Ebook Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Thu hút, tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực

Chia sẻ: Nhi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:125

0
284
lượt xem
91
download

Ebook Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Thu hút, tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong cuốn sách này, bạn sẽ xây dựng các quy trình tuyển dụng phù hợp với tổ chức của mình. Bạn sẽ học cách nghiên cứu lý lịch, sử dụng các bảng đánh giá và các công cụ tuyển chọn hữu dụng khác. Ngoài ra, bạn sẽ tìm kiếm các nguồn tuyển dụng tiềm năng kể cả nguồn nhân viên có sẵn trong nội bộ. Bạn cũng sẽ tìm hiểu các kỹ năng phỏng vấn và bạn sẽ phải tự đánh giá các kỹ năng phỏng vấn của chính mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Thu hút, tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực

 1. Thu hut,Tim kiem va L U8 chon N guon N"han hie Quan tri nguon Nhan hlC trong cac Doanh n ghitp Vlla va Nho ~ N ha x uat b an T re
 2. Q ulm t rj N guon N han ' llc t rong c ac D oanh n ghi;p V ila v a Nho Thu hut, Tim kiem va Lila chQn N guon Nhan ll1c TAl BAN LAN T HUI
 3. ChuO'I1g t dnh Philt tritin Dt,r an Me Kong tai trg C uon s ach n ay d o ChuOOlg t rtnh P bat trilln D " a n M~ K ong giii" b in quy~n © 2001 Khong duqc sao chep ho{ic sua d6i neu khong duqc phep M ng van M n cua ChuO'l1g t dnh Philt tritin Dl! an Me Kong. uJuY Cuon sach nay dugc xAy dlfIlg tn~n c a sa tai li¢u giiing d~y tren lOp d o Vi~n Q uan t ri K inh d oanh - f)~i hQc K inh te Q uoc d an, Hi! N~i philt tritin vOi st,r t1li trQ' c ua ChUOOlg t rinh P hat trii!'n DlJ" a n M e K ong. Nhom bien so~ tai li~u d o Th~c s l Vii V an T uan chiu (fikh nhi~m chfnh. Cuon sach nay khong duqc sao chep ho~c sua d6i khi chua dugc phep M ng van ban cua ChuO'l1g trinh P Mt tritin Dt,r an Me Kong.
 4. Chuong trlnh Phat trien Dl! a n M e Kong (MPDF) duqc thanh l~p n am 1997 n Mm t rq sl! hl.nh t hanh va p Mt trien c1ia c ac d oanh nghi¢p t u nMil vi'ra va nho fJ Vi~t h i) Nam, L ao va CAmpuchia. M PDF hi'> t rq k y thu~t c ho c ac d oanh nghi~p trong qua m nh chufuI bi c ac dl! an dau t u vOi q ui m o tir 2 50.000 M n 10 tri~u d ola My. MPDF cilng tai trq vi~c dao t~o cac n ha quan ly d oanh nghi~p vita va nhO, c ac ngan hang clip tin dl,lllg c ho cac d oanh nghi~p vi'ra va nhO, cling n hu c ac t6 chlic cung clip dich VI! h 6 trQ' cho doanh nghi~p. M PDF dUQ'c dieu hanh bili Cong ty Tai chinh Qu6c t e (lFC) va dUQ'c tai trq bili Ngan hang P Mt tri~n Chau A (ADB), Oxtraylia, Canada, P han L an, C ong ty Tai c hinh Qu6c t e ([FC), Nh~t B an,Na Uy, Thuy Di~n, Th~y Si va Vuong qu6c Anh. N eu can biet t Mm thong