intTypePromotion=3

Già hóa dân số ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với chính sách người cao tuổi - Bùi Thế Cường

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
98
lượt xem
13
download

Già hóa dân số ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với chính sách người cao tuổi - Bùi Thế Cường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Già hóa dân số ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với chính sách người cao tuổi" dưới đây để nắm bắt được những kiến thức về già hóa dân cư, thông điệp của biến đổi dân số và xã hội, phát triển các chính sách phúc lợi liên quan đến người cao tuổi, tổng quát già hóa dân cư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Già hóa dân số ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với chính sách người cao tuổi - Bùi Thế Cường

  1. 24 X· héi häc sè 1 (73), 2001 giµ hãa d©n sè ë viÖt nam vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi chÝnh s¸ch ng−êi cao tuæi1 Bïi ThÕ C−êng Ng−êi cao tuæi ViÖt Nam tõng chøng kiÕn nh÷ng th¨ng trÇm x· héi lín suèt thÕ kû 20. Sinh ra trong chÕ ®é thuéc ®Þa Ph¸p, tr¶i qua nh÷ng n¹n ®ãi kinh niªn, hµng chôc n¨m khãi löa chiÕn tranh tõ ®Çu nh÷ng n¨m 40 kÐo dµi tíi tËn cuèi nh÷ng n¨m 80, nh÷ng c¶i c¸ch x· héi chñ nghÜa theo ®Þnh h−íng kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung, vµ hiÖn giê lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa. Vµo nh÷ng n¨m 60, miÒn B¾c ViÖt Nam ®i vµo x©y dùng nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch x· héi chñ nghÜa trong bèi c¶nh ®ång thêi ®Èy m¹nh sù nghiÖp thèng nhÊt ®Êt n−íc. XuÊt ph¸t tõ hai môc tiªu trªn, Nhµ n−íc n¾m lÊy tr¸ch nhiÖm chÝnh ®èi víi phóc lîi cña ng−êi d©n, trong ®ã cã ng−êi giµ. Sau n¨m 1975, xu h−íng nµy më réng ë miÒn Nam míi gi¶i phãng. Tuy nhiªn, do mét lo¹t nguyªn nh©n réng lín vµ s©u xa, Nhµ n−íc chuyÓn sang ®−êng lèi §æi míi, x©y dùng thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa. §iÒu nµy còng bao hµm mét lo¹t nh÷ng thay ®æi trong phóc lîi x· héi, t¹o nªn mét khu«n khæ chÝnh s¸ch míi ®èi víi ng−êi cao tuæi. 1. Giµ hãa d©n c− Bªn c¹nh c¸c nh©n tè kinh tÕ x· héi gãp phÇn lµm gi¶m møc sinh ë ViÖt Nam còng nh− trªn toµn thÕ giíi, ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng n−íc ch©u ¸ ®· thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch d©n sè t−¬ng ®èi chÆt chÏ. Tæng tû suÊt sinh (TFR) gi¶m tõ kho¶ng 6 lÇn sinh trªn 1 phô n÷ vµo thËp kØ 60 xuèng gÇn 3 lÇn sinh trong nh÷ng n¨m gi÷a thËp niªn 90. Tèc ®é gi¶m sinh nµy ®¹t ®−îc trong bèi c¶nh ViÖt Nam vÉn cßn lµ mét n−íc n«ng nghiÖp nghÌo (GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi n¨m 1998 vµo kho¶ng 310 USD; World Bank, 1998). §iÒu ®ã nãi lªn phÇn t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch d©n sè kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh trong tæng thÓ nh÷ng yÕu tè kinh tÕ x· héi dÉn ®Õn gi¶m tû lÖ t¨ng d©n sè. §Çu n¨m 1999, mét nhãm nghiªn cøu quèc tÕ d−íi sù chØ ®¹o cña John Knodel ®· ph©n tÝch cÊu tróc d©n sè ViÖt Nam tõ c¸i nh×n giµ hãa d©n c− (Bui The Cuong, 1999). KÕt qu¶ thÓ hiÖn trong hai biÓu ®å ®Çu tiªn. BiÓu ®å 1 biÓu diÔn th¸p d©n sè 1 Bµi viÕt trong khu«n khæ Dù ¸n "Ng−êi cao tuæi vµ phóc lîi x· héi ë ViÖt Nam: tÇm nh×n v−ît qua n¨m 2000", do UNFPA tµi trî. Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn
  2. Bïi ThÕ C−êng 25 ViÖt Nam vµo n¨m 2000. B×nh th−êng, d©n sè t¨ng ®ång ®Òu ë c¶ møc sinh vµ møc chÕt sÏ lµm thµnh mét th¸p víi hai bªn dèc ®Òu lªn trªn. Tuy vËy ë ViÖt Nam c¸c nhãm tuæi 15-19, 10-14 vµ 5-9 cã kÝch th−íc ®ång ®Òu nhau, cho thÊy sù gi¶m sinh râ rÖt trong hai thËp niªn võa qua. Sù thôt vµo cña nhãm tuæi 0-4 trong th¸p d©n sè cßn cho thÊy møc gi¶m sinh m¹nh h¬n n÷a. Nh÷ng xu h−íng nµy b¸o tr−íc trong t−¬ng lai tû lÖ nhãm ng−êi ë tuæi thµnh niªn sÏ thÊp xuèng. Th¸p d©n sè ViÖt Nam cßn thÓ hiÖn mét ®Æc tr−ng cÊu tróc kh¸c cã hµm ý s©u xa ®Õn tèc ®é giµ hãa d©n c−. §ã lµ tû lÖ thÊp trong d©n c− cña nhãm ng−êi thuéc ®é tuæi 45-64 (sinh vµo thêi kú 1935-1954), do n¹n ®ãi ë ®ång b»ng s«ng Hång n¨m 1945 còng nh− do th−¬ng vong trong chiÕn tranh (Hirschman, 1995). Sù thãt m¹nh vµo bªn trong th¸p d©n sè cña nhãm tuæi 45-64 mét phÇn cßn do bïng næ sinh ®Î (baby boom) diÔn ra kho¶ng gi÷a nh÷ng n¨m 50. HiÖn tr¹ng d©n sè nãi trªn sÏ dÉn ®Õn nh÷ng xu thÕ m« t¶ trong biÓu ®å 2. Cã thÓ rót ra ba nhËn xÐt quan träng sau ®©y. Thø nhÊt, xu h−íng gi¶m sè ng−êi ®ang b−íc vµo tuæi giµ sÏ lµm chËm tèc ®é giµ hãa d©n sè cña ViÖt Nam Ýt nhÊt còng cho ®Õn mét thËp niªn sau. Cho ®Õn n¨m 2010, do nh÷ng nguyªn nh©n nªu trªn, tû lÖ ng−êi 60 tuæi trë lªn trong d©n c− chØ chiÕm kho¶ng trªn 8%. Tuy nhiªn, sau 2010 tû lÖ nµy sÏ t¨ng rÊt nhanh, chiÕm 20% d©n c− vµo n¨m 2040. Thø hai, nh−ng sù giµ hãa diÔn ra bªn trong nhãm ng−êi trªn 60 tuæi l¹i b¾t ®Çu sím h¬n nhiÒu. Ngay tõ gi÷a nh÷ng n¨m 90, tû lÖ ng−êi 75 tuæi trë lªn