Ebook Thu hút, tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực

Chia sẻ: Nguyễn Văn Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:125

0
1
lượt xem
0
download

Ebook Thu hút, tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook Thu hút, tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực sẽ giúp bạn định hướng được việc xây dựng các quy trình tuyển dụng phù hợp tổ chức của mình. Bạn sẽ học được cách nghiên cứu lý lịch, lịch sử, sử dụng các bảng đánh giá và các công cụ tuyển chọn hữu dụng khác. Ngoài ra bạn sẽ tìm kiếm các nguồn tuyển dụng tiềm năng kể cả nguồn nhân viên có sẵn trong nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Thu hút, tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực

Thu hut,Tim kiem<br /> LU8 chon<br /> Nguon N"han hie<br /> <br /> va<br /> <br /> Quan tri nguon Nhan hlC<br /> trong cac Doanh nghitp Vlla va Nho<br /> <br /> ~<br /> <br /> Nha xuat ban Tre<br /> <br /> Qulm trj Nguon Nhan 'llc trong<br /> cac Doanh nghi;p Vila va Nho<br /> <br /> Thu hut, Tim kiem va<br /> Lila chQn Nguon Nhan ll1c<br /> <br /> TAl BAN LAN THUI<br /> <br /> ChuO'I1g tdnh Philt tritin Dt,r an Me Kong<br /> tai trg<br /> <br /> Cuon sach nay do ChuOOlg trtnh Pbat trilln D" an M~ Kong<br /> giii" bin quy~n © 2001<br /> Khong duqc sao chep ho{ic sua d6i neu khong duqc phep Mng van Mn cua<br /> ChuO'l1g tdnh Philt tritin Dl! an Me Kong.<br /> <br /> uJuY<br /> Cuon sach nay dugc xAy dlfIlg tn~n ca sa tai li¢u giiing d~y tren lOp do Vi~n Quan tri<br /> Kinh doanh - f)~i hQc Kinh te Quoc dan, Hi! N~i philt tritin vOi st,r t1li trQ' cua<br /> ChUOOlg trinh Phat trii!'n DlJ" an Me Kong. Nhom bien so~ tai li~u do Th~c sl Vii<br /> Van Tuan chiu (fikh nhi~m chfnh. Cuon sach nay khong duqc sao chep ho~c sua d6i<br /> khi chua dugc phep Mng van ban cua ChuO'l1g trinh PMt tritin Dt,r an Me Kong.<br /> <br /> Chuong trlnh Phat trien Dl! an Me Kong (MPDF) duqc thanh l~p nam 1997 nMm<br /> trq sl! hl.nh thanh va pMt trien c1ia cac doanh nghi¢p tu nMil vi'ra va nho fJ Vi~t<br /> Nam, Lao va CAmpuchia. MPDF hi'> trq ky thu~t cho cac doanh nghi~p trong qua<br /> mnh chufuI bi cac dl! an dau tu vOi qui mo tir 250.000 Mn 10 tri~u dola My.<br /> MPDF cilng tai trq vi~c dao t~o cac nha quan ly doanh nghi~p vita va nhO, cac<br /> ngan hang clip tin dl,lllg cho cac doanh nghi~p vi'ra va nhO, cling nhu cac t6 chlic<br /> cung clip dich VI! h6 trQ' cho doanh nghi~p. MPDF dUQ'c dieu hanh bili Cong ty Tai<br /> chinh Qu6c te (lFC) va dUQ'c tai trq bili Ngan hang PMt tri~n Chau A (ADB),<br /> Oxtraylia, Canada, Phan Lan, Cong ty Tai chinh Qu6c te ([FC), Nh~t Ban,Na Uy,<br /> Thuy Di~n, Th~y Si va Vuong qu6c Anh. Neu can biet tMm thong tin, xin lien h~<br /> veri blit ky van phOng nao cua MPDF t~i Ha N(li, Thanh pM H6 Chi Minh, Phnom<br /> Penh, ho~ Vieng Chan then dja chi san:<br /> <br /> hi)<br /> <br /> Ha N(ii, Vi~t Nam (Trl,l sa chinh)<br /> 63 J'h6 Ly Thai T6, Tang 7<br /> Di~n tho~: (84-4) 824 7892<br /> Fax:<br /> (84-4) 824 7898<br /> Thanh pM Ho Chi Minh, Vi~t Nam<br /> Somerset Chancellor Court<br /> PhOng 3B, Uu 3<br /> 21-23 Nguyen Thj Minh Khai, Qu~ 1<br /> Di~n tho~: (84-8) 823 5266<br /> Fax:<br /> (84-8) 823 5271<br /> Phnom Penh, Campuchia<br /> 175 Norodom BOulevard<br /> Sangkat Boeung Keng Kang 1<br /> Di~n tho~i: (855-23) 21 9365<br /> Fax:<br /> (855-23) 21 9361<br /> Vieng Chan, Lao<br /> Nehru Road, Pathou Xay<br /> POBox 9690<br /> Di~n tho~: (856-21) 45 0017<br /> Fax:<br /> (856-21) 45 0020<br /> VI,I Doanh nghi~p Vita va NhO, Ngin hang The gi6i<br /> 2121 Pennylvania Avenue, NW<br /> Washington, DC 20433, USA<br /> Di~n tho~i: 202-473-6683<br /> Fax:<br /> 202-522-3742<br /> <br /> Gidi thieu<br /> •<br /> Chuang trinh £lao t~o Quan 19<br /> danh cho cae Doanh nghi~p<br /> VlJa va Nho<br /> Chlldng trlnh Dao tIJO Quan Ij danh cho cae Doanh nghi¢p Vua va Nh6 duge<br /> bien so~n cho cae nha qulm Iy va eM doanh nghi~p vita va nhO. Ut ngum ehii ho~c<br /> ngum qulin Iy doanh nghi~p nhO, b~ quan tAm Mn nhi~u Iehla c~nh ciia vi~c dieu<br /> hAnh m/?t doanh nghi~p. Chuang trlnh nay se cung cap cho b~ m/?t b/? tai li~u ~p<br /> trung vao cac leMa c~h chii y€u ciia qulin Iy ngu6n nhiln It!c, bao g6m:<br /> <br /> •<br /> <br /> TIm hUt nguon nhiln h!c.<br /> <br /> •<br /> <br /> Danh gia h6 sa xin vi~c.<br /> <br /> •<br /> <br /> Phong van ngum xin vi~c.<br /> <br /> •<br /> <br /> Quy€t dinh tuyin chQll nhiln vien.<br /> <br /> •<br /> <br /> Gim thi~u va giup nhiln vien mm lam quen vm c6ng vi~.<br /> <br /> •<br /> <br /> Danh gia Ie€t qua c6ng vi~c.<br /> <br /> •<br /> <br /> Quy€t dinh ve dao t~o nhiln vien.<br /> <br /> •<br /> <br /> Tu vlln djnh hu6ng ngM nghi~p cho nhiln vien.<br /> <br /> DiI milt c6ng ty co hay I}Mng co phong nhiln sl,T thl nha qulin Iy va cM doanh<br /> nghi~p deu tham gia VaG nhOOg quy€t dinh v6 nhiln st!. 0 mOi bu&c trong quy trlnh<br /> <br /> qulin Iy nguon nhiln II,TC, nha qulin Iy thuang thu nh~p cac tMng tin, dua ra 1m<br /> khuyen va nhOOg ki€n nghj di tu do di Mn quy€t dinh. T~ mOi giai d~ pMt<br /> tri~n ciia doanh nghi~p, d~c bi~t Ia \chi c6ng ty mb r(mg qui m6 ho~t dllng, cac<br /> quy€t dinh ve nhiln st! phai dugc xem xet h€t suc th~ trQng. M/?t khi c6ng ty dii<br /> quy€t dinh tuyin m/?t nhiln vien mm, thi do chinh la sl! dilu tu ciia c6ng ty.<br /> <br /> HI! sach Quan trj Ngu6n Noon bfe trong cae Doanh nghi¢p VU'a va Nh6 duc;tc bien<br /> so~ de giup cho cac nha qulin Iy va eM doanh nghi~p xac dinh dung phuong<br /> hu6ng trong cac giai do~ clla qulin Iy nguon nhiln It!c. MOi cu6n sach se de c~p<br /> Mn m/?t khia c~h C,! thi clla qua trlnh qulin Iy nguon nhiln 1l!C. Trong qua trlnh<br /> nghien cU'u ciia minh, b~ se vita ti€p nh~n nhOOg ki€n thUc va kinh nghi~m mm,<br /> vira co k€ ho~ch di v~ dl!llg nhOOg ki€n thuc nay vao th,!c t€ clla dan vl mlnh.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản