Gia công chi tiết dạng càng trên máy phay vạn năng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

1
1.204
lượt xem
238
download

Gia công chi tiết dạng càng trên máy phay vạn năng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KKhái niệm : + càng là một loại chi tiết 01 lỗ hoặc một số lỗ cơ bản mà tâm của chúng song song với nhau hoặc tạo với nhau thành một góc nào đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia công chi tiết dạng càng trên máy phay vạn năng

 1. Baøi taäp 7 GIA COÂNG CHI TIEÁT DAÏNG CAØNG TREÂN MAÙY PHAY VAÏN NAÊNG
 2. GIA COÂNG CHI TIEÁT DAÏNG CAØNG 1. Khaùi nieäm veà chi tieát daïng caøng 2. Ñaëc ñieåm vaø caáu taïo caùc loaïi dao phay duøng ñeå gia coâng chi tieát daïng caøng 3. Phay cung troøn treân maâm quay 4. Vaïch daáu vaø ñoät daáu 5. Khoan – Khoeùt – Doa 6. Caùc böôùc chuaån bò 7. Trình töï gia coâng 8. Caùc daïng sai hoûng 9. An toaøn lao doäng
 3. Chi tieát daïng caøng 1. Khaùi nieäm: Caøng laø moät loaïi chi tieát coù 01 loã hoaëc moät soá loã cô baûn maø taâm cuûa chuùng song song vôùi nhau hoaëc taïo vôùi nhau thaønh moät goùc naøo ñoù. 2. Coâng duïng: Chi tieát daïng caøng thöôøng coù chöùc naêng bieán chuyeån ñoäng thaúng thaønh chuyeån ñoäng quay hoaëc duøng ñeå thay ñoåi tæ soá truyeàn trong hoäp toác ñoä.
 4. Moät soá chi tieát daïng caøng
 5. Caùc loaïi dao duøng ñeå gia coâng chi tieát daïng caøng DAO PHAY LÖÔÕI KHOAN MAËT ÑAÀU DAO PHAY NGOÙN LÖÔÕI KHOEÙT LÖÔÕI DOA LÖÔÕI LAÕ
 6. Maâm quay 1. Coâng duïng vaø caáu taïo 2. Nguyeân lyù hoaït ñoäng 3. Phöông phaùp ñònh vò chi tieát treân maâm quay
 7. Gia coâng chi tieát daïng loã vaø truï troøn
 8. Vaïch daáu vaø ñoät daáu 1. Duïng cuï vaïch daáu 2. Phöông phaùp vaïch daáu 3. Duïng cuï ñoät daáu 4. Phöông phaùp ñoät daáu
 9. Duïng cuï vaïch daáu
 10. Phöông phaùp vaïch daáu
 11. Duïng cuï ñoät daáu BUÙA MUÕI ÑOÄT
 12. Phöông phaùp ñoät daáu Böôùc I Böôùc II BÖÔÙC iii ñuùng sai
 13. ño vaø kieåm tra 1. Duïng cuï ño: * Thöôùc keïp * Palme ño trong 2. Duïng cuï kieåm tra * Tam-poâng 3. Phöông phaùp kieåm tra: Ngoaøi vieäc kieåm tra ñöôøng kính loã vaø beà daøy cuûa caùc ñaàu caøng coøn phaûi kieåm tra khoaûng caùch cuûa caùc taâm loã cô baûn, ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa maët ñaàu vaø ñöôøng taâm loã, ñoä khoâng song song giöõa caùc taâm loã.
 14. Thöôùc keïp
 15. Palme ño trong
 16. Tam-poâng
 17. Caùc böôùc chuaån bò 1. Ñoïc baûn veõ 2. Chuaån bò phoâi 3. Chuaån bò maùy 4. Chuaån bò dao 5. Chuaån bò ñoà gaù 6. Chuaån bò duïng ño vaø kieåm tra 7. Chuaån bò duïng cuï phuï
 18. Trình töï gia coâng 1. Phay 06 maët ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät 2. Phay baäc 06mm x 78mm 3. Laáy daáu taâm 02 loã 12mm 4. Khoan loã taâm – khoan loã 11,7mm 5. Doa loã 12mm 6. Laép dao phay ngoùn 16mm 7. Gaù chi tieát leân maâm quay 8. Phay cung troøn R 12mm 9. Thay ñoåi loã ñònh vò 10. Phay troøn 24mm 11. Thaùo chi tieát, laáy bavôù, kieåm tra
 19. Khoan – khoeùt - doa Löôõi khoeùt Löôõi khoan
 20. Phöông phaùp khoeùt – doa baèng tay quay

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản