Ebook Tôi tài giỏi, bạn cũng thế - Adam Khoo

Chia sẻ: Nguyen Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:137

28
18.575
lượt xem
5.304
download

Ebook Tôi tài giỏi, bạn cũng thế - Adam Khoo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quyển sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!, tác giả Adam Khoo chia sẻ những phương pháp và kỹ năng mà anh đã áp dụng từ năm 13 tuổi trên con đường đi đến thành công trong học vấn và cuộc sống. Từ một đứa trẻ bị coi là "bất tài", "vô dụng", "học kém", Adam đã vươn lên trở thành một trong những triệu phú trẻ nhất và giàu có nhất ở Singapore. Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! cung cấp những phương pháp tăng cường sự tự tin và làm chủ cuộc sống, các công cụ học bằng cả não bộ như bản đồ tư duy, trí nhớ siêu đẳng, cách quản lý thời gian và xác định mục tiêu, phương pháp thi cử hiệu quả, vân vân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Tôi tài giỏi, bạn cũng thế - Adam Khoo

 1. PHẦN MỘT TÔI TÀI GIỎ I BẠN CŨNG THẾ CHƯƠNG MỘ T TỪ ĐẦN ĐỘ N TRỞ THÀNH THIÊN TÀI CÓ TH Ể NÀO M ỘT Đ ỨA TR Ẻ NGỐC NGH ẾCH, Đ ẦN Đ ỘN LẠI TR Ở THÀNH MỘT TÀI NĂNG SÁN G CHÓI? Trước hết, tôi xin c húc mừ ng bạ n vì đã chọ n quyể n sách này. Việc bạ n sẵ n sàng đầ u tư thờ i gian và công sức để đọc quyề n sách này cho thấ y tự đáy lòng mình, bạ n biết rõ rằ ng bạ n có khả năng đạt nhiề u thành công hơn nhữ ng gì bạ n đang đạt được ngày hôm nay. Cho dù bây giờ bạn đang là 1 học sinh giỏ i, một họ c sinh trung bình hay thậ m chí là 1 học sinh kém, tôi chắc chắ n rằ ng bạ n có tiề m năng để đạ t được nhữ ng kế t quả xuất sắc mà bạ n khao khát. Bạ n biế t rõ và bạn có niề m tin mãnh liệt r ằ ng trong bạ n, mọ i tài năng tiề m ẩ n đang đ ợ i được giả i phóng. Hầ u như mỗ i ngày, tôi đi khắp nơi tổ c hức nhữ ng buổ i chuyên đề dành cho hàng ngàn học sinh, giáo viên về cách p hát triể n khả năng tiề m ẩ n trong họ để đạt thành tích xuấ t sắc. Báo chí, đài truyề n hình ca ngợ i tôi như bậc thầ y về việc học và như 1 thiên tài. Họ đề cập đế n việc tôi đã giúp nhiề u học sinh, đặc biệt là những học sinh “hế t thuốc chữa”, trở t hành nhữ ng ngườ i không nhữ ng thành công trong việc học mà còn thành công trong các lĩnh vực cuộc số ng khác. Xin thưa vớ i các bạ n, ngườ i cả m t hấ y bấ t ngờ nhất về những điề u kì diệ u ấ y chính là... bản thân tôi. Cách đây không lâu, tôi đư ợc biết tớ i như 1 đứa trẻ tầ m thườ ng, lườ i biế ng, dốt nát, không thể làm được gì. Vậ y thì làm thế nào mà 1 đứa trẻ từ ng b ị coi là “đầ n độ n” giờ đây lạ i được ca ngợ i như 1 ”thiên tài”? N hững ai biết tôi bây giờ c ũng k hông thể nào tin được trước đây, tôi là 1 học sinh kém, liên t ục thi trượt và không có tương lai. Đúng đấ y các bạ n, tôi từng là 1 học sinh như thế. Tôi không cầ n biế t đã bao nhiêu lầ n bạ n b ị mắ ng là “ngu ngốc”, “hết thuốc chữa”, “không làm đư ợc trò trố ng gì”, ”chậ m tiế n”. Nhưng bạ n ơi, hã y t in đi, cũng như tôi, bạ n có sức mạ nh, khả năng tiề m tàng để t hay đổ i mọ i thứ trong kho ả ng thờ i gian ngắ n và tr ở t hành mộ t tài năng thực thụ. Trong quyể n sách này, tôi sẽ hướ ng dẫ n bạ n chi tiế t các phương pháp để đạt được kì tích đó. Cũng xin nhắc lạ i rằ ng, tôi không hề hướ ng dẫ n bạ n con đường đi đế n thành công từ 1 vị trí của một ngườ i thông minh có sẵ n và luôn đạt kế t quả tốt. Tôi hướ ng dẫ n bạ n từ p hương diệ n c ủa mộ t ngườ i từ ng b ị coi là dố t nát, từ ng là 1 học sinh kém cỏ i. Do đó, nế u bây giờ bạ n vẫ n còn học thua kém bạ n bè, tôi hiể u và hoàn toàn chia sẻ cả m giác vớ i bạ n. Đơn giả n vì tôi đã trong hoàn cảnh c ủa b ạ n, thậ m chí còn nhiề u khả năng là tôi còn tệ hơn bạ n rấ t nhiề u. ĐƠN GIẢN TÔI TỪNG LÀ M ỘT H ỌC SINH KÉM »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
 2. Tôi thất bạ i trong việc học ngay từ nhữ ng ngày đầ u tiên vào trư ờ ng tiể u học. Khi còn nhỏ, tôi rất ghét đọc sách mà chỉ t hích trò chơi điệ n tử, xem tivi. H ậ u quả là tôi không tập trung trong lớp học, họ c bạ c ủa tôi đầ y nhữ ng “trứng và ngỗ ng”. Điề u này chỉ k hiế n tôi thêm ghét thầ y cô và trườ ng tiể u học thêm. Mọ i việc ngày càng tr ở nên tồ i tệ. Trước năm lớp 3, tôi b ị đ uổ i khỏ i trườ ng t iể u học St Stevens vì học kém và quậ y phá, rồ i b ị c huyể n sang trườ ng tiể u học Ngee Ann. Ở đó, tôi tiếp t ục chơi bờ i, bỏ bê việc học. Như mộ t điề u tấ t yế u, điể m thi tốt nghiệp tiể u học c ủa tôi tệ đế n nỗ i không đư ợc nhậ n vào học ở bấ t cứ trườ ng nào trong sáu trườ ng cấp 2 mà cha mẹ tôi chọ n cho tôi, dù đó chỉ là nhữ ng trườ ng trung bình. Cuố i cùng, tôi được tố ng vào trư ờ ng cấp 2 Ping Yi, mộ t trườ ng nhỏ mớ i mở và hầ u như chẳ ng có ngườ i quen nào c ủa tôi nghe nói t ớ i. Mặc dù không ai mong đợ i tôi s ẽ học khá hơn tạ i ngôi trườ ng mớ i này, họ c ũng không ngờ tôi lạ i “trượt dốc” quá nhanh đế n nỗ i, thầ y dạ y toán lớp sáu c ủa tôi đã tức giậ n gọ i điệ n cho cha mẹ tôi đ ể b iết lí do tạ i sao tôi không thể giả i nổ i một bài toán lớp bố n. Lúc bấ y giờ, việc thi đâu một môn học vớ i điể m số tố i thiể u được tôi xem như mộ t thành tích vĩ đạ i. Bở i t hế, đ iể m số của tôi cứ quanh quẩ n từ 5 trở xuố ng. Trong tổ ng cộ ng hơn 160 học sinh cùng khóa, tôi nằ m trong số 10 học sinh kém nhất. Cha mẹ tôi cố gử i tôi đi học thêm ở rấ t nhiề u nơi trong sự lo lắ ng tộ t cùng nhưng cũng chẳ ng giúp ích đư ợc gì. C uố i cùng, cha mẹ tôi nghĩ chỉ còn cách cho tôi đi du học ở một nước nào đó mà học sinh ít quyế t tâm học thành tài hơn ở S ingapore. Chỉ như thế, tôi mớ i có hi vọ ng vượ t qua được trung học. BƯỚC NGOẶT Vào lúc k hủng hoả ng nhấ t trong sự nghiệp học hành c ủa tôi, cha tôi vô tình biế t đế n khóa học 5 ngày đặc biệ t, dạ y cho học sinh cách học hiệ u quả và làm chủ c uộc số ng. Tin rằ ng mình không còn gì để mấ t ngoạ i trừ việc phả i bỏ t iề n, cha mẹ tôi quyết đ ịnh cho tôi tha m gia khóa học ấy, mộ t khóa học nghe cái tên chẳ ng có vẻ gì là giành cho tôi chút nào : Thiế u Niên Siêu Đẳ ng (Super – TeenT M). Thế là vào một buổ i sáng chủ nhật năm 1987, tôi đư ợc đưa tớ i khách sạ n Ladyhill và được thầ y Ernest Wong dìu dắt. Lúc đó, tôi khoả ng 13 tuổ i, tham gia chương trình vớ i những học sinh khác tuổ i từ 12 đến 20. Hôm đó, tôi hế t sức buồ n bực vì nghĩ r ằ ng năm ngày chơi điệ n tử và xem tivii thỏa thuê c ủa tôi đã tiêu tùng. Thế nhưng, vào nhữ ng ngày cuố i cùng c ủa khóa học, tôi đã thay đổ i hoà n toàn. Nhữ ng gì tôi được học và trả i nghiệ m đã đảo ngược thái độ, quan điể m c ủa tôi về học tập và cuộc số ng. »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
 3. Kiế n thức mà Ernest Wong truyề n đạt trong suốt khóa học tạo nên sự b iế n đổ i mạ nh mẽ trong tính cách c ủa tôi. Bằ ng việc giúp học sinh áp d ụng các p hương pháp học tập tiên tiế n ở M ỹ như Cách Họ c Tăng Tốc ( Accelerated Learning), Lập Trình Ngôn Ngữ Trí Tuệ (Neuro- Linguistic Programing – NLP) c ùng vớ i các cách thừc tìm hiể u, tậ n d ụng sức mạ nh phi thườ ng của não bộ, Ernest đã giúp tôi hoàn toàn thay đ ổ i s uy nghĩ c ủa mình về k hả năng bả n thân và nhữ ng thành công trong cuộc số ng. Ernest chỉ c ho chúng tôi thấ y rằ ng, tất cả mọ i ngư ờ i, thậ m chí nhữ ng học s inh kém nhấ t, ai cũng có nguồ n năng lực vô tậ n để trở t hành tài năng sáng c hói hoặc các nhà lãng đạo tài ba. Chính thái độ t iêu cực, không tin tư ở ng vào bản thân dẫn đế n việc không chịu cố gắ ng là yế u tố d uy nhấ t cả n trở c húng tôi vươn tớ i thành công. Nhậ n thức được điề u này có ả nh hưở ng hết sức to lớ n đố i vớ i tôi. Tôi từ ng tin rằ ng mình kém cỏ i hơn tấ t cả bạ n bè xung quanh và đó là số p hậ n đ ịnh sẵ n c ủa tôi. Do đó, tôi chấp nhậ n số phậ n đó, và tin rằ ng cho dù tôi có cố gắ ng học đế n cỡ nào cũng không thể bằ ng các bạn khác. Vậ y chẳ ng có lí do gì để tôi phái cố gắ ng. Tôi đã hoàn toàn s ai lầ m. Sau khi hiể u rằ ng tôi cũng có khả năng thành công như bất kì ai khác, tôi bắ t đầ u t in rằ ng tôi có thể đạt được tất cả những mục tiêu mà tôi đ ề ra. Tôi tin rằ ng, nế u nhữ ng học sinh khác học giỏ i được, tôi cũng có thể học giỏ i và thậ m chí là giỏ i hơn tấ t cả họ để trở t hành học sinh xuấ t sắc nhấ t. N ếu nhữ ng học sinh khác có thể được tuyể n vào các chương trình năng khiế u đặc biệt, tôi cũng có khả năng đạ t được điề u đó bằng chính quyế t tâm c ủa mình. Làm thế nào mà khóa họ c Thiế u Niên Siêu Đẳ ng lạ i có ảnh hưở ng vớ i tôi đế n vậ y? Đơn giả n là vì lúc đó tôi hết lòng tin tư ở ng vào tất cả nhữ ng gì tôi được huấ n luyệ n trong khóa học. Bạ n cũng thế, nế u bạ n không tin rằ ng bạ n có thể làm được một việc gì đó cho d ù việc đó rấ t đơn giả n và ai cũng làm đư ợc, bạ n cũng không bao giờ làm đư ợc vì bạn chẳ ng bao giờ bắ t tay vào làm chứ đừng nói đế n cố gắ ng. Tôi kết thúc khóa học vớ i nhữ ng kĩ năng học hiệ u quả và mộ t niề m tin mãnh liệt rằ ng tôi có thể giành lạ i quyề n được t hành công c ủa chính mình. Vâng, mọ i ngườ i sinh ra đề u có quyề n bình đẳ ng như nhau, tôi cũng thế, tôi có quyề n được thành công. Lầ n đầ u tiên trong đờ i tôi, một học sinh gầ n như kém nhất trườ ng, đặt mục tiêu đạt thành tích xuất sắc trong học tập chứ không chỉ đơn thuầ n là giỏ i. BẮT TAY VÀO HÀNH Đ ỘNG VỚI MỤC TIÊU PHÍA TRƯỚC »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
 4. Sau khi hoàn tấ t chương trình đào tạo và nắ m được những phương pháp học tiên tiế n, tôi cả m thấ y như đư ợc tiếp thêm nguồ n nă ng lư ợ ng mớ i, cực kì hăng hái tiế n về tương lai. Lúc ấ y, dường như không có việc gì mà tôi nghĩ bả n thân không thể làm được. Tôi bắ t đầ u xác đ ịnh ba mục tiêu “không tư ở ng”. M ục tiêu thứ nhất, tôi phả i đứ ng đầ u trườ ng trong vòng một năm ( vâng, từ vị t rí mộ t học sinh kém nhấ t trườ ng). M ục tiêu thứ hai, tôi phả i được nhậ n vào trư ờ ng trung học chuyên Victoria (trư ờ ng trung học danh tiế ng nhất Singapore). M ục tiêu cuố i cùng c ủa tôi là phả i thi đâu trư ờ ng đạ i học quốc gia Singapore (Natinal University of Singapore – NUS) – Trườ ng được xếp hạ ng trong 20 trư ờ ng đạ i học hàng đầ u đề u thế giớ i gầ n đây. Không chỉ dừng lạ i ở đó, tô i còn quyế t tâm tr ở t hành mộ t trong nhữ ng sinh viên tố t xuấ t sắc nhất. Mơ ước này thật viể n vông, hão huyề n? Mọ i ngườ i từng nghĩ như thế, và tôi đã chứ ng minh cho họ t hấ y họ đ ã lầ m. Tôi bắt tay vào hành độ ng ngay khi tr ở về nhà sau khóa học. Trước hết, tôi tự mình dán lên tườ ng một khẩ u hiệ u độ ng viên t inh thầ n. Sau đó, tôi áp d ụng tấ t cả các kĩ năng học hiệ u quả mà tôi được huấ n luyệ n, từ việc ghi chú bài giả ng theo Sơ Đồ Tư Duy (Mind Mapping) đế n phương pháp đọc sách cực nhanh. Tôi cũng có thể trả lờ i các câu hỏ i c ủa thầ y cô thật lưu loát vớ i đầ y chi tiế t theo 1 bố cục hoàn hảo nhờ vào k ỹ năng nhớ s iêu phàm mà tôi đư ợc học. Dĩ nhiên sự t hay đổ i này c ủa tôi làm mọ i ngườ i hết sức bất ngờ và tò mò. Khi thầ y cô hỏ i nguyên do, tôi đáp lạ i là tôi muố n đứ ng nhấ t trườ ng. Thầ y cô nhìn tôi như t hể đây là hết sức điên rồ. Rồ i khi bạ n bè hỏ i tôi có ý đ ịnh học 1 ở đâu sau khi tốt nghiệp cấp 2, câu tr ả lờ i c ủa tôi là Victoria và sau đó là Đạ i Học Q uốc gia Singapore. Bọ n bạ n tôi bò lăn ra cườ i khi nghe tôi tr ả lờ i. Họ nói: “Thật là khùng! Không ai trong t ụi mình có thể đạt được điề u đó! Chỉ có nhữ ng “siêu sao” ở nhữ ng trườ ng cấp 2 hàng đầ u mớ i làm được mà thôi!” Thay vì cả m thấ y nả n lòng, xấ u hổ, tôi càng cả m thấ y quyết tâm hơn nữa khi nghe bạ n bè mình bình luậ n như thế. Tôi phả i chứ ng minh rằ ng một học sinh kém cỏ i từ một trườ ng kém cỏ i có thể đạt đư ợc điề u đó và thay đổ i lịch sử. GẶT HÁI THÀNH CÔNG Trong vòng 3 tháng, điể m số c ủa tôi tăng từ trung b ình lên khá. Và chỉ t rong năm 1987 đáng nhớ, tôi đã từ mộ t học sinh tệ nhấ t trườ ng vươn lên thành mộ t trong 18 họ c sinh giỏ i nhấ t. »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
 5. Từ đó, tôi tiếp t ục vươn lên dẫ n đầu trườ ng (tính về đ iể m trung bình, tôi luôn dẫ n đầu trong 6 môn học khó nhất). Tốt nghiệp cấp 2, tôi đoạ t loạ i xuấ t sắc vớ i sáu điể m 10 và điể m trung bình tám phẩ y. Tôi được nhậ n vào trườ ng tung học chuyê n Victoria một cách dễ dàng, ngôi trườ ng mà tôi hằ ng mơ ước. Sau đó, tôi liên t ục đ ạt t hành tích xuất s ắc trong học tập và giành được một suấ t học trong trườ ng Đạ i học Quốc gia S ingapore khoa Quả n tr ị k inh doanh. Từ năm nhất đạ i học liên t ục cho đế n khi tố t nghiệp, tôi luôn vinh dự xếp hạ ng trong danh sách nhữ ng sinh viên xuấ t sắc nhấ t khoa hàng năm. Tôi còn đư ợc nhậ n vào học theo chương trình P hát Triể n Tài Năng c ủa trườ ng (NUS Talent Development Programme). Tôi đạ t được tấ t cả nhữ ng thành tích học tập này mà vẫ n còn thờ i gian mở công t y kinh doanh cùng vớ i ngườ i bạ n từ năm 15 tuổ i (chỉ trong vòng vỏ n vẹ n hai năm sau khóa học Thiế u Niên Siêu Đ ẳ ng). Công ty Event Gurus c ủa chúng tôi chuyên tổ c hức các buổ i hộ i họp hoặc các sự k iệ n lớ n cho nhữ ng công ty khác hàng vẫ n tồ n tạ i đế n ngày nay và cực kì thành công. Bên cạnh đó, tôi cũng dành nhiề u thờ i gian làm Huấ n luyệ n viên cho chương trình Thiế u Niên Siêu Đẳ ng để giúp đ ỡ hàng ngàn học sinh khác nhậ n ra và phát triể n tài năng tiề m ẩ n c ủa họ. NẾU TÔI CÓ TH Ể THÀNH CÔNG THÌ B ẠN CŨNG CÓ TH Ể THÀNH CÔNG Tôi mở đầu cuôn sách này vớ i kinh nghiệ m cuộc sống bả n thân không phả i đ ể khoe khoang vớ i các bạ n, mà tôi muố n nhầ n mạ nh một sự t hật rằ ng: Nế u một ngườ i như tôi, đã từ ng là mộ t học sinh tệ nhất trườ ng, cũng có thể vươn lên dẫ n đầ u mộ t trườ ng đạ i họ c danh tiế ng trên thế giớ i và được tuyể n vào chương trình dành cho sinh viên tài năng, thì tôi t in rằ ng bất cứ ai cũng có thể làm được như vậ y nế u họ nắ m được các phương pháp học tiên tiế n nhất.Bạ n chỉ cầ n sự k hao khát xuất phát tự đáy lòng để có thể hướ ng t ớ i những gì bạn muố n, tin tưở ng vào bả n thân và áp dụng các phương pháp hiệ u quả để đ i đế n thành công. Đây c ũng là chủ đề c hính c ủa quyể n sách này. Tôi muố n chia sẻ vớ i các bạ n tấ t cả nhữ ng gì tôi đư ợc học bở i vì hành trình tìm hiể u, khám phá khả năng tiề m ẩ n c ủa bả n thân là một hành trình thú vị nhấ t c ủa mỗ i con ngườ i. Tôi đã từ ng trả i qua và tôi tin như thế. Bạ n đã sẵ n sàng xây dựng cho mình mộ t cuộc sống mớ i phi thườ ng chưa? Bạ n đã chuẩ n b ị tự b iế n mình thành một tài năng sáng chói trư ớc sự bất ngờ, ngưỡ ng mộ tộ t cùng c ủa gia đình, thầ y cô và bạ n bè chưa? Hãy lật sang trang kế t iếp và khám phá. »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
 6. CHƯƠNG HAI QUÁ TRÌNH HỌC TẬP HIỆ U QUẢ HỌC NHANH HAY HỌ C CHẬM – CÙNG M ỘT BỘ NÃO, CHỈ K HÁC NHAU Ở CÁCH HỌC Sau khi nghe kể về nhữ ng câu chuyệ n thành công, nhiề u học sinh phả n ứ ng lạ i rằ ng họ không bao giờ đ ủ t hông minh hoặ c tài năng để có thể t hành công như vậ y. Trước hết, bạ n cầ n phả i hiể u r ằ ng việc thiế u năng lực bẩ m sinh không phả i là lí do khiế n mộ t ngườ i nào đó không thể trở t hành “siêu sao”. Ngư ợ c lạ i, cũng không phả i vì thông minh thiên phú mà các “siêu sao” luôn đạt thành tích xuất sắc. Thậ t ra, chính phương pháp học hiệ u quả mớ i là bí quyết c ủa các “siêu sao” đó. Bạ n và các học sinh trên khắp thế giớ i về c ơ bả n đề u có 1 bộ não và hệ t hầ n kinh giố ng nhau, chứa đự ng những khả năng phi thư ờ ng, tiề m ẩ n. (Chúng ta sẽ t ìm hiể u thêm về vấ n đề này ở C hương 5: Bạ n Sở Hữu Bộ Não Của Một Thiên Tài). Vậ y tạ i sao, trong khi mộ t só học sinh có thể học và trả lờ i các câu hỏ i hóc búa một cách nhẹ nhàng, thì những học sinh khác đọc đi đọc lạ i mộ t trang sách bốn lầ n mà vẫ n không hiể u hoặ c không nhớ nổ i nhữ ng gì mình vừa đọc? Lí do là học s inh tiếp thu nhanh đó b ằ ng cách này hay cách khá, vớ i những phương pháp thích hợp, đã tậ n dụng được nhiề u hơn khả năng phi thư ờ ng c ủa bộ não, trong khi các học sinh khác lạ i không làm được điề u này. Họ đã tìm ra đư ợc bí quyế t “học cách học hiệ u quả ”. Rõ ràng, thành công có bí quyế t riêng c ủa nó. Bằ ng việ c tìm hiể u và làm theo các phương pháp mà các “siêu sao” áp d ụng, bấ t kì ai, kể cả bạ n cũng đạ t được nhữ ng thành tích như họ. Bạ n cũng có thể ghi nhớ t hông tin một cách dễ d àng để giả i quyết các vấ n đề p hức tạp. NẾ U NGƯỜ I KHÁC THÀNH CÔNG, TÔI CŨNG S Ẽ THÀNH CÔNG. VẤ N ĐỀ C HỈ LÀ PHƯƠNG PHÁP »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
 7. PHƯƠNG PHÁP KHÁC NHAU MANG LẠI HI ỆU QU Ả K HÁC NHAU Xin phép đư ợc hỏ i bạ n 1 câu. Khi nào bạ n bắt đầ u ôn bài cho kì thi cuố i kì hoặc cuố i năm? Thêm 1 câu hỏ i nữa. Bạ n ôn bằ ng cách nào? Hãy kể c hi tiết từng bước trong cách ôn thi của bạ n. Câu hỏ i trên đã đư ợc đặt ra cho hàng ngàn học sinh và bạ n biế t không? Thật thú vị là có hàng ngàn câu trả lờ i khác nhau. Đó chính là lí do tạ i sao mỗ i học sinh khác nhau đạ t kế t quả khác nhau. Rõ ràng, khác nhau về p hương pháp tạo ra sự k hác nhau trong kế t quả. Có đến 90% học sinh sinh viên trả lờ i rằ ng họ bắt đầ u học thật sự vào khoả ng từ 1 đến 3 tháng trước khi thi. Và thư ờ ng trong quá trình học, họ c hỉ t hực hiệ n từ 1 đến năm bước sau đây tùy mỗ i ngư ờ i. Ví d ụ: Một học sinh học vớ i chỉ... Hai bư ớc : học xem qua sách và các ghi chú (bư ớc 1), rồ i đi thi (bước 2). Nhữ ng học sinh 1. này luôn nằ m trong ranh giớ i giữa đậ u và trư ợt. Hoặc là thi trư ợ t hoặc là họ đậ u ở ngưỡ ng thấp nhấ t. Ba bư ớc: Họ xem q ua sách và các ghi chú (bư ớc 1), cố gắ ng nhớ bài (bư ớc 2) rồ i đi thi 2. (bước 3). Nhữ ng học sinh này thư ờ ng đạt kế t quả t rung bình. Bốn bước: Họ xem qua sách và các ghi chú (bư ớc 1), cố gắ ng nhớ bài (bư ờc 2), làm bài 3. tập thực hành (bư ớc 3) rồ i đi thi (bước 4). Nhữ ng học sinh này thư ờ ng đạt kế t quả k há hoặc thỉnh tho ả ng giỏ i. Vậ y làm thế nào để đả m bảo một kết quả xuất sắc? Trên thực tế, các “siêu sao” thực hiệ n tổng công chín bư ớc học để luôn giành được kế t quả cao nhấ t trong mỗ i kì thi. Thêm vào đó, học bắt đầ u học thậ t sự từ ngày đầ u tiên khai giả ng chứ không phả i đợ i đế n mộ t hoặc 3 tháng trư ớc kì thi, đúng thế ! Bắt đầ u học từ ngày đầ u tiên khai giả ng. CHÍN BƯỚC HỌ C HI ỆU QUẢ Vâng, bạ n có tin không, để t hành công, bạ n phả i học từ ngày đầ u tiên khai giả ng khóa học, và bạ n phả i thông thạo chín bước c ủa phương pháp học hiệ u quả. Chúng ta sẽ bắ t đầ u tìm hiể u sâu từ ng bước. Bướ c 1: Xác Đị nh Mục Tiêu Rõ Ràng Nhiề u học sinh nghĩ rằ ng bước đầ u tiên là phả i nghe giả ng, đọc sách và ghi chú. Không phả i vậ y, việc đầ u tiên mà bạ n phả i làm là xác đ ịnh mục tiêu c ụ t hể bạ n muố n đạ t kết quả như thế nào trong khóa học này. Ví d ụ: Bạ n muố n đ ạt bao nhiêu điể m 10? Xác đ ịnh mục tiêu rấ t qua n trọ ng vì nó quyết đ ịnh phương pháp học c ủa b ạ n và do đó, quyế t đ ịnh kế t quả học tập c ủa bạ n. N ế u bạ n xác đ ịnh mục tiêu đạ t lo ạ i xuấ t sắc trong môn toán, bạ n có học vớ i quyế t tâm khác hẳ n vớ i khi bạ n chỉ muố n đạt lạ i trung bình không? Dĩ nhiên là khác hẳ n! Một khi bạ n đã quyết tâm đ ạt thành t ích xuấ t sắc, não bộ c ủa bạ n nhậ n thức r ằ ng nó không thể p hạ m mộ t sai lầ m nhỏ nào. Việc này có khả năng k hiế n bạ n học kĩ từng »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
 8. chi tiế t trong môn học. K ết quả là bạ n có thể đạt 10 điể m hoặc nế u không, bạ n cũng sẽ đạ t 9 điể m là thấp nhấ t. Tuy nhiên, nế u bạn xác đ ịnh mục tiêu đạt loạ i trung bình, não bộ của bạ n biế t rằ ng, nó được phép mất phân nửa số đ iể m. Việc này có khả năng khiế n bạ n không bậ n tâm học t ất cả mọ i chi t iết và bỏ q ua những phầ n bạ n k hông hiể u rõ hoặc không thích học. Cuố i cùng, bạ n bỏ q ua phân nửa kiế n thức trong môn học. H ậ u quả là bạ n chỉ đạ t kết quả dướ i trung bình, hoặc thậ m chí có thể trượ t. Tệ hơn cả là bạ n không xác đ ịnh được mục tiên nào, bộ não c ủa bạ n sẽ tự xác đ ịnh mục tiê u thả nh thơi nhấ t – đó chính là số đ iể m tố i thiể u mà bạ n cầ n có để vượ t qua kì thi. Đ iề u đó dễ dàng dẫn đế n việc bạ n thi trượt. Thậ t kinh khủng làm sao! Bạ n sẽ học thêm về vấ n đ ề n này ở c hương 12: Dám Ư ớc Mơ. Bướ c 2: Lên k ế hoạch cụ thể và sắ p xế p thời gian Bạ n sẽ k hông bao giờ đạt được nhữ ng mục tiêu to lớ n mà bạ n đề ra nế u không biết cách lên kế hoạch c ụ t hể và sắp xếp thờ i gian học hợp lí. Trong chương 15: Thờ i Gian Là Tiề n Bạc, b ạ n sẽ được học cách lên kế hoạch hoàn hảo để đạt mục tiêu và phương pháp q uả n lí thờ i gian hiệ u quả nhấ t. Bướ c 3: Hành Động Kiên Đị nh Ai cũng có thể xác đ ịnh được những mục tiêu to lớ n và đề ra nhữ ng kế hoạch hoàn hảo. Tuy nhiên, chỉ có nhữ ng học s inh t hậ t sự hành độ ng kiên đ ịnh từ ng ngày mớ i đ ạt được k ết quả xuấ t sắc. Đó chính là khả năng kiên trì đọc sách, ghi chú và ôn bài mỗ i ngày. Hầ u hết các học sinh thư ờ ng cả m thấ y lư ờ i biế ng hoặc muố n trì hoãn việc học. Thật đáng tiếc nế u bạ n là mộ t trong nhữ ng học sinh này. N ếu b ạ n cứ t iếp t ục như vậ y, k ỳ t hi sẽ đế n trước khi b ạ n k ịp nhân ra là đã quá muộ n. Bạ n sẽ được học cách làm thế nào để có thể luôn hành động kiên đ ịnh và hiệ u quả trong Chương 13: Độ ng Lực Mạ nh Mẽ - Vượt Qua Sự Lườ i Biế ng, Chương 14: Công Thức Để Đạt Điể m Tuyệt Đố i và Chương 16: Tạo Quyết Tâm Mạ nh M ẽ Tức Thì. Bố n bước tiếp theo là những bư ớc áo d ụng các phương pháp Học Siêu Đẳ ng mà bạ n sẽ được tìm hiể u kĩ hơn trong Phầ n 2. Bướ c 4: Phương pháp đ ọc để nắm bắt thông tin Phương pháp học siêu đẳ ng đầ u tiên là bạ n phả i biế t đọc sách và tài liệ u một cách hiệ u quả. Xin lưu ý rằ ng : k hông phả i từ nào trong sách cũng quan trọ ng và cũng chứa đựng thông tin mà bạ n thật sự cầ n học. Bạ n phả i biế t lọc ra những từ c ung cấp thông tin chính (còn gọ i là »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
 9. từ khóa). Bạ n sẽ được họ c phương pháp này ở C hương 6: Phương Pháp Đọc Để Nắ m Bắt Thông Tin. Bướ c 5: Sơ Đồ Tư Duy (Mind Mapping) Sau khi nắ m b ắt thông tin từ các từ k hóa, bạ n phả i biết cách ghi chú bằ ng Sơ Đồ Tư Duy. Sơ đồ này s ẽ giúp bạ n sắp xếp lạ i thông tin nhanh chóng và tậ n d ụng sức mạ nh phi thư ờ ng c ủa não bộ mà bạ n chứa từ ng đượ c khám phá. Chương 7: Sơ Đồ Tư Duy (Mind Mapping): Công Cụ Ghi Chú Tố i Ưu sẽ nói rõ hơn về vấ n đề này. Bướ c 6: Trí Nh ớ Siêu Đẳ ng Phương pháp học siêu đẳ ng tiếp theo là sử d ụng k ỹ năng Trí Nhớ S iêu Đẳ ng để t iếp thu thông tin dễ dàng. Hiệ n nay, nhiề u hệ t hố ng giáo d ục đang chuyể n dầ n sang việc học chú trọ ng vào tư duy và phân tích hơn là đơn thuầ n học thuộc lòng. Tuy nhiên, cũng xin nhấ n mạ nh rằ ng bạ n chỉ có thể p hân tích vấ n đề tố t khi bạ n tiếp thu và nhớ được những thông tin cố t lõi. Bạ n sẽ được học các k ỹ t huật ghi nhớ ở C hương 8, 9 và 10. Bướ c 7: Nghệ t huật ứng dụ ng lí thuyết và thự c hành N ếu bạ n thuộc nằ m lòng các bài học nhưng lạ i không biế t cách áp dụng kiế n thức để trả lờ i câ u hỏ i trong kì thi, bạ n cũng không thể nào đạ t điể m 10. ở c hương 11, chúng ta sẽ c ùng khám phá các phương pháp áp d ụng kiế n thức được học, cũng như nhữ ng kỹ năng phân tích và giả i quyế t câu hỏ i. Bướ c 8: Tăng tốc cho kì thi Bước tiếp theo c ủa phương pháp Học Siêu Đẳ ng là biế t cách chuẩ n b ị c ho kì thi. Bạ n nên bắt đầ u tăng tốc học vào k hoả ng 2 tháng trư ớc kì thi. Bước này sẽ được khám phá ở Chương 17: Tăng Tốc Về Đích. Bướ c 9: Đi Thi Đi thi là bư ớc cuố i cùng nhưng quan trọ ng nhất. Xin nhấ n mạ nh rằ ng: thi c ũng là một “Trò chơi đặc biệt”. Trong Chương 18: Chiế n Thắ ng Và Vinh Quang, bạ n sẽ đư ợc tìm hiể u về nhữ ng bí quyế t để đ ả m b ảo thắ ng lợ i trong trò chơi này và đạt đư ợc vinh quang sau tất cả nhũng nỗ lực. NHỮNG GÌ ĐANG H ẠN CH Ế BẠN VÀ BẠN THẬT SỰ M ONG MUỐN ĐIỀU GÌ? Trước khi đọc chương kế t iếp, bạ n phả i hình dung rõ ràng nhữ ng gì bạ n muố n đạt được sau khi đọc xong quyể n sách này. Một khi bạ n đã có khái niệ m c ụ t hể về nhữ ng điề u đó, bạn sẽ chú tâm đọc sách vớ i mục đích nhấ t đ ịnh. Điề u này khiế n tâ m trí bạ n luôn kiế m lờ i giả i đáp cho nhữ ng thắc mắc c ủa bạ n trong lúc đọc sách để đạ t được mục đ ích mà bạ n đề r a. Đầ u tiên, để khám phá nhữ ng gì b ạ n muố n là bạn phả i tìm ra nhữ ng gì bạ n đang hạ n chế khả năng c ủa bạ n. Tạ i sao bạ n cứ mãi quanh quẩ n vớ i “Trứ ng và ngỗ ng” ? Tạ i sao bạ n cố gắ ng nhiề u mà vẫ n chỉ là một học sinh trung bình? Tạ i sao bạ n không thể đạ t nhiề u điể m 10 hơn nữa? Cho dù bạ n đang ở bất kì thứ hạ ng nào từ kém nhất cho đế n giỏ i nhất lớp, nhấ t trư ờ ng, chắc chắ n »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
 10. là sẽ luôn có thói quen xấ u, hoặc nhữ ng phương pháp học t hiế u hiệ u quả mà bạn mong muố n thay đổ i để có thể đạt thành tích cao hơn. Và bây giờ, trước khi đọc tiếp, bạ n hãy liệt kê tất cả nhữ ng lí do mà bạ n nghĩ là cả n trở bạn đi đế n thành công. M ỘT KHÁM PHÁ THÚ VỊ Nhiề u học sinh biệ n hộ rằ ng có rấ t nhiề u khó khăn khiế n học gặp thất bạ i trong việc học. Và họ nghĩ nhữ ng học sinh giỏ i không bao giờ gặp phả i những vấ n đ ề như thế. Mộ t kết quả nghiên cứu cho thấ y, hầ u hế t tất cả học sinh, sinh viên ở càc nước trên thế giớ i đề u có chung 16 vấ n đề k hó khăn phổ b iế n sau đấ y. Bạ n không phả i là ngườ i duy nhất. 16 VẤN Đ Ề KHÓ KHĂN THƯ ỜNG GẶP C ỦA TẤT C Ả HỌC SINH TRÊN THẾ G IỚ I  Trí nhớ kém  Thích trì hoãn công vi ệc  Lườ i biếng  Nghi ệ n trò chơi đi ện tử, xem tive, Internet  Gặp khó khăn trong vi ệc hiểu bài gi ảng  D ễ dàng bị xao nhãng  Khả năng tập trung ngắn hạn  Mơ màng trong lớ p  Sợ thi cử  Hay phạm lỗi do bất cẩ n  Chịu áp lực từ gia đình  Có quá nhi ều thứ để học và có ít thờ i gian  Không có độ ng lực học  D ễ dàng bỏ c uộc  Thầ y cô dạ y không lôi cuố n  Không có hứ ng thú đối vớ i môn học Đừng lo vì bạ n còn quá nhiề u vấ n đề k hó khăn trong việc họ c, tôi đã từ ng có nhiề u vấ n đề hơn bấ t kì mộ t học sinh nào khác. Điề u quan trọ ng là bây giờ bạ n đã hiể u rõ nhữ ng vấ n đề khó khăn đó, bạn sẽ b iết phả i làm gì để k hắc phục chúng sau khi đọc xong quyể n sách này, bạ n hãy liệ t kê những k ỹ năng hoặc năng lực mà bạ n cầ n có để k hắc phục nhữ ng khó khăn bạ n viế t ra lúc nãy. »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
 11. Khi bạ n đọc sách này và tìm hiể u các phương pháp họ c được hướ ng dẫ n, bạ n hãy: Một lầ n nữa xin được nhấ n mạ nh rằ ng: Trước khi đọc xong chương cuố i cùng, bạn sẽ sở hữ u t ất cả nhữ ng k ỹ năng và năng lực cầ n thiết để t hành công, không nhữ ng trong học tập mà còn cả trong cuộc số ng, và bạn sẽ mãi mãi được giả i phóng khỏ i nhữ ng hạ n chế mà bạ n tự ghán cho mình hoặ c b ị ngườ i khác ghán cho bạ n. Tuy nhiên, trư ớ c khi chúng ta bắt đầ u hành trình khám phá đầ y thú vị, bạ n phả i tự hỏ i mình rằ ng. »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
 12. CHƯƠNG BA B ẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐI ĐẾ N THÀNH CÔNG CHƯA? CÁCH SUY NGHĨ C ỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG VÀ C Ủ A K Ẻ THẤT BẠ I Trước khi tìm hiể u về p hương pháp học hiệ u quả c ủa các học sinh giỏ i, bạ n cầ n tự hỏ i mình rằ ng bạ n đã sẵ n sàng đi đến thành công chưa. Bạ n có thể nhanh chóng đáp lạ i r ằ ng “Dĩ nhiên là tôi sẵ n sàng để t hành công. Ai mà chẳ ng muố n thành công!”. Thật không may (hoặ c thậ t may mắ n), điề u bạ n nói là hoàn toàn sai. Mặc dù hàng ngàn học s inh đã đọc quyể n sách này và tham gia vào các khóa đào tạo, không phả i a i c ũng có thể t hay đổi đ ể t hành công. Lý do thất bạ i bắt đầ u từ cách suy nghĩ c ủa bạ n. N ếu như bạ n có những suy nghĩ sai lầ m, (Ví d ụ như: không mộ t bí quyết nào có thể giúp bạ n thành công), bạ n chắc chắ n s ẽ k hông bao giờ t hành công. Trư ớc khi tiếp t ục đọc, bạ n phả i hiể u và nhậ n ra được cách suy nghĩ đúng đắ n. Chỉ có như vậ y, quyể n sách này mớ i mang lạ i những lợ i ích hế t sức to lớ n cho bạ n. Cá 2 cách suy nghĩ khác biệt nhau. Bạ n có thể có cách suy nghĩ c ủa ngườ i thành công hoặc c ủa kẻ t hấ t bạ i. Đáng tiế c là chỉ có 5% học sinh có cách suy nghĩ c ủa ngườ i thành công, và 95% số họ c sinh còn lạ i luôn có suy nghĩ c ủa kẻ t hất b ạ i. Sự khác biệ t nằ m ở c hỗ nào? Và làm thế nào bạ n có được tư duy c ủa ngườ i thành công? BẠN CÓ TH ẬT SỰ M UỐN THÀNH CÔNG KHÔNG? Ngườ i thành công luôn hành độ ng vớ i tư tưở ng rằ ng họ MUỐN thành công trong những việc họ làm. Họ MUỐ N đạt điể m 10 và họ MUỐN đạt thành tích cao. Ngư ợc lạ i, kẻ t hất bạ i luôn »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
 13. làm việ c theo cách suy nghĩ rằ ng học THÍCH ĐƯỢC thàng công hoặc AO ƯỚ C mình sẽ t hành công. Mộ t sự k hác nhau rõ ràng. Khi bạ n MUỐ N thành công, điề u đó có nghĩa rằ ng thành công là 1 việc bạ n phả i đạt được. Bạ n không chấp nhậ n những gì thấp hơn đ ịnh nghĩ thành công c ủa bạ n. N ếu b ạ n k hông đạt được thành tích cao như bạn muố n, bạ n sẽ làm bất cứ việc gì đ ể vươn t ớ i thành công (trong giớ i hạ n đạo đức). Điề u này có nghĩa là gì? Có nghĩ là nế u bạ n phả i học 10 tiế ng 1 ngày, bạ n sẽ học 10 tiế ng 1 ngày. Có nghĩa là bạ n phả i hoàn toàn thay đổ i cách học c ủa bạ n, bạ n sẽ t hay đổ i. Có nghĩa là nế u bạ n phả i từ bỏ t hú vui trò chơi điệ n tử yêu thích c ủa bạ n, bạ n sẽ từ bỏ. Bạ n s ẽ làm tất cả những gì cầ n làm để đạ t điể m 10 mà bạ n muố n. Thực tế đã chứ ng minh rằ ng khi b ạ n dồn tâm huyế t để đạt đượ c 1 điề u gì đó, chắc chắ n bạ n sẽ đạt đượ c nó. Một số học sinh thườ ng hỏ i tôi rằng tôi có nghĩ họ sẽ tr ở t hành học sinh xuất sắc hay không. Câu trả lờ i c ủa tôi là: “Vấ n đề không phả i là bạ n có thể tr ở t hành học sinh xuấ t sắc hay không. Vấ n đề ở c hỗ bạ n có sẵ n sàng làm bất cứ việc gì để tr ở t hành học sinh xuất sắc hay không.” Những học sinh luôn có tư tư ở ng cật lực vì mục tiêu như vậ y sẽ họ c được nhiề u điề u từ q uyể n sách này và gặt hái được thành quả mà họ muố n, thậ m chí còn hơn cả mong muố n. Tiếc thay, vẫ n còn rất nhiề u học sinh KHÔNG MUỐN thành công. Đơn giả n là học chỉ THÍCH ĐƯỢ C thành công hoặc họ nghĩ rằ ng họ NÊN thành công. V ớ i nhữ ng học sinh này, việc đạt 10 điể m và tuyể n vào các trư ờ ng đạ i học danh tiế ng sẽ rất tuyệt vờ i. Nhưng việ c này không phả i việ c bắt buộc phả i đạ t được đố i vớ i họ. Nói cách khác, họ k hông bậ n tâm về việc không đạt được những điề u đó. Hầ u như học không hề có chút tâm huyết hoặc nỗ lực nào trong nhữ ng ước mơ. K ết quả là họ không sẵ n lòng làm nhữ ng việc cầ n thiết để b iế n ước mơ thành hiệ n thực. Họ chỉ sẵ n sàng làm nhữ ng việc không quá khó khăn, không quá nhiề u, hoặc khi tâm lí thoả i mái. Họ k hông quyết tâm học bài vào ngày cuố i tuầ n ho ặc không muố n thay đổ i cách học c ủa họ. Họ chầ n chừ t rong việc làm theo các hư ớ ng dẫ n trong quyể n sách này. Họ cả m thấ y nhữ ng việc này »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
 14. thật rắc rố i. Đây là những học sinh sau khi đọc xong quyể n sách này vẫ n tiếp t ục đạt k ết quả như cũ, hoặc tệ hơn vì họ t in rằ ng học đã “hết thuốc chữa”. Vớ i vai trò là 1 ngư ờ i bạ n và một ngườ i tư vấ n, tôi kêu gọ i bạ n hãy đọc quyể n sách này vớ i tư tưở ng c ủa 1 ngư ờ i thành công. Tôi tin rằ ng bạ n sẽ đạ t được những điề u kì diệ u nhưng bạ n phả i b iế n những điề u đó thành điề u kiệ n bắt buộc bả n thân b ạ n phả i đạt được. Bạ n phả i sẵ n sàng làm bấ t cứ việc gì đ ể t hành công cho dù việc đó có không t hoả i mái và vấ t vả đế n đâu chăng nữa. NGƯỜI THÀNH CÔNG LÀM CHỦ CUỘ C SỐNG TRONG KHI K Ẻ TH ẤT BẠN THÌ KHÔNG Một đặc điể m nữa trong cách suy nghĩ c ủa ngườ i thành công là họ làm chủ cuộc số ng trong khi kẻ t hất bạ n thì nguợc lạ i. Ngườ i thành công luôn chịu t rách nhiệ m cho bất cứ c huyệ n gì xả y ra trong cuộc số ng c ủa họ. Họ t in rằ ng cho dù chuyệ n gì xả y ra đi chăng nữa, họ là 1 phầ n nguyên nhân gây ra nó. Ví dụ, nế u họ t hi trượ t, đó là lỗ i tạ i họ. Nế u cha mẹ k hông tin tư ở ng họ, đó là lỗ i tạ i họ. Nế u họ p hả i vào lớp học tệ hạ i nhấ t, đó là lỗ i tạ i họ. N ếu họ t rở t hành học sinh xuất sắc, đó cũng là nhờ vào nỗ lực c ủa họ. Nhậ n lãnh trách nhiệ m về bả n thân có một sức mạ nh tiề m ẩ n vô cùng to lớ n. Tạ i sao vậ y? Bở i vì nế u bạ n tin rằ ng bạ n là nguyên do của mọ i chuyệ n, bạ n sẽ có khả năng thay đổ i và cả i thiệ n mọ i chuyệ n. Nói 1 cách đơn giả n, bạ n làm chủ c uộc số ng c ủa chính bạ n. Để học hỏ i được nhiề u điề u từ q uyể n sách này, bạ n phả i có niề m tin làm chủ c uộc số ng c ủa ngư ờ i thành công. Bạ n phả i tin rằ ng nế u bạ n thay đổ i hành động c ủa bạ n và áp d ụng các phương pháp đư ợc học, bạ n s ẽ nế m trả i vị ngọt thành công. »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
 15. Một lầ n nữa, quyể n sách này sẽ c hẳ ng mang lạ i lợ i ích gì cho nhữ ng học sinh có tư tưở ng c ủa k ẻ t hấ t bạ i. Những kẻ t hất b ạ n sẽ k hông bao giờ c hịu trách nhiệ m cho những gì xả y ra trong cuộc số ng của họ. Thay vào đó, họ luôn tự b iệ n hộ, đổ lỗ i cho ngườ i khác hoặc tự lừa dố i mình. N ếu học đang “tuột dốc” một cách thả m hạ i trong trườ ng học, họ sẽ b iệ n hộ là “Mình vô nhầ m 1 lớp tệ hạ i”, “Mình không có đ ủ t hờ i gian”, “Mình vố n s inh ra đã lư ờ i biế ng rồ i”, “Mình bẩ m sinh có trí nhớ kém”, “Môn học này không hấp d ẫ n”, “Ba mẹ mình cũng đâu có học giỏ i”. Những kẻ t hất bạ i lúc nào cũng có khuynh hư ớ ng đổ lỗ i cho mọ i ngườ i trừ bả n thân họ. Họ đổ t hừa t hầ y cô giả ng bài nhàm chán, đổ t hừa k ì thi quá khó, đổ t hừa bạ n bè làm họ sao nhãng việc học, đổ t hừa cha mẹ s uốt ngày cằ n nhằ n họ. Tệ hạ i hơn cả, một số học sinh còn tự lừa dối bả n thân rằ ng mọ i việc cũng không đế n nỗ i quá tệ, rằ ng môn toán c ủa họ c ũng không tệ đến thế, rằ ng thực chất học học hành rất chăm chỉ, t rong khi tự đáy lòng, họ b iế t rằ ng nhữ ng điề u đó không phả i là sự t hật. N ếu bạ n cứ t ìm lờ i biệ n hộ, đổ lỗ i cho ngườ i khác hoặc tự lừa dố i bả n thân, quyể n sách này cũng tr ở nên vô d ụng đố i vớ i bạ n. Tạ i sao? Bở i vì như vậ y, bạ n không làm chủ được cuộc sống c ủa bạ n. Nhữ ng ngườ i và nhữ ng việc xung quanh bạ n là nguyên nhân khiế n bạ n thất bạ i. Suy nghĩ đó khiế n bạ n tr ở t hành 1 nạ n nhân bất lực không thể t hay đổ i được cuộc số ng.”Đ ờ i tàn nhẫ n và bất công” là câu nói cửa miệ ng c ủa những kẻ t hất bạ i. Do đó, tấ t cả những phương pháp và k ỹ năng trong quyể n sách này không thể giúp bạ n thành công nế u bạ n chọ n làm kẻ t hất bạ i. TỰ M ÌNH LÀM CHỦ VÀ BẮT TAY VÀO HÀNH ĐỘNG Tóm tắt lạ i chương này, bạ n phả i suy nghĩ như ngư ờ i thành công nế u bạ n muố n học hỏ i được nhiề u điề u từ q uyể n sách này. Bạ n phả i MUỐN thành công trong học tập. Bạ n phả i làm bất cứ việc gì cầ n thiế t để t hành công. Vớ i lòng quyế t tâm mãnh liệ t, bạ n sẽ đạ t những điể m 10 đỏ chói. Tiếp theo, bạn phả i hoàn toàn chịu trách nhiệ m cho nhữ ng kết quả xấ u và tố t mà bạ n nhậ n được trong cuộc số ng ngay từ bây giờ. Từ nay trở đ i, không bao giờ bạ n tự b iệ n hộ c ho bả n thân và không bao giờ đổ lỗ i cho ngườ i khác nữa. Nhậ n thức rằ ng bạ n là ngườ i quyết định, b ằ ng cách thay đổ i phương pháp làm việc và hành độ ng, bạ n s ẽ t hay đổ i cuộc số ng. Hãy sẵ n sàng bắt đầ u cuộc hành trình bằ ng việc tìm hiể u về mộ t trong những nhân tố thiết yế u nhấ n c ủa thành công... niề m tin c ủa bạn. »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯)--»»
 16. CHƯƠNG 4 TOÂI TÖÏ TIN TOÂI COÙ THEÅ BAY CAO... VAØ TOÂI LAØM ÑÖÔÏC ! HOÏ THAØNH COÂNG VÌ TIN VAØO KHAÛ NAÊNG CUÛ A MÌNH Nhieàu ngöôøi thaéc maéc toâi ñaõ hoïc gì maø sao keát quaû hoïc taäp vaø cuoäc soáng cuûa t oâi laïi thay ñoåi baát ngôø ñeán vaäy. thaät ra, nhöõng phöông phaùp, kyõ naêng maø toâi ñöôïc hoïc chæ giuùp toâi ñaït nhöõng ñieåm 10, chính söï thay ñoåi nieàm tin trong toâi môùi laø yeáu toá aûnh höôûng toâi maïnh meõ nhaát. trong quaù khöù, toâi töøng tin raèng mình laø moät hoïc si nh ñaàn ñoän. toâi töøng tin raèng vieäc hoïc heát söùc nhaøm chaùn khoù khaên, raèng cho duø toâi coá gaéng hoïc chaêm chæ ñeán möùc naøo, toâi cuõng khoâng bao giôø trôû thaønh moät hoïc sinh khaù, coøn xuaát saéc laø ñieàu khoâng töôûng. vaäy maø, cuoäc soáng cuûa t oâi ñaõ thay ñoåi hoaøn toaøn töø khi toâi coù nieàm tin môùi raèng “toâi laø moät thieân taøi” , cuõng nhö “vieäc hoïc raát thuù vò nheï nhaønh”. baïn cuõng seõ thay ñoåi ñöôïc nhö vaäy! Tröôùc khi baïn ñaït toaøn ñieåm 10, baïn phaûi tin baï n laøm ñöôïc vieäc aáy, cuõng nhö tin noù raát thuù vò nheï nhaøng. taát caû ñeàu xuaát phaùt töø nieàm tin cuûa chính baïn. Nhieàu hoïc sinh bò vöôùng vaøo caùi baãy voøng xoaùy thaáy baïi naøy. hoï cöù lieân tuïc thaát baïi bôûi vì hoï nghó hoï seõ thaát baïi. vaø khi hoï thaát baïi caøng nhieàu, hoï caøng nghó hoï seõ tieáp tuïc thaát baïi. keát quaû laø, thaát baïi ñeo ñuoåi hoï suoát cuoäc ñôøi. Neáu baïn ñang vöôùng vaøo voøng xoaùy thaát baïi, haõy phaù vôõ noù vaø töï giaûi thoaùt baïn. ñeå thoaùt k hoûi noù, thay ñoåi nieàm tin laø vieäc ñaàu tieân baïn phaûi laøm (toâi seõ chia seû theâm vôùi baïn veà ñieàu naøy trong caùc phaàn saép »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
 17. tôùi). thay ñoåi nieàm tin cuõng khieán moïi thöù khaùc thay ñoåi. vaäy thì, haõy baét ñaàu tin raèng baïn laø moät hoïc sinh xuaát saéc. haõy tin raèng vieäc hoïc raát deã daøng thuù vò. haõy tin raèng baïn coù theå ñaït ñieåm 10 moät caùch nheï nhaøng. moät khi baïn tin nhö vaäy, baïn seõ töï ñoäng thay ñoåi haønh ñoäng cuûa baïn. baïn seõ haønh ñoäng nhö nhöõng hoïc sinh xuaát saéc. neáu baïn khoâng bieát phaûi baét ñaàu haønh ñoäng töø ñaâu, haõy ñoïc thaät kyõ vaø laøm theo nhöõng phöông phaùp ñöôïc höôùng daãn trong quyeån saùch naøy. NIEÀM TIN CUÛA BAÏN CHÆ ÑUÙNG VÔÙI MÌNH BAÏN Khi toâi khuyeân moïi ngöôøi neân thay ñoåi nieàm tin cuûa hoï, hoï thöôøng traû lôøi toâi raèng “anh coù ñieân khoâng? A nh noùi toâi thay ñoåi nieàm tin cuûa toâi laø yù gì? Laøm sao toâi thay ñoåi ñöôïc nieàm tin cuûa toâi? N ieàm tin cuûa toâi laø hoaøn toaøn ñuùng. duùng laø toâi thaät söï ñaàn ñoän vaø hay queân cô maø. vieäc hoïc thaät söï nhaøm chaùn cô maø. toâi khoâng theå thay ñoåi ñieàu ñoù”. Baïn phaûi nhôù raèng nieàm tin cuûa baïn khoâng bao giôø laø söï tuyeät ñoái caû. Nieàm tin cuûa moät ngöôøi chæ ñuùng vôùi chuû nhaân cuûa noù. Roõ raøng, nieàm tin khoâng laø gì khaù c hôn moät yù kieán chuû quan. Cho duø baïn heát möïc tin vaøo ñieàu gì ñi chaêng nöõa, seõ luoân coù ngöôøi khaùc tin vaøo ñieàu hoaøn toaøn traùi ngöôïc vôùi nieàm tin cuûa baïn. xin thöa vôùi baïn, neáu coù nhöõng ngöôøi luoân tin raèng toaùn hoïc heát söùc khoâ khan, teû nhaït, thì cuõng coù raát nhieàu ngöôøi khaùc cho raèng toaùn hoïc raát thuù vò, ñaày maøu saéc. toùm laïi, nieàm tin khoâng bao giôø laø söï thaät tuyeät ñoái vì noù chæ ñôn giaûn laø saûn phaåm cuûa chính baïn. Söï khaùc bieät giöõa ngöôøi thaønh coâng vaø keû thaát baïi naèm ôû “ saûn phaåm nieàm tin” cuûa ho. Bôûi theá, thay vì nghi ngôø moät nieàm tin naøo ñoù coù thaät söï ñuùng hay khoâng, baïn phaûi töï hoûi lieäu nieàm tin ñoù coù truyeàn theâm naêng löïc cho baïn ñeå ñi ñeán thaønh coâng hay khoâng. N eáu noù laøm baïn caûm thaáy maïnh meï hôn ñeå vöôn tôùi thaønh coâng, haõy chaáp nhaän nieàm tin ñoù. ngöôïc laïi, neáu noù haïn cheá naêng löïc baïn, baïn caàn phaûi töø boû noù. NIEÀM TIN CUÛA BAÏN XUAÁT PHAÙT TÖØ ÑAÂU ? Vaán ñeà phöùc taïp ôû choã laø ña soá moïi ngöôøi khoâng bieát chuû ñoäng l öïa choïn nieàm tin cuûa mình. N eáu baïn laøm ñöôïc ñieàu ñoù, baïn coù theå trang bò cho baûn thaân nhöõng nieàm tin tích cöïc. thay vaøo ñoù, chuùng ta thöøa höôûng moät caùch thuï ñoäng taát caû caùc loaïi nieàm tin ( trong soá ñoù coù raát nhieàu nieàm tin toài teä) töø cha meï, baïn beø, thaày coâ vaø kinh nghieäm trong quaù khöù . Ñoâi khi, nhöõng ngöôøi thaân quen cuûa chuùng ta, duø khoâng coá yù, truyeàn ñaït cho chuùng ta nhöõng nieàm tin heát söùc tieâu cöïc, voâ tì nh huûy hoaïi cuoäc soáng cuûa chuùng ta. Tieán só G eorigi Lozanov, ngöôøi khaùm phaù ra phöông »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
 18. phaùp hoïc taêng toác, ñaõ khaúng ñònh raèng: chuùng ta khi sinh ra ñeàu laø nhöõng thieân taøi, nhöng trong quaù trình lôùn leân, chuùng ta laøm maát khaû naêng thieân phuù cuûa mình töø vieäc laéng nghe yù kieán tieâu cöïc cuûa ngöôøi khaùc. Ví duï nhö cha meï, baïn beø hoaëc thaày coâ noùi raèng chuùng ta “löôøi bieáng”, “voâ duïng”. “ngu ngoác”, “keùm coûi”,v.v... sau moät thôøi gian phaûi lieân tuïc nghe nhöõng ñieàu naøy, chuùng ta daàn daàn baét ñaàu tin vaøo chuùng, daãn ñeán vieäc soáng moät cuoäc soáng vôùi voâ soá nieàm tin tieâu cöïc. Qua naêm thaù ng, nhöõng nieàm tin tieâu cöïc aáy bieán thaøn h “söï thaät” vaø chuùng ta khoâng bao giôø nghi ngôø nhöõng “söï thaät” ñoù. CHUYEÄN NAØY ÑAÕ XAÛY RA VÔÙI BAÏN CHÖA? Nieàm tin cuõng coù theå hình thaønh töø vieäc chuùng ta töï taïo ra quan nieäm sai laàm sau khi traûi qua nhöõng kinh nghieäm trong quaù khöù. Baïn coù theå bò ñieåm keùm tr ong laàn ñaàu tieân thi toaùn. C haúng may, khi baïn tieáp tuïc bò ñieåm keùm moân toaùn theâm vaøi laàn nöõa, baïn seõ baét ñaàu hình thaønh nieàm tin la ø “toâi hoïc keùm moân toaùn”. Sau ñoù, neáu baïn cöù tieáp tuïc khö khö oâm laáy nieàm tin tieâu cöïc naøy vaøo baûn thaân, baïn seõ laëp laïi thaát baïi naøy, roài thaát baïi laïi cuûng coá nieàm tin cuûa baïn töø laàn naøy sang laàn khaùc cho ñeán khi nieàm tin cuûa baïn trôû thaønh “söï thaät” ñoái vôùi baïn. Vaán ñeà naèm ôû choã laø baïn coù theå khoâng heà doát toaùn moät chuùt naøo. nguyeân nhaân coù theå laø do nhöõng khaùi nieäm, ñònh nghó a toaùn hoïc ñaõ khoâng ñöôïc giaûi thích cho baïn moät caùch thích hôïp hoaëc coù theå baï n ñaõ aùp duïng sai caùch giaûi hoaëc hieåu sai caâu hoûi trong baøi thi. taát caû chuùng ta, ai cuõng coù theå phaïm sai laàm trong hieän taïi vaø töông lai. tuy nh ieân, vieäc aùp duïng sai phöông phaùp giaûi toaùn moät vaøi laàn vaø vieäc tin raèng baïn voá n raát keùm moân toaùn laïi laø hai vieäc hoaøn toaøn khaùc nhau. Khi baïn töï noùi vôùi baûn thaân raèng baïn ñaõ duøng sai phöông phaùp, baïn seõ khoâng caûm t haáy teä haïi vaø baát löïc. Lyù do laø vì ñieàu ñoù ñoàng nghóa vôùi vieäc baïn coù theå ñaït keát quaû toát hôn ôû laàn sau khi baïn hoïc toaùn vô ùi phöông phaùp phuø hôïp hôn. N göôïc laïi, neáu baïn töï nhuû û raèng “mình teä haïi trong moân toaùn”, baïn seõ caûm thaáy hoaøn toaøn baát löïc. keát quaû laø baïn seõ khoâng bao giôø bieát raèng thaät söï toàn taïi nhöõng phöông phaùp phuø hôïp hôn ñeå “chinh phuïc” moân toaùn. BAÏN KHOÂNG CHÆ LAØ NHÖÕNG “NHAÕN DAÙN” Trong suoát cuoäc ñôøi, chuùng ta khoâng ngöøng ñoàng hoùa taát caû moïi vieäc maø chæ döïa treân moät vaøi kinh nghieäm baûn thaân. ñaëc bieät hôn, chuùng ta luoân töï keát luaän veà chính con ngöôøi mình moät »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
 19. caùch thieáu caên cöù roài tin töôû ng tuyeät ñoái vaøo ñieàu ñoù. K eát cuïc, chuùng t a töï neùm mình rôi vaøo voøng xoaùy thaát baïi. Qua thôøi gian, chuùng ta thu thaäp vaø daùn raát nhieàu loaïi nhaõn leân baûn thaân mình ñaïi loaïi nhö “toâi raát löôøi bieáng”, “toâi voâ traùch nhieäm”. “toâi hay q ueân” hay “toâi veõ raát teä”. B eân caïnh nhöõng loaïi nhaõn chuùng ta töï daùn leân mình, coøn coù caùc loaïi nhaõn khaùc do nhöõng ngöôøi xung quanh nhö cha meï, thaày coâ, baïn beø, ... daùn leân chuùng ta. Daàn daàn, chuùng ta queân raèng nhöõng loaïi nhaõn naøy chæ laø söï ñoàng hoùa thieáu caên cöù, laø nhöõng nieàm tin khoâng ñuùng söï thaät. C huùng ta ñaõ quaù quen vôùi caùc nhaõn daùn naøy ñeán möùc ñoä coi chuùng nhö moät thöïc teá , moät söï thaät hieån nhieân trong cuoäc soáng. C haát löôïng cuoä c soáng hieän taïi cuûa baïn chính laø keát quaû tröïc tieáp cuûa nhöõng loaïi nhaõn baïn töï daùn hoaëc do ngöôøi khaùc daùn leân cho baïn. BAØI HOÏC TÖØ CUOÄC SOÁNG Toâi bò daùn nhaõn “doát toaùn” nhö theá naøo ? ÔÛ singapore, nhieàu baäc cha meï taäp cho con laøm quen vôùi baûng cöûu chöông tröôùc khi chuùng voâ tieåu hoïc. vieäc naøy seõ giuùp boïn treû tieán boä n hanh hôn caùc baïn cuøng lôùp. B ôûi theá, cha me toâi cuõng coá gaéng daïy toâi hoïc thuoäc loøng baûn g cöûu chöông luùc toâi saùu tuoåi. Nhöng toâi khoâng theå naøo hieåu ñöôïc ñònh nghóa pheùp tính nhaân vì cha meï toâ i ñaõ khoâng daïy ñuùng caùch. Keát quaû laø toâi khoâ ng theå laøm pheùp tính nhaân. C ha meï toâi cöïc kyø naûn chí vaø daùn cho toâi caùi nhaõn “daàn ñoän”. H oï hoûi toâi: “Taïi sao con khoâng theå hoïc thuoä c loøng nhö maáy anh hoï con?”. Meï toâi caøng laø m toâi maát töï tin hôn khi baø daùn cho toâi caùi nhaõn “Thöøa höôûng gen di truyeàn doát toaùn” töø baø. (meï toâi cuõng thi tröôït m oân toaùn nhieàu laàn khi coøn ñi hoïc). C uoái cuøng, toâi cuõng ñöôïc hoïc pheùp tính nhaân ôû tröôøng tieåu hoïc nhôø thaày toâi ñaõ ví duï minh hoïa pheùp tính “2 x 3” baèng hai hoäp giaáy vaø moãi hoäp chöùa 3 boâng hoa. thaät ñaùng tieác laø luùc ñoù, söï töï tin vaø nieàm tin vaøo khaû naêng toaùn hoïc cuûa toâi ñaõ bò phaù huûy hoaøn toaøn. C haúng bao laâu, toâi baét ñaàu cho raèng moân toaùn ñi keøm vôùi söï naûn chí, thaát baïi. T oâi caêm gheùt moân toaùn. Vì theá, toâi luoân ngoài mô maøng khoâng theøm taäp trung trong lôùp hoïc, thaäm chí khoâng theøm laøm baøi taäp veà nhaø. K hoâng caàn noùi thì ai cuõng coù theå ñoaùn ñöôïc, toâi lie ân tuïc thi tröôït moân toaùn. Ñ uùng theá, toâi thaát baïi thaûm haïi trong moân toaùn chæ vì toâi bò daùn c aùi nhaõn “doát toaùn” to ñuøng vaø phaûi mang caùi nhaõn aáy treân ngöôøi nhieàu naêm trôøi cho ñeán naêm lôùp 6. Theá roài, moät vieäc xaûy ra laøm thay ñoåi nieàm tin vaø cu oäc soáng cuûa toâi maõi maõi. Moïi vieäc khôûi nguoàn khi toâi baét ñaàu vaøo caáp ha i vaø hoïc moân toaùn trung caáp. Moïi ngöôøi ñeàu noùi moân hoïc naøy raát khoù, khoù hôn nhieàu so vôùi moân toaùn sô caáp. Tình côø sao maø vaøo buoåi toái tröôùc baøi hoïc ñaàu tieân veà phöông trình toaùn hoïc, toâi daønh thôøi gian ñoïc heát chöông saùch veà ñeà »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»
 20. taøi aáy trong quyeån saùch giaùo khoa vöøa môùi mua . Khoâng moät ngöôøi baïn naøo trong lôùp toâi baän taâm ñeán vieäc ñoïc saùch tröôùc khi ñeán lôùp nhö vaäy. Ngaøy hoâm sau, khi thaày toaùn daïy caû lôùp veà chuû ñeà môùi naøy, a i cuõng caûm thaáy khoù hieåu. Vì toâi tình côø ñoïc tröôùc ñuùng chöông saùch naøy, toâi thaáy hieåu baøi nhieàu hôn maëc duø vaã n chöa hieåu heát hoaøn toaøn. K hi thaày ra moät ñeà toaùn khoù, khoâng ai trong lôùp toâi giaûi ñöôïc. Chæ coù toâi laø ngöôøi duy nha át ñöa ra lôøi giaûi chính xa ùc vôùi laäp luaän roõ raøng. ÔÛ tröôøng caáp hai môùi naøy, baïn beø xung quanh khoâng ai bieát toâ i coù caùi nhaõn “doát toaùn”. Taát caû moïi ngöôøi nhìn toâi söõng sôø sau khi t oâi giaûi xong baøi toaùn ñoù. Laäp töùc nhöõng lôøi baøn taùn xoân xao traàm troà roä leân “baïn aáy thaät thoâng minh”, “baïn aáy ñuùng laø coù naêng khieáu toaùn”, thaäm chí “baïn aáy laø moät thieân taøi toaùn hoïc”. Lyù do cuûa vieäc toâi baát ngôø toûa saùng nhö moät taøi naêng toaùn hoïc chæ ñô n giaûn laø vì toâi chòu khoù ñoïc saùch tröôùc ñoù. Caûm giaùc thaät ñeå chòu laøm sao khieán toâi coù theâm ñoäng löïc ñoïc saùch tröôùc khi nghe giaûng, vaø böôùc vaøo lôùp trong tö theá cuûa moät “thieâ n taøi”. Baïn beø chuû ñoäng nhôø toâi höôùng daãn baøi taäp veà nhaø, toâi lieân tuïc ñöôïc thaày coâ khen ngôïi. Moïi ngöôøi baét ñaàu daùn nhaõn môùi cho toâi laø “thieân taøi toaùn hoïc”. Theá roài daàn daàn, toâi baét ñaàu töï mình gôõ boû caùi nhaõn “doát toaùn” vaø daùn cho toâi caùi nhaõn “thieân taøi toaùn hoïc”. C hính vì leõ ñoù, toâi ñoøi hoûi baûn thaån phaûi laø moät “thieân taøi toaùn hoïc” thaät thuï. T oaøn boä nieà m tin cuûa toâi ñaõ thay ñoåi. T oâi baét ñaàu hoïc toaùn sieâng naêng ñeå duy trì hình töôïng môùi naøy vaø ñaït ñieåm 10 lieân tieáp. Töø moät keû thuø “khoâng ñoäi trôøi chung”, toaùn hoïc boãng choác trôû thaønh ngöôøi baïn thaân vôùi toâi, thay vì khoâ khan nhaøm chaùn, toaùn hoïc mang laïi cho toâi nieàm vui vaø söï ngöôõng moä cuûa baïn beø. V ôùi caùi nhaõn môùi aáy, toâi ñaõ thoaùt khoûi voøng xoaùy thaát baïi. Trong nhöõng naêm sau ñoù, toâi ñaït ñieåm 10 cho taát caû caùc kyø thi toaùn cuoái naêm, tieán xa voâ chuyeân nga ønh toaùn khi leân trung hoïc. ÔÛ trung hoïc, toâi laïi tieáp tuïc ñaït thaønh tích xuaát saéc trong caù c moân toaùn cao caáp vaø toaùn naâng cao. NIEÀM TIN COÙ SÖÙC MAÏNH PHI THÖÔØNG Baïn vöøa hieåu ra raèng nieàm tin cuûa baïn coù khaû naêng taïo ra söï khaùc bieät lôùn lao nhö theá naøo trong cuoäc soáng cuûa baïn. Neáu baïn tin raèng tröôøng hoïc raát nhaït nheõo, baïn seõ caûm thaáy noù teû nhaït vaø ñaït keát quaû trung bình hoaëc keùm. neáu baïn tin raèng vieäc hoïc raát thuù vò, baïn seõ caûm thaáy noù thuù v ò vaø ñaït keát quaû toát hôn. N eáu baïn tin raèng tieá ng anh laø moät ngoân ngöõ khí hoïc nhaát theá giôùi, baïn seõ khoâng bao giôø thaønh thaïo tieáng anh. Baïn haõy nhôù raèng nieàm tin cuûa chuùng ta khoâng bao giôø chính xaùc tuyeät ñoái. nieàm tin chæ ñôn thuaàn laø caùc yù kieán vaø khaùi ni eäm ñoàng hoùa cuûa chuùng ta. N höng neáu chuùng ta tin vaøo noù, nieàm tin seõ bieán thaønh söï thaät. Nieàm tin coù söùc maïnh phi thöôøng ñeán noãi noù thaät söï aûnh höôûng ñeán chuùng ta khoâng nhöõng veà maët tö duy trí tueä, maø coøn veä maët theå chaát, thaäm chí coù theå bieán ñoåi moät soá cô cheá sinh hoïc trong ngöôøi chuùng ta. »»--(¯`° † MegaSharesVn Team † °´¯) --»»

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản