Ebook Sinh lý thực vật nông nghiệp - Phần 1

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
13
lượt xem
8
download

Ebook Sinh lý thực vật nông nghiệp - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 của ebook trình bày từ chương 1 đến chương 4 với các nội dung: sinh lý tế bào, nguyên sinh chất tế bào, keo nguyên sinh chất, trao đổi nước của thực vật, sự cân bằng nước trong cây, quá trình quang hợp và năng suất cây trồng, quang hợp của thực vật và hô hấp của thực vật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Sinh lý thực vật nông nghiệp - Phần 1

T Ủ S Á C H T R Ư Ờ N G ĐẠI H Ọ C VI NH<br /> <br /> KHOA NÔNG LẨM NGƯ<br /> <br /> PGS.TS. NGUYỄN QUANG PHỔ<br /> <br /> $IN H LỶ<br /> <br /> THỨC VẬT NÔNG NGHIỆP<br /> I<br /> <br /> I<br /> <br /> I<br /> <br /> GT.01U03<br /> <br /> VINH, 2007<br /> TÀI LIÊU Lưu HÀNH NÔI Bỏ<br /> <br /> BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> KHOA NÔNG - lẨ m - NGƯ<br /> <br /> PGS.TS Nguyễn Quang Phổ<br /> <br /> SINH LÝ THỤC VẬT<br /> (Bài giảng cho sinh viên ngành Nông học)<br /> <br /> Vinh, 2008<br /> <br /> BÀI MỞ ĐẦU<br /> Sự phát triển của xã hội loài người, đầu tiên là bắt đầu từ sự phát triển<br /> sản xuất nông nghiệp, trong đó trồng trọt là cơ sở. Bởi vậy, càng ngày câu hỏi<br /> “ ví sao cây có thể lớn lẻn được, ra hoa kết quả và cho năng suất ?”. Câu hỏi<br /> đó ngày càng trở nên bức bách đối với sự hiểu biết của một con người trước một đối<br /> tượng vô cùng phong phú và đa dạng, đó là thế giới thực vật. Từ đó đã khỏi đầu cho<br /> nhiều môn khoa học ra đời để nghiên cứu thực vật. Mỗi môn khoa học đều có đôi<br /> tượng và nhiệm vụ,nghiên cứu của mình. Riêng phần mình, sinh lý thực vật học có<br /> đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu rất cụ thể, đó là:<br /> + Đối tượng nghiên cứu của sinh lý học thực vật là hiện tượng sống của<br /> thực vật bao gồm 3 phạm trù lớn xẩy ra trong cây;<br /> Quá trình trao đổi chất<br /> Quá trình trao đổi nãng lượng<br /> Sự biến đổi hình thái: là kết quả tổng hợp của quá trình sinh trưởng và<br /> phát triển của cây.<br /> + Nhiệm vụ nghiên cứu: Timriazev là người sáng lập ra khoa học '"sinh lý<br /> thực v ậ r đã chỉ ra rằng:<br /> “Mục tiêu phấn đấu của môn sinh lý thực vật là nghiên cứu, giải<br /> thích các hiện tượng sống của cơ th ể thực vật, nhưng không chỉ nghiên cứu<br /> và giải thích, mà nhờ nghiên cứu và giải thích ấy sẽ bắt các hiện tượng sống<br /> phải hoàn toàn phục tung ý chí mình mẩn của con người. Do đó con người<br /> có thể tự ý làm thay đổi, đình chỉ hay gây ra các hiện tượng sống ấy. Nhà<br /> sinh lý thực vật không th ể thoả mãn với vai trò thụ động của một nhà quan<br /> sát, mà phải là một nhà thực nghiêm, một nhà hoạt động điêu khiển thiên<br /> nhiên”.<br /> Từ thế kỷ 18 đến nay, đã biết bao nhiêu thế hệ nhà sinh lý thực vật đã<br /> nghiên cứu và đã ghi lại những thành tựu to lớn sẽ được trình bày một cách<br /> tổng hợp và rất tóm tắt. Từ những hiểu biết cơ bản ,cần tham khảo thêm nhiều<br /> tài liệu khác để bổ sung thêm lý thuyết hiện đại và úng dụng trong thực tiễn<br /> phong phú và đa dạng.<br /> Chúng ta sẽ nghiên cứu môn khoa học này với ý nghĩa thực sự đi tìm “Cơ<br /> sở khoa học cho sự trổng trọt hợp lý”. Tin rằng môn học này sẽ mang iại cho<br /> các bạn một niềm vui đối với cây như tinh thần mà Timiriazev đã đê’ lại.<br /> 3<br /> <br /> Chương I<br /> <br /> SINH LÝ TÊ BÀO<br /> 1 - TẾ BÀO LÀ MỘT ĐƠN VỊ CỦA c ơ THE SốNG<br /> <br /> 1- TẾ BÀO LÀ MỘT ĐƠN VỊ CẤU TẠO CỦA cơ THE<br /> Chúng ta biết rằng sự sông bắt nguồn từ những vật chất hữu cơ đơn giản có<br /> khả năng trao đổi chất vói môi trường, dần dần tiến hoá qua hàng triệu triệu nãm mà<br /> hình thành nên cơ thể sống. Cơ thể sinh vật đầu tiên chỉ là một tế bào, thậm chí 1 tê<br /> bào nhung chưa hoàn chỉnh (ví dụ niêm khuẩn chỉ là một khối sinh chất chưa có vỏ tế<br /> bào) cho đến các cơ thể động thực vật đa bào (gồm hàng triệu hàng tỷ tế bào) đó là<br /> các loại động thực vật bậc cao (thượng đẳng) ngày nay.<br /> Như vậy rõ ràng tế bào là một đơn vị cấu tạo nên cơ thể, mỗi một tế bào<br /> có một cấu trúc tinh vi và hoàn chỉnh, phù hợp với chức năng sinh lý của cơ<br /> quan mà chúng tham gia cấu tạo nên. (ví dụ tế bào lá; làm nhiệm vụ quang hợp,<br /> tế bào thân: cơ quan chống đỡ, tế bào hạt: cơ quan dự trữ,.. .)•<br /> Giữa các tế bào trong một cơ thể luôn luôn xẩy ra các quá trình trao đổi<br /> chất (nước, chất khoáng, chất hữu cơ).<br /> Các tế bào có khả năng cảm ứng và trao đổi chất với môi trường (sự<br /> trưcmg co của tế bào, sự đóng mở khí khổng,..<br /> Tế bào có quá trình sinh trưởng và phát triển (sinh ra lớn lên, già<br /> và chết).<br /> 2<br /> <br /> - H ÌN H TH ÁI VÀ CẤU TẠO CỦA TẾ BÀO:<br /> <br /> Tế bào của cơ thể khác nhau, cơ quan khác nhau thì có hình thái cấu tạo<br /> khác nhau, nhưng có điểm chung ở thực vật đa bào cấu tạo gồm 3 phần chủ<br /> yếu, đó là:<br /> + Vỏ tế bào (1)<br /> + Chất nguyên sinh (2)<br /> + Không bào (3)<br /> a) Vỏ tế bào:<br /> Vỏ tế bào cấu tạo bằng xenluloza.<br /> Trong đó các phân tử XenIuloza được liên<br /> kết thành từng bó gọi là các mixen Xenluloza,<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản