intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ethernet Basic

Chia sẻ: Timgikhongbiet Timgikhongbiet | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

142
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ethernet basic', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ethernet Basic

 1. Baûng so saùnh caùc chuaån laép ñaët Ethernet PH ÖÔ N G   Ù AN TO Á   O Ä C A Ù C Ñ P PH AÏM TO P O . ( bps) M V IC A Ù   P 1B A S E 5 1 U TP 500m Star 10B A S E 5 10 Thick 500m B us (Thicknet ) coxial 1B A S E 2 1 Thin 185­ B us (Thinnet ) coxial 200m 10B A S E ­F 10 Fiber 4km B us (FL,FB , ) FP 10B R O A D 36 10 coxi al 1800m B us 75  hm O 10B A S E ­T 10 U TP 100m Star 100B A S E ­T 100 U TP 100m Star (Fast Ethernet )
 2. Minh hoïa chuaån 1BASE5 ÑAËC ÑIEÅM: Server Toác ñoä truyeàn: 1Mbps UTP Cat­5 Caùp xoaén: UTP, STP Baùn kính söû duïng  Hub/Switch khoâng repeater: 500m  (250m / phaân ñoaïn) 1Mbps UTP Cat­5 WS WS WS
 3. Minh hoïa chuaån Thinnet- 1BASE2 WS WS Terminator Thick coxial cable T­Connector  /Transceive Server r Print Server Network  printer ÑAËC ÑIEÅM: Topo. daïng BUS Toác ñoä truyeàn: 1Mbps Duøng Thin coxial cable, T­connector, Terminator Baùn kính söû duïng khoâng repeater: 200m
 4. Minh hoïa chuaån Thicknet 10BASE5 WS WS Terminator Thick coxial cable T­Connector  /Transceive Server r Print Server Network  printer ÑAËC ÑIEÅM: Topo. daïng BUS Toác ñoä truyeàn khaù cao: 10Mbps Duøng Thick coxial cable, T­connector, Terminator Baùn kính söû duïng khoâng repeater: 500m
 5. Minh hoïa chuaån 10BASE-FL (Fiber Link) Bridge/Router Fiber Link ­ vaøi Km LAN 1 ÑAËC ÑIEÅM: LAN 2 Toác ñoä truyeàn khaù cao: Töø  10Mbps Duøng caùp quang Bridge/Router Phaïm vi caùp khoâng repeater:  4 km
 6. Minh hoïa chuaån 10BASE-FB (Fiber Backbone) WS  Hub/Switch UTP CAT­5 cable Network  Fiber backbone  printer Print server Fax UTP CAT­5 cable cable Hub /Switch WS WS SERVER
 7. Minh hoïa chuaån 10BASE-FP (Fiber Passive)
 8. Minh hoïa chuaån 10BASE-T ÑAËC ÑIEÅM: Server Topo. : hình sao UTP/STP Toác ñoä truyeàn:  10Mbps Hub/Switch Caùp xoaén: UTP, STP Khoaûng caùch toái ña  10Mbps UTP/STP töø Hub ­ Workstation:  100m WS WS WS
 9. Minh hoïa chuaån Fast Ethernet 100BASE-T Fast  Switch 10/100 Ethernet  Cards Unix  WinNT Server Hub  Server Hub  100BASE­T 10BASE­T UTP 100Mbps UTP 1ù0 Mbps Network  WinNT client Unix client Print Server printer ÑAËC ÑIEÅM: Topo: Hình sao Toác  ñoä truyeàn: 100 Mbps Khoaûng caùch toái ña Hub­traïm: 100m
 10. Giaûi phaùp maïng vaên phoøng Client  Interne Hub 8/TPM 10BaseT t UTP CAT­5 cable Network  printer Print server Backbone  Fax Dòch  cable vuï  PSTN­ UTP CAT­5 cable ISDN Hub 8/TPM 10BaseT Fast  Client Remote  Ethernet  Management  Office Router/Brigde 100Mbps SERVER station  (TCP/IP)
 11. Ghi chuù ÑAËC ÑIEÅM: ­ Giaù phuø hôïp ­ Toác ñoä cao ­ Deã quaûn lyù ­ Hoã trôï noái PCs,Fax, Printer  ­ Coù theå lieân laïc vôùi Internet ­ Hoã trôï  cho maïng trong caùc vaên phoøng  ­ Cho pheùp noái keát caùc vaên phoøng ôû xa  HUB: Hub 8/TPM 10BASE­T, Hub 8/TPO 10BASE­T ROUTER  BRANCH CABLE: Caùp xoaén UTP BACKBONE CABLE: Thick coxial cable hoaëc Fiber Cable 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2