intTypePromotion=3

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Weave

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
100
lượt xem
16
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Weave

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Filter này là filter cuối cùng trong chương trình Eye Candy . Filter Weave cho phép người thiết kế tạo ra vùng chọn xuất hiện như in trên vải dệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Weave

 1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng WEAVE Filter n°y l° filter cu‚i cÔng trong chıÁng tr÷nh Eye Candy. Filter Weave cho phæp ngıÈi thi∆t k∆ t≠o ra vÔng ch‡n xu∂t hiŒn nhı in h÷nh tr≈n v®i dŒt. VËi hiŒu ˆng n°y, b≠n c‹ thà ch‡n ΩÊ rÊng cða d®i v° khe hÍ t≠o th°nh d≠ng v®i dŒt nhı mong mu‚n. C‹ thà ch‡n m°u trong khe hÍ gi˘a cüc d¨y. Ngo°i ra, b≠n c‹ thà th≈m v°o cüc mπu dŒt mËi. Cüc bıËc ti∆n h°nh V°o tr÷nh ΩÁn File > Open ch‡n mÊt file ®nh l°m nÀn. Í Ωµy t·i ch‡n mÊt khu·n m¥t nam nhı h÷nh trang b≈n. Th˙c s˙ ®nh nÀn trong b°i t∫p n°y ch◊ Ωà l°m rfl hÁn hiŒu ˆng Weave m° th·i. N∆u müy cüc b≠n kh·ng c‹ h÷nh n°y, c‹ thà ch‡n b∂t k¸ ®nh n°o trong müy cÒng ΩıÏc. ChÓ ˚ Ω∆n ΩÊ phµn gi®i ®nh ch‡n sao cho n±m trong kho®ng t˜ 200 Ω∆n 300 dpi nh±m dÕ d°ng nh∫n th∂y cüc k∆t qu® nhı th∆ n°o vËi cüc hiŒu ˆng tüc ΩÊng l≈n ch˘ tr≈n c¯a s‰ xem trıËc cða Eye Candy. H¨y ˆng dÚng nh˘ng g÷ Ω¨ th˙c t∫p trıËc Ωµy Ωà thao tüc cho ra k∆t qu® g∑n gi‚ng nhı ®nh h÷nh trang b≈n. C‹ thà xem Ωµy l° b°i ·n t∫p nh˘ng g÷ Ω¨ h‡c.
 2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy L∑n lıÏt Ωünh ch˘ Filter, EyeCandy, STK v° ch˘ Tð Süch phıÁng Nam v°o ®nh, b≠n Ω‡c h¨y th¯ nh∫n xæt t·i Ωang dÔng font ch˘ g÷, cüc tham s‚ trong hÊp Type Tool ph®i ch‡n th∆ n°o Ωà cho ra k∆t qu® cüc ch˘ c‹ vŸ trœ g∑n gi‚ng nhı trong h÷nh. (GÏi ˚ Í Ωµy l° tham kh®o font ch˘ VNI). B≠n h¨y c‚ g∞n quan süt Ωà t÷m hiÃu nh˘ng g÷ t·i Ω¨ s¯ dÚng. Cüc k∆t qu® cða nh˘ng h÷nh trang sau ΩıÏc th˙c hiŒn kh·ng ph®i tr≈n t˜ng lËp m° ta c∑n trÊn cüc lËp l≠i vËi nhau th°nh mÊt lËp duy nh∂t. Sau Ω‹, v°o tr÷nh ΩÁn Filter ch‡n Eye Candy v° ch‡n cüc hiŒu ˆng mong mu‚n, Ωà ˚ r±ng ch˘ STK cüc b≠n n≈n ch‡n trong su‚t Ωà th∂y ®nh nÀn Ω±ng sau.
 3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HÊp tho≠i Weave xu∂t hiŒn. ChÓ ˚ r±ng hÊp tho≠i h÷nh trang b≈n kh·ng ph®i nhı nguy≈n thðy lÓc t≠o hiŒu ˆng ban Ω∑u.  Ωµy t·i Ω¨ ch‡n c¯a s‰ thu ph‹ng c›n 12% thay v÷ l° 100% Ωà k∆t qu® xem trıËc tr·ng Ω∑y Ωð hÁn, giÓp ngıÈi thi∆t k∆ c‹ cüi nh÷n t‰ng quüt hÁn. Cüc tham s‚ hiŒu ch◊nh trong hiŒu ˆng Weave r∂t dÕ hiÃu, kh·ng mÁ h„ nhı trong mÊt s‚ hiŒu ˆng khüc.
 4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Cüc tham s‚ ch‡n Ribbon Width : HiŒu ch◊nh ΩÊ rÊng cða sÏi t≠o ra v®i dŒt tr≈n ph∑n ch‡n. Gap Width : HiŒu ch◊nh ΩÊ rÊng cða khe hÍ gi˘a cüc sÏi dŒt. Shadow Depth : HiŒu ch◊nh m°u Ω∫m cða b‹ng t≠o ra bÍi Werave. N∆u vÔng ch‡n c‹ m°u süng l°m Ω∫m nh˘ng b‹ng s¡ l°m cüc d¨y xu∂t hiŒn tr·ng h¬p hÁn. N∆u vÔng ch‡n c‹ m°u Ω∫m, c∑n ch‡n giü trŸ lËn Ωà b‹ng c‹ thà nh∫n ra ΩıÏc. Thread Detail v° Thread Length : Con trıÏt trong mÚc ch‡n n°y t≠o ra cüc mπu sÏi dŒt. Thread Detail th≈m d∑n v°o hiŒu ˆng v®i m¥c. Thread Length xüc ΩŸnh chiÀu d°i ri≈ng m‚i n‚i (tao) cða sÏi. (hiŒu ˆng t≠o cüc mπu sÏi dŒt tr≈n v®i t˙ n‹ gi‚ng nhı Noise trong HSB Noise). Gap Color : Khi hÊp kiÃm tra Fill Gaps ΩıÏc ch‡n nh∂p v°o hÊp m°u Ωà l˙a ch‡n m°u Ω‰ v°o khe hÍ gi˘a cüc sÏi dŒt, b®ng m°u Color Picker trong Photoshop s¡ xu∂t hiŒn, cho b≠n ch‡n m°u mong mu‚n. B≠n cÒng c‹ thà t∞t Fill Gaps. N∆u vÔng ch‡n n±m tr≈n lËp khüc v° Preserve Transparency Ωang t∞t, b≠n cÒng c‹ thà nh÷n xuy≈n qua khe hÍ th∂y lËp dŒt b≈n dıËi.
 5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Smear Threads : Khi nÓt hiŒu ch◊nh n°y b∫t, filter n°y s¡ th˙c hiŒn nhı thoa vÔng ®nh ch‡n d‡c theo sÏi. Thread Length ch‡n c°ng d°i, c°ng l°m vÔng ®nh thoa ra lËn hÁn. Nh∂p chuÊt v°o nÓt OK (biÃu tıÏng c‹ d∂u V n±m phœa tr≈n b≈n ph®i hÊp tho≠i). Ta c‹ k∆t qu® nhı h÷nh sau. MÊt s‚ tÔy ch‡n trong hiŒu ˆng Weave
 6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy MÊt s‚ tÔy ch‡n trong hiŒu ˆng Weave
 7. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy MÊt ΩiÃm c∑n lıu ˚ l° : Nh˘ng h÷nh ®nh trong vœ dÚ n°y ch◊ c‹ tœnh minh h‡a tıÁng trıng m° th·i (b≠n c‹ thà ch‡n mÊt ®nh khüc theo ˚ thœch cða b≠n). Vœ dÚ, cÒng d≠ng thˆc mπu Ω‹ nhıng vËi ®nh c‹ kœch thıËc lËn hÁn th÷ ta s¡ th∂y cüc · Ωan chæo nhau nhfi hÁn v° ngıÏc l≠i. T‚t nh∂t l° h¨y nh÷n c¯a s‰ xem trıËc Ωà thi∆t k∆ theo ΩÓng ˚. MÊt v°i vœ dÚ sau Ωµy, m¥c d∑u cÒng cÔng d≠ng thˆc mπu nhıng b≠n s¡ th∂y kœch thıËc · dŒt khüc nhau. Ph∑n cu‚i cða hiŒu ˆng n°y cüc b≠n s¡ l°m b°i t∫p k∆t hÏp cüc hiŒu ˆng Ω¨ th˙c t∫p trıËc Ωµy v° hiŒu ˆng WEAVE. B°i T∫p : H¨y th˙c hiŒn ®nh tıÁng t˙ nhı h÷nh trang b≈n. GÏi ˚ cüch th˙c hiŒn : G‡i mÊt ®nh n°o Ω‹ trong müy l°m nÀn, c‹ thà l∂y file ®nh trong ph∑n Tutorial cða thı mÚc chˆa chıÁng tr÷nh Photoshop. L∑n lıÏt nh∫p cüc ch˘ vËi cüc tham s‚ ch‡n thœch hÏp trong hÊp c·ng cÚ Type Tool v° t≠o viÀn cho ch˘. Sau Ω‹ dÔng hiŒu ˆng Glow, cüc ch˘ s¡ l∑n lıÏt Í tr≈n lËp. Cüc ch˘ trong h÷nh n°y ΩÀu th˙c hiŒn hiŒu ˆng Weave tr≈n n‹ vËi cüc tham s‚ tÔy ch‡n thay Ω‰i ri≈ng cho t˜ng ch˘. TÔy thuÊc v°o file ®nh c‹ kœch thıËc lËn hay nhfi m° vËi mÂi tÔy ch‡n, ta c‹ k∆t qu® khüc nhau. Ri≈ng ch˘ WEAVE dÔng th≈m hiŒu ˆng Inner Bevel, ch˘ k˛ x®o dÔng th≈m hiŒu ˆng Motion Trail v° ch˘ Filter dÔng th≈m hiŒu ˆng Outer Bevel (chÓ ˚ r±ng mÂi khi nh∫p mÊt nh‹m ch˘ mËi, chÓng t˙ ΩÊng n±m tr≈n mÊt lËp mËi). áà ˚ ®nh g‚c, c‚ g∞ng t≠o ch˘ c°ng g∑n gi‚ng trong mπu c°ng thà hiŒn s˙ quan süt t‚t cða b≠n.
 8. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy
 9. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy
 10. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy K∆t hÏp Filter Inner Bevel, Outer Bevel cho vÔng ch‡n l° viÀn ngo°i ch˘ v° Filter WEAVE
 11. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản