Ebook Thị trường mục tiêu

Chia sẻ: Nguyễn Văn Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

0
1
lượt xem
0
download

Ebook Thị trường mục tiêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách này tập trung vào cách thức phân đoạn thị trường và cách thức lựa chọn thị trường mục tiêu phù hợp. Doanh nghiệp có thể căn cứ vào sự lựa chọn này để định vị các sản phẩm của mình và tạo dựng hình ảnh của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Thị trường mục tiêu

Thi• IrUOng mue<br /> lieu<br /> •<br /> Quan tri Marketinv<br /> trong cae Doanh nghi,p Vila va Nho<br /> ~--<br /> <br /> NHA XUAT BAN TRE<br /> <br /> Quim tr! Marketing trong cac<br /> Doanh nghi~p VIJa<br /> <br /> va Nho<br /> <br /> Thi trlldng Ml;IC tieu<br /> <br /> TAl BAN L~.N THUI<br /> <br /> Chuang trlnh Phat tri~n Dl)' an Me Kong<br /> tai trq<br /> <br /> Vj~n<br /> <br /> OPEN<br /> LEARNING<br /> AGENCY<br /> c-andda's Ufe10ng Leaming<br /> <br /> D'1i hQc Ma OLA (Canada) bien<br /> <br /> so~<br /> <br /> pH)v~der<br /> <br /> Cuon sach nay do ChU01lg trinh Phat tri~n DI! an Me Kong<br /> giu ban quyen © 2001<br /> <br /> KhOng duqc sao chep ho~e sUa d6j neu khbng duqc phep bAng van ban eua<br /> Chuang trlnh Phat trifu, DJ! an Me K6ng.<br /> <br /> LIIU<br /> <br /> Y<br /> <br /> Cu6n sach nay duqe d.y dl!Ilg tren ca sa taj li~u giang d;:ty !ren lap do Vi~n Quan trl<br /> Kinh doanh - D~i hQc Kinh te Qu6c dan, Ha N«)i pMt trien v&i SI,! tai trq eua ChU01lg<br /> trlnh Phat tri~n D~an Me Kong. Nh6m bien sQ;:tn tai li~u do Th~c SI Nguyi;n Quynh<br /> Chi chiu trach nhi~m ehinh. Cu6n sach nay khbng duqc sao chep ho~c sUa d6i khi chua<br /> duqc phep bAng van ban cua Chuang trlnh Phat trien D\f an Me Kbng.<br /> <br /> Chuang trlnh Philt trilln DI.)' an Me Kong (MPDF) dug
Đồng bộ tài khoản