tin, xin lien h~ veri blit ky van phOng nao cua MPDF t~i H a N(li, Thanh p M H 6 C hi Minh, P hnom Penh, ho~ V ieng Chan then dja chi san: H a N(ii, Vi~t N am (Trl,l s a c hinh) 63 J 'h6 Ly Thai T6, Tang 7 Di~n tho~: ( 84-4) 824 7892 Fax: (84-4) 824 7898 T hanh p M H o C hi M inh, Vi~t N am Somerset Chancellor Court PhOng 3B, U u 3 21-23 Nguyen Thj Minh Khai, Qu~ 1 Di~n tho~: ( 84-8) 823 5266 Fax: (84-8) 823 5271 P hnom P enh, C ampuchia 175 Norodom BOulevard Sangkat Boeung Keng Kang 1 Di~n tho~i: ( 855-23) 21 9 365 Fax: (855-23) 21 9361 V ieng C han, L ao N ehru Road, Pathou X ay P OBox 9 690 Di~n tho~: ( 856-21) 45 0 017 Fax: (856-21) 45 0 020 VI,I D oanh nghi~p V ita v a NhO, N gin h ang T he g i6i 2121 Pennylvania Avenue, N W Washington, D C 20433, USA Di~n tho~i: 2 02-473-6683 Fax: 202-522-3742
 5. Gidi thieu • C huang trinh £lao t~o Q uan 19 d anh c ho c ae Doanh nghi~p VlJa va Nho Chlldng trlnh D ao tIJO Quan I j danh cho cae Doanh nghi¢p V ua v a N h6 duge bien so~n c ho cae nha qulm Iy va e M doanh nghi~p vita va nhO. U t ngum ehii ho~c ngum qulin Iy doanh nghi~p nhO, b~ quan tAm M n nhi~u Iehla c~nh ciia vi~c dieu hAnh m/?t doanh nghi~p. Chuang trlnh nay se cung c ap cho b~ m/?t b/? tai li~u ~p trung vao cac leMa c~h chii y€u ciia qulin Iy ngu6n nhiln It!c, bao g6m: • TIm hUt nguon nhiln h!c. Danh gia h6 sa xin vi~c. • Phong van ngum xin vi~c. • • Quy€t dinh t uyin chQll nhiln vien. Gim thi~u va giup nhiln vien m m lam quen vm c6ng vi~. • Danh gia Ie€t qua c6ng vi~c. • Quy€t dinh ve dao t~o nhiln vien. • T u vlln djnh hu6ng ngM nghi~p cho nhiln vien. • D iI milt c6ng ty c o h ay I}Mng co phong nhiln sl,T t hl nha qulin Iy va c M doanh nghi~p deu tham gia VaG nhOOg quy€t dinh v6 nhiln st!. 0 mOi bu&c trong quy t rlnh qulin Iy nguon nhiln II,TC, n ha qulin Iy thuang thu nh~p c ac tMng tin, dua ra 1m khuyen va nhOOg ki€n nghj d i t u do di M n quy€t dinh. T~ mOi giai d~ p Mt tri~n ciia doanh nghi~p, d~c bi~t Ia \chi c6ng ty m b r(mg q ui m 6 ho~t dllng, cac quy€t dinh ve nhiln st! phai dugc xem x et h€t suc th~ trQng. M/?t khi c6ng ty dii quy€t dinh t uyin m/?t nhiln vien mm, thi do chinh l a sl! dilu t u ciia c6ng t y. HI! sach Quan trj Ngu6n Noon bfe trong cae Doanh nghi¢p VU'a va N h6 duc;tc bien so~ d e giup cho c ac nha qulin Iy va e M doanh nghi~p x ac dinh dung phuong hu6ng trong cac giai do~ clla qulin Iy nguon nhiln It!c. MOi cu6n sach se de c~p M n m/?t k hia c~h C,! t hi clla qua trlnh qulin Iy nguon nhiln 1l!C. Trong q ua trlnh nghien cU'u ciia minh, b~ se vita ti€p nh~n nhOOg ki€n thUc va kinh nghi~m mm, vira c o k € ho~ch d i v~ dl!llg nhOOg ki€n thuc nay vao th,!c t€ clla d an vl mlnh.
 6. c ac c hn eM s e dl1qc d e c~p tTOng ~ s ach nay b aa g6m: [9 ngu6n nhan [\lc. • Xac d!nh va t6 chrrc cM'c nang quan Xliy dl,lng chie'n [uqc quan 1Y ngu6n n Mn [\lc. • Phan tfch c ong vi~c. • • TIm hUt, tuyen chI;'" nguOn nhan [\lc. P Mt trien va danh gia h~ th6ng tra 1u
 7. HQc d dftu B~ c o thi! dQC s ach b M t crr nm dAu. Song di! d~t hi~u s uat c ao n Mt, b~ nen tninh nhUng nm o n ao va co v{j tuyen. HQC l lic nao Di~u nay hoan toan phl,l thu¢c VaG b~n. CO t M b~ c hi mat 8 tieng dOng h6 l a d a hQC xong m ¢t c uon sach, nhtrng neu b~ c an nhi~u thm g ian hem thi ciing khong nen 10 liing v i vOi m8i mon hQC khac nhau, mQi ngum d~u hQc vOi toc d¢ khac nhau. Tot n Mt la nen dijl k e ho~h tru6c va danh m¢t khoang thill g ian nao do trong nhUng ngay nhat d inh di! h oan th1lnh m ¢t cuon sach thl se hi~u q ua hem. HQc n hllthe nao K Mng nen qua non nong, hay b 6 tri m¢t thm g ian bii!u ~u d~n, vi dl,l n hu m8i Ian chi hQC m ¢t tieng. HQc d eu d~n se c o k et qua tot hem nhi~u la t hinh thoang hQc dbn trong m ¢t thm gian dai. Hay chuyen tllm vao nhUng di~u b~ d ang hQC, dQC, g hi chep, ho1ln thi~n p han bili t~p t l! kii!m tra, bai t~p tht,Ic hanh, va bai t~p Hnh h uang. B~ c o t M thao lu~n viS cac y tuang va k inh nghi~m tht,Ic t e v6i nhiing ngum khac, v i n hu v~y se giup b~n nllng eao SI! hii!u biet va khiic sAu nhUng gi minh d a hoc. Sau khi d a ho1ln th1lnh c ac phan bili ~p trong c uan sach, b~ se bilt tay VaG phan 1ing dl,lng chUng trong vi~c xay dJ!ng K e ho~eh u ng dl,lng. Hay trao d6i vOi c ac dOng nghi~p trong doanh nghi¢p c ua ~ d e xay dlJIlg k e ho~eh U'ng dl,lng. Hay CI,I the hoa k e ho",eh U'ng dl,lng t Mnh tling bu6c va IU
 8. T ac gia. Cho d€n thang 9 niirn 2001, Chuang trinh Phat trien DI;r a n Me KOng • (MPDF) se chuyen cac cau hoi cua b~ c6 lien quan d€n ni d ung cu6n sach tOi tIlc gia. De nghi gin fax, thu ho~c thu di~n tir tm. MPDF (xern dja chi eua MPDF trong p Mn Phleu Danh gia b cu6i cu6n sach).
 9. M uc l uc • • GiOi thi~u C huang t rinh D ao t:,o Q uan Iy d anh c ho c ae D oanh n g h I~p Vu a v a N h" . .............................................................................. 1 '" ' , . 0 P hu ang p h a p n gh' vn ' e uon sac h ...................................................... 1. .1 Ia. ' x' C Ull H q e a da U . ................................................................................. I II "A . .. ' ,. . .. H q e ]u e n ao ............................................................................... III '" , ... H \Ie n h u the n ao ........................................................................ III C o the t,im SlJ g lup da a d a U . ..................................................... III '" ., -? A • •• T o ng q uan v e C u'n sac ............................................................ . ] " . o 'h t ieu ...................................................................................... ] MI,lC Qulm ly Ngu6n NhAn IlJc ............................................................ 3 O k C ong cl,l Hi) t fq Qulm ly Ngu6n NhAn IlJc ........................... 5 Q ua trinh Tuy€n dl,lng ................................................................. 7 Tuy€n dl,lng ehinh q ui va k Mng e hinh q ui ................................. 7 L qi i ch e ua q ua trinh tuy€n dl,lng cmnh q ui ................................ 8 T hach thuc clla qua tflnh tuy€n dl,lllg .......................................... 8 ThlJc tien q ua trinh t uyin dl,lllg trong c ac d oanh nghi¢p vila va nhi) V i¢t N a m .................................................................. 8 S a d 6 qua trlnh t uyin dl,lng ....................................................... 12 C ae bu6'c t rong Q ua trlnh Tuy~n dl;lng ........................................... 1 5 X ac dtnh cOng vi¢c (PhAn tich eOng vi¢e) ................................ 15
 10. Tim ki€m ............................................................................................. 19 C ae ngu6n tuyt!n dl,lng .............................................................. 19 Tuyt!n dl,lng tU n()i b() va cae ngu6n tUyt!n M n n goai ............... 20 M Au h') - (' SCI l Un VI ¢e .................................................................... 2 1 .. S a tuyt!n ............................................................................................... 23 S a t uyen thea cae y~u e au eCl M n ............................................. 2 3 Nghi~n erru ly l!eh ..................................................................... 23 K iem t ra .................................................................................... 25 Phong van ............................................................................................ 27 Ml,le dfch phong van .................................................................. 27 M()t eu()e phong van can tim ki€m nhiing gi? ........................... 27 P hong van thea k€t cau d!nh tnrae ............................................ 28 Ti€n hllnh m()t eu()e phOng van t6t... ......................................... 30 Ky nang phong van e ua b~ t 6t n hu t he nao? ........................... 31 T uyin ehlfn .......................................................................................... 3 4 M m nh~n vi¢e ...................................................................................... 43 H om t hanh c ae thu We t uyin dl,lng ......................................... .45 D!nh h uang v a t heo d oi nhiln vi~n m m .............................................. . 48 ho~t d 9ng vi~n ...................... . 48 D anh m\}c c ae d!nh h uang n han Qu a trinh t hea doi ..................................................................... 51 T om tlit C uon sach ............................................................................ 53 Ke ho~ch (rng dl!ng ........................................................................... 55 K € ho~h u ng dl,lng l a g i? ................................................................... 55
 11. .. L am t M n ao d€ h om thanh ffi¢t K€ ho~ch T hg dl,mg? ....................... 55 vm K€ ~ Lng dI,Ing? ...........................................•....•........... 55 L am gl Bu6c ti€p theo ...................................................................................... 56 Ph~ I~e A - Bap an ............................................................................ 61 Ph~ I~e B - Cae Bi~u m liu ................................................................. 85 Ph~ I~e C - CM giiti Thu~t n gu ....................................................... 93 Ph~ I~e D - ThOng t in b 6 s ung ....................................................... 113
 12. ve Cuon sach T ang q uan Tren thi t ruang ngay nay, cac doanh nghi~p dang dUng truac thach thuc phiii tang cuang t6i d a hi~u q ua c ung c ap cac san phlim va dich vv c ua minh. D ieu nay doi hOi p hai co sl! quan tam tUi c Mt l uqng san p Mm va d ich vv, tUi c ac phuong thuc marketing v a ban hang t6t ciing n hu d ic q uy trinh nQi bQ hi~u qua. G ic d oanh nghi~p h ang dau thuOng c 6 gilng d~ t~o ra sl! cfln b:ing giua tinh n hat quan va sl! sang t~o. ~ d~t d uqc m\lc tieu nay, ho dl!a vao mQt trong nhitng tai san I an nhat c ua m lnh - ngu6n nhlln Il!c. Cllng tac quan Iy n gu6n nhfln Il!c g iup tim kiem, p Mt tri~n va d uy trl dQi ngii nhfln vien va quan Iy c o c Mt l uqng - nhitng nguOi tham gia tich cl!c vao sl! thanh c()ng c ua cllng ty. G ic t6 chuc trllng m ong vao cac nha c huyen mlln ve quan Iy ngu6n nhfln ll!C g iup ho d~t hi~u q ua va nflng sullt c ao h on vUi mQ't s 6 l uqng h~ c M ve Il!c luqng l ao dQng, V Ui m'>t k e ho~ch n Mn h!c va phfln lich cllng vi~ t6t, d ong mOi hil!u TO c ae IcY nflng va kien thUc mlnh d ang co, mQt doanh nghi~p c o t M xae d inh nhu c au tuyen dl,mg v a l~p k e ho~ch truae d e chu dQng dap ling cac n hu cl\u do. G ic ho~t dQng quan Iy ngu6n nhfln h!c c o the duqc t6 chuc thanh bOn m ang chinh: I. ~p k e ho~eh va tuy6n d\lng. 2. D ao t:J.O va p Mt trien. 3, D uy t n va quan lY. H~ 4. th6ng t Mng tin va djch VI! ve nhfln ll!c. MQt trong nhitng trach nhi~m chfnh c ua qmin ly ngu6n nhan ll!c l a tim ra d ung nguOi, dung s 6 luqng va dung thOi dil!m tren cae dieu ki?n thoa m an cii d oanh nghi?p va d .c nhfln vien mUi. Cu6n Slich nay t~p trung vao cllng tac tuy~n d\lIlg: p Mt tri~n c ac phuong thuc hi?u q ua M tuyen dl,mg dung nguOi c ho mQt cllng vi~ C\l the. Trong c u6n sach nay, b~ se xlly dung c ac q uy t nnh tuy~n d\mg phil h qp vUi t6 chuc c ua minh, B~ s e hOC each nghien cUn Iy Ijch, sit d\mg cac bang danh gia va cac cllng C\l tuy~n chc;m hfru d\lng khac. Ngoai fa, b~ se tim kiem cac ngu6n tuy~n d\lng tiem nflng k~ ca n gu6n nhfln vien c o san trong nQi bQ. B~ ciing se Hm hi~u c ac ky nang phOng van va b~ se phai tl! danh gia cae ky nang phOng van cua chinh mlnh. T hu h ut, T im kiem v a Lifa ch(m Ngu6n N oon hIe J
 13. .... C u6n s aeh nay s e g iup b\m tAng eUOng khil. nang: MO tii IDl,Ie tieu va e ae l
 14. 19 Nguon Nhan h!e Quan Qulin 1:5' N guon Nhan Il!c b aa gom tat eli c ac quyet djnh va hO'.lt d()ng qulm 1:5' c6 anh huimg t6i M n c Mt m6i quan M giua til chUc va cae nhan vien eua n6. Ml,lc tieu hang dau ella quan 1:5' nguon nhAn Il!C la giup cong ty Il!a chQn s 6 ngum phu hQp van dung vi t tl va dung thi'1i d iem n Mm h om t Mnh cae ml,lc tieu cila cong ty. Khi Il!a chQn duqc nhUng ngum c o ky nang thfch hQp lam vi~e & dung vi trf !hI ca nhan vien Ian cong ty d~u c6 Iqi. Cong ty c o rat nhi~u CCI h¢i dt! d
 15. C6 bOn mlmg chinh trong ho~t d
 16. H6 t rq Quan Iy Nguon Nhan h!c Cac Cong cl:l B¢ s ach nay trlnh b ay b a cong C\l c o ban h6 trq cho c ong tac Qmm Iy Ngu6n N Mn Il!c. Nhfi'ng cong C\l nay la: P han t ich v a DIf b ao N hu c au v e N han Ilfc - Sau khi d a xac djnh cac m\lc dfeh va chi tieu k inh doanh c ua mInh, cong ty c an ph:'!i xac djnh duqc ngu6n nh1ln luc can thi€t de hoan thanh cac m\lc tieu do. Dl! bao nhan luc s e c ho c ong ty bi€t ho can nhfi'ng lo
 17. r Q ua trinh Tuy~n dl}ng ruy~n dl:mg chinh qui v a khong chinh qui MQi t6 chuc do'!u lien M nh myen dl,mg nhAn vien. TTOng m lft s o c 6ng ty, qua trinh t uyin dVng k h6ng duqc chfnh qui hoa va kh6ng c o SI! n Mt q uan tTOng c ac phuong thlrc tuyen dVng gifra cac n M qUlm 19. a nhieu d oanh nghi~p vila va nho Vi~t N am, vi~c t uyin chQn nhlln vien thU
 18. Lqi ich c lIa qua trinh t uyin dl:ln9 chinh qui Vi~ tuy~n d\lng rnQt e on n gum vao t 6 ehlle ella b~n tieu t 6n t hm g ian v a tien ella. D e dern W g ia tri eao nhlit tir rn6i q ua trlnh tuyen d\lng, n gum ehi! s 6 hihl-nhii qmin Iy k hong nhOOg phiU xern x et vi t n d n tuy~n rna eon p Mi x ae d jnh e ae n hu d u w ang l ai e ua d oanh nghi?p. B~ d ang tim k iem nhOOg e on n gum phil hqp !au dai vOi d oanh n ghi?p ca ve nang h,re va dQng 1l!C e a n han e ua h. C hla khoa e ho sl!' t hanh eong lien t\le ella d oanh n ghi?p Ja e on n gum d uqe Il!'a ehn k hong ehi vi nhOOg k y n ang hi?n e o rna e on vi nhOOg t iem nang ella h k hi Jam vi?e Jau dai e ho eOng ty. NhOOg n han vien e o g ia IIi d em d en m(\t t Mi d(\ tfeh el!e v a e o d/?ng eCi p Mt t rien va he ti).p trong doanh nghi?p. MQt q ua t dnh t uyen d\lng e hinh qui thu thi).p c ang n hieu thong t in ve eae Ung vien eang t6t. Q ua t rinh nay so s anh cae Ung v ien dl!a tren nhOOg t ieu ehufin d!nh truoc. c ae tieu ehufin nay k hong ehi phan anh eae n hu d u e ong vi?e rna e on phi'm a nh van hoa e ua eOng t y. VOi e ae tieu ehufin nhlit qmin, e ae Ung v ien eo the duqe s o s anh vOi n hau m/?t e aeh hi?u q ua d e eh.;m fa n gum phil h gp nM't. Thach th((c clIa qua trinh t uyin dl:lng C o nhieu tbaeh thuc p h6 b ien trong q ua t rinh tuyen d\!ng. T im d ung n gum c o n gma l a C(mh t ranh vOi c ae d oanh n ghi?p khae d~ e o d uqc c ae n Mn v ien t6t nhift va bl).n c o th~ b i hl).n c M ve thm g ian va k inh phi. M
 19. tuyen d~ng. Nguyen nhan thuemg 111: (i) hQ eoi do la tnieh nhi?m e ua w ang phong nhan 51!; (ii) e hu doanh nghi?p va truang phong nhlin 51! t huang khong de nghi hQ tham gia; (iii) va neu c o tham gia, hQ thuemg thieu kien thue va ky nang vi! tuyen d~ng n han vien. Tuy nhien, khi m qt ngum nao d o dugc tuyen lam vi¢e, eh:lng h~ nhan vien k € toan, ngum do ehu yeu se lilm vi¢e v&i w ang phong k e toano R o rang, neu w ang phong k e toan khong t ham gia vao vi?e tuyen d~ng thl qua m nh nay se kern hi¢u qua hon. Gi6ng n hu c ae mang khae eua quan Iy ngu6n nhan Il!e, tuyen d~ng n en l it tnieh nhi?m e ua tlit ca c ae truang phong/b¢ p Mn trong doanh nghi?p. Truang phong nhan sI! se chiu traeh nhi?m thiet k e q ua t nnh tuyen dl,mg, chuftn hi cae mAu d on xin vi¢e, cae eong e\l tuyen dl)ng va dam bao sl! ho').t d ¢ng thong s u6t h? th6ng nay. Vi¢e xae dinh bao nhieu ngum clin tuyen, e ho nhiing eong vi?e nao va cae tieu ehudn Il!a ehQn e hinh Ia gl nen co y kien tham gia e ua c ae truang phong/b¢ ph~n e hue nang. SI! t ham gia e ua cae truang phOng!b¢ ph~n e huc nang ngay eang quan trQng trong moi truemg k inh doanh hi¢n nay. SI! ph6i h
 20. ,. R Al T~P T V Kl~M TRA 1 B ien vao c ae () trong, sau d o d 6i ehi~u c au tril 101 ella b~ VOl d ap an. 1. M~c tieu ella qua trinh tuy6n d~g Iii. t im r n nhiIng nha.n vien e o _ ___________~ _ ________________________ , va _ ____________ phil ht;lP v m c ac y eu cllu, d/lic d iem clla c()ng vi¢c v a c ac m,!-c tieu dai h~ ella d oanh nghi¢p. 2. T uyen d,!-ng m ¢t c on ngu01 c ho t6 chuc clla b~ tieu ton _ ____________ _ v a _ _________ B~ d ang u rn k iem nhitng ngu01 phil ht;lP VOl d oanh nghi~p ve cac m~t 3. _ _________________ va _ ________________ 4. B i quyet e ho s~ t hanh c()ng lien tiep cua d oanh nghi¢p l a c on ngu01 duqc I~a chQn kh()ng e hi v i c ae IcY n ang hi~n c o c ua hQ rna c on vl_ ______________ T hu hut, TIm !dIm va L lfa chqn Ngu6n Nhiin life 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản