intTypePromotion=1
ADSENSE

Ebook Sổ tay danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên rau ở Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:150

10
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách "Sổ tay danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên rau ở Việt Nam" được biên soạn dựa trên danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam. Cuốn sách này là tài liệu hữu ích giúp người nông dân dễ dàng quản lý, chỉ đạo trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Sổ tay danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên rau ở Việt Nam

 1. Héi ®ång chØ ®¹o xuÊt b¶n Chñ tÞch Héi ®ång TS. NGUYÔN ThÕ kû Phã Chñ tÞch Héi ®ång TS. NguyÔn Duy Hïng Thμnh viªn TS. NguyÔn An Tiªm TS. KhuÊt Duy Kim H¶i NguyÔn Vò Thanh H¶o
 2. Lêi Nhμ xuÊt b¶n Trong nh÷ng n¨m tr−íc ®©y, thuèc b¶o vÖ thùc vËt lμ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nãi chung vμ s¶n xuÊt rau an toμn nãi riªng. Thuèc b¶o vÖ thùc vËt cã vai trß xö lý nhanh, kÞp thêi c¸c ®èi t−îng trùc tiÕp g©y h¹i cho c©y trång. Tuy nhiªn, trong thêi gian gÇn ®©y, do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau mμ t×nh tr¹ng hiÓu vμ sö dông sai thuèc b¶o vÖ thùc vËt cña bμ con n«ng d©n lμ kh¸ phæ biÕn. Mét sè bμ con sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt ch−a ®óng kü thuËt cßn l¹m dông thuèc, dïng thuèc ch−a ®óng ®èi t−îng s©u bÖnh dÉn ®Õn kÕt qu¶ xö lý bÖnh kh«ng cao, ¶nh h−ëng lín ®Õn hÖ sinh th¸i ®ång ruéng vμ søc kháe con ng−êi. Nh»m gióp b¹n ®äc còng nh− bμ con n«ng d©n cã thªm tμi liÖu vÒ c¸ch sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt trong viÖc s¶n xuÊt rau an toμn, Nhμ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt phèi hîp víi Nhμ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp xuÊt b¶n cuèn s¸ch Sæ tay Danh môc thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®−îc phÐp sö dông trªn rau ë ViÖt Nam. Néi dung cuèn s¸ch dùa trªn Danh môc thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®−îc phÐp sö dông trong n«ng nghiÖp ë 5
 3. ViÖt Nam cËp nhËt ®Õn n¨m 2009. Do ®©y lμ vÊn ®Ò ®ang tiÕp tôc ®−îc cËp nhËt, chóng t«i rÊt mong b¹n ®äc ®ãng gãp ý kiÕn cho cuèn s¸ch ngμy mét hoμn thiÖn vμ thùc sù cã Ých cho ng−êi n«ng d©n. Xin tr©n träng giíi thiÖu cuèn s¸ch víi b¹n ®äc. Th¸ng 11 n¨m 2012 Nhμ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt 6
 4. LêI TùA Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, s¶n xuÊt rau an toμn ®· cã b−íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm rau cã chÊt l−îng, an toμn vÖ sinh thùc phÈm phôc vô tiªu dïng vμ xuÊt khÈu. Tuy nhiªn, d− l−îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt vÉn lμ mèi lo ng¹i cña ng−êi tiªu dïng s¶n phÈm rau do viÖc sö dông cña mét sè hé n«ng d©n ch−a tu©n thñ 4 ®óng. Tr−íc t×nh h×nh ®ã, Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Côc B¶o vÖ thùc vËt ®· thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p ®ång bé nh»m qu¶n lý vμ ng¨n chÆn nguy c¬ nμy trªn ph¹m vi c¶ n−íc, ®Æc biÖt lμ qu¶n lý vμ sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt trong s¶n xuÊt rau. §Ó gióp ng−êi n«ng d©n còng nh− ®Ó thùc hiÖn sù qu¶n lý, chØ ®¹o trong viÖc sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt trong s¶n xuÊt rau an toμn vμ hiÖu qu¶, ®¶m b¶o vÖ sinh an toμn thùc phÈm, Côc B¶o vÖ thùc vËt ®· biªn so¹n cuèn “Sæ tay Danh môc thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®−îc phÐp sö dông trªn rau ë ViÖt Nam”. Cuèn s¸ch nμy dùa trªn Danh 7
 5. môc thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®−îc phÐp sö dông trong n«ng nghiÖp ë ViÖt Nam cËp nhËt ®Õn th¸ng 10-2009. Mong r»ng cuèn Sæ tay nμy lμ tμi liÖu h÷u Ých trong c«ng t¸c qu¶n lý, chØ ®¹o vμ sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®Ó s¶n xuÊt rau an toμn vμ hiÖu qu¶. CôC B¶O VÖ THùC VËT 8
 6. Bé N¤NG NGHIÖP Vμ PTNT CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM CôC B¶O VÖ THùC VËT §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc DANH MôC THUèC B¶O VÖ THùC VËT §¦îC PHÐP Sö DôNG TR£N RAU ë VIÖT NAM List of pesticides permitted to use on vegetables in Vietnam (Updated to October 2009) Tªn ho¹t Tªn chÊt DÞch h¹i C©y trång LiÒu l−îng PHI STT th−¬ng phÈm (Common (Pests) (Crops) (Doses) (ngμy) (Trade names) name) 1. THUèC TRõ S¢U: INSECTICIDES 1 Abamectin Ababetter 1.8EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,3 l/ha 7 Abafax 1.8 EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,2-0,4 l/ha 7 Abafax 3.6 EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,1-0,2 l/ha 7 Abagro 1.8 EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,5-1,0 l/ha 7 Dßi ®ôc l¸ Cµ chua 0,5-1,0 l/ha 7 Abagro 4.0 EC S©u t¬ B¾p c¶i 200-450 ml/ha 7 S©u vÏ bïa Cµ chua 200-450 ml/ha 7 Abamine 1.8EC S©u xanh B¾p c¶i 0,2-0,4 l/ha 7 Dßi ®ôc l¸ Cµ chua 0,2-0,4 l/ha 7 Abamine 3.6EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,1-0,2 l/ha 7 Abamine 5 WG S©u t¬ B¾p c¶i 75-150 g/ha 7 9
 7. Tªn ho¹t Tªn chÊt DÞch h¹i C©y trång LiÒu l−îng PHI STT th−¬ng phÈm (Common (Pests) (Crops) (Doses) (ngμy) (Trade names) name) Abapro 1.8EC S©u t¬ B¾p c¶i 300-500 ml/ha 7 Abasuper 1.8EC S©u t¬ B¾p c¶i 200-300 ml/ha 7 Dßi ®ôc l¸ Cµ chua 200-300 ml/ha 7 Abasuper 3.6EC S©u t¬ B¾p c¶i 150-200 ml/ha 7 Dßi ®ôc l¸ Cµ chua 150-200 ml/ha 7 PHI: Pre harvest interval - Thêi gian c¸ch ly Abasuper 5.55EC S©u t¬ B¾p c¶i 90 -120 ml/ha 7 Dßi ®ôc l¸ Cµ chua 90 -120 ml/ha 7 Abatimec 1.8 EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,3-0,4 l/ha 7 Abatimec 5.4 EC Dßi ®ôc l¸ Cµ chua 54-108 ml/ha 7 Abatin 1.8EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,25-0,5 l/ha 7 Dßi ®ôc l¸ Cµ chua 0,6 l/ha 7 S©u xanh D−a chuét 0,5 l/ha 7 Abatin 5.4EC S©u t¬ B¾p c¶i 150-200 ml/ha 7 Dßi ®ôc l¸ Cµ chua 150-200 ml/ha 7 S©u xanh D−a chuét 150-200 ml/ha 7 ¨n l¸ Abatox 1.8 EC S©u t¬ B¾p c¶i 200-300 ml/ha 7 Dßi ®ôc l¸ Cµ chua 200-300 ml/ha 7 Abatox 3.6 EC S©u t¬ B¾p c¶i 150-200 ml/ha 7 Dßi ®ôc l¸ Cµ chua 150-200 ml/ha 7 Abavec super 1.8EC Dßi ®ôc l¸ Cµ chua 0,3-0,4 l/ha 7 Abavec super 3.6EC Dßi ®ôc l¸ Cµ chua 0,15-0,20 l/ha 7 Abavec super 5.5EC S©u t¬ B¾p c¶i 150-220 ml/ha 7 Acimetin 1.8 EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,3-0,4 l/ha 7 Agbamex 1.8 EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,4-0,5 l/ha 7 10
 8. Tªn ho¹t Tªn chÊt DÞch h¹i C©y trång LiÒu l−îng PHI STT th−¬ng phÈm (Common (Pests) (Crops) (Doses) (ngμy) (Trade names) name) Agbamex 3.6 EC S©u t¬, Rau hä hoa 150 ml/ha 7 s©u xanh thËp tù Agbamex 5 EC S©u t¬, Rau hä hoa 100 ml/ha 7 s©u xanh thËp tù Agromectin 1.8EC S©u xanh B¾p c¶i 0,5-1,0 l/ha 7 b−ím tr¾ng S©u xanh C¶i xanh 0,5-1,0 l/ha 7 Bä nh¶y C¶i th¶o 0,5-1,0 l/ha 7 S©u xanh Hµnh 0,25-0,50 l/ha 7 da l¸ng S©u t¬ Sóp l¬ 0,5-1,0 l/ha 7 Akka 1.8EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,3-0,7 l/ha 7 S©u xanh Cµ chua 0,3-0,7 l/ha 7 Akka 22.2WP S©u t¬ B¾p c¶i 40-60g/ha 7 S©u xanh Cµ chua 40-60g/ha 7 Akka 3.6EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,15-0,35 l/ha 7 S©u xanh Cµ chua 0,15-0,35 l/ha 7 Akka 5.5EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,1-0,2 l/ha 7 S©u xanh Cµ chua 0,1-0,2 l/ha 7 Alfatin 1.8 EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,15-0,3 l/ha 3 Alibaba 1.8 EC S©u t¬ B¾p c¶i 300-400 ml/ha 7 Alibaba 3.6 EC S©u t¬ B¾p c¶i 150-200 ml/ha 7 Alibaba 6.0 EC S©u t¬ B¾p c¶i 75-150 ml/ha 7 Amazin's 5.5EC S©u t¬, B¾p c¶i 0,16-0,2 l/ha s©u xanh b−ím tr¾ng 11
 9. Tªn ho¹t Tªn chÊt DÞch h¹i C©y trång LiÒu l−îng PHI STT th−¬ng phÈm (Common (Pests) (Crops) (Doses) (ngμy) (Trade names) name) AMETINannong S©u t¬ B¾p c¶i 0,3-0,7 l/ha 7 1.8EC S©u xanh Cµ chua 0,3-0,7 l/ha 7 AMETINannong S©u t¬ B¾p c¶i 50 g/ha 7 18WP S©u xanh Cµ chua 50 g/ha 7 AMETINannong S©u t¬ B¾p c¶i 90 g/ha 7 10WP S©u xanh Cµ chua 90 g/ha 7 AMETINannong S©u t¬ B¾p c¶i 0,15-0,35 l/ha 7 3.6EC S©u xanh Cµ chua 0,15-0,35 l/ha 7 AMETINannong S©u t¬ B¾p c¶i 160 ml/ha 7 5.55EC S©u xanh Cµ chua 160 ml/ha 7 AMETINannong S©u t¬ B¾p c¶i 0,10-0,25 l/ha 7 5.5EC S©u xanh Cµ chua 0,10-0,25 l/ha 7 Andomec 1.8EC S©u xanh Rau c¶i 0,2-0,4 l/ha 7 xanh Andomec 3.6EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,1-0,2 l/ha 7 Andomec 5EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,1-0,2 l/ha 7 Andomec 5WP S©u xanh Rau c¶i 0,1-0,2 kg/ha 7 da l¸ng Aremec 18 EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,3-0,5 l/ha 7 Dßi ®ôc l¸, Cµ chua 0,4-0,5 l/ha 7 s©u xanh 12
 10. Tªn ho¹t Tªn chÊt DÞch h¹i C©y trång LiÒu l−îng PHI STT th−¬ng phÈm (Common (Pests) (Crops) (Doses) (ngμy) (Trade names) name) S©u xanh C¶i xanh 0,3-0,5 l/ha 7 b−ím tr¾ng, bä nh¶y, rÖp S©u ®ôc qu¶ §Ëu ®òa 0,5 l/ha 7 Aremec 36 EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,15-0,25 l/ha 7 Dßi ®ôc l¸, Cµ chua 0,2-0,25 l/ha 7 s©u xanh S©u xanh C¶i xanh 0,15-0,25 l/ha 7 b−ím tr¾ng, bä nh¶y, rÖp S©u ®ôc qu¶ §Ëu ®òa 0,25 l/ha 7 Aremec 45 EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,12-0,2 l/ha 7 Dßi ®ôc l¸, Cµ chua 0,15-0,20 l/ha 7 s©u xanh S©u xanh C¶i xanh 0,12-0,2 l/ha 7 b−ím tr¾ng, bä nh¶y, rÖp S©u ®ôc qu¶ §Ëu ®òa 0,2 l/ha 7 Azimex 20EC S©u t¬ Rau c¶i, 0,4-0,5 l/ha 3 b¾p c¶i S©u xanh Cµ chua 0,20-0,32 l/ha 3 da l¸ng Ruåi h¹i l¸ C¶i bã x«i 0,4-0,5 l/ha 3 Azimex 40EC S©u xanh Cµ chua 3-4 ml/ 8 lÝt 3 da l¸ng n−íc Ruåi h¹i l¸ C¶i bã x«i 3-4 ml/ 8 lÝt n−íc 3 13
 11. Tªn ho¹t Tªn chÊt DÞch h¹i C©y trång LiÒu l−îng PHI STT th−¬ng phÈm (Common (Pests) (Crops) (Doses) (ngμy) (Trade names) name) S©u t¬ Rau c¶i, 3-4 ml/ 8 lÝt n−íc 3 b¾p c¶i B40 super 2.0EC S©u t¬, B¾p c¶i 0,3 l/ha 7 s©u xanh B40 super 3.6EC S©u t¬, B¾p c¶i 0,15 l/ha 7 s©u xanh B40 super 5.5EC S©u t¬, B¾p c¶i 90-120 ml/ha 7 s©u xanh Bamectin 1.8EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,5-1,0 l/ha 7 S©u xanh, Cµ chua 0,5-1,0 l/ha 7 ruåi h¹i l¸ S©u xanh C¶i xanh 0,5-1,0 l/ha 7 S©u xanh Sóp l¬ 0,5-1,0 l/ha 7 b−ím tr¾ng Bamectin 22.2WG S©u t¬, B¾p c¶i 50-75 g/ha 7 s©u xanh b−ím tr¾ng, bä nh¶y Bamectin 5.55EC S©u t¬, B¾p c¶i 100-150 ml/ha 7 s©u xanh b−ím tr¾ng, bä nh¶y Binhtox 1.8 EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,4-0,5 l/ha 7 Dßi ®ôc l¸ Cµ chua 0,5 l/ha 7 S©u xanh Rau c¶i 0,4 l/ha 7 b−ím tr¾ng Bnongduyen 2.0EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,4 l/ha 7 14
 12. Tªn ho¹t Tªn chÊt DÞch h¹i C©y trång LiÒu l−îng PHI STT th−¬ng phÈm (Common (Pests) (Crops) (Doses) (ngμy) (Trade names) name) Bnongduyen 4.0EC S©u t¬ B¾p c¶i 180 ml/ha 7 Bp-Dygan 1.8EC S©u t¬, s©u B¾p c¶i 300 ml/ha 3 xanh b−ím tr¾ng, s©u khoang Dßi ®ôc l¸ Cµ chua 300 ml/ha 3 Bp-Dygan 3.6EC S©u t¬, s©u B¾p c¶i 150 ml/ha 3 xanh b−ím tr¾ng, s©u khoang Dßi ®ôc l¸ Cµ chua 150 ml/ha 3 Bp-Dygan 5.4EC S©u t¬, B¾p c¶i 100 ml/ha 3 s©u xanh b−ím tr¾ng, s©u khoang Dßi ®ôc l¸ Cµ chua 100 ml/ha 3 Brightin 1.8EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,3-0,7 l/ha 7 Brightin 4.0EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,15-0,20 l/ha 7 Dßi ®ôc l¸ Cµ chua 0,15-0,20 l/ha 7 Car pro 3.6EC Dßi ®ôc l¸ Cµ chua 75-150 ml/ha 7 S©u xanh C¶i xanh 75-150 ml/ha 7 Catcher 2EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,30-0,35 l/ha 6 Dßi ®ôc l¸ Rau bã x«i 0,2-0,3 l/ha 6 Catex 1,8EC Bä trÜ D−a chuét 300-400 ml/ha 5 S©u t¬, C¶i xanh 300-400 ml/ha 5 s©u xanh b−ím tr¾ng 15
 13. Tªn ho¹t Tªn chÊt DÞch h¹i C©y trång LiÒu l−îng PHI STT th−¬ng phÈm (Common (Pests) (Crops) (Doses) (ngμy) (Trade names) name) S©u xanh Hµnh 300-400 ml/ha 5 da l¸ng Catex 3.6EC Bä trÜ D−a chuét 150-200 ml/ha 5 S©u t¬, C¶i xanh 150-200 ml/ha 5 s©u xanh b−ím tr¾ng S©u xanh Hµnh 150-200 ml/ha 5 da l¸ng Dibamec 1.8 EC S©u t¬, B¾p c¶i 0,4 l/ha 3 s©u xanh, s©u x¸m Dßi ®ôc l¸, Cµ chua 0,4 l/ha 3 s©u vÏ bïa S©u xanh, C¶i xanh 0,4 l/ha 3 s©u xanh da l¸ng Dibamec 3.6 EC S©u t¬, B¾p c¶i 0,2 l/ha 3 s©u xanh, s©u x¸m Dßi ®ôc l¸, Cµ chua 0,2 l/ha 3 s©u vÏ bïa S©u xanh, C¶i xanh 0,2 l/ha 3 s©u xanh da l¸ng Dibamec 5WG S©u t¬, B¾p c¶i 0,1 kg/ha 3 s©u xanh, s©u x¸m 16
 14. Tªn ho¹t Tªn chÊt DÞch h¹i C©y trång LiÒu l−îng PHI STT th−¬ng phÈm (Common (Pests) (Crops) (Doses) (ngμy) (Trade names) name) Dßi ®ôc l¸, Cµ chua 0,1 kg/ha 3 s©u vÏ bïa S©u xanh, C¶i xanh 0,1 kg/ha 3 s©u xanh da l¸ng Fanty 2EC S©u t¬, B¾p c¶i 200-300 ml/ha 7 s©u xanh Fanty 3.6EC S©u t¬, B¾p c¶i 150-200 ml/ha 7 s©u xanh Fanty 4.2EC S©u t¬, B¾p c¶i 70-90 ml/ha 7 s©u xanh Fanty 5.0EC S©u t¬, B¾p c¶i 50-70 ml/ha 7 s©u xanh Haihamec 1.8EC S©u t¬, B¾p c¶i 0,3 l/ha 7 s©u xanh Haihamec 3.6EC S©u t¬, B¾p c¶i 0,15 l/ha 7 s©u xanh Hifi 1.8 EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,5-0,7 l/ha 7 Honest 1.8EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,5 l/ha Javitin 18EC S©u t¬ B¾p c¶i 300-400 ml/ha 7 Dßi ®ôc l¸ 300-400 ml/ha 7 Jianontin 2EC S©u t¬ B¾p c¶i 270-360 ml/ha 6 Jianontin 3.6EC S©u t¬ B¾p c¶i 150-200 ml/ha 6 Longciannong S©u t¬ B¾p c¶i 0,50-0,70 l/ha 7 1.8EC S©u xanh Cµ chua 0,50-0,70 l/ha 7 17
 15. Tªn ho¹t Tªn chÊt DÞch h¹i C©y trång LiÒu l−îng PHI STT th−¬ng phÈm (Common (Pests) (Crops) (Doses) (ngμy) (Trade names) name) Longciannong S©u t¬ B¾p c¶i 50 g/ha 7 18WP S©u xanh Cµ chua 50 g/ha 7 Longciannong S©u t¬ B¾p c¶i 40 g/ha 7 22.2WP S©u xanh Cµ chua 40 g/ha 7 Longciannong S©u t¬ B¾p c¶i 0,25-0,35 l/ha 7 3.6EC S©u xanh Cµ chua 0,25-0,35 l/ha 7 Longciannong S©u t¬ B¾p c¶i 150 ml/ha 7 6.0EC S©u xanh Cµ chua 150 ml/ha 7 Longphaba 1.8EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,3-0,7 l/ha 7 Longphaba 3.6EC S©u t¬ B¾p c¶i 0,15-0,35 l/ha 7 Melia 0.2EC S©u t¬, B¾p c¶i 0,6-1,0 l/ha 5 bä nh¶y Melia 3.6EC S©u t¬, B¾p c¶i 0,2-0,4 l/ha 5 bä nh¶y Melia 4.2EC S©u t¬, B¾p c¶i 0,2-0,4 l/ha 5 bä nh¶y Melia 4.5EC S©u t¬, B¾p c¶i 0,6-1,0 l/ha 5 bä nh¶y Melia 5.5WP S©u t¬, B¾p c¶i 0,6-1,0 kg/ha 5 bä nh¶y Melia 5WP S©u t¬, B¾p c¶i 0,2-0,4 kg/ha 5 bä nh¶y 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2