Ebook Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan - NXB. Văn học

Chia sẻ: Trung Kim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:184

0
133
lượt xem
60
download

Ebook Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan - NXB. Văn học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan gồm tuyển tập các truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan như: Răng con chó của nhà Tư sản, Thật là hạnh phúc, Hai thằng khốn nạn, Ngựa người và người ngụa, Thằng ăn cắp, Vợ, Thằng điên, Xuất giá tòng phu,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan - NXB. Văn học

TRUYÏÅN NGÙÆN NGUYÏÎN CÖNG HOAN<br /> <br /> 1<br /> <br /> MUÅC LUÅC<br /> Rùng con choá cuãa nhaâ Tû saãn ............................................................................... 3 Oùèn taâ rroùçn .......................................................................................................... 8 Thêåt laâ phuác......................................................................................................... 16 Hai thùçng khöën naån ............................................................................................ 21 Ngûåa ngûúâi vaâ ngûúâi ngûåa .................................................................................. 25 Thïë laâ múå noá ài têy.............................................................................................. 33 Xin chûä cuå ngheâ ................................................................................................... 42 Thùçng ùn cùæp ....................................................................................................... 46 Baáo hiïëu: traã nghôa cha....................................................................................... 52 Baáo hiïëu: traã nghôa meå ........................................................................................ 58 Vúå ......................................................................................................................... 63 Cuå chaánh baá mêët giaây ......................................................................................... 67 Keáp Tû Bïìn .......................................................................................................... 72 Thanh! Daå! ........................................................................................................... 79 Thùçng àiïn........................................................................................................... 85 Xuêët giaá toâng phu................................................................................................ 90 Àaâo keáp múái ......................................................................................................... 97 Phaânh phaåch...................................................................................................... 104 Töi cuäng khöng hiïíu taåi laâm sao (I) .................................................................. 108<br /> <br /> TRUYÏÅN NGÙÆN NGUYÏÎN CÖNG HOAN<br /> <br /> 2<br /> <br /> Töi cuäng khöng hiïíu taåi laâm sao (II)................................................................. 114 Chiïëc quan taâi.................................................................................................... 120 Àöìng haâo coá ma ................................................................................................. 125 Ngêåm cûúâi .......................................................................................................... 129 Thõt ngûúâi chïët .................................................................................................. 134 Saáu maång ngûúâi ................................................................................................. 141 Con ngûåa giaâ ...................................................................................................... 147 Tinh thêìn thïí duåc .............................................................................................. 152 Hai caái buång....................................................................................................... 158 Saáng, chõ phu moã ............................................................................................... 162 Ngûúâi vúå leä baån töi ............................................................................................ 169 Cöng duång cuãa caái miïång .................................................................................. 176 Ngûúâi thûá ba...................................................................................................... 180<br /> <br /> TRUYÏÅN NGÙÆN NGUYÏÎN CÖNG HOAN<br /> <br /> 3<br /> <br /> Rùng con choá cuãa nhaâ Tû saãn<br /> <br /> Luác êëy, àöå saáu giúâ chiïìu. Möåt caái ö tö àùçng xa chaåy laåi. aánh saáng hai ngoån àeân pha chiïëu toáe àïën chên trúâi. Xe qua cêìu, àïën trûúác caái nhaâ têy coá giêåu sùæt thò coâi boáp ran nhû ïëch kïu vaâ dûâng laåi. Khi ö tö chûa àöî hùèn, thò àaä thêëy con choá nhaãy voåt tûâ trïn xuöëng àêët, ngoe nguêíy àuöi vûâa suãa, vûâa chöìm lïn hai ngûúâi àûúng bûúác xuöëng. Hai ngûúâi àoá, möåt ngûúâi laâ chuã nhaâ naây, coân möåt ngûúâi laâ khaách. Àeân xe tùæt. Cûãa xe àoáng. Chuã khaách bûúác vaâo nhaâ. Hoå àïìu êu phuåc, mùåc löëi ài sùn, trïn àöi ghïåt coân bï bïët nhûäng buân, vai àeo suáng, tay xaách xêu chim nùång trôu. Con choá chaåy trûúác, vûâa chaåy vûâa quay cöí laåi, vûâa vêîy àuöi, vûâa ùèng. Chuã múâi khaách vaâo xa löng. Buöìng naây baây biïån àuáng kiïíu tên thúâi, toaân àöì bùçng göî laát àaánh boáng nhoaáng. Tûúâng nhaâ queát vöi xanh, gaåch chó xanh, laåi àûúåc ngoån àeân mùng söng aánh saáng cuäng xanh xanh. Cûá tröng buöìng khaách, cuäng àuã àoaán têët öng chuã nhaâ naây laâ möåt nhaâ giaâu, ùn chúi lõch thiïåp. Baâ chuã vûâa trang àiïím xong, ra ngöìi àoá àïí tiïëp khaách. Trïn chiïëc ghïë thûá tû, con choá nhaãy toát lïn, ngöìi chöìm chöîm, theâ lûúäi, nhòn hïët ngûúâi noå àïën ngûúâi kia. Ngûúâi àúâi ai àûúåc phuá quyá cuäng hay khoe cuãa. Cho nïn, duâ khön ngoan kheáo leáo hún ngûúâi, öng chuã nhaâ naây cuäng mùæc phaãi caái bïånh êëy. Nay caái dinh cú naây, caái ö tö naây, caái böå buöìng khaách, buöìng ùn naây, àöëi vúái öng, àaä laâ cuä röìi, khoe lùæm cuäng chaán miïång, cho nïn öng noái àïën caái múái. Caái múái àêy, laâ con choá Lu. - ÊËy, chñnh noá laâ giöëng Bleu d'Auvergne àêëy, baác aå. Töi mua noá mêët ba trùm baãy mûúi àöìng. Caái ngûúâi Têy baán noá cho töi, vò nïí töi lùæm, múái àïí reã thïë. Cûá kïí ra thò nhûäng hún böën trùm kia! Cuäng coá con àeåp hún thïë naây, nhûäng hún nùm trùm. Nhûng kïí ra An Nam<br /> <br /> TRUYÏÅN NGÙÆN NGUYÏÎN CÖNG HOAN<br /> <br /> 4<br /> <br /> maâ àaä daám boã ra ngoát böën trùm baåc àïí mua choá, thò àaä laâ ngöng lùæm röìi! Vaã laåi, ngûúâi mònh mêëy ai chúi choá saânh, cho nïn mua con nhiïìu tiïìn quaá cuäng phñ mêët. Naây, baác ngùæm kyä noá maâ xem. Giöëng choá naây tai to, muäi luác naâo cuäng ûúát ûúát, chên cao vaâ to, löëm àöëm. êëy, khöng biïët nhêån xeát thò lêìm vúái giöëng khaác àêëy. Con naây, töi chó yïu vïì caái àêìu vuöng nhû chûä àiïìn, naây, neát ngang àêy nheá neát söí àêy nheá,, thêìn tònh khöng? Con naâo àûúåc caái buång thon, moäm ngùæn, nhêët laâ hai lûúân phònh ra nhû lûúân dï thïë naây, laâ khoeã vaâ nhanh lùæm àêëy. Hùèn ban naäy, baác àaä thêëy caái daáng noá oai vïå laâ ngêìn naâo röìi àêëy nhó. Coá phaãi bao giúâ noá cuäng ài trûúác töi mûúâi thûúác khöng? Cûá lêëy thûúác maâ ào, cuäng chaã sai mêëy tñ àêu. Luác ài nhû thïë, caái mùæt noá àûa àûa caái muäi noá ngûãi ngûãi, tröng àeåp àaáo àïí. Khi naâo noá àaánh húi thêëy chim nêëp úã trong buåi, thò noá guåc àêìu xuöëng, kheä ngoãng ngoãng caái àuöi. Thïë laâ töi biïët hiïåu. Luác töi lùæp àaån xong, töi "chutt!" möåt tiïëng, thò noá chöìm ngay vaâo con chim. Anh chim bay ra, "Pan!" thöi coân chaåy àùçng trúâi! Mûúâi lûúåt nhû thïë caã mûúâi, chùèng sai möåt lûúåt naâo! Luác êëy, con Lu ngöìi trïn ghïë, àöëi diïån vúái chuã, chuám chuám caái moäm àïí nghe chuyïån. - Khöng nhûäng noá sùn gioãi, maâ giûä nhaâ, tòm àöì àaánh mêët cuâng taâi. Bêy giúâ baác thûã àûa caái kñnh cuãa baác cho noá ngûãi húi möåt luác, röìi baác giêëu vaâo trong vûúân, töi baão noá tòm cho maâ xem. Àûúåc öng baån cuäng laâ ngûúâi hêm möå choá, cho nïn thûã biïåt taâi con Lu. Quaã nhiïn, chûa àûúåc nùm phuát, con Lu àaä ngoaåm caái kñnh, ngoe nguêíy àuöi, àûa traã khaách. Öng chuã àùæc chñ, cûúâi ha haã, vuöët ve, vöî maäi maá noá, röìi bïë noá vaâo loâng, hön lêëy hön àïí, vui thuá nhû àûúåc cêåu con hay chûä vêåy! - Töi nuöi noá cêín thêån lùæm. Töi khöng cho noá ùn dûúái àêët bao giúâ. Cho nïn noá quen thoái saåch seä vaâ khön ngoan lùæm. Thïë múái biïët caái giöëng choá Têy noá cuäng hún caái giöëng choá An Nam mònh thûåc. Choá An Nam thò löng àaä xêëu, laåi hay ùn bêín, àaä ùn bêín laåi hay cùæn caân. Lùæm bêån, noá lûâ lûâ úã àùçng sau mònh, röìi àúáp tröåm ngay möåt miïëng vaâo quêìn, múái nan du chûá! Con naây, hïî àaä lïn tiïëng thò y nhû coá keã gian vaâo nhaâ. Noá chöìm hùèn lïn mùåt maâ cùæn, thùçng tröåm naâo vö phuác vaâo nhaâ naây thò hùèn laâ mêët chöî àöåi noán! Nhûng chó tûâ mûúâi giúâ àïm trúã ài, noá múái suãa maâ thöi.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản