> Washington, DC 20433, USA<br /> Di~n tho
Đồng bộ tài khoản