FS Series

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
34
lượt xem
3
download

FS Series

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: FS Series

  1. DIN size W48 x H48mm Boä Ñeám 8 choát caém Ñaëc ñieåm Coù theå ñeám töø toác ñoä thaáp ñeán toác ñoä cao coù theå choïn: 1cps, 30cps, 2kcps, 5kcps Daûi ñieän aùp ngoõ vaøo roäng: 100-240VAC 50/60Hz, 12-24VDC (Tuøy choïn) Coù chöùc naêng ghi nhôù khi nguoàn hö hoûng. Chöùc naêng ñeám leân (Up), ñeám xuoáng (Down) Coù theå caøi ñaët daáu thaäp phaân. Beân trong nhö boä maïch vi xöû lyù. Thoâng soá kyõ thuaät 1 giaù trò ñaët tröôùc Model Loaïi hieån thò Soá chöõ soá hieån thò Kích thöôùc chöõ soá Nguoàn caáp (Tuøy choïn) Daûi ñieän aùp cho pheùp ñieän aùp tieâu thuï Coâng suaát tieâu thuï 4VA Toác ñoä ñeám Max. cuûa ngoõ vaøo ñeám Löïa choïn: 1cps / 30cps / 2kcps / 5kcps baèng DIP switch beân trong Ñoä roäng Ngoõ vaøo tín hieäu Min. RESET Khoaûng 20ms Ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp COUNT IN Ngoõ vaøo Trôû khaùng luùc ngaén maïch: Ñieän aùp dö luùc ngaén maïch: Max. 1VDC RESET Trôû khaùng luùc hôû maïch: Thôøi gian ngoõ ra One-shot 0.05 ~ 5sec Ngoõ ra Coâng Loaïi ñieàu taéc khieån Coâng suaát taûi coù ñieän trôû Boä nhôù 10 naêm (Khi söû duïng boä nhôù baùn daãn oån ñònh) Nguoàn cho caûm bieán ngoaøi Ñieän trôû caùch ñieän (ôû 500VDC) Ñoä beàn ñieän moâi trong 1 phuùt Khaû naêng Nguoàn AC nhieãu soùng vuoâng (ñoä roäng xung: ) bôûi nhieãu do maùy moùc choáng nhieãu Nguoàn DC nhieãu soùng vuoâng (ñoä roäng xung: ) bôûi nhieãu do maùy moùc Chaán Cô khí 0.75mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 1 giôø ñoäng Söï coá 0.5mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 10 phuùt (Khoaûng 30G) treân moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn Va chaïm Cô khí Söï coá (Khoaûng 10G) treân moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn Cô khí laàn Tuoåi thoï Rô-le laàn Ñieän (250VAC 3A vôùi taûi coù ñieän trôû) Nhieät ñoä moâi tröôøng (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Nhieät ñoä baûo quaûn (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Ñoä aåm moâi tröôøng Troïng Nguoàn AC Khoaûng 122g Khoaûng 112g löôïng Nguoàn DC Khoaûng 130g Khoaûng 120g
  2. Boä Ñeám Loaïi 8 Choát Caém Sô ñoà keát noái Kích thöôùc Giaù ñôõ Maët caét Ñôn vò: mm Ñeá caém (Phuï kieän) Sô ñoà keát noái ngoõ vaøo Ngoõ vaøo logic: Ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp (NPN) Ngoõ vaøo Solid-state (Caûm bieán ngoõ vaøo chuaån: Loaïi caûm bieán coù ngoõ ra NPN) Ngoõ vaøo coâng taéc Caûm bieán Boä ñeám Caûm bieán Boä ñeám Boä ñeám Maïch Maïch Maïch beân trong beân trong beân trong (Ngoõ ra NPN) (Ngoõ ra NPN Toác ñoä ñeám: Ngoõ vaøo COUNT IN, RESET collector thöôøng hôû) caøi ñaët 1 hoaëc 30cps Loaïi caûm bieán coù ngoõ ra PNP Caûm bieán Boä ñeám Loaïi caûm bieán coù ngoõ ra PNP khoâng theå söû duïng tröïc tieáp RL: Taûi coù ñieän trôû cuûa caûm bieán tieäm caän (Gaén beân trong caûm bieán) Maïch R1: Ñieän trôû caûn ñöôïc keát noái beân ngoaøi. beân trong Haõy choïn giaù trò R1 sao cho toång ñieän trôû cuûa (RL + R1) laø max. (Nhôù raèng giaù trò RL seõ khaùc ñoái vôùi moãi loaïi caûm bieán) (PR18-5DP)
  3. Sô ñoà keát noái ngoõ vaøo & ngoõ ra Haõy choïn ñuùng coâng suaát cuûa taûi khoâng ñöôïc vöôït quùa coâng suaát coâng taéc. Coâng suaát coâng taéc: 250VAC 3A Max. Loaïi coâng taéc: 1a Toång giaù trò cuûa coâng suaát taûi vaø doøng tieâu thuï khoâng ñöôïc vöôït quùa coâng suaát doøng (12VDC 50mA max) Löïa choïn baèng DIP switches Löïa choïn cheá ñoä hoaït ñoäng ngoõ ra Löïa choïn boä nhôù Toác ñoä ñeám Max. NC (Khoâng söû duïng) Löïa choïn cheá ñoä Up/Down Khoâng coù cheá ñoä hoaït ñoäng ngoõ ra DIP SW caùc soá ñöôïc thay ñoåi töø 7 ñeán 8 SW (Soá 6, 7, 8) ôû FS5B Toác ñoä ñeám Max. Cheá ñoä UP/Down Chöùc naêng Chöùc naêng Cheá ñoä Down Cheá ñoä Up Chöùc naêng Nguoàn reset (Khoâng ghi nhôù) Coù ghi nhôù Caøi ñaët daáu thaäp phaân Hieån thò daáu thaäp phaân Cheá ñoä RUN Trôû laïi cheá ñoä RUN Noù trôû laïi traïng thaùi caøi ñaët Khi “dp” ñang nhaùy, nhaán Neáu nhaán moät laàn nuùt Noù trôû laïi cheá ñoä RUN daáu thaäp phaân neáu nhaán nuùt nuùt RESET moät laàn. coâng taéc soá ( ) neáu nhaán nuùt RESET trong RESET trong 3sec ôû cheá ñoä ôû cheá ñoä caøi ñaët daáu thaäp 3sec ôû traïng thaùi caøi ñaët RUN. phaân, noù seõ di chuyeån daáu thaäp phaân. theo chieàu Up(+). Thay ñoåi daáu thaäp phaân Noù trôû laïi cheá ñoä RUN neáu nuùt RESET hoaëc coâng taéc soá khoâng ñöôïc nhaán trong 60sec ôû traïng thaùi caøi ñaët daáu thaäp phaân. Vieäc caøi ñaët daáu thaäp phaân cuõng ñöôïc thöïc hieän ôû loaïi hieån thò.
  4. Boä Ñeám Loaïi 8 Choát Caém Hoaït ñoäng ñeám cuûa cheá ñoä hieån thò (Model hieån thò) Cheá ñoä ngoõ vaøo Up Cheá ñoä ngoõ vaøo Down Giaù trò hieån thò +Max Giaù trò hieån thò +Max Giaù trò hieån thò -Max Cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa ngoõ ra Ngoõ ra One-shot (0.05 ~ 5sec) Thaân xung ngoõ ra Cheá ñoä ngoõ ra Cheá ñoä Up Cheá ñoä Down Hoaït ñoäng sau khi ñeám leân Giaù trò hieån thò tieáp tuïc ñeán khi tín hieäu reset ñöôïc caáp vaø ngoõ ra ñöôïc giöõ. Thaân xung ngoõ ra ñöôïc giöõ ñeán khi tín hieäu reset ñöôïc caáp. Giaù trò hieån thò vaø thaân xung ngoõ ra ñöôïc giöõ ñeán khi tín hieäu reset ñöôïc caáp. Giaù trò hieån thò trôû laïi traïng thaùi baét ñaàu reset khi giaù trò hieån thò ñaït tôùi giaù trò ñaët tröôùc. Giaù trò hieån thò ñöôïc giöõ ñeán khi ngoõ ra OFF roài thì trôû laïi traïng thaùi baét ñaàu reset. Giaù trò hieån thò tieáp tuïc ñeán khi tín hieäu reset ñöôïc caáp. Giaù trò hieån thò ñöôïc giöõ trong thôøi gian ngoõ ra One-shot, vieäc ñeám ñöôïc tieán haønh trôû laïi ngay khi ngoõ ra ON. Giaù trò hieån thò tieáp tuïc trong thôøi gian ngoõ ra One-shot. Cheá ñoä ngoõ vaøo Up -Ngoõ ra ON khi: (Giaù trò hieån thò) (Giaù trò ñaët tröôùc) Cheá ñoä ngoõ vaøo Down -Ngoõ ra ON khi: (Giaù trò hieån thò) (Zero)
  5. Höôùng daãn söû duïng Chöùc naêng Reset Hieån thò loãi Reset Tín hieäu loãi Moâ taû loãi Phöông phaùp trôû laïi Tröôøng hôïp thay ñoåi cheá ñoä ngoõ vaøo sau khi caáp nguoàn, Traïng thaùi caøi ñaët Thay ñoåi giaù trò caøi ñaët haõy reset beân ngoaøi hoaëc reset baèng tay. Neáu reset Zero khaùc traïng thaùi Zero khoâng thöïc hieän ñöôïc, boä ñeám seõ laøm vieäc ôû cheá ñoä tröôùc ñoù. Khi loãi ñöôïc hieån thò, ngoõ ra tieáp tuïc traïng thaùi OFF. Khoâng coù chöùc naêng loãi ôû loaïi hieån thò. Ñoä roäng tín hieäu reset Noù reset hoaøn toaøn khi tín hieäu reset ñöôïc caáp trong thôøi gian min. 20ms baát chaáp ngoõ vaøo coâng taéc & ngoõ vaøo Solid-state. Ngoõ vaøo Reset Caùch thaùo hoäp thieát bò Tröôøng hôïp moät coâng taéc reset, noù reset hoaøn toaøn Trong khi aán choát khoùa thieát bò baèng bake ra phía tröôùc, thì aán neáu thôøi gian ON cuûa tín hieäu reset ñöôïc caáp trong khoái phía sau. min. 20ms cho duø xaûy ra vieäc rô-le ñaùnh lieân tuïc. Noù coù theå laø ngoõ vaøo tín hieäu cuûa CP1 & CP2 sau thôøi gian ñoùng min. 50ms cuûa tín hieäu reset. Nguoàn cho caûm bieán AÁn khoái phía sau ra phía tröôùc Nguoàn 12VDC cung caáp cho caûm bieán ñöôïc taïo beân trong noù. Haõy söû duïng noù döôùi möùc Max. 50mADC. Ñoä roäng tín hieäu Min. cuûa ngoõ vaøo CP1, CP2 Nguoàn Haõy taïo tyû leä nhieäm vuï (ON/OFF) 1:1 Ñieän aùp maïch beân trong baét ñaàu taêng leân trong 100ms ñaàu sau khi baät nguoàn, ngoõ vaøo khoâng theå laøm vieäc taïi thôøi ñieåm naøy. Ñoä roäng tín hieäu Min Vaø khi ñieän aùp maïch beân trong haï xuoáng trong 500ms cuoái sau khi taét nguoàn, ngoõ vaøo cuõng khoâng theå laøm vieäc taïi thôøi ñieåm naøy. Toác ñoä ñeám Max. Nguoàn Ñaây laø toác ñoä ñaùp öùng treân 1sec. khi tyû leä nhieäm vuï (ON/OFF) cuûa tín hieäu ngoõ vaøo laø 1:1 Neáu tyû leä nhieäm vuï khoâng ñuùng 1:1, toác ñoä ñaùp öùng Thôøi gian khoâng oån ñònh seõ chaäm laïi theo tín hieäu ngoõ vaøo vaø vì theá ñoä roäng giöõa ON vaø OFF seõ vöôït quaù ñoä roäng tín hieäu min. tín hieäu ngoõ vaøo khoâng laøm vieäc Moät saûn phaåm maø coù ñoä roäng ON vaø ñoä roäng OFF döôùi chuaån ñoä roäng tín hieäu min, noù cuõng khoâng theå ñaùp öùng. Ñoä roäng cuûa Ta(ON) vaø Tb(OFF) phaûi lôùn hôn ñoä roäng tín hieäu Min. Toác ñoä ñeám Max. laø 1/2 giaù trò cuûa chuaån khi tyû leä nhieäm vuï laø 1:3. Noù khoâng theå ñaùp öùng bôûi vì ñoä roäng tín hieäu(1a) Max. laø nhoû.
Đồng bộ tài khoản