Ebook Từ vựng tiếng Hàn bằng hình ảnh

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
10
lượt xem
4
download

Ebook Từ vựng tiếng Hàn bằng hình ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách sẽ giúp các bạn học từ vựng nhanh hơn và nhớ lâu hơn, thực vậy trên thực tế có 4 phương pháp học hàn hiệu quả: Học qua hình ảnh, học qua Flag card, học qua phim ảnh và học qua âm thanh tương tự. Trong đó việc học qua hình ảnh có mức hiệu quả cao hơn do cấu tạo của bộ não ghi nhớ các hình ảnh và sự kiện tốt, còn các sự kiện rời rạc thường dễ bị quên. Vì thế cuốn sách quả là một lựa chọn tuyệt với cho việc học tiếng Hàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Từ vựng tiếng Hàn bằng hình ảnh

With great helps from Heuju & Sekil Park<br /> By TM Cuong and TQHoai<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> 8.<br /> 9.<br /> 10.<br /> 11.<br /> 12.<br /> 13.<br /> 14.<br /> 15.<br /> 16.<br /> 17.<br /> 18.<br /> 19.<br /> 20.<br /> 21.<br /> 22.<br /> 23.<br /> 24.<br /> <br /> Action. ................................................................................................................................ 2<br /> Cardinal – Ordinal Number / Counting .............................................................................. 6<br /> Places - Location. ............................................................................................................... 8<br /> Room – Location . ............................................................................................................ 11<br /> Transportation. ................................................................................................................. 12<br /> Material . ........................................................................................................................... 13<br /> Food - General . ................................................................................................................ 14<br /> Korean Food . ................................................................................................................... 15<br /> Kitchen. ............................................................................................................................ 16<br /> Fruit................................................................................................................................... 17<br /> Vegetable . ........................................................................................................................ 18<br /> People - Job. ..................................................................................................................... 19<br /> People - Family. ............................................................................................................... 22<br /> Body Anatomy . ................................................................................................................ 23<br /> Medical – Disease. ........................................................................................................... 26<br /> Animal. ............................................................................................................................. 27<br /> Avian - Bird . .................................................................................................................... 29<br /> Insect . ............................................................................................................................... 31<br /> Fishes – Underwater Animals. ......................................................................................... 31<br /> Trees – Flowers. ............................................................................................................... 33<br /> School – University . ........................................................................................................ 35<br /> Office Stationary – Study Accesory ................................................................................. 36<br /> House Things . .................................................................................................................. 38<br /> Electronics Equipment. .................................................................................................... 40<br /> Page 1 of 59<br /> <br /> 25.<br /> 26.<br /> 27.<br /> 28.<br /> 29.<br /> 30.<br /> 31.<br /> 32.<br /> 33.<br /> 34.<br /> 35.<br /> 36.<br /> 37.<br /> 38.<br /> 39.<br /> 40.<br /> 41.<br /> 42.<br /> 43.<br /> 44.<br /> 45.<br /> 46.<br /> 47.<br /> 48.<br /> 49.<br /> 50.<br /> 51.<br /> 52.<br /> 53.<br /> 54.<br /> 55.<br /> 56.<br /> 57.<br /> 58.<br /> 59.<br /> 60.<br /> <br /> Hand tools ......................................................................................................................... 42<br /> Adjectives ......................................................................................................................... 42<br /> Adverb............................................................................................................................... 43<br /> Time .................................................................................................................................. 43<br /> Position – Direction .......................................................................................................... 45<br /> Weather ............................................................................................................................. 46<br /> Fashion – Clothes - Accessories ....................................................................................... 46<br /> Personal Accessory ........................................................................................................... 48<br /> Shapes and Geometry ....................................................................................................... 49<br /> Sport.................................................................................................................................. 49<br /> Shopping - Finance ........................................................................................................... 50<br /> Entertainment - Music ...................................................................................................... 50<br /> Country ............................................................................................................................. 51<br /> Greeting /My name is /Good bye...................................................................................... 52<br /> I am student. Are you officer? .......................................................................................... 52<br /> Where are you from? ........................................................................................................ 53<br /> What is this? This is…/Is this/Is that? .............................................................................. 53<br /> This is good / That is expensive /This shirt is .................................................................. 54<br /> Doing Something .............................................................................................................. 54<br /> What does someone do something?.................................................................................. 55<br /> Verb in Present Tense (casual form) ................................................................................ 55<br /> Where is this / Where are we? .......................................................................................... 55<br /> Doing something at somewhere........................................................................................ 56<br /> Where are you going? ....................................................................................................... 56<br /> In the restaurant ( Trong nhà hàng ăn) ............................................................................. 57<br /> Shopping (đi mua sắm) ..................................................................................................... 57<br /> In the market (đi chợ) ....................................................................................................... 58<br /> Rent a house / Thuê nhà.................................................................................................... 59<br /> In the hospital /Bệnh viện ................................................................................................. 59<br /> Telephone call / Điện thoại.............................................................................................. 59<br /> In the immigration office .................................................................................................. 59<br /> Call police ......................................................................................................................... 59<br /> Post office ......................................................................................................................... 59<br /> Comparison / So sánh ....................................................................................................... 59<br /> Max comparison – Best .................................................................................................... 59<br /> If .. Then / Nếu thì............................................................................................................. 59<br /> <br /> 1. Action<br /> <br /> 공부하다<br /> <br /> 일하다<br /> <br /> 가르치다<br /> <br /> 공부합니다<br /> <br /> 일 합니다<br /> <br /> 가르칩니다<br /> Page 2 of 59<br /> <br /> study<br /> Học<br /> <br /> work<br /> Lao động<br /> <br /> teach<br /> Dậy học<br /> <br /> 쉬다<br /> <br /> 마시다<br /> <br /> 먹다<br /> <br /> 쉽니다<br /> rest<br /> nghỉ ngơi<br /> <br /> 마십니다<br /> drink<br /> uống<br /> <br /> 먹습니다<br /> eat<br /> ăn<br /> <br /> 세탁하다<br /> <br /> 청소하다<br /> <br /> 세수하다<br /> <br /> 세탁합니다<br /> wash clothes<br /> dặt (quần áo)<br /> <br /> 청소합니다<br /> clean<br /> lau nhà<br /> <br /> 세수합니다<br /> wash hand/ face<br /> rửa (tay/mặt)<br /> <br /> 산책하다<br /> <br /> 쇼핑하다<br /> <br /> 전화하다<br /> <br /> 산책합니다<br /> stroll /walk<br /> đi dạo<br /> <br /> 쇼핑합니다<br /> go shopping<br /> đi mua hàng<br /> <br /> 전화합니다<br /> call telephone<br /> gọi điện<br /> <br /> 쓰다<br /> <br /> 보다<br /> <br /> 읽다<br /> <br /> 씁니다<br /> write<br /> <br /> 봅니다<br /> watch<br /> <br /> 신문 을 읽습니다<br /> read<br /> Page 3 of 59<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản