Gia công trong pro wifi 4.0

Chia sẻ: Kha Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

1
497
lượt xem
208
download

Gia công trong pro wifi 4.0

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Gia công trong pro wifi 4.0

 1. dangthanhhai1978@yahoo.com ch-¬ng 3: gia c«ng xuÊt m· g_code 1.t¹o to¹ ®é t©m ph«i . Më File C:\baitap1\coi.prt ,ta t¹o ®iÓm chuÈn gia c«ng (®iÓm t©m ph«i) t¹o 2 mÆt ph¼ng ®i qua trung ®iÓm c¹nh vµ vu«ng gãc víi c¹nh ®ã b»ng c¸ch chän Datum point tool trªn thanh c«ng cô nhËp 0.5 vµo « offset sau ®ã kÝch vµo New point va lam t­¬ng tù nh­ c¹nh chiÒu réng cßn l¹i , ta ®­îc 2 ®iÓm trªn hai c¹nh→Ok -kÝch Datum plane tool trªn thanh c«ng cô xu©t hiÖn b¶ng Datum plane→nhÊn gi÷ Cltr chän PNtO vµ c¹nh ®ång thêi (qua 1 ®iÓm(throuth) vµ ®­êng th¼ng lµm vecto ph¸p tuyÕn(normal) ta t¹o ®­îc mét mÆt ph¼ng trong kh«ng gian).→ok ®­îc m¨t DTM1 Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 2. dangthanhhai1978@yahoo.com t­¬ng tù ta còng t¹o mÆt ph¼ng ®i qua ®iÓm PNt1 vµ c¹nh chiÒu réng cã tªn lµ DTM2. - t¹o ®iÓm to¹ ®é hÖ thèng (sau nµy ta x¸c ®Þnh ®ã lµ ®iÓm t©m ph«i) chän Datum Coordynate system tool →nhÊn gi÷ phÝm CLtr vµ chän ®ång thêi 3mÆt ph¼ng DTM1,DTM2,vµ mÆt trªn Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 3. dangthanhhai1978@yahoo.com viÖc chän ®ã ta míi t¹o ®­îc gèc to¹ ®é trong kh«ng gian 3chiÒu (giao cña 3mÆt ph¼ng ®­îc 1 ®iÓm) Origin : gèc to¹ ®é Orientation: ®Þnh h­íng c¸c trôc to¹ ®é. -ta chuyÓn sang trang Orientation ta ®¶o chiÒu y (Flip)→Ok File → save. 2.nhËp chi tiÕt gia c«ng. File→new→manufacturing(®Æt tªn b¶n vÏ :Giacong)→ok Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 4. dangthanhhai1978@yahoo.com thiÕt lËp ®¬n vÞ ®o kÝch Set up→Units→chon milimetter ... →set→ok→close→done -kÝch MFG model→assemble→Ref model→chän ®­êng dÉn C:\baitap1\coi.prt →open→defaut location→ok→done/return chän vµ Èn 3 mÆt ph¼ng vµ gèc to¹ ®é cña m«i tr­êng MFG Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 5. dangthanhhai1978@yahoo.com 3.chän m¸y vµ kiÒu gia c«ng phay , t©m ph«i kÝch Machining →xu©t hiÖn hép tho¹i (operation setup)→chän Open machine tool ..... thÊy xuÊt hiÖn hép tho¹i machine tool setup→Apply →ok→chon Machine zero→chän ®iÓm gèc CSO→Apply →OK 4.chän kiÓu gia c«ng th« - chän Volume →3axis→Done →kich chän thªm name→done Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 6. dangthanhhai1978@yahoo.com xuÊt hiÖn dßng nh¾c d­íi ®¸y mµn h×nh ta ®Æt tªn cho nguyªn c«ng gia c«ng th« lµ dao_truD16→Accep value xuÊt hiÖn b¶ng Tools Setup ta ®Æt tªn cho dao trô nµy lµ D16 ®­êng kÝnh dao b»ng 16mm →apply→ok ®ãng cöa sæ Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 7. dangthanhhai1978@yahoo.com 4.1 thiÕt lËp chÕ ®é c¾t lùa chän Set →xuÊt hiÖn b¶ng th«ng sè chÕ ®é gia c«ng Param tree -C¸c th«ng sè cã gi¸ trÞ -1 ta buéc ph¶i nhËp th«ng sè nÕu kh«ng Proe sÏ b¸o lçi. Cut_feet : tèc ®é tiÕn dao trong gia c«ng (mm/phut) Step_depth : chiÒu s©u mçi l¸t c¾t theo Z. Step_over : b­íc dÞch dao theo ph­¬ng XY Prof_stock...: l­îng d­ ph«i ®Ó l¹i bªn thµnh sau khi gia c«ng th« Bottom_stock : l­îng d­ ph«i ®Ó l¹i ë ®¸y sau khi gia c«ng th« Scan_type:kiÒu ch¹y dao (chñ yÕu dïng d¹ng type Spiral). Spindle_speed : tèc ®é vßng quay truc chÝnh Clear_dist : kho¶ng c¸ch an toµn Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 8. dangthanhhai1978@yahoo.com thay ®æi thªm c¸c th«ng sè b»ng c¸ch kÝch Advance Retract feed : tèc ®é nhÊc giao sau khi gia c«ng xong 1 nguyªn c«ng nµo ®ã (mm/phut). Plunge_feed : tèc ®é giói dao ¨n c¾t theo ph­¬ng Z (mm/phut). Ram_feed: tèc ®é giói dao ¨n xiªn mm/phut Arc_feed : tèc ®é ¨n dao khi xu©t hiÖn d¹ng cung trong tÝnh to¸n ®­êng dao. Ram_angle : gãc dao ¨n xiªn (3 ®é) Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 9. dangthanhhai1978@yahoo.com →save →exit→done 4.2 t¹o mÆt ph¼ng nhÊc dao sau khi kÝch done (hoµn thµnh viÖc thiÕt lËp th«ng sè c¾t ë trªn) xuÊt hiÖn b¶ng Retrac Selection →Along Z axis(nhËp vµo 50) →Ok. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 10. dangthanhhai1978@yahoo.com 4.3 khëi t¹o thÓ tÝch gia c«ng kÝch Create vol→®Æt tªn lµ :thetich1→accep value→sketch→done→done→chän m¨t trªn s¶n phÈm lµm mÆt ph¼ng ph¸c th¶o va mÆt ph¼ng DTM2 lµm mÆt ph¼ng tham chiÕu vu«ng gãc →sketch chon 4 c¹nh lµm tham chiÕu nh­ h×nh minh ho¹ Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 11. dangthanhhai1978@yahoo.com ®ãng trang Reference →ve h×nh ch÷ nhËt Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 12. dangthanhhai1978@yahoo.com →Done tho¸t khái m«i tr­êng ph¸c th¶o. lùa chän ®ïn tíi mÆt ph¼ng (up to surface)→Done→chon mÆt ph¼ng ®¸y →ok ta ®­îc thÓ tÝch khèi h×nh hép Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 13. dangthanhhai1978@yahoo.com bÊy giê ta lÊy giao cña khèi h×nh võa vÏ vµ vËt thÓ Coi.prt b»ng c¸ch →trim →xuÊt hiÖn dßng nh¾c ®¸y mµn h×nh Select part to trim (lùa chän khèi h×nh tíi giao) ®­a trá chuét chän coi.prt vµ nhÊp chuét tr¸i Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 14. dangthanhhai1978@yahoo.com ta ®­îc thÓ tÝch cÇn gia c«ng nh­ h×nh minh ho¹ d­íi ®©y. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 15. dangthanhhai1978@yahoo.com →offset →done chän 2 bÒ mÆt nh­ h×nh minh ho¹ Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 16. dangthanhhai1978@yahoo.com →Ok→Okay nh­ h×nh minh ho¹ d­íi ®©y. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 17. dangthanhhai1978@yahoo.com →done/return tiÕn hµnh Èn thÓ tÝch phay 4.4 m« pháng va xem ®­êng ch¹y dao chän Play path →Screen play→play forward Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 18. dangthanhhai1978@yahoo.com 4.5 kªt thóc qu¸ tr×nh t¹o ®­êng dao lËp tr×nh gia c«ng th« kÝch Done Seq→done return. 5. XuÊt m· G_code cho hÖ m¸y phay Fanuc Makino. chän CL Data trªn thùc ®¬n →chän nguyªn c«ng 1.dao_truD16 trªn Model Tree→file Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 19. dangthanhhai1978@yahoo.com kÝch chän 3 dÊu kiÓm nh­ h×nh minh ho¹→done→ok→done Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 20. dangthanhhai1978@yahoo.com chän UNCX01.P20 b¸o thêi gian gia c«ng 42.09 phót →close→done output→done/return. 6.kiÓm tra m· G_code võa xuÊt më C:\baitap1\dao_trud16.tap (më b»ng notepad) Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
Đồng bộ tài khoản