intTypePromotion=1

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Glow

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
83
lượt xem
5
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Glow

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Filter Glow tạo ra một vùng tỏa sáng bán trong suốt xung quanh cạnh của vùng chọn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Glow

  1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng GLOW Filter Glow t≠o ra mÊt vÔng tfia süng bün trong su‚t xung quanh c≠nh viÀn cða vÔng ch‡n. Filter n°y thıÈng ΩıÏc dÔng Ωà m· phfing cho hiŒu ˆng tfia süng cða b‹ng Ωøn neon r∂t dÕ d°ng, th·ng qua nh˘ng c·ng cÚ mËi ΩıÏc c®i ti∆n cða Eye Candy nhı : thay Ω‰i ΩıÏc m°u s∞c v° ΩÊ trong su‚t cða vÔng tfia süng. HiŒu ˆng n°y Ωð m≠nh cho ta th˙c hiŒn nhiÀu ˚ tıÍng thi∆t k∆ khüc nhau. Vœ dÚ : MÊt ünh süng Ω∫m, trong su‚t v° h¬p c‹ thà ΩıÏc dÔng Ωà nh∂n m≠nh ΩÊ tıÁng ph®n xung quanh Ω‚i tıÏng ch‡n v° giÓp cho b≠n tüch Ω‚i tıÏng ra khfii ®nh hıÍng cða m°u h∫u c®nh. B≠n h¨y ti∆n h°nh thao tüc nhiÀu l∑n tr≈n h÷nh ®nh Ωà th∂y rfl hÁn. Filter n°y Ω›i hfii ph®i ch‡n vÔng ch‡n trıËc khi th˙c hiŒn, tr˜ khi b≠n th˙c hiŒn hiŒu ˆng n°y l≈n Ω‚i tıÏng trong cÔng lËp vËi chœnh n‹. áiÃm c∑n nhË l° filter n°y t≠o ra vÔng süng b≈n ngo°i Ω‚i tıÏng. TrıÈng hÏp b≠n Ωang dÔng chıÁng tr÷nh Photoshop kh·ng ph®i phi≈n b®n 5.5, c‹ thà vÔng ch‡n th˙c hiŒn s¡ bŸ m∂t n∆u kh·ng lıu ®nh trıËc khi th˙c hiŒn hiŒu ˆng n°y. MÊt ΩiÀu m° b≠n Ω˜ng qu≈n l° lıu vÔng ch‡n n∆u chÓng ta mu‚n dÔng n‹ trong mÊt tüc vÚ khüc.
  2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy ChÓ ˚ : Filter Glow l°m viŒc chœnh xüc tr≈n lËp. Do Ω‹ hÊp kiÃm Preserve Transparency kh·ng ΩıÏc Ωünh d∂u n∆u b≠n s¯ dÚng phi≈n b®n 4.0. áiÀu n°y r∂t quan tr‡ng vËi ngıÈi thi∆t k∆ (b≠n n≈n lıu ˚). Cüc bıËc ti∆n h°nh V°o tr÷nh ΩÁn File ch‡n Open. Ch‡n b∂t k¸ h÷nh n°o trong müy l°m nÀn, Í Ωµy ta ch‡n ®nh Dune.tif trong thı mÚc Samples cða Photoshop 5.5. Sau Ω‹ ΩŸnh l≠i ΩÊ phµn gi®i cho h÷nh l° 300 dpi. S¯ dÚng lŒnh Image > Image Size. Ch‡n m°u tiÀn c®nh l° m°u tœm. Nh∂n phœm T ΩÃ Ωıa ch˘ v°o h÷nh mËi mÍ tr≈n müy. Í Ωµy ch‡n font ch˘ Vni- Duff. Nh∫p ch˘ ìFILTER GLOWî vËi cüc tham s‚ nhı trong hÊp tho≠i cho Í h÷nh dıËi. Sau Ω‹, dÔng c·ng cÚ Move Tool di chuyÃn ch˘ v°o gi˘a h÷nh.
  3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy V°o tr÷nh ΩÁn Windows > Show Layer. LÓc n°y to°n bÊ ch˘ FILTER GLOW n±m trong mÊt lËp mËi ri≈ng biŒt. B≠n nh∂p ch‡n lËp chˆa k˚ t˙ v° v°o tr÷nh ΩÁn Filter > Eye Candy 3.0 ch‡n Glow. M°n h÷nh quen thuÊc cða Eye Candy vËi hÊp tho≠i Glow mÍ ra nhı h÷nh minh h‡a dıËi Ωµy.
  4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Cüc tham s‚ ch‡n Width : HiŒu ch◊nh kho®ng cüch t˜ c≠nh vÔng ch‡n tËi ΩiÃm m° Í Ω‹ ΩÊ ΩÚc b±ng 0. Giü trŸ ch‡n n°y c°ng lËn, vÔng tfia süng c°ng lan rÊng. Opacity : HiŒu ch◊nh mˆc ΩÊ trong su‚t cða vÔng tfia süng. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn vÔng tfia süng c°ng ΩÚc v° vÔng ®nh h∫u c®nh hay cüc lËp n∆u c‹ n±m dıËi vÔng tfia süng n°y c°ng kh‹ th∂y. Opacity Dropoff : Nh∂p v°o mÚc ch‡n n°y mÍ ra hÊp ch‡n Fat, Medium, Thin, Diffuse Fat : HiŒu ch◊nh ΩÊ ΩÚc trÍ vÀ 0 t˜ t˜. Medium : HiŒu ch◊nh ΩÊ ΩÚc trÍ vÀ 0 mÊt cüch trung b÷nh Thin : L°m cho ΩÊ ΩÚc nhanh ch‹ng gi®m bËt. Diffuse : áà m· phfing lo≠i tfia süng qua k≈nh ho≠t ΩÊng. Color : Ch‡n m°u tfia süng theo ˚, nh∂p v°o hÊp n°y mÍ ra b®ng m°u Color Picker quen thuÊc cða Photoshop Ωà ch‡n m°u. Ch‡n m°u mong mu‚n b±ng cüch nh∂p chuÊt v°o trong · vu·ng lËn b≈n trüi b®ng m°u hay nh∫p th≤ng trŸ s‚ v°o hŒ th‚ng m°u n°o b≠n dÔng quen HSB,
  5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy RGB, Lab hay CMYK. Khi ch‡n m°u xong nh∂p v°o nÓt OK Draw Everywhere : Khi hÊp n°y ΩıÏc ch‡n, filter Glow s¡ Ω‰ Ω∑y ph∑n ch‡n cÒng nhı l°m tfia süng vËi m°u ch‡n. Kh® nØng n°y r∂t h˘u œch khi th˙c hiŒn hiŒu ˆng Glow tr≈n lËp. H¨y ch‡n mÊt vÔng, t≠o layer v° th˙c hiŒn Filter Glow vËi Draw Everywhere ΩıÏc ch‡n. ChÓng ta kh·ng s¯ dÚng hÊp ch‡n n°y n∆u mu‚n üp dÚng filter Glow tr≈n cÔng lËp cÒng nhı h÷nh ®nh ΩıÏc l˙a ch‡n, tr˜ khi c‹ thà th˙c hiŒn n‹ qua cüc vÔng ch‡n khüc. Filter Glow tüc ΩÊng l≈n ch˘ ìHiŒu ˆng Glowî vËi cüc tham s‚ : Width (pixel) = 20 Opacity = 100 Opacity Dropoff = Fat Color = m°u tr∞ng Draw Everywhere kh·ng ΩıÏc ch‡n.
  6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Filter Glow tüc ΩÊng l≈n ch˘ ìHiŒu ˆng Glowî vËi cüc tham s‚ : Width (pixel) = 20 Opacity = 100 OpacityDropoff = Fat Color = m°u tr∞ng Draw Everywhere ΩıÏc ch‡n. D≠ng thˆc mπu Filter Glow c‹ s≥n 10 d≠ng thˆc mπu, trong h÷nh ta th∂y 11 d≠ng thˆc mπu, nhıng d≠ng thˆc mπu Last Used kh·ng ΩıÏc kà Ω∆n, v÷ müy s¡ lıu d≠ng thˆc v˜a mËi ti∆n h°nh trıËc Ω‹ vËi t≈n l° Last Used Ch‡n mÊt d≠ng thˆc mπu vËi Draw Everywhere ΩıÏc ch‡n v° kh·ng ΩıÏc ch‡n ta c‹ k∆t qu® nhı h÷nh trang trıËc.
  7. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy ChÓ ˚ : Do Ωang tüc ΩÊng l≈n layer 1 n≈n h÷nh con vŸt kh·ng ®nh hıÍng g÷, ch◊ c‹ ch˘ bŸ tüc ΩÊng m° th·i. H÷nh trang tr≈n t·i th˙c hiŒn hiŒu ˆng Glow vËi cüc tham s‚ ch‡n ngπu nhi≈n. tr≈n cüc nh‹m ch˘ khüc nhau. Í Ωµy c‹ k∆t hÏp hiŒu ˆng Cutout v° Chrome. B≠n Ω‡c c‹ thà ti∆n h°nh tr≈n ®nh nÀn khüc Ωà c‹ k∆t qu® tıÁng t˙ nhıng n≈n th˙c hiŒn viŒc Ω‰ b‹ng ch˘ tr≈n mÊt ®nh nÀn n°o Ω‹ sau Ω‹ thay Ω‰i con trıÏt Opacity tr≈n lËp chˆa ch˘ Ωà thà hiŒn ˚ tıÍng cða ngıÈi thi∆t k∆. Cüc b≠n c‹ th∂y khi dÔng ch˘ Ωˆng, h÷nh ‚ng th÷ hiŒu ˆng Glow tr·ng tüc ΩÊng m≠nh hÁn kh·ng?
  8. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Thay Ω‰i cüc tham s‚ theo ˚ v° lıu l≠i d≠ng thˆc mπu v˜a th˙c hiŒn vËi t≈n l° Tam. Cµu hfii ·n t∫p : S˙ khüc biŒt cða filter Glow vËi viŒc s¯ dÚng lŒnh Stroke trong tr÷nh ΩÁn Edit > Stroke cða Photoshop 5.5 l° g÷?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản