Ebook Sinh lý thực vật ứng dụng - Phần 1

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
14
lượt xem
6
download

Ebook Sinh lý thực vật ứng dụng - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 của ebook trình bày chương 1 và chương 2 với các nội dung: nuôi cấy mô và tế bào thực vật, nuôi cấy mô tế bào thực vật, phương pháp trồng cây trong dung dịch, dung dịch dinh dưỡng, kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật và sự phát triển của nuôi cấy mô tế bào thực vật ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Sinh lý thực vật ứng dụng - Phần 1

vũ VĂN<br /> <br /> VỤ<br /> <br /> SINH LÝ THỰC VẬT<br /> ỨNG DỤNG<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC - 1999<br /> <br /> G D -9 9<br /> <br /> 67/422 - 99<br /> <br /> M i s« : 7K273M9<br /> <br /> LỜ I N Ó I ĐẦU<br /> Sinh lý học thực vật - một môn học vẻ các quá trình sống xảy ra<br /> trong cơ thể và quần thể thực vật, từ lâu đã là một mổn học li£n quan<br /> chặt chẽ vói các mổn học cơ sỏ của Sinh học như : Di ttiiyẻn học,<br /> Hóa sinh học, Lý sinh học, Sinh thái học và có vai trò rất quan trọng<br /> trong việc cung cấp các kiến tìiức cơ sở cho các ngành Trỏng ưọt,<br /> Lãm học, Duợc học,...<br /> Trong những năm gần đây, nhất là khi phát triển các ngành mới<br /> như cững nghệ sinh học, cổng nghệ mồi ưuờng, sinh học mữi truờng,<br /> ... ứiì Sinh lý học thực vật, đặc biệt là những cơ sở lý luận và thục<br /> tiễn của nó đã đuợc ứng dụng rộng rãi và rất có hiệu quả trong nhong<br /> ngành mới xuít hiện này. Chẳng hạn ; các kiến thúc vẻ sinh lý tế<br /> bào đa được úng dụng thành cổng trong cỡng nghệ nuỡi cấy mô - tế<br /> bào thục vật ; các kiến thúc VỀ dinh duỡng khoáng và trao 4ổi nitơ<br /> đa đuợc ứng dụng ưong cống nghệ ưồng cãy khống cần<br /> trong<br /> cững nghệ thủỵ_canh, khí canh, góp ph&n tạo n£n một nẻn nông nghiệp<br /> sạch và bỀn vững, các kiến thức vẻ quang hợp đa đua đến<br /> biện<br /> pháp kỹ<br /> Quang hợ£ c^trồng^ nhằm mục đích<br /> "kinh doanh" năng luợng Mặt Trời sao cho hiộu qoi nhất, song song<br /> với việc nghien cúu một cững nghệ quãhg Hợp nEãn tạo ; các kiến<br /> thúc vẻ sinh truởng và phát ưiển thục vật, vẻ các chất điéu hòa sinh<br /> ưuửng thục vịt đa đuợc ứng dụng rộng rai và mang I9Ì ỉợi ỉch nhiéu<br /> mặt cho nẻn nổng nghiệp các nước, và quan ưọng hơn nOa C C kiến<br /> Ắ<br /> thức sinh lý thục vật còn đuọc ứng dụng ưong việc nghiẽn cứu, xây<br /> dụng, điéu khiển và khai thác các hệ sinh thái<br /> uu trong mỉ^ iiftn<br /> quan với việc bảo vệ mữi ưuờng bén vOng. Đó chính là nội dung cửa<br /> <br /> cuốn sách : "Sinh lý thực vật ứng dụng" và mục đích ra đời của nó<br /> là góp phần cung cấp các kiến thúc nẽu ưên cho nguời đọc.<br /> Vì thời gian có hạn, cuốn sách chua đẻ cập đến các phần ứng dụng<br /> của chế độ nuức thục vật, hft h^p thục vật, cũng như chua đưa vào<br /> cuốn sáclTnhoiĩg phũõrng pháp chủ yếu ưong quang hợp úng dụng và<br /> chắc chắn cuốn sách còn nhiẻu thiếu sót. Tác giả xin cám ơn những<br /> ý kiến đóng góp để cuốn sách đưgrc hoàn thiện dần, đáp ứng yẽu cầu<br /> nguời đọc.<br /> Tác giả<br /> <br /> Chương /<br /> <br /> NUÔI CẤY MÔ - TẾ BÀO THỰC VẬT<br /> •<br /> <br /> m<br /> <br /> Trong mấy thập kỷ qua nuôi cấy mô - tế bào thục vật đa phát<br /> triển mạnh mẽ à nhiẻu quốc gia trân thế giới. Đây là một cổng cụ<br /> cần thiết ưong nhièu lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và úng dụng của<br /> ngành sinh học. Nhờ áp dụng các kỹ thuật nuồi cấy mổ phân sinh,<br /> mO sẹo... con nguời đã thúc đẩy thực vật sinh sản nhanh hon, gấp<br /> nhiẻu lần tốc độ vốn có trong tự nhiên. Do đó sẽ tạo ra hàng loạt cá<br /> thể mới giữ nguyẽn các tính trạng di truyẻn của cơ thể mẹ và làm<br /> rút ngắn đuợc thời gian đua một giống mói vào sản xuít quy mữ lớn.<br /> Hơn nOa, dựa vào kỹ thuật nuỡi cấy để duy trì và bẳo quản đuợc<br /> nhièu giống cây trồng quý hiếm, hoặc có thể tiến hành loại bô các<br /> mầm bệnh (phục tráng giống) - phuong pháp này đặc biệt cố hiỆu<br /> quả đỉTi với nhOng loài thục vật sinh sản sinh duỡng.<br /> Mặt khác, sử dụng các kỹ thuật nuôi cấy và dung hợp protoplast<br /> (tế bào ưần), đé tạo ra những con lai xa vè mặt di truyẻn mà phuong<br /> pháp lai giống cổ điển khống thực hiện đuọc, cOng như chuyén các<br /> gen mong muốn vầo cây ưồng... Bẽn cạnh đó các nhà nghien cúu còn<br /> thu nhận các chít trao đổi thứ cíp từ tế bào nudi cấy, dẫn đến một<br /> sự ổn định và độc lập hon, ít lộ thuộc vào sản xuất cửa thụpc v9t ngoài<br /> tự nhi6n.<br /> Ngoài ra nuữi ctfy mữ - tế bầo là một phuơng pháp nghiên cúu<br /> hiộu qụả nhtft qiiỉl trinh phết iinh h\nh<br /> ý<br /> Phuong pháp này giúp mở ra nhOng huớng mới ưong nghiỉn cúu sinh<br /> lý và di trayén thực_vẫt_như : cơ chế sinh tổng hợp các chất, sinh lý<br /> phân tử, di ưuyẻn - đột biến, sinh lý dinh duOng ở tế bào thục vật<br /> và nhiêu vấn đé sinh học khác...<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản