intTypePromotion=1

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Jiggle

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
46
lượt xem
3
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Jiggle

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Filter Jiggle tạo ra một loại biến dạng mới thông qua việc đặt ngẫu nhiên các bọt bong bóng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Jiggle

  1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng jiggle Filter Jiggle t≠o ra mÊt lo≠i bi∆n d≠ng mËi th·ng qua viŒc Ω¥t ngπu nhi≈n cüc b‡t bong b‹ng. Kh·ng gi‚ng nhı filter Distortion, filter Jiggle kh·ng d˙a tr≈n cüc mπu s‹ng wave xung quanh mÊt trÚc ΩÁn m° thay v°o Ω‹, filter Jiggle l°m bi∆n d≠ng tr·ng gi‚ng nhı cüc phµn t¯. K∆t qu® l°, vÔng ch‡n xu∂t hiŒn c‹ thà nhı l° cüc bong b‹ng, ch∂t keo gelatin hay bŸ Ω‰ vÎ ho°n to°n. Cüc bıËc ti∆n h°nh V°o tr÷nh ΩÁn File ch‡n Open. Ch‡n b∂t k¸ h÷nh n°o trong müy, Í Ωµy t·i ch‡n h÷nh chÓ vŸt Dusky.psd trong photoshop > Sample NhË ch‡n ®nh c‹ ΩÊ phµn gi®i 300 dpi. N∆u ®nh chıa Í ΩÊ phµn gi®i 300 dpi th÷ b≠n c‹ thà ch‡n lŒnh Image > Image Size Ωà ΩŸnh l≠i ΩÊ phµn gi®i cho h÷nh. Sau Ω‹ c‹ thà thu nhfi h÷nh l≠i Ωà l°m viŒc dÕ d°ng hÁn Ch‡n m°u tiÀn c®nh v° h∫u c®nh sao cho tıÁng ph®n vËi vÔng ΩŸnh Ωıa ch˘ tr≈n h÷nh. Nh∂n chuÊt v°o biÃu tıÏng Type Tool (phœm t∞t T) Ωà kœch ho≠t
  2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy c·ng cÚ Type Tool v° Ωıa ch˘ v°o h÷nh mËi mÍ tr≈n müy. á∑u ti≈n b≠n nh∫p ch˘ ìFILTER JIGGLEî vËi font ch˘ Fato, kœch thıËc 45 point, m°u tœm. Sau Ω‹ nh∫p ch˘ ìEYE CANDYî, ch‡n font ch˘ VNI Bandit, kœch thıËc ch˘ 35 point, m°u xanh. Sau Ω‹, nh∂p ch‡n t˜ng lËp chˆa k˚ t˙ v° s¯ dÚng c·ng cÚ Move Tool Ωà di chuyÃn cüc k˚ t˙ v°o vŸ trœ thœch hÏp tr≈n h÷nh nhı h÷nh mπu. Ti∆p theo, b≠n trÊn t∂t c® cüc lËp tr≈n h÷nh th°nh mÊt lËp duy nh∂t b±ng cüch ch‡n lŒnh Fatten Image t˜ menu palette Layers. Sau Ω‹ v°o tr÷nh ΩÁn Filter >Eye Candy 3.0 ch‡n Jiggle Ωà üp dÚng hiŒu ˆng Jiggle cho to°n bÊ h÷nh.
  3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HÊp tho≠i Jiggle mÍ ra cho ta ch‡n cüc tham s‚. Cüc tham s‚ ch‡n Bubble Size : Con trıÏt n°y hiŒu ch◊nh kho®ng cüch hay t∑n s‚ cða ΩÊ lŒch. N‹ l°m viŒc gi‚ng nhı t≠o cüc xoüy trong filter Swirl s¡ tr÷nh b°y Í ph∑n sau. Giü trŸ ch‡n c°ng th∂p, mˆc ΩÊ bi∆n d≠ng tr·ng c°ng g∑n hÁn. Warp Amount : Con trıÏt n°y nh±m hiŒu ch◊nh bao nhi≈u vÔng ch‡n s¡ bŸ kæo. Tham s‚ n°y c‹ chˆc
  4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy nØng gi‚ng nhı hiŒu ch◊nh con trıÏt Smear Length trong Filter Swirl. Twist : Gi‚ng nhı Swirl, Jiggle c‹ thà xo∞n vÔng ch‡n. Con trıÏt n°y hiŒu ch◊nh mˆc ΩÊ xo∞n. ViŒc dŸch chuyÃn n°y ΩıÏc tœnh b±ng ΩÊ. Movement Type : Menu pop-up l˙a ch‡n cüch thˆc m° ngıÈi thi∆t k∆ mu‚n h÷nh ®nh bŸ l∞c nh¬ hay m≠nh. C‹ 3 lo≠i l°m cho h÷nh ®nh bŸ u‚n cong : Bubbles, Brownian Motion v° Turbulence. Bubbles : t≠o ra s˙ bi∆n d≠ng mŸn v° trÁn tru. Brownian Motion m· phfing cho viŒc di chuyÃn ngπu nhi≈n nh±m t≠o ra cüc hiŒu ˆng tr·ng r‚i r∞m hÁn. N∆u b≠n mu‚n t≠o hiŒu ˆng nhı c®nh tan vÎ hay phü hðy ho°n to°n, h¨y ch‡n Turbulence. B≠n c‹ thà tham kh®o b±ng cüch g‡i mÊt h÷nh ®nh b∂t k¸ n°o c‹ trong müy v° th˙c hiŒn filter n°y vËi cüc tham s‚ trong Movement Motion thay Ω‰i. D≠ng thˆc mπu Filter Jiggle c‹ s≥n 10 d≠ng thˆc mπu. Trong h÷nh ta th∂y 11 d≠ng thˆc mπu nhıng d≠ng thˆc mπu Last Used kh·ng ΩıÏc kà Ω∆n. Trong h÷nh vŒt süng Ωang xu∂t hiŒn tr≈n d≠ng thˆc mπu Last Used. Sau khi thi∆t l∫p cüc giü trŸ nhı tr≈n, b≠n nh∂p d∂u V Ωà üp dÚng hiŒu ˆng Jiggle cho h÷nh. K∆t qu® s¡ nhı h÷nh.
  5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Sau Ωµy l° mÊt s‚ h÷nh minh h‡a cho cüc d≠ng thˆc mπu ΩiÃn h÷nh trong Filter Jiggle. D≠ng thˆc Completely Warped
  6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Offset D≠ng thˆc mπu Ragged Edges
  7. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Extreme Jiter D≠ng thˆc mπu Tarbulent
  8. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Twisty

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản