Ebook Văn hóa và con người Việt Nam hiện nay - Mấy suy nghĩ từ thực tiễn: Phần 1

Chia sẻ: 1234 1234 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:155

0
10
lượt xem
1
download

Ebook Văn hóa và con người Việt Nam hiện nay - Mấy suy nghĩ từ thực tiễn: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách "Văn hóa và con người Việt Nam hiện nay - Mấy suy nghĩ từ thực tiễn" tập hợp các tiểu luận, chuyên đề, bài viết của tác giả được tuyển chọn từ năm 2012 đến nay, đề cập những vấn đề căn cốt và nêu bật một số nét về thực trạng và công tác nghiên cứu lý luận văn hóa Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Văn hóa và con người Việt Nam hiện nay - Mấy suy nghĩ từ thực tiễn: Phần 1

GS,TS ĐINH XUÂN DŨNG<br /> <br /> VĂN tìQ A<br /> & EBH NetfỀỈI VIỆT NAM<br /> tllỆN NAY<br /> <br /> - Nguyên quán: Thanh Khai,<br /> Thanh Chương, Nghệ An;<br /> <br /> ^^ìĩlãÁỷ siu ỷ n a Ắ Ì/tứ ứ iự o tiền /<br /> <br /> - Từ 1966 - 1975: Cán bộ giảng<br /> dạ y Khoa Ngữ văn, Đại học<br /> Tổng hợp Hà Nội;<br /> <br /> GS,TS ĐINH XUẨN DŨNG<br /> - Sinh ngày 3-4-1945;<br /> <br /> - Từ 1975 - 1999: Công tóc<br /> trong quân đội. Trưởng phòng<br /> Văn nghệ quân đội (1988) kiêm<br /> Đoàn trưởng Đoàn Ca múa<br /> quân đội, Phó Cục trưởng Cục<br /> Tuyên huấn Quân đội (1990 1998), Phó Chủ nhiệm Chính trị<br /> Quân khu 4 (Bộ Quốc phòng);<br /> <br /> 1<br /> luBLisHER<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN<br /> THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> <br /> Từ năm 1999 đến nay: Vụ<br /> trưởng Vụ Văn hóa; Vụ trưởng<br /> Vụ Xuất bđn; ủ y viên Thường<br /> trực, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý<br /> luận, phê bình văn học, nghệ<br /> thuật Trung ương (khóa III); ủy<br /> viên Hội đồng Lý luận Trung<br /> ương; ủ y viên Hội đồng Chức<br /> danh giáo sư (liên ngành Vởn<br /> hóa, nghệ thuật, thể dục thể<br /> thao); Nhờ văn; Nhò báo;<br /> <br /> GS,TS ĐINH XUÂN DŨNG<br /> <br /> VĂN4ÌŨA<br /> &EŨN NEứỀA VIỆT NAM<br /> NIỆN NAY<br /> ^yỵỈMÁỷ s m ỷ n ẹ Á Á / t ừ ' ứ i ự o tẦ ền /<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYẾN<br /> <br /> thông<br /> <br /> B iên m ục trên xuất bản phẩm của T h ư viện Q u ố c gia Việt Nam<br /> <br /> ĐINH XUÂN DŨNG<br /> VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY - MẤY SUY NGHĨ TỪ THỰC TIỄN<br /> /ĐINH XUÂN DŨNG.<br /> - H. ; Thông tin và Truyền thông, 2016. - 332tr. ; 24cm<br /> ISBN 9786048018092<br /> 1. Văn hóa<br /> 306.09597 - dc23<br /> <br /> 2. Việt Nam<br /> TIM0004p CIP<br /> <br /> LỜI GIỚI THIỆU<br /> ^ £ h sử của nhân loại nói chung và lịch sử của dân tộc<br /> 'Việt Nam nói riêng đã chứng minh rằng, văn hóa<br /> luôn gắn liền với cuộc sống của con nguời và sự phát triển của<br /> xã hội. Văn hóa không chỉ là động lực của sự phát triển kinh<br /> tế - xã hội mà còn là một nhân tố quan trọng tạo nên sự phát<br /> triển bền vững của đất nước, của dân tộc. Văn hóa là một trong<br /> bốn trụ cột của phát triển bền vững, có mối quan hệ chặt chẽ<br /> và có vị trí, vai trò ngang hàng với kinh tế, chính trị và môi<br /> trường (hiểu theo nghĩa rộng, trong đó, xã hội là một thành tố<br /> quan trọng).<br /> Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, dưới sự<br /> lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố văn hóa và<br /> con người Việt Nam luôn được phát huy, tạo nên sức mạnh to<br /> lớn chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành và bảo vệ độc lập<br /> dân tộc, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ngày<br /> nay, những nhân tố đó tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc<br /> đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước ta<br /> phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu "dân<br /> giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".<br /> Qua 30 năm đổi mới, tư duy lý luận của Đảng ta về văn<br /> hóa đã có bước phát triển quan trọng, trở thành cơ sở khoa học<br /> chỉ đạo thực tiễn xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt<br /> Nam. Từ năm 1986, tiếp tục kế thừa, phát triển, mở rộng quan<br /> điểm về văn hóa của các giai đoạn trước, Đảng ta đi tới quan<br /> <br /> điểm giản dị nhưng sâu sắc: Văn hóa là nhu cầu thiết yếu của<br /> đời sống con người, thể hiện trình độ phát triển chung của đất<br /> nước, là lĩnh vực sản xuất tinh thần, tạo ra các giá trị, sản phẩm<br /> làm giàu đẹp cuộc sống; Văn hóa là sức mạnh nội sinh của sự<br /> phát triển. Đó là tầm nhìn sâu, mới, toàn diện, bao quát hơn<br /> về vai trò của văn hóa, tạo điều kiện để văn hóa phát triển đa<br /> dạng, phong phú, gắn bó mật thiết với mọi mặt đời sống. Vì<br /> vậy, sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người đã đạt<br /> được nhiều kết quả quan trọng. Đó là nền văn hóa đa dạng,<br /> phong phú, có khả năng chiếm lĩnh các mặt khác nhau của<br /> đời sống xã hội. Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn nhận rằng, văn<br /> hóa đã và đang bộc lộ những hạn chế, yếu kém và mặt trái của<br /> nền kinh tế thị trường đang tác động tiêu cực tới sự phát triển<br /> văn hóa và con người Việt Nam. Một trong những biểu hiện rõ<br /> rệt của xu hướng này là sự suy giảm về tư tưởng chính trị, đạo<br /> đức, lối sống của không ít người, thậm chí, một số cán bộ, đảng<br /> viên thoái hóa, biến chất...<br /> Trong dịp cả nước đang tổ chức học tập, quán triệt và<br /> triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chính phủ đang<br /> triển khai Chương trình hành động số 102/NQ-CP thực hiện<br /> Nghị quyết số 33/NQ-TVV về xây dựng và phát triển văn<br /> hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền<br /> vững đất nước, tôi hoan nghênh Nhà xuất bản Thông tin và<br /> Truyền thông đã kịp thời ra mắt bạn đọc tác phẩm Văn hóa và<br /> con người Việt Nam hiện nay - Mấy suy nghĩ từ thực tiễn của<br /> GS, TS Đinh Xuân Dũng.<br /> Mỗi bài viết trong tác phẩm là một sự tìm tòi, là trăn trở và<br /> suy ngẫm của tác giả về những vấn đề nóng bỏng, mang tính<br /> lý luận và thực tiễn sâu sắc trong đời sống văn hóa, văn học.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản