Ebook Sinh lý thực vật ứng dụng - Phần 2

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
13
lượt xem
7
download

Ebook Sinh lý thực vật ứng dụng - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 của ebook trình bày chương 3 và chương 4 với các nội dung: những con đường điều khiển hoạt động quang hợp của thực vật nhằm nâng cao năng suất của chúng, ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng trong trồng trọt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Sinh lý thực vật ứng dụng - Phần 2

Chương /// NHỮNG CON ĐƯỜNG Đlèu KHIỂN h o ạt ĐỘNG QUANG HỢP CỦA THỰC VẬT NHẰM NÂNG CAO NẮNG SUẤT c ủ a chún g 1. T rỉến vọng sử dụng các nguyên tắc và cơ chế cửa quang hqrp trong những hệ nhăh tạo Mục đích của việc nghiẽn cứu bản chất và cơ chế của quá ưình quang hợp là tái lập và sử dụng các n^uỴẽn tắc và phấn ứnp của nó ưong các hệ cổng nghiệp nhãn tạo, và điéu chỉnh nhất là xậy dựng nhOng con đuờng và phuong tỉiức tăng nặng suất quang hợp của thục vật. Dĩ nhiẽn, khỡng ưiể nhằm vào việc tái lập ihột cách dập khuữn quá ưình quang hợp trong hệ nhãn tạo và nhờ quang hợp nhfln tạo chế ra một cách hoàn hảo các sản phẩm dinh duOng hay nguyftn liệu kỹ thuật giá ưị cao và nhiẻu loại mà thục vật cung cấp cho chúng ta, Quang hiợp nhân tạo khổng thể dảtn bảo cho CM người các thúc I ãn hoàn h&o và nhiêu loại nhu con người nhận đuợc của thục vịt và đ<^ g vật. Tuy nhiên hoàn toàn cố lý khi nối rằng : nhờ quang hcrp nhân tgo^dể chế ra các chất don loại vé thực phẩm củng như các ioai tư liặu khác. Ví dụ ; axit amin, protein, các thành phần của mỡ, chất cố hoạt tính sinh lý, các loại chít ttùng hợp kỹ thuật, v.v... Sự tổng hợp ấy se đuợc thục hiện dụa theo hình miu của quang hợp tự nhien nhờ các nguyen liỆu có ở khí^ mọi nơi là khí CO2, đạm kh(^g khí. nuớc, một stf muối khoáng và nhờ ngụ6 n năng luợng kh<^ lô không bao giờ cạn - bức xạ Mặt Trời. NhOng đặc điểm vă nguyen tắc nào của quá ttình quang hợp đặc biệt đáng chú .ý đ ỉ sử dụng tiong các hẹ nhân tạo tuơng lai ? ĩ 5-Sl.TVƯD 65 -ậ 4 Một trong những đặc điểm và nguydn tắc ấy là khẳ năng thu nhận các chất klỊổng có hoạt tính quang học vào một chuỗi các phản ứng quang hóa. Trng lứiOng điéu kiện đ ỉ đật hiệu quả cao ấy là : quang nãng đuợc Mt bing (piang tử và huớng một cách chọn lọc vèo chuy^ hóa một số hạn chế nhOng chất nhất định thu nhận vio
Đồng bộ tài khoản