Gia công kim loại bằng cắt gọt

Chia sẻ: Lethanh Tung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
191
lượt xem
91
download

Gia công kim loại bằng cắt gọt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hopwcj chuyển động cắt Vc và chuyển động tiến dao Vs được gọi là chuyển động tác động Ve. Hướng của vectơ Ve gọi là hướng tác động. Các chuyển động trên đây tham gia trực tiếp vào quá trình tạo phoi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia công kim loại bằng cắt gọt

 1. D phoâ i D c hi tieá t 1 2 Löôï g dö gia c oâ g n n Quá trinh tiên ̀ ̣ L c hi tieá t L tôù i ̉ ̣ ̀ ̉ 1. Chuyên đông quay tron cua phôi ̉ ̣ ́ (chuyên đông căt) 3 4 5 ̉ ̣ ́ ̣ 2. Chuyên đông tiên dao doc 3. Chuyên đông lui dao hướng kinh. ̉ ̣ ̀ ́ 4. Chuyên đông lui dao về vị trí ban đâu. ̉ ̣ ̀ ̀ 5. Chuyên đông tiên dao hướng kinh ̉ ̣ ́ ́ WWW.YOUR­COMPANY­URL.COM
 2. 1 1 2 2 1  huyeån  C ñoäng    caét 2  huyeån  C ñoäng  y  chaï dao WWW.YOUR­COMPANY­URL.COM
 3. • Tổng hợp chuyển động cắt Vc và chuyển động tiến dao Vs được gọi là chuyển động tác động Ve. Hướng của vectơ Ve gọi là hướng tác động. Các chuyển động trên đây tham gia trực tiếp vào quá trình tạo phoi. • Để thuận tiện cho việc nghiên cứu quá trình tạo phoi người ta đưa ra một số khái niệm sau : • Mặt phẳng làm việc Plv là mặt phẳng chứa vectơ tốc độ cắt Vc và vectơ tốc độ tiến dao Vs. • Mặt phẳng đáy Pđ là mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng làm việc Plv • Góc hướng cắt θ là góc tạo thành giữa vectơ tốc độ cắt Vc và vectơ tiến dao Vs • Căn cứ vào góc hướng cắt θ người ta chia tất các các phương pháp gia công cắt gọt bằng dụng cụ cắt có lưỡi cắt thành hai nhóm : – Nhóm có θ = 900 bằng hằng số gồm các phương pháp tiện, bào, xọc, khoan, khoét, doa, chuốt. – Nhóm có θ khác hằng số bao gồm phay, cưa vòng, mài.
 4. Hướng tac đông ́ ̣ Ve Vc Hướng căt ́ θ=90o ̣ ̉ ̀ ̣ Măt phăng lam viêc Vs Hướng tiên dao ́ Hướng căt ́ Hướng tac đông ́ ̣ Vc θ≠90o Ve ̣ ̉ ̀ ̣ Măt phăng lam viêc Hướng tiên dao ́ Vs WWW.YOUR­COMPANY­URL.COM
 5. 2.   huyên  ông  ̣ 2.C ̉ đ ̣ phu • Ngoài chuyển động chính còn có các chuyển động phụ như • chuyển động tiến dao hướng kính 5, • chuyển động lùi dao hướng kính 3, • chuyển động lùi dao dọc về vị trí ban đầu 4. • Các chuyển động này nhằm chuẩn bị cho lần cắt tiếp theo do người công nhân thực hiện bằng tay hoặc cho máy chạy tự động. WWW.YOUR­COMPANY­URL.COM
 6. I  ́ t ̣ dao  ắt I.C âu ao  c • Các oạidao in,phay     l   tệ   ,bào,khoan,khoét  đều  phần  ắtt ng    ,doa  có  c  ươ ự nhau.Do  ậy  ỉ  ần  ảo    tệ t    v ch c kh sátdao in  Măt chưa gia công ̣ ̣ Măt đang gia công Măt đã gia công ̣ • M ặtđ gi công à  ề  ặtnốitế  ang  a  l b m    ip  gi a  ặtđ gi công  m ặtchưa  a  ữ m  ã  a  và    gi công.Đó  nh à  ề  ặtcủa      chí l b m   phôi đang ip  vớil icắtchí để  tế xúc   ưỡ     nh  Cac bề măt trên phôi khi tiên ́ ̣ ̣ h hin  tì c   . t ực  ệ quá rnh  ắtgọt WWW.YOUR­COMPANY­URL.COM
 7. 1.Thân  :   dao  2.Phân  ắt   ̀ c • Được  ́ t ̣ bằng hep ôt(hep  • Tr c i ́ t gi v ̀ qua rnh  ắt chê ao  t ́ t ́  t ́ ự têp ham  a ao  ́ ti c   ̀ 45  ặc hep  ợp  m)  ̀ đ ̉ ga  ho t ́ h ki ,dung ê  ́ ( ́ ti t ̣ phoi,do o  ́ cac  qua r̀nh ao  )  đ ́ co  ́ dao r đ ̀   ́ dao  ̉ may tên aiga  cua  ́ . yêu  ̀ rêng  ̀ m ặtkêtcâu a  ̣   câu i vê    ́   ́ v ̀ vât • Tuy huôc  ́   ́ cua  ̣ phân  ́ ̀ t ̣ kêtcâu  ̉ bô  ̣ ga  ḷ iêu. dao  ̀ t dao  ́ t ̉ co  ́ têt • Phân  ắtco hê  ́ t ̣ l ̀ với ma hân  co hê  ́ cac i ́   ̀ c   ́ t ̉ chê ao i ên    di ̣ lng r ̣  r ̀   ữ  ̣ . ên ă tu,ton,ch nhât. t dao  ặc  ́ t ̣ r ir ̀   ̀ hân  ho chê ao ờ  ôihan  v ̀ t dao. ao hân  • Hi ̣ nay ê  ử  ̣ được  ̀ ên  ,đ ̉ s dung  phân  cắtco  ́   ́ t ́   u   ườit chê    ́ kêtcâu ôiư ,ng  a  ́ t ̣ cac  ̀ cắtdướidang  ́ ao  ́ phân      ̣ cac  manh  ắtquay i chuân,t   ́ ̉ c   têu  ̉  ừ cac  vâtl ̣ l ̀ dao.Cac  ̉ cắt ̣  i am    ́ manh    êu  được ep  ặtbằng  ttên hân  k ̣ ch   ́ vi r t dao. WWW.YOUR­COMPANY­URL.COM
 8. Thân dao ̀ ́ Phân căt Dao tiên có manh HKC quay ̣ ̉ Dao tiên có manh HKC ̣ ̉ được kep chăt băng vit ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ han vao thân dao
 9. 2.   ac  ̀ m ặtcua  ̀ cắt 1.C ́ bê    ̉ phân  • M ặttướcl̀ bê  ặttêp  ́ vớiphoi  ̀ goil̀ m ặt  r  a  ̀ m  í xuc    .Con  ̣  a    t ́  . hoatphoi – Tr qua rnh  ắtphoitượttên  ặttước ê hoatr ong  ́ ti c    r  r m  r ̀ đ ̉ t ́  a  ngoai  đ ́ gây a  ên ượng  ̀ m ặttước. ̀ ,do o  r hi ̣ t mon   r • M ặtsau  nh a  ̀ m ặtđ ́   ên ớibê  ặtđ gi ̣   chi l̀ bê   ôi ̣ v   ̀ m  ang  a  ́ di công  ̉ chit ́   cua   i . êt – Môtphân  ̉ m ặtsau  nh uôn uôn i ́ xuc  ớibê  ặt ̣   ̀ cua    chi l l têp  ́ v   ̀ m   ́ đang  a  gi công  ̉ phôi  đ ́ gây a  ên ượng  ̀ m ặt cua  ,do o  r hi ̣ t mon    sau  ̉ dao. cua  • M ặtsau  ̣ l̀ bê  ặtđ ́   ên ớibê  ặtđ ̃ gi công   phu a  ̀ m  ôidị v   ̀ m  a  a  – Phân  ắtcua  co hê  ́ môtm ặtsau  ̣ ( tên  ̀ ) ̀ c   ̉ dao  ́ t ̉ co  ̣     phu dao i ̣ ngoai  hoặc    ặtsau  ̣ haim   phu. WWW.YOUR­COMPANY­URL.COM
 10. Măt trước (măt thoat phoi) ̣ ̣ ́ ̀ ́ Phân căt Thân dao Lưỡi căt phụ ́ ̃ Mui dao Măt sau phụ ̣ ̣ ́ Măt đay Lưỡi căt chinh ́ ́ ̣ ́ Măt sau chinh C âu ao  ̀ cắtcua  ́ t ̣ phân    ̉ dao WWW.YOUR­COMPANY­URL.COM
 11. 2.   ac ưỡicắt 2.C ́ l   Phân  ắtgôm  ́ cac ưỡicắtsau  ̀ c   ̀ co  ́ l     : • Lưỡicắtchi :l ̀ gi t ́ gi a  ặttước a  ặtsau  nh.Co aito      nh  a  ao uyên  ữ m  r ́ v ̀ m   chi   ́ v  r ̀ ́ chi tong  ́ ti cắt ́ nh r qua rnh  . ̀ • Lưỡicắtphu  a  ao uyên  ữa  ặttước a  ặtsau  ̣   ̣   ̀ cua      ̣ :l ̀ gi t ́ gi m  r v ̀ m   phu.Môtphân  ̉ l icắtphu nôitêp  ớil icắtchi  ham  a ao  ́ ti cắt ưỡ     ̣ ( ́  i ́ v  ưỡ     ́nh)t gi v ̀ qua rnh  ) ̀ • Muidao  a  ̀ nôitêp  ữa ưỡicắtchi v ̀ l icắtphu. ̃   :l ̀ phân  ́  i ́ gi l     ́nh a ưỡ     ̣ • Tuy heo   r  ̉ l icắtchi ma  ườit chi r dao i ̣ phaiv ̀ dao i ̣ ̀ t viticua ưỡ     ́nh  ̀ ng  a  a a  tên  ̉  a  tên  ̣ ́ ŕ tai Dao tiêṇ ̣ Dao tiên trai : ́ phai : có ̉ có chiêu tiên ̀ ́ ̀ chiêu tiên daó dao s từ trai ́ s từ phai ̉ sang phai ̉ sang trai ́ s s WWW.YOUR­COMPANY­URL.COM
 12. 2.   ac  ́ cua  3.C ́ goc  ̉ dao • Ti ́   ên  nh a i ́   ên ao  ởim ặtphẳng iqua  ̣  ỉ cua ưỡicắtchi va  êtdi ̣ chi l ̀ têtdi ̣ t ̣ b     ́ đ  môtđêm  ̉ l     nh  ̀ ́ vuông  ́ vớihi chí cua ưỡicắtchi tên  ặtđ ́ . goc    ̀nh  êu  ̉ l     ́nh r m  ay • Cac  ́ đ tong í   ên  ́nh  c  ̣  a  ́ chi ́ goc o r têtdi ̣ chi đượ goil̀ goc  ́nh. • Goc r c  ́nh  t ̣   ̣  i ̉ cua ưỡicắtchi l̀ goc  ̣ t ̣ bởim ặttước  ́ tướ chi γ aimôtđêm  ̉ l     ́nh a  ́ nhon ao     r chi va  ặtđ ́ .Goc r c  cang ớn hiphoit ́   ̀ dê.Tuy  ên    ặp  ật ́nh  ̀ m  ay  ́ tướ γ  ̀ l t ̀   hoatcang  ̃   nhi khig v   l gi công  ứng hìgóc r c ớn  ẽ àm ưỡicắtchí dễ  ị m ẻ.γ  10o  15o ệ iu  a  c t   tướ l s l l     nh  b    =  –  • Goc  chi α aimôtđêm  ̉ l icắtchi l̀ goc  ̣ t ̣ bởim ặtsau  ́nh  ̀ ́ sau  ́nh  t ̣   ̣  i ̉ cua ưỡ     ́nh a  ́ nhon ao      chi va  m ặtphẳng  ắt  ́ sau  cang  ̉ t ̀  satgi a  ặtsau  ́nh ớim ặtđ gi   c .Goc  α  ̀ nho hima  ́   ữ m   chi v    ang  a  công  ̀ l n.α  6o  12o  cang ớ   =  –  • Goc  ắc  t ̣   ̣  i ̉ cua ưỡicắtchi l ̀ goc  ̣ t ̣ bởim ặttước  ́nh  ̀ m ặt ́ s β aimôtđêm  ̉ l     ́nh a  ́ nhon ao     r chi va    sau.Goc  ắc  cang  ̉ t ̀  ́ ti t ̣ phoicang  ̃ nhưng  chong  ̀   ́ s β  ̀ nho hiqua r̀nh ao    ̀ dê  dao  ́ mon. – Khicắtvậtl m ềm nhôm)    400    0      iu ệ (  β =  ­50 – Khicắtvậtl dẻo như hép    β  550   0 ệ      iu  ( t C45):  =  ­75 – Khicắtvậtl gi ( ệ  :β =  ­85      iu  òn gang)     750   0 • Goc  ắtδ aimôtđêm  ̉ l icắtchi l ̀ goc  ữa  ặttước  nh  ̀ m ặtcắt ́ c   t ̣   ̣  i ̉ cua ưỡ     nh a  ́ gi m  r ́ ́ chi va    . • Ta  ́ quan  ̣ :α  +  =900 co  hê   +β  γ                 δ  γ  90                  +  =  0 WWW.YOUR­COMPANY­URL.COM
 13. N-N ̣ ́ Măt đay α γ γ Măt trước ̣ β N β α δ ̣ ́ Măt căt ̣ ́ Măt sau chinh N WWW.YOUR­COMPANY­URL.COM
 14. 2.   ̣  i ̣ l ̀   4.Vâtlêu am dao a.Yêu  ̀ đôivớivâtlêu    câu  ́     ̣  i ̣ l̀   am dao • Đô ứng ̣c • Đô  ̀ cơ  ̣ ̣ bên  hoc • ́nh  u  ̀   ̀ ̣ Ti chi maimon • Đô  ̀ nhị ̣ bên  êt • Ti công  ̣ ́nh  nghê WWW.YOUR­COMPANY­URL.COM
 15.   ́ l ̣   ̣  i ̣ l ̀ dao b.C ac oaivâtlêu am   • Thép gió : thép gió là thép hợp kim có hàm lượng vonfram rât cao (từ ́ 0,9% đến 19%), ngoài ra còn chứa các nguyên tố hợp kim khác như crôm (3,8% - 4,6%), vanadium (1% - 5,1%), coban (0% - 10,5%), molipden (0% - 8,6%). Thép gió làm việc được ở nhiệt độ 3500C – 6000C , độ cứng 62 – 65 HRC, thường được dùng để làm các dụng cụ cắt như tarô , mũi khoan, dao tiện cắt đứt. • Hợp kim cứng : hợp kim cứng được chế tạo bằng phương pháp luyện kim bột, là quy trình luyện kim không nấu chảy. Thành phần chủ yếu của hợp kim cứng là các các bit rất khó nóng chảy như cácbit wolfram (WC), cácbit Titan (TiC), cácbit Tantan (TaC) và các chất kết dính côban tạo thành. Các cácbit khó nóng chảy ở trên được tạo ra dưới dạng bột mịn, các bột này được trộn với chất kết dính chủ yếu là côban theo tỷ lệ xác định. Hỗn hợp sau khi trộn được cho vào khuôn ép định hình để ép ra các mảnh hợp kim cứng có kích thước và hình dạng khác nhau. Các mảnh hợp kim cứng sau khi ép được thêu kết lần cuối ở nhiệt độ 14000C – 16000C trong môi trường hydro, lúc này các chất dính kết côban chảy và liên kết các hạt cácbit lại với nhau. WWW.YOUR­COMPANY­URL.COM
 16. II  ơ  ́ cua  ́ ti t ̣ I.C chê  ̉ qua rnh ao  ̀ phoi 1.C ac  ́   êm   ơ  ̉ cua  ́ ti t ̣   ́ khaini ̣ c ban  ̉ qua r̀nh ao  phoi Phoi Dao Măt phăng trượt ̣ ̉ Phôi WWW.YOUR­COMPANY­URL.COM
 17.   ́ l ̣   i ̣ 2.C ac oaiphoitên WWW.YOUR­COMPANY­URL.COM
 18. WWW.YOUR­COMPANY­URL.COM
 19. Vs Vc t Lưỡi căt phụ ́ Lưỡi căt chinh ́ ́ ́ ̉ ̣ ̉ Vêt cua măt phăng ̀ lam viêc̣ s Vc Vs t φ A b a ́ ̣ Tiêt diên ngang ̉ cua phoi
Đồng bộ tài khoản