trong nhãm ng−êi cao tuæi (60+) ®· b¾t ®Çu t¨ng m¹nh, vµ sÏ lµ nh− vËy trong suèt thËp niªn tíi. Vµo n¨m 2010, tû lÖ nµy lªn tíi kho¶ng 29%, mét con sè cao h¬n bÊt kú n−íc ch©u ¸ nµo kh¸c. Ngay c¶ ë ViÖt Nam, tû lÖ nµy còng sÏ kh«ng cßn ®−îc thÊy l¹i cho ®Õn kho¶ng n¨m 2040. Thø ba, sù thiÕu hôt t−¬ng ®èi cña nam giíi trong ®é tuæi 45-64 hiÖn nay sÏ khiÕn cho tû sè ng−êi giµ n÷ so víi ng−êi giµ nam lªn tíi 1,5 lÇn vµo n¨m 2010. 2. Th«ng ®iÖp cña biÕn ®æi d©n sè vµ x· héi Mét xem xÐt nh− trªn vÒ bèi c¶nh giµ hãa d©n sè ViÖt Nam ®Æt ra c©u hái liÖu hiÖn t¹i vµ trong t−¬ng lai tr−íc m¾t nh÷ng vÊn ®Ò g× ®ang vµ sÏ ®Æt ra ®èi víi chÝnh s¸ch ng−êi cao tuæi ë ViÖt Nam. B¶n ®å d©n sè ViÖt Nam chØ ra r»ng c¸c nhµ v¹ch chÝnh s¸ch còng nh− toµn thÓ x· héi cßn cã kho¶ng mét thËp niªn n÷a, tr−íc khi ph¶i ®−¬ng ®Çu víi hiÖn t−îng giµ hãa nhanh d©n sè gièng nh− nhiÒu n−íc kh¸c. Nh− vËy, ®Êt n−íc cßn mét kho¶ng thêi gian ®Ó chuÈn bÞ tèt h¬n cho vÊn ®Ò nµy. Cã thÓ xem ®©y lµ mét may m¾n cña n−íc ®i sau. Nh−ng mÆt kh¸c, ngay hiÖn t¹i c¸c gia ®×nh vµ céng ®ång ë ViÖt Nam ®· ®ang ph¶i ®−¬ng ®Çu víi sù t¨ng lªn nhanh chãng cña nhãm ng−êi giµ h¬n (75+) trong nhãm ng−êi cao tuæi. Tû lÖ gãa cña phô n÷ cao tuæi còng lµ mét th¸ch thøc lín. Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.ac.vn
  3. 26 Giµ hãa d©n sè ë ViÖt Nam vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi chÝnh s¸ch ng−êi cao tuæi BiÓu ®å 1: Th¸p d©n sè ViÖt Nam n¨m 2000 80+ 70- 74 60- 64 Nam 50- 54 N 40- 44 30- 34 20- 24 10-14 0-4 6,000,0 5,000,0 4,000,0 3,000,0 2,000,0 1,000,0 0 1,000,0 2,000,0 3,000,0 4,000,0 5,000,0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D©n sè (Ng−êi) BiÓu ®å 2: Nh÷ng chØ b¸o vÒ giµ hãa d©n c− ViÖt Nam: theo 5 n¨m mét, 1990-2050 Møc t¨ng sè l−îng ng−ßi 60+ 60+/Tæng d©n sè 75+/60+ 4000 35.0 (ngh×n ng−êi) so víi 5 n¨m tr−íc Møc t¨ng sè l−îng ng−êi 60+ 3500 30.0 3000 Tû lÖ x100 25.0 2500 (cét tr¾ng) 20.0 2000 15.0 1500 1000 10.0 500 5.0 0 0.0 90 95 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Nguån: H×nh thµnh dùa trªn International Data Base cña U.S. Census Bureau. Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn
  4. Bïi ThÕ C−êng 27 BiÓu 3: Nh÷ng ho¹t ®éng lËp ph¸p vµ chÝnh s¸ch chñ yÕu liªn quan ®Õn ng−êi cao tuæi ë ViÖt Nam Thêi kú N¨m V¨n kiÖn Néi dung Tõ khi 1946 HiÕn ph¸p. §iÒu 14 Gióp ®ì ng−êi giµ vµ ng−êi tµn tËt. thµnh 1947 S¾c lÖnh 27/SL ChÕ ®é h−u trÝ vµ tuÊt. lËp 1950 S¾c lÖnh 76 vµ 77/SL ChÕ ®é h−u trÝ vµ tuÊt cho c«ng chøc vµ c«ng nh©n. n−íc 1959 HiÕn ph¸p. §iÒu 32 Gióp ®ì ng−êi giµ, ng−êi ®au yÕu vµ tµn tËt. Më réng b¶o ®Õn hiÓm x· héi, b¶o hiÓm søc kháe vµ cøu trî x· héi. cuèi 1961 NghÞ ®Þnh 218/CP Thµnh lËp chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi cho khu vùc nhµ n−íc. nh÷ng 1966 Th«ng t− 202/CP-TT Ch¨m sãc vµ gióp ®ì ng−êi giµ c« ®¬n kh«ng n¬i n−¬ng tùa. n¨m 70 1966 ChØ thÞ 176/BBT Khu«n khæ chÝnh s¸ch cho phóc lîi x· héi vµ ph©n phèi l−¬ng thùc cho ng−êi giµ n«ng d©n. Nh÷ng 1980 HiÕn ph¸p. §iÒu 59 B¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n viªn chøc nhµ n−íc, x· n¨m 80 viªn hîp t¸c x· vµ ng−êi lao ®éng. HiÕn ph¸p. §iÒu 64 Tr¸ch nhiÖm cña cha mÑ trong viÖc gi¸o dôc con c¸i, tr¸ch nhiÖm cña con c¸i trong viÖc kÝnh träng vµ ch¨m sãc cha mÑ. 1983 ChØ thÞ 134-CT Khu«n khæ chÝnh s¸ch cho ng−êi giµ. T¨ng c−êng ch¨m sãc vµ gióp ®ì ng−êi giµ. 1985 NghÞ ®Þnh 236/HDBT §iÒu chØnh chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi vµ cøu trî x· héi. 1986 LuËt h«n nh©n vµ gia QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c thµnh viªn gia ®×nh. ®×nh. §iÒu 2 vµ 27 1989 LuËt b¶o vÖ søc kháe ¦u tiªn ng−êi giµ trong kh¸m ch÷a bÖnh. T¹o ®iÒu kiÖn nh©n d©n. §iÒu 41 thuËn lîi cho ng−êi giµ trong thÓ dôc thÓ thao, nghØ ng¬i vµ gi¶i trÝ. 1989 Ch−¬ng tr×nh ph¸t thanh Ch−¬ng tr×nh ph¸t thanh radio dµnh cho ng−êi giµ. Nh÷ng 1992 HiÕn ph¸p. §iÒu 64 Tr¸ch nhiÖm cña cha mÑ trong viÖc gi¸o dôc con c¸i; n¨m 90 tr¸ch nhiÖm cña con c¸i trong viÖc kÝnh träng vµ ch¨m sãc «ng bµ cha mÑ. 1992 HiÕn ph¸p. §iÒu 67 Nhµ n−íc vµ x· héi ch¨m sãc ng−êi giµ, ng−êi tµn tËt, trÎ må c«i. 1994 NghÞ ®Þnh 05-CP §iÒu chØnh trî cÊp phóc lîi x· héi cho ng−êi giµ c« ®¬n kh«ng n¬i n−¬ng tùa. 1994 LuËt lao ®éng. §iÒu 123, §Þnh nghÜa ng−êi lao ®éng cao tuæi; x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn lao 124 vµ 145 ®éng cho ng−êi lao ®éng cao tuæi; chÕ ®é nghØ h−u. 1994 Ph¸p lÖnh ng−êi cã c«ng Khu«n khæ luËt ph¸p cho ng−êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng. víi c¸ch m¹ng 1995 NghÞ ®Þnh 19/CP Thµnh lËp B¶o hiÓm x· héi quèc gia. 1995 NghÞ ®Þnh 28-CP ChÝnh s¸ch −u ®·i x· héi. 1995 LuËt d©n sù. §iÒu 37 QuyÒn ®−îc h−ëng ch¨m sãc ë c¸c thµnh viªn gia ®×nh. 1995 H×nh thµnh tæ chøc Thµnh lËp Héi ng−êi cao tuæi ViÖt Nam 1995 XuÊt b¶n Ph¸t hµnh tê b¸o Ng−êi cao tuæi 1996 ChØ thÞ 117-TTg Khu«n khæ chÝnh s¸ch cho ng−êi giµ vµ Héi ng−êi cao tuæi ViÖt Nam. 1996 Th«ng t− 06-BYT/TT Ch¨m sãc søc kháe cho ng−êi giµ. 1997 LuËt h×nh sù (söa ®æi) T¨ng nÆng h×nh ph¹t cho téi x©m ph¹m ®èi víi ng−êi giµ, gi¶m nhÑ h×nh ph¹t cho ng−êi giµ ph¹m téi. 1997 Ch−¬ng tr×nh truyÒn h×nh Ch−¬ng tr×nh truyÒn h×nh "C©y cao bãng c¶" dµnh cho ng−êi giµ 1998 Ph¸p lÖnh ng−êi tµn tËt Khu«n khæ luËt ph¸p cho ng−êi tµn tËt. 1998 NghÞ ®Þnh 58/1998/ND-CP Thµnh lËp b¶o hiÓm y tÕ quèc gia. 2000 Ph¸p lÖnh ng−êi cao tuæi Khu«n khæ ph¸p luËt cho ng−êi giµ. 2000 NghÞ ®Þnh ChÝnh phñ vµ H−íng dÉn viÖc triÓn khai Ph¸p lÖnh ng−êi cao tuæi. Th«ng t− (dù kiÕn) Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.ac.vn
  5. 28 Giµ hãa d©n sè ë ViÖt Nam vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi chÝnh s¸ch ng−êi cao tuæi Nh− vËy, th«ng ®iÖp quan träng tõ b¶n ®å d©n sè ViÖt Nam göi cho chóng ta lµ: a) Cßn kho¶ng mét thËp niªn n÷a ®Ó ®Êt n−íc chuÈn bÞ cho hiÖn t−îng giµ hãa d©n c−; b) Chó träng tíi nhãm ng−êi giµ h¬n (75+); vµ c) Chó träng tíi phô n÷ cao tuæi, ng−êi cao tuæi ®¬n th©n. CÇn nãi thªm, hiÓu ®−îc th«ng ®iÖp lµ mét thö th¸ch, song ph¶n øng ®óng víi th«ng ®iÖp lµ mét thö th¸ch cßn khã h¬n gÊp béi. Cïng mét th«ng ®iÖp trªn, céng ®ång c¸c nhµ v¹ch chÝnh s¸ch cã thÓ cho r»ng thêi gian cßn dµi, thËm chÝ hä cã thÓ cho ®ã lµ viÖc cña thÕ hÖ sau. Thùc sù, ®èi víi mét th¸ch thøc lín nh− vËy, 10 n¨m hoµn toµn kh«ng ph¶i lµ mét thêi ®o¹n dµi. Do ®ã, ng−êi ta cã thÓ nãi r»ng thêi gian kh«ng cßn l©u n÷a cho c¸c nhµ l·nh ®¹o vµ qu¶n lý x· héi. V× vËy, nÕu hiÓu ®óng, ngay vµo lóc nµy th«ng ®iÖp trªn cÇn ph¶i hiÓu lµ "hµnh ®éng ngay, tÝch cùc vµ ®óng h−íng trong thËp niªn tíi". Thªm n÷a, nÕu tÝnh ®Õn bèi c¶nh kinh tÕ - x· héi réng lín h¬n, ng−êi ta ph¶i chó ý r»ng trong vßng 10-20 n¨m tíi x· héi ViÖt Nam sÏ tr¶i qua nh÷ng biÕn ®æi kÞch liÖt, kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa quèc gia trong bèi c¶nh toµn cÇu hãa. §©y lµ kh«ng gian x· héi cña c¸c thÕ hÖ ng−êi cao tuæi ViÖt Nam trong hai thËp niªn tíi. Cho dï qu¸ tr×nh biÕn ®æi vÜ m« nãi trªn cã thÓ ®−îc qu¶n lý tèt, dù ®o¸n r»ng ba vÊn ®Ò n÷a còng sÏ lµ nh÷ng th¸ch thøc cña c¸c thÕ hÖ ng−êi giµ ®ang vµ sÏ ph¶i chÞu g¸nh nÆng cña sù qu¸ ®é, ®ã lµ: d) Thay ®æi hÖ thèng gi¸ trÞ x· héi; e) Thay ®æi kiÓu gia ®×nh vµ c¸c dµn xÕp ®êi sèng gia ®×nh; f) NghÌo khæ vµ nghÌo khæ míi trong n«ng th«n còng nh− trong c¸c ®« thÞ lín, tr−íc hÕt lµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Hµ Néi, do ®« thÞ hãa qu¸ t¶i. 3. TiÕn triÓn cña chÝnh s¸ch phóc lîi liªn quan ®Õn ng−êi cao tuæi BiÓu 3 m« t¶ sù tiÕn triÓn cña c¸c ho¹t ®éng lËp ph¸p vµ chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ng−êi cao tuæi ë ViÖt Nam. Ch¾c ch¾n ch−a ph¶i lµ liÖt kª ®Çy ®ñ. Mét ph¸c häa dï lµ s¬ bé nh− vËy còng ®· cho thÊy nhµ n−íc ViÖt Nam ®· chó träng ph¸t triÓn c¸c quy ®Þnh luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch cho ng−êi cao tuæi. Trong nh÷ng n¨m 90, nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ n−íc liªn quan ®Õn phóc lîi x· héi cho tuæi giµ bao gåm: LuËt Lao ®éng, Ph¸p lÖnh ng−êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng, NghÞ ®Þnh vÒ B¶o hiÓm x· héi vµ B¶o hiÓm y tÕ quèc gia, Ph¸p lÖnh ng−êi tµn tËt. C¸c tæ chøc cña ng−êi cao tuæi ®· cã ®−îc mét khu«n khæ tæ chøc míi vµo gi÷a nh÷ng n¨m 90, khi Nhµ n−íc cho phÐp thµnh lËp Héi Ng−êi cao tuæi ViÖt Nam. §Æc biÖt trong n¨m 2000 ®· ban hµnh Ph¸p lÖnh vÒ ng−êi cao tuæi vµ mét NghÞ ®Þnh h−íng dÉn viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh nµy ®ang ®−îc tr×nh ChÝnh phñ. 4. TiÕn ®Õn mét khu«n khæ hµnh ®éng quèc gia tæng qu¸t cho vÊn ®Ò giµ hãa d©n c− MÆc dï ®· cã nhiÒu quy ®Þnh luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ng−êi cao Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn
  6. Bïi ThÕ C−êng 29 tuæi, song ch−a thÓ nãi r»ng ViÖt Nam ®· cã mét hÖ thèng qu¶n lý tèt ®èi víi vÊn ®Ò nµy. Cã hai ®iÓm cÇn l−u ý ë ®©y. Thø nhÊt, ViÖt Nam cßn ®ang thiÕu mét khu«n khæ hµnh ®éng tæng qu¸t cho vÊn ®Ò giµ hãa d©n c−, thÓ hiÖn ë viÖc thiÕu hai v¨n kiÖn quan träng mµ nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc ®· ban hµnh vµ thùc hiÖn. §ã lµ Ch−¬ng tr×nh (ChiÕn l−îc) dµi h¹n cho sù giµ hãa d©n sè vµ b¶n KÕ ho¹ch hµnh ®éng quèc gia cho vÊn ®Ò nµy. Thø hai, nguån lùc kinh tÕ vµ n¨ng lùc tæ chøc ®Ó ®−a c¸c quy ®Þnh luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch vµo thùc tiÔn cßn rÊt h¹n chÕ. VÒ mÆt h×nh thµnh hÖ thèng chÝnh s¸ch quèc gia ng−êi cao tuæi, ®iÒu thuËn lîi ®èi víi ViÖt Nam lµ, bªn c¹nh kinh nghiÖm phong phó riªng cña m×nh trong lÜnh vùc nµy, ViÖt Nam cã thÓ tham kh¶o vµ t×m kiÕm trî gióp kü thuËt quèc tÕ. Trªn thÕ giíi, chñ yÕu th«ng qua hÖ thèng c¸c c¬ quan Liªn hîp quèc, ®· h×nh thµnh nh÷ng v¨n kiÖn khung h−íng dÉn viÖc ph¸t triÓn chÝnh s¸ch ng−êi cao tuæi. C¸c c¬ quan Liªn hîp quèc ®ang tiÕn hµnh hµng lo¹t nh÷ng ho¹t ®éng chuÈn bÞ cho mét v¨n kiÖn míi vÒ giµ hãa toµn cÇu dù ®Þnh th«ng qua t¹i cuéc häp toµn thÓ §¹i héi ®ång Liªn hîp quèc tæ chøc vµo n¨m 2002 ë Madrid. Nh− vËy, n¨m 2001 lµ mét c¬ héi hiÕm cã, héi tô gi÷a nhu cÇu trong n−íc vµ quèc tÕ, mµ ViÖt Nam cã thÓ tËn dông ®Ó xem xÐt l¹i vÊn ®Ò giµ hãa ë n−íc m×nh vµ h×nh thµnh mét khu«n khæ hµnh ®éng quèc gia tæng qu¸t cho th¸ch thøc nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Bui The Cuong, Truong Si Anh, Daniel Goodkind, John Knodel and Jed Friedman. Vietnamese Elderly Amidst Transformations in Social Welfare Policy. PSC Reports. 1999. 2. §µm H÷u §¾c: Thùc tr¹ng vÒ Ng−êi cao tuæi vµ ®Þnh h−íng x©y dùng chÝnh s¸ch ch¨m sãc ng−êi cao tuæi. Héi th¶o Quèc gia vÒ ChÝnh s¸ch cho Ng−êi cao tuæi, do ñy ban c¸c vÊn ®Ò x· héi cña Quèc héi tæ chøc t¹i Hµ Néi, ngµy12-13/1/1999. 3. Goodkind, Daniel, Truong Si Anh, and Bui The Cuong. 1999. “Reforming the Old Age Security System in Vietnam.” Southeast Asian Journal of Social Sciences, Vol. 27, No 2.1999. 4. HelpAge International. The Ageing & Development Report. Poverty, Independence and the World's Older People. Earthscan Publications Ltd., London, 1999. 5. Hirschman, Charles, Preston, S. and Vu Manh Loi. 1995. Vietnamese Casualties during the American War: A new Estimate". Population and Development Review 21: 783-812. 6. Knodel, John and Nibhon Debavalya. 1992. "Social and Economic Support Systems for the Elderly in Asia: an Introduction.” Asia-Pacific Population Journal 7(3): 5-13. 7. Knodel, John, Jed Friedman, Truong Si Anh, and Bui The Cuong. 1998. “Intergenerational Exchanges in Vietnam: Family Size, Sex Composition, and the Location of Children.” Research Report No. 98- 430, Population Studies Center, University of Michigan. 8. Nguyen Kim Lien. 1998. “Government Policy on Helping the Elderly in Vietnam.” In HelpAge International, Mekong Basin Initiative on Aging, pp. 48-50. 9. Ph¹m Kiªn C−êng: Suy nghÜ vÒ nh÷ng néi dung cÇn ®−îc ph¸p luËt hãa vÒ ng−êi cao tuæi. Trong: Bé Lao ®éng, Th−¬ng binh vµ X· héi. Kû yÕu héi th¶o vÒ ng−êi cao tuæi. 4-5.11.1998. 10. Truong Si Anh, Bui The Cuong, Daniel Goodkind, and John Knodel. 1997. “Living Arrangements, Patrilineality and Sources of Support Among Elderly Vietnamese.” Asia-Pacific Population Journal 12(4): 69-88. 11. United Nations. 1998. World Population Prospects, the 1996 Revision. New York: Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.ac.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản