Excel Err:508

Chia sẻ: Le Duc Canh | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:165

0
313
lượt xem
145
download

Excel Err:508

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các cấu truc cơ sở dữ liệu, và các đặc tính về excel

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Excel Err:508

  1. Err:508 Loại tiền tệ: Cộng số tiền: VND 1 3 4 5 0 Mã Mã Số hiệu CT Diễn giải Ngày CT công nợ Thuế
  2. Err:508 Nợ TK: Có TK: 0 6 7 Số tiền Tiền Thuế gồm thuế Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
  3. Err:508
  4. HỆ THỐNG CÁC SỔ KHO CHI TIẾT Báo cáo chi tiết/Thẻ kho [N ­ X­ T] VLSPHH Báo cáo/Bảng  Báo cáo chi tiết [N ­ X­ T] VLSPHH theo Nhân viên Báo cáo tổng hợp Báo cáo chi tiết [N ­ X­ T] VLSPHH theo Khách hàng Báo cáo tổng hợp [ Báo cáo chi tiết [N ­ X­ T]  VLSPHH theo Nhà cung cấp Báo cáo tổng hợp [N Báo cáo chi tiết [N ­ X­ T] Theo Nhân viên theo VLSPHH Báo cáo tổng hợp Báo cáo tổng hợp [ Báo cáo chi tiết [N ­ X­ T] Theo Khách hàng theo VLSPHH Báo cáo tổng hợp Báo cáo chi tiết [N ­ X­ T] Theo Nhà cung cấp theo VLSPHH Báo cáo khác:
  5. CÁC SỔ KHO TỔNG HỢP Báo cáo/Bảng kê tổng hợp [N ­ X­ T] VLSPHH Báo cáo tổng hợp [N ­ X­ T] VLSPHH theo Nhân viên Báo cáo tổng hợp [N ­ X­ T] VLSPHH theo Khách hàng Báo cáo tổng hợp [N ­ X­ T] VLSPHH theo Nhà cung cấp Báo cáo tổng hợp [N ­ X­ T] Nhân viên theo VLSPHH Báo cáo tổng hợp [N ­ X­ T] Khách hàng theo VLSPHH Báo cáo tổng hợp [N ­ X­ T] Người bán theo VLSPHH
  6. HỆ THỐNG CÁC DANH MỤC 1) Danh mục tài khoản (TAIKHOAN) 2) Danh mục công nhân viên (Nhanvien) 3) Danh mục Nhóm vật liệu ­ sản phẩm ­ hàng hoá (DMNHOM) 4) Danh mục vật liệu ­ sản phẩm ­ hàng hoá (DMVLSPHH) 5) Danh mục nhà cung cấp(DMDVNB) 6) Danh mục đơn vị khách hàng (DMDVKH) 7) Danh mục kho (DMKHO) 8) Danh mục Thuế (THUE) 9) Danh mục tiền tệ 10) Danh mục bộ phận 11) Danh mục TSCĐ Khi xuất hiện mã mới phải vào Danh mục tạo thêm! Bạn không được thay đổi cấu trúc sổ sẽ ảnh  hưởng tới hệ thống!
  7. G CÁC DANH MỤC àng hoá (DMNHOM) á (DMVLSPHH) ) ay đổi cấu trúc sổ sẽ ảnh 
  8. SỔ QUỸ 1) Sổ quỹ tiền mặt ­TK 111 2) Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng ­ TK 112
  9. BÁO CÁO THUẾ Tờ khai thuế GTGT Bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hoá đơn Bảng kê thu mua hàng nông, lâm, thủy sản có hóa đơn Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ Bảng giải trình Tờ khai thuế GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT    của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ  Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm [Mẫu số 02C/GTGT] Bảng kê điều chỉnh thuế GTGT năm [Mẫu số 11/GTGT] Quyết toán thuế GTGT năm Báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn năm Tờ khai quyết toán thuế TNDN Các báo cáo khác :
  10. ng kỳ 
Đồng bộ tài khoản