Ebook Tiền tệ ngân hàng - PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên)

Chia sẻ: Thienkim Thienkim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:340

0
239
lượt xem
105
download

Ebook Tiền tệ ngân hàng - PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng nắm kiến thức trong ebook "Tiền tệ ngân hàng" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những vấn đề cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ, các chế độ lưu thông tiền tệ, lý thuyết về lạm phát và chống lạm phát, tín dụng và thị trường tài chính, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia, hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt ở VN,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Tiền tệ ngân hàng - PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên)

 1. ~, ~, TRUONG El~1 HOC KINH TE TP. HO CHI MINH CHU BI~N: PGS. TS NGUYEN ! lANG DON .."~ TIJ TE ENA " - .... NGAN HANG JJ
 2. T Rl/ONG El~1 HOC KINH T E TP. HO C Hi MINH * liEN lE-NGAN HANG • ********* - PGS-TS N GUyj::N D ANG I)(~N - TS H OANG D ue - TS T RAN H UY H oANG - TH.S T RAM X UAN H u
 3. \.
 4. CHUONG I - -
 5. mefng phoi thai ella h'inh theE gia trl - ti€n t~, con hang h6a - v~t ngang gia "don nhat" la m~m m6ng ella tic!n 11$. * m nh t hai ghi t rj m d rC)ng : Xuat hil$n san khi cUQc d
 6. • H lnh tlull gia t rj c hung : Hlnh t Mi gi~ trj chung xuift hi~n 111 lift y eu de kh~c phl)c nhiffig thie'u 561 n oi tren eua hlnh t hai gia tq rna r¢ng. Hinh t hai nay xuiit hi~n k hi xay ra cuQc d.ri p han cOng lao dOng xa. hQi l~n thtl' hai. Trong hlnh thai gia tIi chung left d c ae hang hoa bieu hi~n gia tIi eua mlnh d f iN h ang h oa dong vat tro v~t ngang gia. Nhu v~Y. tinh c hat eua hlnh thai gia tr! d a thay d di b ai VI cae hang hoa bi€u hic$n g ia tIi l:ua c hung mOL e ach ddn gUm v a t h6ng nhat va do v~y no tTd t hanh hlnh t hai gia tri p h6 bie'n - ffi9t h'inh thai gia tn nhu' v~y s e duc;1c xa hQi thira nh~n vdi slf x udt hi~n eua v~t ngang gia "ph6 b ien" l am cho qua tnnh trao ddi tro n en thu~n ti~n hdn, ddn gian hdn d6 13. di~u ki~n quan trc;mg de t huc d§'y k inh t c h ang h oa phat tri€n. Cling d n p!:tai c hu y r~ng d hlnh thai gia tIi chung, nguoi ta kh6ng trao d6i s an ph5'm h ang h 6a tnfc tie'p nhu' a h'inh t hai gia trj gian ddn va hlnh thai gia tq m a r9ng ma trao d6i mQt each gian tie'r thong q ua v~t ngang gia chung. ti~n t~ : * f finh t hai gia t ri - V~t ngang gia chung trong hmh thai gia t q chung dll
 7. n gang g ia c hung. C hi de'n h ie n ay tht h1nh t hai g ia lrj t ien t~ mdi du
 8. T rong lich s u ella mInh, l ien ll$ 16n l
 9. Lich sO' htu thong gia'y b~c ngall hang cho thl1y c6 2 lo~i : • M ot IO{li gQlla Tin If. k hd !wan ( Convertible Money) la 10(,li gia'y b(,lc n gan hang dUQc chuySn d6i ra Yang mQt cach tt! do t hea g ia tr~ danh nghia clla ti€:n gia"y t heo h am htQng yang rna n6 d~ i dic$ n. V i dl,l : ( j My tntdc n am 1931 ~ 1 usn c6 h am htQng yang gia 1,5042 g am Va ng - cu 20,6 U SD c6 th~ d6i t ry I lUQng Yang (1 o unce yang). T in t~ khcl h oan gcin l ien vdi h~ t hong b an V! yang ho~c ball vi H6i doM Yang - H~ t h6ng nay ( ban vj vang)da bi bal bOvS rni;.t p hap 19 tit t hing 12/1971 sau st! kic$n u sn pha gia 7,89% v a nglfng chuyen ddi ra y ang t hea t uyen b 6 c ua T6ng thang Hoa Ky. t~ • M ot 10l,1i k hac gQi la Tfn p hap djnh : B ay cling l a lo
 10. nghia la n6 dl1Qc s a dl,mg d e g iao dich, t hanh loan mqt each blnh t huang. T rong di~u kit%:n c6ng ngb~ ngan hang hi~n d
 11. - Vi$e do hidng gia tl'i eua h aut hela chi ol(\je thlfe hit$n 1ml1g Hi duy, tTOng y ni$rn v a k h6ng d n phih co ti~n m~l. ve ca, d iem nay thl C. Mac n6i: "Gia h ay hlnh thai li6n ella cae hang hoa, cling I1hu hlnh thai gia tr~ ct'la c1l1ing n6i chung, HI IIlQt c ai gl kha.c voi hinh thaI v~t t he hit$n thlfe co the cam tha'y duQ'c b hng gi8C quail. ! )o 00 chi la rn¢t hillh thai tren y nit$m, e hit6n t~i trang quan nit$m m a thoi" ( \ Khi thVe hit$n chue nang thude do gia tTi - 1j~n tt$ oil chuytin gia tf! ella hang hoa lhanh gia cii h ang h 6a thl mQI l11~t cho t hiy rn6i tUdng q uan ty l~ nghieh giua gia lei li6n tt$ va gia d h ang h oa n hung m~l khae cho tha'y l ac Jt.J-ng th~t to ld'n ella li~n 1~ Leong c hue nang thuoc 00 gia tri dOl voj n61l s an xua't hang hoa, n6 Ia rnQt e6ng q l d~e bit$t qu~n tf9ng d6' thVe hit$n quy !U~l gia IT! - quy !u~t ph6' bien ella nen s an xua't hang hoa. Ngoai r a voi vi$c ehuyEn gici lrj hang h 6a l hanh gia cit h ang h oa thi d ay c hinh ia di~u ki~n vo cung q uan tn;mg va li&n quyt1 d e chu5n bi oua hang h 6a va~ q ua tdull ltru thong. NhO'ng l~p ht~n h in da: c hung minh thuoe d o g ia trj la chli'c nang e(f han t hu n hit elia ti~n tt$. 2.- Phlfllng ti~n iu"u thOng (Medium o f E xchange). Hay la chuc nang e(~ b an t hu hai cua li6n t~. Voi ehli'e liang n ay l ien dU\ic dung l am trung gian mot gioi c ho q ua trlnh lrao deli h ang h6a, n6 1a phu(lng tit$n 06' thl,l'c hit$n gia tTi c ua hang hela, ia phurlng ti~1l ue' l
 12. Vd'i slf t ham gia ella tien da cho p hep thay t he phut1ng LhU'c Lrao d5i hang hoa tTlfe tiSp (H-H) bhng phU'dng Lhll'e Lrao d5i hang h 6a gian liSp thong q ua ti~n (H-T-H) da eo Lac dl:lflg to Ion va mang I~i nhieu lCJi ich cho slf pluit Lri€l1 Clla s an xua't va trao d5i hang hoa. Sv chuy~n hoa etta cong thuc H-T-H khong phai hie nao cling duljc thlfc hi~n thu~n lCJi SUOIl s e. ThlfC ~t, q ua trinh d6 duljc philn chia thanh 2 giai do~n - giai dO(,l.n ball hang (H-T) d ay is. giai dO(,l.n quaIl tn;>ng d6i voi ngu'oi sail xua't k1nh d oanh. D dng thoi IS. giai dO(,l.n kh6 khan nha't, VI slf chny€n h 6a tit liinh thai san ph§m hang h 6a s ang hlnh thai ti~n t~ se c ho Lha'y g ia Lri lao dQng ella ngU'oi s an xua't c6 du(,1c xa hQi cMip nh~n h ay khong, d6 la d . m ¢t va'n d e s(lng con cua ngU'oi s an xua't. Khang ban du(,1c n ghia Ia. d dng nghia vdi thua 13 va p ha san. i-)it!u nay khie'n cho nguoi san xuiit ID~C du khong coi tit!n la IDI,lC d kh c ua vi~e trao deSi, Illa v~n phai q uan taID m(,l.nh m e de'n no. Trong khi do giai dO(,l.n m ua (T-H) l
 13. su6t, doi hoi phai co mot kh6i hrqng li~n - kh6i hrqng ti~n nay n fu i t qua se gay ra tlnh tr~ng t hifu phuong tit$n hru thong hang h6a s e bi ngttng trt$, ngl1de l~i n fu kh6i luqng ti~n qua nhi~u s e gay ra hit$u ti'ng l~rn phat. - Trang lu'u thong, khong nha't thift phai dung ti~n eo dl1 gia tri (vang ... ) rna ehi d n si'r dVng cae lo~i ti~n ky hit$u. 3.- Phlfdng li~n c!ll I ru ( Slore o f V alue). Phuong ti~n cf[t t Iii'la ehlre nang xii hOi v6n c6 cua li~n tt$. Trong chuc n~ng nay, ti~n duqc rut ra khoi nnh vl,l'c htu thong dcf c it tnJ, d€ thoa m an c ac nhu d u mua hang sau nay. T rang n~n kinh t f h ang h6a, c ae san phirn hang hoa d~u co mot hlnh thai gia tri chung la li~n, do do ca't tnJ tiSn trd nen cAn thiEL, n6 kh6ng nhl1ng 18 nhu cAu chinh dang rna con la h am mu6n cua c an nguCii n6i chung. Sd d i tiSn thlfc hit$n duqc chuc nang c it t m b(1i VI no 13 hit$n than cua cua cai xii hQi, n6 c6 t he trltc tiep chuy€n hoa thanh b it ky rn¢t thti' hi'mg h 6a nao. Trong chuc n~ng phuong tit$n cf[t tIii' c6 2 d~c di~rn quan trQng: T ien thtfc hi~n chuc nang phLic1ng ti~n cat tru M (}t fa ." phai In lien c() gia tri va co thE du\Jc lhtfc hien b~ng Yang, ho?c b~ng lien dau hi~lI. H ai l il ." Tien lrong chuc nang phuong ti¢n e il t m d6i I~p v(:ji l ien tTOng chuc nang phuong ti~n lu'u th6ng bi6u hi~n 0 ehb: Ti6n di't tru la lien u.ltng im kh6ng;v~n d6ng, kh6ng phl,lc Vl.! cho 4U3 trlnh lu'u thong hang h6a nao. Tuy nhien, noi cat t m ti~n l;,1i la " kho" chua cae phu(ing. ti¢n hnt thong, no san sang nhay van lu'u thong ba't c u ! tk nao
 14. khi nhu cAu doi hoi. Trang di~u' ki~n Uu th6ng ti~n v~ng hay b an vi v~ng, vi~c do co tac dl,lng di~u h aa kh6i hit qua tdnh hru thong trao d6i nao d6. Vdi Y nghIa d6, ti6n trong chuc nang phuong tit$n thanh toan xua't hien nhu la rne>t phuong tit$n d~ t hanh toan cac khoan nl!, khong nhung trong lInh vt!c hang hoa djch Vl,l rna cii trong c ac llnh vt!c k hac n hu nQP thue', tra nl! va cac kholm chi lieu tai chinh khac. c. M ac cho r ing trang chuc nang phuong ti9n thanh toan, ti~n khong lam trung gian cho qua trlnh trao d6'i nua, rna no hoan thanh qua tdnh nay rnQt each dQc I~p, nhu'ng (1ng l'ili kh~ng djnh r~ng no n~rn ngay trong b an than hru thong, c hu khong phai nhu ti6n trang ca't tru. D ?c diem ella ti6n trang chU'c nang phudng tit$n t hanh loan 18. st! v~n dQng clla ti6n dQc l~p tU(fng d6i so vdi st! v~n d(mg Ct13 hang haa djch VLI, giua chung co sl/ tach roi nhau ca v e kh6ng gian va thai gian. Hdj v~y ngu'oi ta co t he sli' dl,lng ti0n yang, ti0n d iu hj~Ll ho~c cac c(}ng C'.l thanh t oan khac vdj Ht cach la phuong lien th(l.nh toan, ngLtoi ta co t he s a dung li2:1 rn~t ho~c tien ghi sO dd thanh to an cho nhau.
 15. ChU'c n~ng phu'dng li~n thanh loan cang duljc md rl)ng va phal tri@n, d mg lam ti1ng them Sl/ ph\! thuQc l~n nhau giua cac chll nlj va con nlj, giua nhung ngu'ol san xua'"t kinh doanh vdi nhau. Ne'u mot nguoi san x uil kinh doanh nao do m il kha na.ng thanh toan - mot khan thanh toan hi vo, thI s e gay anh hu'dng hang 10l;ll den d .e khall thanh toan khae, nghia la anh hUdng day ehuy~n Je'n h~mg lO
 16. Cung d n n6i t hem r~ng, trong thCfi d~i hi~n nay nhung "dinh nghia to v~ tic!n t~ d lllg tri'1 nen phuc t~p do st! xua't hi~n kha.i ni~rn " Tien t~ p hap dinh" "ti~n t~ qu6c te''' ... vdi nhung ddn vi nhu' SDR, EURO, v.v ... Ngoai ra, tht!c te' mOt s 6 ngol,\i t~ ml,\nh va tI,t do chuy~n d6i nhu' USD, GBP, l PY ... tharn gia trong quan h~ thanh toan tin d\lllg qu6c te' vdi tu' each la phu'dng ti~n du'cje nhiSu nu'ae u'a chut)ng, khie'n chao nh~n thu-c v~ chu-c nang li~n t~ the' gi(1i cling eo nhi~u quan d iem khac nhau. Tuy n hien dil nh~n thu-c nhu' the' nao thl vang v~n giu du'{Je vai tro v6n eo ella n6 - vai tro v~t ngang g ia chung eho the' gidi hang hoa, kh6ng mt)t d iu hi~lI tien t~ nao c6 t he thay the'du'
 17. ehd'e ming thU'de do ghi tri va phlfdng ti~n htu .th6ng. l)i~u d6 vlta e ho t hay sl! thong nhal giila chde mlng thlfde d o gici tli va phl1dng· ti~n htu lh6ng, vita e ho t hay b an c hat eua ti~n tc$ t hi hi~n r 5 q ua 2 e hde nang c d h an nay. VI Iy do d6, Mcie e ho rhng mQt lo~i ha ng h6a bie'n thanh ti~n t~ t rude he't VI n6 la s1,f t hang nha't giiJa thlldc d o gici tf! va phlldng ti~n hru thong. MQl h ang h 6a bi€n thanh ti~n, n ghia La mot hlnh thcii n gang ghi dtf
 18. (1, 'l'hlldc d o gili trio \Z' PhlMng t i¢n t rao d 6i ( g6m phU'dng ti~n h tu t h6ng va phu'dng ti~n t hanh w an g ¢p ll;li @J PhU'dng t i¢n tich lily g ia trio Q uan ditS'rn clla M . F riedman, t heo c h(mg toi, k hang c 6 gi mall t hu!n,vdi q uan d iem c1ia K. M ark v 6 chltc nling clla ti~n t~. 111.- QUY LU~T LUU THONG TII~N T e [Karl Marx (1818-1883)] 1.- Tinh cha·, cua quy lu~t. lu~l ~ n ay d o C. M ac n ghien c du va p hal h i';n l am Q uy Iy n~n t ang lll~n t rong di~\1 h anh c hinh s ach l ien l~. T heo 6 ng, t rong h tu t hong, Sl! v
 19. Thtl nluit: Phan Anh rn6i quan h~ co tinh quy lu~t giua san xua't quy lu~t htu th6ng Mlllg h6a vdi ti~n t~ va htu th6ng ti~n t~. Trong d 6san xua't htu thong hang hoa bao gia ciing giu vai tro cd sd, quye't djnh con ti~n t~ va lu'u thong ti~n t~ c6 lac d9ng ngu\1c trd lt kh6i lut;1ng ti~n t~ nhat djnh. Nhu v~y qui lu~t lu'u dlong lien t~, kh6ng chi la qui lu~t xAc dinh kh6i 1u'
 20. C. MAe viSt : "Nhtt v~y t6ng sli 1tt~ng ti~n ha~t d~ng vdi ttt d eh 1~ phttdng ti~n hill thong trong mbi m~t lchailng thai gian nhfi't dinh, mQt m~t thi dttc;fc quye't djnh bdi t50g 56 gi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản