intTypePromotion=1
ADSENSE

Excel Bài Giảng toàn tập I

Chia sẻ: Roni Simon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

834
lượt xem
435
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng về môn exel ngắn gọn, dễ hiểu giúp các bạn có thể tự học ở nhà mà không cần đến trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Excel Bài Giảng toàn tập I

 1. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C T NG QUAN V MICROSOFT EXCEL 1 1
 2. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C N I DUNG: GI I THI U CÁC KHÁI NI M TRONG EXCEL CÁC THAO TÁC CƠ B N NH P D LI U ð NH D NG D LI U T OS TH T ð NH D NG TRANG IN 2 2
 3. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C I. GI I THI U 1. Kh i ñ ng: Start/Programs/Microsoft Office 2003/Microsoft Excel 2. Màn hình giao ti p Title bar Menubar Toolbar Formula bar Address Cell Column Header Row Header Sheet tab Work sheet 3 3
 4. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C II. CÁC KHÁI NI M Workbook − Có th ch a nhi u Worksheet Worksheet − Là m t t m b ng hình ch nh t − Bao g m nhi u dòng và nhi u c t C u trúc Worksheet − Dòng : 65536 dòng (1, 2, …, 65536) : 256 c t (A, B, …, IV) − Ct : giao gi a dòng và c t. ð a ch ô: C t Dòng −Ô − Vùng : t p h p nhi u ô. M t ô cũng có th xem là 1 vùng. ð a ch vùng: (ð a ch ô ñ u tiên bên trái):(ð a ch ô cu i bên ph i) 4 4
 5. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C III. CÁC THAO TÁC Thao tác ñ i v i Worksheet ð i tên Worksheet: Nh n nút mouse ph i t i Sheet tab mu n ñ i tên, ch n ch c năng Rename, ñ t tên m i cho Sheet tab. 5 5
 6. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C III. CÁC THAO TÁC Thao tác ñ i v i Worksheet Thêm Worksheet m i: Nh n nút mouse ph i t i Sheet tab b t kỳ, ch n ch c năng Insert, nh n nút OK ñ t o m i. . − 6 6
 7. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C III. CÁC THAO TÁC Thao tác ñ i v i Worksheet Xóa Worksheet: Nh n nút mouse ph i t i Sheet tab mu n xóa, ch n ch c năng Delete ñ xóa. 7 7
 8. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C III. CÁC THAO TÁC Thao tác trong Worksheet Thay ñ i ñ r ng dòng/c t: d a vào c nh dư i/c nh ph i c a dòng/c t. ð t mouse t i c nh dư i/c nh ph i c a dòng c t , drag mouse ñ thay ñ i kích thư c. Chèn dòng/c t: Nh n mouse ph i t i dòng/c t mu n chèn, ch n ch c năng Insert Xóa dòng/c t: Nh n mouse ph i t i dòng/c t mu n xóa, ch n ch c năng Delete Ch n kh i vùng: ð t mouse trong ô ñ u tiên bên trái, drag mouse ñ n ô cu i cùng bên ph i c a vùng. 8 8
 9. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C IV.D LI U D li u ki u s Ký t ñ u tiên gõ vào là s . Toán t : + - * / D li u ki u s M c ñ nh canh bên ph i ô D li u ki u chu i Ký t ñ u tiên gõ vào là ch . Toán t : & n i chu i Nh p ki u chu i d ng s : Ký t ñ u tiên là d u ’ D li u ki u chu i M c ñ nh canh bên trái ô 9 9
 10. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C IV.D LI U D li u ki u ngày D ng DD/MM/YYYY ho c MM/DD/YYYY tùy vào ñ nh d ng trong h th ng ð thay ñ i d ng ngày nh p, s d ng ng d ng Regional and Language Options trong Control Panel. D li u ki u ngày M c ñ nh canh bên ph i ô D li u ki u công th c Ký t ñ u tiên gõ vào là d u = Công th c hi n th t i thanh Formula Bar T i ô ñ t công th c ch hi n th k t qu c a công th c ñó t − T o s th 10 10
 11. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C IV.D LI U T o s th t Cách 1: • Bư c 1 :Gõ vào s 1 phím Ctrl • Bư c 2 :Nh n vào gi • Bư c 3 : Drag mouse Cách 2: • Bư c 1 :Gõ s 1 và 2 • Bư c 2 : Ch n kh i 2 s • Bư c 3 :Drag mouse 11 11
 12. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C IV.D LI U Cách 3: • Bư c 1 : Gõ s 1 t • Bư c 2 : Ch n kh i vùng mu n t o s th • Bư c 3 : Ch n ch c năng Edit/Fill/Series • Bư c 4 : Nh p 2 giá tr Step value (giá tr tăng) và Stop value( s d ng ) • Click OK Bài T p 12 12
 13. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C V.ð NH D NG D LI U ð nh d ng d li u ki u s Bư c 1 :Ch n kh i vùng mu n ñ nh d ng Bư c 2 :Ch n ch c năng Format/Cells… Bư c 3 : Ch n th Number -> ch n Custom Bư c 4 : Ch n m u có s n và click OK, ho c nh p vào theo quy ñ nh : # : ñ i di n cho nhóm s : ví d s 12345 mu n hi n th 123,45 ->type :#,### 0: ñ i di n cho ch s Ví d 1 mu n hi n th thành 01 ->type :00 Mu n hi n th chu i trong s ví d 12234 -> 12,345 ð ng -> type :#,### “ð ng” 13 13
 14. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C V.ð NH D NG D LI U ð nh d ng d li u ki u chu i Bư c 1 : Ch n kh i vùng mu n ñ nh d ng Bư c 2 : Ch n ch c năng Format/Cells… Bư c 3 : Ch n th Alignment ñ canh l cho văn b n: Horizontal : canh l ngang , có các giá tr : Left : canh trái Right : canh ph i Center : canh gi a Justify : canh ñ u hai bên Vertical : canh l d c Bottom : canh l dư i Center : canh gi a Justify : canh l trên Orientation : canh theo góc ngiêng trong Degrees 14 14
 15. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C V.ð NH D NG D LI U Nh p nhi u dòng trong m t ô: Cách 1 :Nh n Alt-Enter t i v trí mu n xu ng dòng Cách 2 : ðánh d u vào Wrap text trong th Alignment 15 15
 16. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C V.ð NH D NG D LI U V khung Bư c 1 :Ch n kh i vùng d li u mu n v khung – t o n n. Bư c 2: Ch n ch c năng Format/Cells Bư c 3 : Ch n th Border (ñ t o n n ch n th Patterns) Ch Ch n d ng ñư ng vi n trong style Ch Ch n Outline : t o vi n ngoài Ch Ch n Inside : t o các ñư ng viên cho các cell Ch Ch n các nút trong Border ñ t o các ñư ng vi n chéo − Click OK 16 16
 17. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C V.ð NH D NG D LI U Tô n n − Bư c 1 :Ch n kh i vùng d li u mu n v khung – t o n n. ch c năng − Bư c 2 :Ch n Format/Cells… − Bư c 3 :Ch n th Patterns − Bư c 4 : Ch n màu tô, ch n cách tô trong h p ch n Pattern 17 17
 18. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C VI. ð NH D NG TRANG IN Ch n ch c năng File/Page Setup Th Page :Ch n d ng gi y in In ngang In d c In k t qu trong 1 trang Lo i gi y in 18 18
 19. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C VI. ð NH D NG TRANG IN Ch n ch c năng File/Page Setup Th Margin :Canh l trang in ð nh kho ng cách ð nh n i dung in n m gi a trang gi y 19 19
 20. TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCM Microsoft Excel TRUNG TÂM TIN H C VI. ð NH D NG TRANG IN Ch n ch c năng File/Page Setup − Th Header/Footer : nh p tiêu ñ trang Tiêu ñ ñ u trang Tiêu ñ cu i trang 20 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2