intTypePromotion=1
ADSENSE

EWD (Sơ đồ mạch điện)

Chia sẻ: Dang Xuan Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

923
lượt xem
232
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bố cục của chương: Chương này trình bày về sơ đồ mạch điện: Mô tả; Hướng dẫn dùng sơ đồ mạch điện (EWD).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: EWD (Sơ đồ mạch điện)

 1. EWD (S¬ ®å m¹ch ®iÖn) Bè côc cña ch­¬ng Ch­¬ng nµy tr×nh bµy vÒ s¬ ®å m¹ch ®iÖn · M« t¶ · H­íng dÉn dïng s¬ ®å m¹ch ®iÖn (EWD) -1-
 2. M« t¶ M« t¶ §Ó hiÓu ®­îc s¬ ®å m¹ch hÖ thèng vµ cã thÓ ph¸t hiÖn sù cè, b¹n ph¶i biÕt vÞ trÝ cña c¸c bé phËn ®­îc l¾p ®Æt trong xe vµ c¸ch nèi chóng nh­ thÕ nµo. S¬ ®å EWD ®­îc so¹n cho mçi kiÓu xe. B¶n vÏ thÓ hiÖn mäi ®iÒu nµy ®­îc gäi lµ s¬ ®å EWD (S¬ ®å ®Êu d©y ®iÖn). (1/1) 3 Môc lôc cña EWD Môc lôc cña cuèn s¸ch S¬ ®å m¹ch ®iÖn “EWD” ®­îc chØ ra ë h×nh bªn. (1/1) -2-
 3. C¸c ch÷ viÕt t¾t C¸c ch÷ viÕt t¾t ®­îc sö dông cho c¸c linh kiÖn, v.v... th­êng ®­îc sö dông trong s¬ ®å m¹ch ®iÖn (EWD). Mét b¶n danh môc cña nh÷ng ch÷ t¾t nµy ®­îc nªu trong phÇn "C¸c ch÷ viÕt t¾t". Khi sö dông mét EWD, h·y tham kh¶o phÇn nµy ®Ó tra t×m c¸c thuËt ng÷ ®­îc coi lµ c¸c ch÷ viÕt t¾t. (1/1) B¶ng chó gi¶i c¸c thuËt ng÷ vµ ký hiÖu S¬ ®å m¹ch ®iÖn dïng c¸c ký hiÖu ®Ó tr×nh bµy c¸c linh kiÖn kh¸c nhau, nh­ ¾c quy vµ c¸c b¸n dÉn. C¸c ký hiÖu nµy ®­îc liÖt kª trong phÇn "B¶ng chó gi¶i c¸c thuËt ng÷ vµ ký hiÖu". (1/1) -3-
 4. H­íng dÉn c¸ch dïng EWD C¸c m¹ch cña hÖ thèng Trang môc lôc liÖt kª mäi hÖ thèng theo tr×nh tù vÇn ch÷ c¸i. Mét phÇn gi¶i thÝch cña mçi môc trong m¹ch hÖ thèng sÏ ®­îc tr×nh bµy b¾t ®Çu tõ trang tiÕp theo. (1/2) Trong phÇn "C¸c m¹ch hÖ thèng", c¸c b¶n vÏ tr×nh bµy mèi quan hÖ gi÷a tÊt c¶ c¸c bé phËn ®iÖn, d©y dÉn, c¸c gi¾c nèi, c¸c r¬le, v.v.. tõ nguån ®iÖn ®Õn ®iÓm nèi m¸t cña mçi hÖ thèng. Mçi gi¾c nèi vµ ch©n c¾m ®­îc quy ®Þnh b»ng mét m· vµ sè hiÖu. ViÖc t×m m· vµ sè hiÖu trong khi chÈn ®o¸n sù cè sÏ cho phÐp b¹n t×m ®­îc vÞ trÝ cña gi¾c nèi vµ ch©n c¾m nµy. (2/2) -4-
 5. C¸c bé phËn C¸c khu vùc in ®Ëm thÓ hiÖn c¸c bé phËn. C¸c bé phËn nµy ®­îc thÓ hiÖn b»ng mµu xanh da trêi. (1/6) "C8" thÓ hiÖn m· cña gi¾c nèi, vµ ch÷ "COMBINATION SW-C«ng t¾c tæ hîp" chØ râ tªn cña bé phËn nµy. (2/6) -5-
 6. C¸c sè (9, 10, 11) tr×nh bµy c¸c sè hiÖu ch©n cña gi¾c nèi. (3/6) 1. C¸ch ®äc sè ch©n cña gi¾c nèi C¸c ch©n c¾m gåm cã c¸c ch©n ®ùc vµ ch©n c¸i, trong ®ã c¸c ch©n ®ùc ®­îc c¾m vµo c¸c ch©n c¸i. C¸c gi¾c nèi cã c¸c ch©n ®ùc ®­îc gäi lµ c¸c gi¾c ®ùc, vµ c¸c gi¾c nèi cã c¸c ch©n c¸i ®­îc gäi lµ c¸c gi¾c c¸i. C¸c gi¾c nèi cã khãa ®Ó b¶o ®¶m cho c¸c gi¾c nèi ®­îc nèi v÷ng ch¾c. (4/6) -6-
 7. PhÇn khãa cña gi¾c nèi h­íng lªn trªn ®Ó khi ®äc c¸c sè ch©n trªn bÒ mÆt cña mèi nèi, c¸c sè nµy ®­îc ®äc tõ phÇn trªn bªn tr¸i ®èi víi gi¾c c¸i nh­ tr×nh bµy ë bªn tr¸i trong h×nh minh häa. §èi víi gi¾c ®ùc, c¸c sè nµy ®­îc ®äc tõ phÇn trªn bªn ph¶i nh­ h×nh ¶nh trong g­¬ng cña gi¾c c¸i ®­îc thÓ hiÖn ë bªn ph¶i cña h×nh minh häa. (5/6) Khi dïng ®ång hå ®o ®iÖn ®Ó kiÓm tra ®iÖn ¸p, ph¶i dïng mét ®Çu dß nh­ ®­îc thÓ hiÖn trong h×nh vÏ ®Ó kiÓm tra ®iÖn ¸p nµy. Tuy nhiªn, t¹i thêi ®iÓm nµy sè ch©n ®­îc ®äc tõ phÝa sau cña gi¾c nèi. Do ®ã, ®ã lµ chiÒu ng­îc khi ®äc tõ mÆt tr­íc cña gi¾c nèi, cÇn ph¶i cÈn thËn khi ®äc c¸c sè ch©n cña gi¾c nèi. (6/6) -7-
 8. Gi¾c ®Êu d©y C¸c khu vùc in ch÷ ®Ëm thÓ hiÖn c¸c gi¾c ®Êu d©y (1/3) C¸c gi¾c ®Êu d©y bã nhiÒu d©y vµo mét d©y dÉn. "J2" thÓ hiÖn m· cña gi¾c ®Êu d©y, vµ "JUNCTION CONNECTOR-Gi¾c ®Êu d©y" cho thÊy r»ng bé phËn nµy lµ gi¾c ®Êu d©y. (2/3) -8-
 9. 1. CÊu t¹o cña gi¾c ®Êu d©y Nh­ ®­îc tr×nh bµy trong h×nh vÏ, cÊu t¹o cña gi¾c ®Êu d©y gåm cã c¸c cùc ng¾n cã nhiÒu d©y dÉn cïng mµu ®­îc nèi víi nhau. (3/3) Hép ®Çu nèi vµ Hép r¬ r¬le Khu vùc in ®Ëm thÓ hiÖn hép ®Çu nèi. Hép ®Çu nèi nµy cã chøc n¨ng tËp hîp vµ nèi c¸c m¹ch ®iÖn ë bªn trong hép vµ tæ hîp c¸c r¬le, c¸c cÇu ch×, c¸c cÇu dao c¾t m¹ch, v.v.., thµnh c¸c tÊm m¹ch. Mét sè bé phËn cña hép ®Çu nèi kh«ng chøa c¸c r¬le, cÇu ch×, v.v..., mµ chØ dïng lµm mét gi¾c nèi. Hép r¬le nµy cã cÊu t¹o gÇn gièng víi cÊu t¹o cña hép ®Çu nèi, nh­ng nã kh«ng tËp hîp vµ nèi c¸c m¹ch ®iÖn ë bªn trong hép. S¬ ®å m¹ch ®iÖn ®­îc chia vµ thÓ hiÖn nh­ sau. Hép ®Çu nèi: NÒn mµu x¸m. Hép r¬le: NÒn kh«ng mµu. (1/1) -9-
 10. 1. Sè hiÖu hép ®Çu nèi vµ m· gi¾c nèi Sè nµy ë trong h×nh elip (2) thÓ hiÖn sè hiÖu cña hép ®Çu nèi, vµ ch÷ (G) thÓ hiÖn m· cña gi¾c nèi. 2. Sè ch©n cña gi¾c nèi C¸c sè nµy (2, 9) cho thÊy c¸c sè ch©n cña gi¾c nèi. -10-
 11. 3. Sè ch©n c¾m C¸c sè (1, 2, 3, 5) thÓ hiÖn c¸c sè ch©n cña r¬le PW. 4. §Êu d©y bªn trong C¸c dßng nµy thÓ hiÖn viÖc ®Êu d©y bªn trong hép ®Çu nèi. (1/1) -11-
 12. Gi¾c nèi nèi D©y dÉn vµ D©y dÉn Khu vùc in ®Ëm cho thÊy c¸c ký hiÖu cña c¸c gi¾c nèi ®Ó nèi c¸c d©y dÉn. (1/2) C¸c ch÷-sè trong h×nh ch÷ nhËt (BB1) thÓ hiÖn m· cña gi¾c nèi, vµ sè ë bªn ngoµi h×nh ch÷ nhËt (11) thÓ hiÖn sè ch©n c¾m. Còng nh­ vËy ký hiÖu (^ ) chØ râ bªn gi¾c ®ùc. (2/2) -12-
 13. C¸c ®iÓm chia vµ ®iÓm nèi m¸t Ký hiÖu h×nh lôc gi¸c trong vïng in ®Ëm thÓ hiÖn ®iÓm chia, vµ ký hiÖu h×nh tam gi¸c thÓ hiÖn ®iÓm nèi m¸t. §iÓm chia nèi vµo d©y kh«ng ph¶i ®i qua mét gi¾c nèi. (B7) vµ (E1) lµ c¸c m· cña ®iÓm chia. §iÓm tiÕp m¸t nèi d©y víi th©n xe hoÆc ®éng c¬, v.v... (BH) vµ (EB) lµ c¸c m· cña ®iÓm nèi m¸t. (1/1) Mµu cña d©y C¸c ch÷ c¸i trong khu vùc s¸ng mµu thÓ hiÖn mµu cña d©y. C¸c mµu cña d©y còng bao gåm c¶ c¸c mµu cã säc. C¸c mµu nµy ®­îc thÓ hiÖn b»ng ch÷ L-Y cã ch÷ ®Çu tiªn lµ ch÷ viÕt t¾t cña mµu nÒn cña d©y vµ ch÷ thø hai viÕt t¾t cho mµu cã säc. Gîi ý: Mét vµi s¬ ®å m¹ch ®iÖn cho thÊy c¸c mµu thùc tÕ cña c¸c mµu trªn d©y, vµ mét sè EWD kh¸c thÓ hiÖn c¸c d©y víi mµu ®en vµ tr¾ng. (1/1) -13-
 14. · ý nghÜa cña c¸c ch÷ Nguån ®iÖn Trong phÇn nµy, b¹n sÏ biÕt c¸c hÖ thèng nµo ®­îc b¶o vÖ b»ng mçi cÇu ch×. Ch¼ng h¹n nh­, s¬ ®å nµy cho thÊy r»ng cÇu ch× "10A, Cßi" chØ b¶o vÖ "Cßi". Còng vËy, cÇu ch× "15A, DOME" b¶o vÖ nhiÒu hÖ thèng, bao gåm "§Ìn trÇn ", "M¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ (A/C tù ®éng)", "§ång hå", "§ång hå t¸p l«", vµ c¸c hÖ thèng kh¸c. C¸c sè trang ë s¬ ®å lµ c¸c m¹ch cña hÖ thèng. (1/1) -14-
 15. Th«ng tin vÒ m¹ch hÖ thèng Khi vïng nµy ®­îc söa ch÷a hoÆc kiÓm tra ®­îc t×m thÊy trong s¬ ®å cña m¹ch hÖ thèng, h·y tham kh¶o c¸c trang tiÕp theo ë s¬ ®å sau. Trang nµy cho mét tæng quan vµ nh÷ng gîi ý ®èi víi hÖ thèng nµy. Nã còng cung cÊp phÇn tham kh¶o ®èi víi "S¬ ®å ®i d©y ®iÖn" thÓ hiÖn vÞ trÝ cña c¸c bé phËn ë trªn xe. (1/1) T×m vÞ trÝ mong muèn LÊy mét vÝ dô, chóng ta h·y t×m "ch©n 11 cña gi¾c nèi BB1" cña Radio vµ m¸y quay vµ loa ë cöa sau còng nh­ vÞ trÝ cña loa ë cöa sau Ph¶i". (Xe nµy lµ lo¹i xe sedan c ã tay l¸i bªn tr¸i). (1/8) -15-
 16. Tr­íc hÕt, chóng ta h·y t×m "VÞ trÝ ch©n 11 cña gi¾c nèi d©y dÉn vµ d©y dÉn gäi lµ BB1" (Xe nµy lµ lo¹i xe sedan cã tay l¸i bªn tr¸i) (2/8) Nh×n vµo trang th«ng tin cña m¹ch hÖ thèng, môc "Gi¾c nèi d©y dÉn vµ d©y dÉn" ®­a chóng ta tíi trang 70 cña gi¾c nèi BB1 (LHD S/D). (3/8) -16-
 17. Më tíi trang 70 chóng ta thÊy tiªu ®Ò "VÞ trÝ cña gi¾c nèi d©y dÉn vµ d©y dÉn". Cho chóng ta thÊy vÞ trÝ cña gi¾c nèi BB1 ë trªn xe. (4/8) Sau ®ã më sang trang tiÕp theo chóng ta cã thÓ thÊy s¬ ®å sè ch©n c¾m BB1. S¬ ®å nµy cho chóng ta thÊy h×nh d¹ng cña ®Çu nèi nµy vµ vÞ trÝ cña ch©n c¾m 11 trong gi¾c nèi BB1. Chóng ta còng cã thÓ t×m vÞ trÝ cña ch©n c¾m nµy b»ng c¸ch t×m m· gi¾c nèi ë phÇn cã tªn "Danh s¸ch gi¾c nèi". (5/8) -17-
 18. TiÕp ®Õn, chóng ta h·y t×m vÞ trÝ cña m· gi¾c nèi R9 "Loa ë cöa sau bªn ph¶i". (6/8) ChuyÓn tíi trang th«ng tin vÒ m¹ch hÖ thèng. "M· gi¾c nèi cña loa cöa sau bªn ph¶i" lµ R9. Môc cã tªn "VÞ trÝ cña c¸c bé phËn" chØ dÉn chóng ta ®Õn trang 43 cña R9 (LHD S/D). (7/8) -18-
 19. Trang 43 cã ®Çu ®Ò "VÞ trÝ cña c¸c bé phËn ë th©n xe". Trang nµy cho chóng ta thÊy vÞ trÝ cña bé phËn t­¬ng øng víi m· cña gi¾c nèi R9 cña Loa ë cöa sau bªn ph¶i trªn xe nµy. VÞ trÝ cña c¸c bé phËn nµy cã thÓ t×m thÊy nh­ sau: (8/8) -19-
 20. Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về dòng điện. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. Trong chương này, phiếu hướng dẫn thực hành được chuẩn bị như một phần của các bài tập. Kích chuột lên câu có gạch chân sau đây, và mở phiếu hướng dẫn thực hành. Rồi in ra trước khi sử dụng. -20-
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2