intTypePromotion=3

Excel Bài Giảng toàn tập I

Chia sẻ: Roni Simon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
816
lượt xem
435
download

Excel Bài Giảng toàn tập I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng về môn exel ngắn gọn, dễ hiểu giúp các bạn có thể tự học ở nhà mà không cần đến trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Excel Bài Giảng toàn tập I

 1. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C T NG QUAN V MICROSOFT EXCEL 1 1
 2. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C N I DUNG: GI I THI U CÁC KHÁI NI M TRONG EXCEL CÁC THAO TÁC CƠ B N NH P D LI U ð NH D NG D LI U T OS TH T ð NH D NG TRANG IN 2 2
 3. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C I. GI I THI U 1. Kh i ñ ng: Start/Programs/Microsoft Office 2003/Microsoft Excel 2. Màn hình giao ti p Title bar Menubar Toolbar Formula bar Address Cell Column Header Row Header Sheet tab Work sheet 3 3
 4. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C II. CÁC KHÁI NI M Workbook − Có th ch a nhi u Worksheet Worksheet − Là m t t m b ng hình ch nh t − Bao g m nhi u dòng và nhi u c t C u trúc Worksheet − Dòng : 65536 dòng (1, 2, …, 65536) : 256 c t (A, B, …, IV) − Ct : giao gi a dòng và c t. ð a ch ô: C t Dòng −Ô − Vùng : t p h p nhi u ô. M t ô cũng có th xem là 1 vùng. ð a ch vùng: (ð a ch ô ñ u tiên bên trái):(ð a ch ô cu i bên ph i) 4 4
 5. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C III. CÁC THAO TÁC Thao tác ñ i v i Worksheet ð i tên Worksheet: Nh n nút mouse ph i t i Sheet tab mu n ñ i tên, ch n ch c năng Rename, ñ t tên m i cho Sheet tab. 5 5
 6. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C III. CÁC THAO TÁC Thao tác ñ i v i Worksheet Thêm Worksheet m i: Nh n nút mouse ph i t i Sheet tab b t kỳ, ch n ch c năng Insert, nh n nút OK ñ t o m i. . − 6 6
 7. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C III. CÁC THAO TÁC Thao tác ñ i v i Worksheet Xóa Worksheet: Nh n nút mouse ph i t i Sheet tab mu n xóa, ch n ch c năng Delete ñ xóa. 7 7
 8. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C III. CÁC THAO TÁC Thao tác trong Worksheet Thay ñ i ñ r ng dòng/c t: d a vào c nh dư i/c nh ph i c a dòng/c t. ð t mouse t i c nh dư i/c nh ph i c a dòng c t , drag mouse ñ thay ñ i kích thư c. Chèn dòng/c t: Nh n mouse ph i t i dòng/c t mu n chèn, ch n ch c năng Insert Xóa dòng/c t: Nh n mouse ph i t i dòng/c t mu n xóa, ch n ch c năng Delete Ch n kh i vùng: ð t mouse trong ô ñ u tiên bên trái, drag mouse ñ n ô cu i cùng bên ph i c a vùng. 8 8
 9. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C IV.D LI U D li u ki u s Ký t ñ u tiên gõ vào là s . Toán t : + - * / D li u ki u s M c ñ nh canh bên ph i ô D li u ki u chu i Ký t ñ u tiên gõ vào là ch . Toán t : & n i chu i Nh p ki u chu i d ng s : Ký t ñ u tiên là d u ’ D li u ki u chu i M c ñ nh canh bên trái ô 9 9
 10. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C IV.D LI U D li u ki u ngày D ng DD/MM/YYYY ho c MM/DD/YYYY tùy vào ñ nh d ng trong h th ng ð thay ñ i d ng ngày nh p, s d ng ng d ng Regional and Language Options trong Control Panel. D li u ki u ngày M c ñ nh canh bên ph i ô D li u ki u công th c Ký t ñ u tiên gõ vào là d u = Công th c hi n th t i thanh Formula Bar T i ô ñ t công th c ch hi n th k t qu c a công th c ñó t − T o s th 10 10
 11. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C IV.D LI U T o s th t Cách 1: • Bư c 1 :Gõ vào s 1 phím Ctrl • Bư c 2 :Nh n vào gi • Bư c 3 : Drag mouse Cách 2: • Bư c 1 :Gõ s 1 và 2 • Bư c 2 : Ch n kh i 2 s • Bư c 3 :Drag mouse 11 11
 12. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C IV.D LI U Cách 3: • Bư c 1 : Gõ s 1 t • Bư c 2 : Ch n kh i vùng mu n t o s th • Bư c 3 : Ch n ch c năng Edit/Fill/Series • Bư c 4 : Nh p 2 giá tr Step value (giá tr tăng) và Stop value( s d ng ) • Click OK Bài T p 12 12
 13. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C V.ð NH D NG D LI U ð nh d ng d li u ki u s Bư c 1 :Ch n kh i vùng mu n ñ nh d ng Bư c 2 :Ch n ch c năng Format/Cells… Bư c 3 : Ch n th Number -> ch n Custom Bư c 4 : Ch n m u có s n và click OK, ho c nh p vào theo quy ñ nh : # : ñ i di n cho nhóm s : ví d s 12345 mu n hi n th 123,45 ->type :#,### 0: ñ i di n cho ch s Ví d 1 mu n hi n th thành 01 ->type :00 Mu n hi n th chu i trong s ví d 12234 -> 12,345 ð ng -> type :#,### “ð ng” 13 13
 14. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C V.ð NH D NG D LI U ð nh d ng d li u ki u chu i Bư c 1 : Ch n kh i vùng mu n ñ nh d ng Bư c 2 : Ch n ch c năng Format/Cells… Bư c 3 : Ch n th Alignment ñ canh l cho văn b n: Horizontal : canh l ngang , có các giá tr : Left : canh trái Right : canh ph i Center : canh gi a Justify : canh ñ u hai bên Vertical : canh l d c Bottom : canh l dư i Center : canh gi a Justify : canh l trên Orientation : canh theo góc ngiêng trong Degrees 14 14
 15. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C V.ð NH D NG D LI U Nh p nhi u dòng trong m t ô: Cách 1 :Nh n Alt-Enter t i v trí mu n xu ng dòng Cách 2 : ðánh d u vào Wrap text trong th Alignment 15 15
 16. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C V.ð NH D NG D LI U V khung Bư c 1 :Ch n kh i vùng d li u mu n v khung – t o n n. Bư c 2: Ch n ch c năng Format/Cells Bư c 3 : Ch n th Border (ñ t o n n ch n th Patterns) Ch Ch n d ng ñư ng vi n trong style Ch Ch n Outline : t o vi n ngoài Ch Ch n Inside : t o các ñư ng viên cho các cell Ch Ch n các nút trong Border ñ t o các ñư ng vi n chéo − Click OK 16 16
 17. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C V.ð NH D NG D LI U Tô n n − Bư c 1 :Ch n kh i vùng d li u mu n v khung – t o n n. ch c năng − Bư c 2 :Ch n Format/Cells… − Bư c 3 :Ch n th Patterns − Bư c 4 : Ch n màu tô, ch n cách tô trong h p ch n Pattern 17 17
 18. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C VI. ð NH D NG TRANG IN Ch n ch c năng File/Page Setup Th Page :Ch n d ng gi y in In ngang In d c In k t qu trong 1 trang Lo i gi y in 18 18
 19. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C VI. ð NH D NG TRANG IN Ch n ch c năng File/Page Setup Th Margin :Canh l trang in ð nh kho ng cách ð nh n i dung in n m gi a trang gi y 19 19
 20. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C VI. ð NH D NG TRANG IN Ch n ch c năng File/Page Setup − Th Header/Footer : nh p tiêu ñ trang Tiêu ñ ñ u trang Tiêu ñ cu i trang 20 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản