intTypePromotion=1

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Glass

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
64
lượt xem
4
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Glass

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Filter Glass thực hiện đặt tấm thủy tinh (kính) màu trên đỉnh của vùng chọn . Cạch của tấm kính này phẳng và được vát nghiêng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Glass

 1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HIŒu ˆng glass Filter Glass th˙c hiŒn Ω¥t mÊt t∂m thðy tinh (kœnh) m°u tr≈n Ω◊nh cða vÔng ch‡n. C≠nh cða t∂m kœnh n°y ph≤ng v° ΩıÏc vüt nghi≈ng. è ph∑n gi˘a cða ®nh c‹ thà l°m n‰i l≈n nhı mÊt cÚc u n∆u b≠n mu‚n. HiŒu ˆng Glass ΩıÏc t≠o ra bÍi viŒc m· phfing 3 tr≠ng thüi v∫t l˚ khÓc x≠, l‡c v° ph®n x≠ ünh süng qua qu® lØng kœnh c∑u. Con trıÏt Refraction v° Flaw cho phæp ta hiŒu ch◊nh mˆc ΩÊ cong cða ®nh. Con trıÏt Color v° Opacity hiŒu ch◊nh mˆc ΩÊ l‡c ünh süng. Specular Reflection ph®n x≠ l≠i ngu„n süng tr≈n kœnh v° ΩıÏc hiŒu ch◊nh bÍi con trıÏt Highlight v° con trıÏt Light Direction. ChÓ ˚ : Filter n°y l°m viŒc t‚t nh∂t tr≈n vÔng ch‡n lËn v° ΩÁn gi®n, kh·ng Ω‰ Ω∑y m°u t®ng, nhı vÔng ch‡n th˙c hiŒn bÍi c·ng cÚ ch‡n vÔng h÷nh ch˘ nh∫t v° ellipse vËi ΩÊ khÓc x≠ y∆u. áiÀu n°y x®y ra tıÁng t˙ vËi giü trŸ ch‡n th∂p, l°m cho kœnh tr·ng nhı mfing hÁn (vËi ΩÊ khÓc x≠ th∂p) hay tr·ng c‹ c≠nh vüt nhiÀu hÁn (vËi ΩÊ khÓc x≠ cao). TıÁng t˙ nhı Inner Bevel, ΩÊ vüt c°ng lËn, c°ng l°m rÓt l≠i vÔng tr≈n vÔng ch‡n v° l°m cho chÓng nhı n‰i ph≤ng l≈n.
 2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Khi c≠nh vüt lËn hÁn phµn n¯a ΩÊ rÊng vÔng ch‡n, vÔng ch‡n b≈n trüi kh·ng c›n l°m ph≤ng n˘a. Cüc bıËc ti∆n h°nh TıÁng t˙ nhı cüc k˛ x®o khüc, ti∆n h°nh mÍ mÊt ®nh c‹ s≥n tr≈n müy (®nh g‚c chıa c‹ ch˘) l°m ®nh nÀn.V°o tr÷nh ΩÁn Image >Image Size v° ch◊ ΩŸnh l≠i ΩÊ phµn gi®i cho ®nh n°y l° 300 dpi, sau Ω‹ ΩŸnh l≠i kœch thıËc cho ®nh n∆u mu‚n, r„i thu nhfi ®nh l≠i Ωà l°m viŒc dÕ d°ng hÁn. Cüc bıËc ti∆n h°nh tıÁng t˙ nhı Ω¨ l°m t˜ cüc b°i t∫p trıËc. Ch‡n mÊt m°u cho hÊp m°u tiÀn c®nh Foreground. DÔng c·ng cÚ Type Tool l∑n lıÏt nh∫p ch˘ ìFILTER GLASSî c‹ kœch thıËc 40 point, m°u xanh v° ìEYE CANDYî kœch thıËc 20 point, m°u h„ng vËi font ch˘ Vni-Cooper v° cüc thi∆t Ω¥t khüc nhı h÷nh dıËi Ωµy. Sau Ω‹, b≠n dÔng c·ng cÚ Move Tool di chuyÃn cüc k˚ t˙ v˜a t≠o v°o vŸ trœ thœch hÏp nhı h÷nh sau :
 3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Cüc k˚ t˙ v˜a t≠o s¡ ΩıÏc Ω¥t trong cüc lËp mËi, cüc lËp n°y c‹ biÃu tıÏng T b≈n ph®i. Bµy giÈ b≠n h¨y nh∂n phœm Ctrl v° nh∞p v°o lËp chˆa k˚ t˙ ìFILTER GLASSî ΩÃ t®i vÔng ch‡n cða k˚ t˙ n°y l≈n h÷nh.
 4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Sau khi vÔng ch‡n Ω¨ ΩıÏc t®i l≈n h÷nh, b≠n s¡ t≠o mÊt ΩıÈng viÀn cho cüc k˚ t˙ trong vÔng ch‡n, ΩÃ t≠o ΩıÈng viÀn trıËc ti≈n b≠n ph®i t≠o mÊt lËp mËi. Gi® s¯ Í Ωµy chÓng ta t≠o ΩıÈng viÀn m°u tr∞ng. Ch‡n m°u tr∞ng cho hÊp m°u tiÀn c®nh b±ng cüch nh∂n phœm D, sau Ω‹ nh∂n phœm X tr≈n b°n phœm. Bµy giÈ b≠n nh∂p ch‡n Layer chˆa k˚ t˙ ìFILTER GLASS v° nh∂p nÓt Create new layer b≈n dıËi palette Layers ΩÃ t≠o mÊt layer mËi, Ω‹ l° Layer 2. Ti∆p theo, b≠n ch‡n lŒnh Edit > Stroke Trong hÊp tho≠i Stroke, b≠n thi∆t l∫p cüc giü trŸ nhı h÷nh b≈n, ch‡n xong nh∂p OK ΩÃ t≠o mÊt ΩıÈng viÀn m°u tr∞ng xung quanh k˚ t˙ sau Ω‹ nh∂n Ctrl + D ΩÃ kh¯ ch‡n.
 5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Ti∆p theo, b≠n ch‡n lŒnh Flattern Image t˜ menu palette Layers ΩÃ æp ph≤ng cüc lËp trong h÷nh th°nh mÊt lËp. Bµy giÈ b≠n h¨y dÔng c·ng cÚ Magic Wand Tool nh∞p v°o vÔng m°u tr∞ng cða h÷nh ΩÃ ch‡n to°n bÊ vÔng tr∞ng trong h÷nh, sau Ω‹ ch‡n lŒnh Select > Inverse ΩÃ nghŸch Ω®o vÔng ch‡n. VÔng ch‡n s¡ l° h÷nh con vŸt v° ch˘ ìEYE CANDYî. B≠n s¡ üp dÚng k˛ x®o Glass cho vÔng ch‡n n°y.
 6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Ch‡n lŒnh Filter > Eye Candy 3.0 > Glass ΩÃ üp dÚng hiŒu ˆng Glass. M°n h÷nh xu∂t hiŒn hÊp tho≠i Glass quen thuÊc cða Eye Candy. K˛ x®o n°y c‹ mÊt s‚ mÚc tÔy ch‡n g∑n gi‚ng vËi k˛ x®o Inner Bevel. Ta s¡ l∑n lıÏt kh®o süt chi ti∆t t˜ng tÔy ch‡n n°y.
 7. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Cüc tham s‚ ch‡n Bevel Width : HiŒu ch◊nh ΩÊ rÊng c≠nh vüt ngo°i cða kœnh. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, c°ng l°m cho kœnh tr·ng nhı d∑y hÁn (dÔng vËi ΩÊ khÓc x≠ cao hay ΩÊ d‚c cða c≠nh vüt l≈n t˜ t˜). Bevel Shape : C‹ 4 mÚc ch‡n Button, Rounded, Mesa, Flat. Cüc b≠n h¨y xem l≠i ph∑n gi®i thœch Bevel Shape Í k˛ x®o Carve. Flaw Spacing v° Flaw Thickness : Flaw m· phfing cho ΩÊ nh∂p nh· tr≈n kœnh, gi‚ng nhı trong th˙c t∆ ta thıÈng g¥p tr≈n cüc kœnh cÒ. Spacing c°ng lËn c°ng l°m cho s˙ kh·ng to°n h®o n°y lan rÊng ra, trong khi kho®ng cüch nhfi gia tØng t∑n s‚ l∫p l≠i. Giü trŸ Thickness n°y c°ng lËn c°ng l°m s˙ kh·ng to°n h®o n°y rfl r°ng th≈m. Opacity : HiŒu ch◊nh mˆc ΩÊ trong su‚t. Trong trıÈng hÏp n°y, con trıÏt ®nh hıÍng Ω∆n m°u nh≠t tr≈n kœnh. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, m°u ch‡n c°ng ti∆n g∑n tËi m°u trong b®ng Color Picker. Giü trŸ th∂p l°m kœnh c°ng trÍ n≈n trong su‚t v° l°m cho ®nh n±m dıËi lËp kœnh tr·ng c°ng rfl r°ng hÁn. Refraction : HiŒu ch◊nh mˆc ΩÊ vÔng ch‡n chŸu tüc ΩÊng bÍi hiŒu ˆng GLASS.
 8. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy VËi giü trŸ ch‡n th∂p, hiŒu ˆng n°y tr·ng r∂t huyÀn ®o nhıng vËi giü trŸ ch‡n lËn, cüc h÷nh ®nh bŸ bi∆n d≠ng rfl næt. C›n n∆u giü trŸ ch‡n quü lËn, ®nh s¡ bŸ bi∆n d≠ng ho°n to°n. Glass Color : Nh∂p v°o hÊp n°y ΩÃ ch‡n m°u cho kœnh. B®ng m°u Color Picker hiŒn l≈n cho ta ch‡n m°u mong mu‚n. VËi Highlight Brightness, Highlight Sharpness, Direction v° Inclination : cüc mÚc ch‡n n°y c‹ chˆc nØng gi‚ng nhı cüc k˛ x®o khüc trong Eye Candy. D≠ng thˆc mπu : Filter GLASS c‹ 10 d≠ng thˆc mπu ΩÃ b≠n tham kh®o : Bumpy Surface, Cola Bottle, Green Slim,Lozenge Illumated Lumps, Green Slim, M ild Distortion... H÷nh cüc trang sau giËi thiŒu mÊt s‚ k∆t qu® th˙c hiŒn. D≠ng thˆc mπu Bumpy Surface
 9. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Green Slim D≠ng thˆc mπu Illumated Lumps
 10. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Lozenge D≠ng thˆc mπu Mild Distortion
 11. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Rose Colored Glasses. D≠ng thˆc mπu Smog
 12. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Strong Distortion. D≠ng thˆc mπu Transparent Button.
 13. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy MÊt s‚ k∆t qu® th˙c hiŒn hiŒu ˆng Glass tr≈n ch˘ vËi cüc tÔy ch‡n thay Ω‰i ΩÃ tham kh®o, Í Ωµy t·i t· m°u cho ch˘ vËi mÊt m°u Gradient (Spectrum). DıËi Ωµy l° h÷nh ban Ω∑u khi chıa üp dÚng hiŒu ˆng Glass. Sau Ωµy l° mÊt s‚ k∆t qu® khi th˙c hiŒn hiŒu ˆng Glass tr≈n ch˘. Bumpy Surface. Cola Bottle. Green Slim. Illumated Lumps.
 14. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Lozenge. Mild Distortion. Rose Colored Glasses. Smog. Strong Distortion. Transparent Button.
 15. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy B°i t∫p c‹ hıËng dπn MÍ mÊt file mËi c‹ kœch thıËc 11 x 10 cm, ch‡n ΩÊ phµn gi®i 200 hay 300 dpi. M°u tiÀn c®nh l° Ωen, h∫u c®nh l° tr∞ng. Nh∫p 3 d›ng ch˘ GLASS vËi font ch˘ n°o c‹ bÀ d∑y lËn, ch‡n kœch thıËc font n±m trong kho®ng 60ñ80 point. L∑n lıÏt t®i vÔng ch‡n cða t˜ng lËp chˆa k˚ t˙ v° t· tr∞ng cho cüc k˚ t˙ Ω‹. Ch‡n m°u Ωfi cho hÊp m°u tiÀn c®nh v° t≠o mÊt lËp mËi cho t˜ng lËp chˆa k˚ t˙. Ch‡n lŒnh Edit > Stroke ΩÃ t≠o viÀn m°u Ωfi cho ch˘ (5 point). Xong nh∂n Ctrl + D ΩÃ kh¯ ch‡n. L∑n lıÏt th˙c hiŒn k˛ x®o GLASS tr≈n cüc ch˘ n°y v° k∆t hÏp cüc k˛ x®o khüc cho t˜ng d›ng k˚ t˙ nhı sau. Lıu ˚ l° khi üp dÚng bÊ l‡c cho d›ng k˚ t˙ n°o th÷ nh∂p ch‡n lËp chˆa k˚ t˙ Ω‹. á‚i vËi ch˘ tr≈n cÔng : Th˙c hiŒn k˛ x®o GLASS vËi d≠ng thˆc mπu Green Slim. K∆t qu® ta th∂y ch˘ nhı l° mÊt kh‚i thðy tinh hÁi trong su‚t c‹ m°u xanh viÀn Ωfi (kh·ng gi‚ng nhı k∆t qu® in ra ch◊ th∂y mÊt m°u Ωen - h÷nh 1) á‚i vËi ch˘ Í gi˘a : Th˙c hiŒn k˛ x®o Chrome vËi d≠ng thˆc mπu Zebra, xong ti∆p tÚc th˙c hiŒn k˛ x®o GLASS vËi d≠ng thˆc mπu Cola Bottle. K∆t qu® ta th∂y ch˘ c‹ m°u xanh ünh thðy tinh b≈n trong ∏n nh˘ng vµn gi‚ng s‡c cða ng˙a v±n, nhıng bŸ bi∆n d≠ng Ωi nhiÀu v° c‹ viÀn Ωfi. á‚i vËi ch˘ dıËi cÔng : Th˙c hiŒn k˛ x®o Drop Shadow vËi d≠ng thˆc mπu Fur, xong ti∆p tÚc th˙c hiŒn k˛ x®o Chrome vËi d≠ng thˆc mπu Wood Grain v°, cu‚i cÔng l° th˙c hiŒn k˛ x®o Glass vËi d≠ng thˆc mπu Illuminated Lump. K∆t qu® ta th∂y ch˘ c‹ m°u v°ng ünh thðy tinh tr·ng gi‚ng cüc phµn t¯ nh÷n dıËi kœnh hiÃn vi v° ch˘ c‹ viÀn Ωfi.
 16. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Sau khi ch˘ thˆ 3 v˜a th˙c hiŒn xong (vÔng n‰i c›n tüc dÚng), ti∆p tÚc th˙c hiŒn k˛ x®o Carve vËi d≠ng thˆc mπu Chisel. K∆t qu® ta th∂y ch˘ cÒng c‹ d≠ng nhı trıËc nhıng tr·ng n‰i h≤n l≈n trang gi∂y nhÈ hiŒu ˆng Carve. H¨y thay Ω‰i cüc tham s‚ khüc ΩÃ th∂y ΩıÏc tüc dÚng cüc k˛ x®o. Th˙c hiŒn b°i t∫p sau vËi ®nh c‹ kœch cÎ 11 x 3.5 cm, font VNI Bandit. L∑n lıÏt Ω‰ m°u Ωfi, ıîanh dıÁng sau Ω‹ th˙c hiŒn l∑n lıÏt cüc hiŒu ˆng tr≈n ch˘
 17. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Th˙c hiŒn b°i t∫p sau vËi ®nh c‹ kœch cÎ 11 x 7 cm. Ch‡n to°n bÊ vÔng nÀn (m°u tr∞ng). Th˙c hiŒn hiŒu ˆng tr≈n nÀn. Nh∫p ch˘ Filter Glass vËi font VNI Slogan, t≠o viÀn tr∞ng 3 pixel. (dÔng lŒnh Edit > Stroke), sau Ω‹ Ω‰ m°u Gradient l≈n ch˘ ta c‹ k∆t qu®.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản