Ebook Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội: Phần 2

Chia sẻ: ViSatori ViSatori | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:377

0
8
lượt xem
1
download

Ebook Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp phần 1 của ebook "Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về vai trò của các tổ chức xã hội ở nước ta hiện nay, hoạt động của các hội chính trị - xã hội và chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hoạt động của các xã hội, nhân đạo, từ thiện, hoạt động của các hội xã hội nghề nghiệp, hoạt động của các hiệp hội kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội: Phần 2

P H Ẩ N THỨ HAI<br /> <br /> VAI TRÒ CỦA CÁC TÒ CHỨC<br /> XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY<br /> <br /> 217<br /> <br /> Chương 1<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI<br /> VÀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - NGHÊ NGHIỆP<br /> 1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam<br /> Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ t h u ậ t Việt N am<br /> (dưới đây gọi t ắ t là Liên hiệp Hội) là tổ chức chính trị xã hội của trí thức khoa học và công nghệ, gồm 125 tổ<br /> chức th à n h viên, tro n g đó có 70 Hội n g à n h T ru n g ương<br /> và 55 Liên hiệp Hội địa phương. Trong số các Hội n g ành<br /> T ru n g ương có: 4 Tổng hội là các Tổng hội Y học Việt<br /> N am , Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Tổng hội Địa châ't<br /> Việt Nam và Tổng hội Cơ khí Việt N am với hơn 80 hội<br /> th à n h viên chuyên n g àn h h oạt động trong phạm vi cả<br /> nước. Nếu kê cả số Hội n g àn h của các Tổng hội, các Hội<br /> n g à n h có p hạm vi h o ạ t động toàn quổc và Liên hiệp Hội<br /> các địa phương, Liên hiệp Hội có tổng số là 233 tổ chức,<br /> VỚI kh o ản g 1,8 triệu h ội viên, trong đó k ho ản g 80 vạn hội<br /> v iên là trí thức k h o a hục và công nghệ, c h iế m klio ả n g 1/3<br /> <br /> tổng sô tr í thức trong cả nước.<br /> T rên cơ sở các quy định của L u ật Khoa học và Công<br /> nghệ (năm 2000) và Nghị định sô" 81/2002/NĐ-CP ngày<br /> 219<br /> <br /> 17-10-2002 quy định chi tiết thi hàn h một sô điểu của<br /> Luật Khoa học và Công nghệ, đến nay đã có gần 600 đơn<br /> vị khoa học và công nghệ được th à n h lập và hoạt động trực<br /> thuộc Liên hiệp Hội hoặc các tô chức thành viên, trong đó<br /> trên 260 đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội.<br /> Liên hiệp Hội có 198 tờ báo, tạp chí, b ản tin và<br /> website, chiếm gần 1/3 tổng sô" báo chí cả nước, trong đó có<br /> 37 tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công<br /> trình để xét danh hiệu giáo sư, phó giáo sư, có một nhà<br /> xuất bản là Nhà xuất bản Tri thức.<br /> Trên thực tế, sô người có liên quan đến hoạt động Liên<br /> hiệp Hội ước tính từ 5.000 - 10.000 người, với khoảng 30%<br /> đang làm việc tích cực cho phát triển và ứng dụng khoa<br /> học và công nghệ, trong đó, sô người đang th am gia các<br /> hoạt động R&D ưốc tính khoảng 10% (từ 500 đến 1.000<br /> người), 20% còn lại th am gia các hoạt động phổ biến kiến<br /> thức và ph át triển cộng đồng.<br /> Liên hiệp Hội cũng đang p h á t triển thử nghiệm mô<br /> hình các tổ chức dựa vào cộng đồng (các tô chức CBO) dê<br /> đưa n h anh tiến bộ khoa học và kỹ th u ậ t vào cuộc sông.<br /> Như vậy, Liên hiệp Hội là một tố hợp trên danh nghĩa<br /> gồm ba bộ phận cấu thành: 1. Các tổng hội và các hội<br /> chuyên ngành; 2. Các liên hiệp hội địa phương; 3. Các đơn<br /> vị nghiên cứu. Liên hiệp Hội đang trong quá trình phát<br /> triển theo chiều rộng khi xã hội và con người Việt Nam<br /> chu trọng nhiều hơn đến hiệu quá công việc, cũng như<br /> những khoản viện trợ nước ngoài.<br /> Liên hiệp Hội có các chức năng: tập hợp, đoàn kết,<br /> điều hòa, phôi hợp, tuyên truyền, vận động đội ngũ trí<br /> 220<br /> <br /> thức khoa học và công nghệ là th à n h viên, hội viên của<br /> Liên hiệp Hội làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ đôi với xã<br /> hội. đất nước: đại diện cho đội ngũ trí th ử r khoa học và<br /> rông nghệ th a m gia xây dựng Đảng, xây dựng chính<br /> quyền, M ặt tr ậ n Tô quốc: tham gia quản lý sự p h á t triến<br /> của kinh tê - xã hội của nước ta: đại diện và bảo vệ quyên<br /> và lợi ích hợp pháp của đội ngù trí thức khoa học và công<br /> nghệ, của th à n h viên và hội viên. Liên hiệp Hội có các<br /> nhiệm vụ chủ yêu là:<br /> - Xây dựng, p h á t triển, củng cô" tể chức; tập hợp, đoàn<br /> kết, ph át triển hội viên ngày càng đông đảo, lớn mạnh.<br /> - Tham gia vào các hoạt động khoa học và công nghệ,<br /> giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe n h â n dân. xóa đói.<br /> giảm nghèo, phát triể n cộng đồng... và các nhiệm vụ p hát<br /> triển kinh t ế - xã hội.<br /> - Tố chức, vận động trí thức khoa học và công nghệ,<br /> các th à n h viên, hội viên p h á t huv tru y ền thông yêu nước,<br /> lòng tự hào dân tộc. ý thức trách nhiệm công dân đóng góp<br /> vào sự p h á t triển kinh tê - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tố<br /> quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.<br /> - P hản ánh nguyện vọng và nhữ n g ý kiến đóng góp<br /> của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đôi VỚI Đảng,<br /> Nhà nước và M ặt tr ậ n Tố quôc Việt Nam.<br /> - Góp p h ần chăm lo việc thực hiện các chế độ, chính<br /> sách, cải thiện đời sông v ật chất, tinh thần , điều kiện làm<br /> việc cúa đội ngũ trí thức khoa học va cong nghẹ Việt Nam.<br /> - Tăng cường công tác hợp tác quôc tế, tích cực th am<br /> gia vào cuộc đâu tra n h bảo vệ hòa bình, vì tình hữu nghị,<br /> sự hiểu biết và hợp tác giữa các dân tộc.<br /> 221<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản