Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Chrome

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
103
lượt xem
8
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Chrome

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Filter Chrome nhằm tạo ra hiệu ứng phát sáng của kim loại .Hiệu ứng này có thể được dùng mô phỏng cho sự phát sáng của Chrome

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Chrome

 1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng chrome Filter Chrome nh±m t≠o ra hiŒu ˆng phüt süng cða kim lo≠i. HiŒu ˆng n°y c‹ thà ΩıÏc dÔng Ωà m· phfing cho s˙ phüt süng cða Chrome, V°ng cÒng nhı cüc kim lo≠i khüc...Cüc nÓt hiŒu ch◊nh trong hiŒu ˆng Chrome n‹i theo chuy≈n m·n l° : tüch v° th≈m v°o cüc bit. áµy l° nh˘ng thu∫t ng˘ chuy≈n dÔng trong ph∑n l˚ thuy∆t vÀ x¯ l˚ ®nh. VËi b≠n Ω‡c l° ngıÈi s¯ dÚng, theo t·i kh·ng c∑n Ωi sµu v°o v∂n ΩÀ n°y ch◊ l°m r‚i r∞m v° nhˆc Ω∑u th≈m; c°ng th˙c nghiŒm nhiÀu vËi n‹, b≠n s¡ hiÃu n‹ l°m ΩıÏc nh˘ng g÷ v° nh˘ng g÷ chıa l°m ΩıÏc. MÊt ΩiÃm c∑n lıu ˚ khi dÔng Filter n°y l° : d≠ng cða vÔng ch‡n r∂t quan tr‡ng. Vœ dÚ : HiŒu ˆng Chrome tüc ΩÊng l≈n cüc ch˘ m∫p tr·ng s¡ sinh ΩÊng hÁn l° tüc ΩÊng l≈n h÷nh ch˘ nh∫t ph≤ng. Cüc bıËc ti∆n h°nh V°o tr÷nh ΩÁn File ch‡n New. HÊp tho≠i New hiŒn l≈n. á¥t cüc tham s‚ nhı trong h÷nh (h÷nh trang b≈n). Ch‡n m°u tiÀn c®nh v° h∫u c®nh.
 2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy è Ωµy t·i ch‡n giü trŸ m¥c nhi≈n m°u tiÀn c®nh l° m°u Ωen v° h∫u c®nh l° m°u tr∞ng b±ng cüch nh∂n phœm D tr≈n b°n phœm. (B≠n c‹ thà hoün Ω‰i m°u tiÀn c®nh v° m°u h∫u c®nh b±ng phœm X) Nh∂n phœm T tr≈n b°n phœm Ωà Ωıa ch˘ v°o h÷nh. N≈n ch‡n font ch˘ c‹ thµn m∫p nhı Arial Black, VNi Auchon, VNi Cooper hay mÊt font ch˘ n°o Ω‹ c‹ trong müy cða b≠n.
 3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Sau khi Ωünh ch˘ xong, nh∂p chuÊt v°o nÓt OK trong hÊp tho≠i Type Tool. M°n h÷nh hiŒn l≈n ch˘ Chrome vËi m°u Ωen (m°u tiÀn c®nh) nhıng kh·ng th∂y Ω∑y Ωð ch˘, cüc bıËc ti∆p theo ti∆n h°nh tıÁng t˙ nhı Ω¨ l°m vËi filter Carve. V°o tr÷nh ΩÁn Select > Load Selection Ωà ch‡n vÔng l°m viŒc. Khi hÊp tho≠i Load Selection mÍ ra, h¨y nh∂p chuÊt v°o nÓt OK. LÓc n°y ch˘ Ωang Í vÔng ch‡n, di chuyÃn ch˘ Ω∆n vŸ trœ mong mu‚n (Í tr≈n cÔng, chœnh gi˘a b®n v¡) b±ng c·ng cÚ Move Tool. V°o tr÷nh ΩÁn Filter > Eye Candy 3.0 ch‡n Chrome... Í h°ng thˆ 3. Nh∂p chuÊt v°o nÓt OK, n∆u hÊp tho≠i y≈u c∑u render lËp chˆa k˚ t˙.
 4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy M°n h÷nh quen thuÊc cða Eye Candy vËi hÊp tho≠i cða Filter Chrome mÍ ra. Cüc tham s‚ ch‡n Nh∂p Ωø chuÊt v°o con trıÏt v° di chuyÃn ΩÃ thay Ω‰i cüc tham s‚ Bands : HiŒu ch◊nh s‚ lıÏng nh˘ng d¨y Ω∫m gi˘a c≠nh viÀn tËi gi˘a cða vÔng ch‡n.
 5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Softness : HiŒu ch◊nh ΩÊ mÀm cða hiŒu ˆng kim lo≠i. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn s¡ t≠o ra cüc d¨y bØng tr·ng rÊng hÁn. Variation : HiŒu ch◊nh vŸ trœ Ω¥t cða d¨y, giü trŸ ch‡n lËn s¡ l°m cüc bØng hıËng vÀ gi˘a vÔng ch‡n. Contrast : HiŒu ch◊nh mˆc ΩÊ tıÁng ph®n gi˘a vÔng Ω∫m nh∂t v° süng nh∂t cða vÔng bŸ tüc ΩÊng; giü trŸ ch‡n c°ng tØng, ΩÊ tıÁng ph®n c°ng lËn. Light Direction : HiŒu ch◊nh hıËng cða ngu„n ünh süng tËi vÔng ch‡n. C‹ thà ch‡n mÊt d®i rÊng t˜ 00 Ω∆n 3600. Giü trŸ 00 khi ünh süng chi∆u tr˙c ti∆p v°o b≈n ph®i; 900 ünh süng chi∆u t˜ tr≈n xu‚ng; 1800 ünh süng chi∆u tr˙c ti∆p t˜ b≈n trüi, v° 2700 ünh süng chi∆u t˜ dıËi. Base Color v° Highlight Color HiŒu ˆng kim lo≠i c‹ thà th˙c hiŒn vËi b∂t k¸ m°u ch‡n n°o. Hai ph∑n hiŒu ch◊nh cho ta mÊt d®i m°u rÊng k∆t hÏp vËi nhau. Nh∂p v°o mÊt trong nh˘ng hÊp n°y s¡ xu∂t hiŒn b®ng m°u Color picker. B≠n c‹ thà ch‡n m°u trong b®ng m°u n°y, sau khi ch‡n xong, nh∂p chuÊt v°o nÓt OK.
 6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Filter Chrome c‹ s≥n 10 d≠ng thˆc mπu cho ta s¯ dÚng. Ch‡n mÊt d≠ng thˆc mπu trong müy, hay t˙ t≠o ra theo sÍ thœch m° b≠n th∂y v˜a ˚ qua cüc tham s‚ ch‡n.
 7. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy áµy l° k∆t qu® cða mÊt trong mÚc ch‡n. K∆t qu® tr≈n m°n h÷nh m°u b≠n s¡ th∂y ΩıÏc ünh cða kim lo≠i kh‹ c‹ thà diÕn t® b±ng vØn vi∆t. MÊt b°i t∫p nhfi gÏi ˚ cÔng b≠n Ω‡c l° : ti∆p tÚc ch‡n vÔng cho to°n bÊ ch˘ n°y v° th˙c hiŒn l≠i filter Carve cða b°i h‡c trıËc. K∆t qu® c‹ l¡ s¡ l˚ thÓ l∞m Ω∂y. ChÓ ˚ r±ng, lÓc n°y r∂t kh‹ ch‡n vÔng qua viŒc dÔng cµy ΩÒa th∑n trong thanh c·ng cÚ v° phœm Shift v÷ tr≈n t˜ng k˚ t˙ c‹ nhiÀu m°u n≈n kh‹ ch‡n chœnh xüc. Cüch nhanh nh∂t l° ch‡n ΩÒa th∑n (nh∂n phœm W tr≈n b°n phœm) nh∂p chuÊt ngo°i vÔng ch˘ (lÓc n°y c‹ m°u tr∞ng) v° ch‡n Inverse trong tr÷nh ΩÁn Select. NhË r±ng trıËc khi ch‡n lŒnh Inverse, h¨y dÔng phœm Shift Ωà ch‡n th≈m cüc vÔng tr∞ng nhı trong ch˘ 0 v° R Ωà khfii s‹t. Ho¥c mÊt cüch dÕ d°ng hÁn n˘a Ωà t®i vÔng ch‡n cho to°n bÊ ch˘ tr≈n l° b≠n nh∂n gi˘ phœm Ctrl v° nh∂p v°o Layer chˆa ch˘ Ω‹ trong palette Layers. Khi Ω‹, to°n bÊ vÔng ch‡n ch˘ s¡ ΩıÏc t®i l≈n tr≈n h÷nh. DıËi Ωµy l° mÊt vœ dÚ sau khi üp dÚng th≈m hiŒu ˆng Carve cho to°n bÊ ch˘.
 8. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy b°i t∫p Th˙c hiŒn HiŒu ˆng Chrome tr≈n ch˘ Trong b°i t∫p n°y, cüc b≠n ti∆n h°nh nh∫p mÊt h°ng ch˘ mËi, sau Ω‹ ti∆n h°nh üp dÚng cüc d≠ng thˆc mπu vËi Filter Chrome cða Eye Candy. Cüc ®nh m°u xu∂t hiŒn tr≈n m°n h÷nh giÓp b≠n dÕ h÷nh dung k∆t qu® hÁn l° Ω‡c tr≈n süch in Ωen tr∞ng. Cüc b≠n ti∆n h°nh th˙c hiŒn cüc bıËc sau : MÍ ®nh mËi vËi cüc tham s‚ nhı h÷nh dıËi DÔng c·ng cÚ Type Tool nh∫p ch˘ CHROME vËi cüc th·ng s‚ cho Í h÷nh trang b≈n. N∆u müy cða b≠n kh·ng c‹ font ch˘ n°y th÷ c‹ thà dÔng font ch˘ tıÁng ΩıÁng.
 9. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy DÔng c·ng cÚ Move Tool dŸch chuyÃn ch˘ ra chœnh gi˘a trang gi∂y. Nh∂n gi˘ phœm Ctrl v° nh∂p chuÊt v°o lËp chˆa k˚ t˙ CHROME ΩÃ t®i vÔng ch‡n cða cüc k˚ t˙ tr≈n h÷nh. Nh∂p ch‡n c·ng cÚ Linear Gradient Tool. Trong palette Options cða c·ng cÚ n°y, b≠n ch‡n mÚc Yellow, Violet, Orange, Blue cho hÊp Gradient.
 10. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Sau Ω‹, kæo chuÊt t˜ dıËi l≈n tr≈n ΩÃ t· m°u Gradient cho vÔng ch‡n. Sau khi th˙c hiŒn xong ta c‹ ch˘ nhı h÷nh b≈n dıËi. Lıu ®nh n°y l≠i ΩÃ dÔng cho cüc b°i t∫p sau. Khi th∂y vÔng ch‡n vπn c›n tr≈n h÷nh b≠n h¨y ti∆n h°nh th˙c hiŒn filter Chrome trong Eye Candy. V°o tr÷nh ΩÁn Filter > Eye Candy 3.0 ch‡n Chrome. Trong hÊp tho≠i Chrome, b≠n ch‡n d≠ng thˆc mπu Ω∑u ti≈n l° Cooper xong nh∂p v°o phœm V Í b≈n ph®i hÊp tho≠i Chrome. Ta s¡ c‹ k∆t qu® nhı h÷nh trang b≈n. Ti∆n h°nh tıÁng t˙ vËi cüc d≠ng thˆc mπu c›n l≠i. D≠ng thˆc mπu Cooper D≠ng thˆc mπu Emerald D≠ng thˆc mπu Gold
 11. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Mercury D≠ng thˆc mπu Pufffy Blue D≠ng thˆc mπu Royal Velvet D≠ng thˆc mπu Stripey Edgey D≠ng thˆc mπu Vivid Stripes D≠ng thˆc mπu Wood Grain D≠ng thˆc mπu Zebra
Đồng bộ tài khoản