Giải pháp hoàn thiện hệ thống TQM

Chia sẻ: La Thi Lua | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
177
lượt xem
77
download

Giải pháp hoàn thiện hệ thống TQM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về một số giải pháp hoàn thiện hệ thống Quản lý chất lượng toàn diện và kiến nghị để thực hiện giải pháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp hoàn thiện hệ thống TQM

  1. Phân III. Môt số giai phap và kiên nghị ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ 3.1. Tinh hinh ap dung TQM tai Viêt Nam Nhiêu số liêu thông kê đã chỉ ra răng nhưng công ty thưc hiên thanh công ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ phương phap chât lương toan diên đã cai tiên đươc nhưng hiêu quả cua họ về san ́ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̉ lương, kiêm soat chi phí và tông tai san. TQM không chỉ đươc ap dung trong cac ̉ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ́ tâp đoan lơn, mà con có thể ap dung đôi vơi công ty nho. Moi tổ chưc lơn – nho, ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ chế tao hay dich vu, lơi nhuân hay phi lơi nhuân, đêu có thể ap dung. ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ Măc dù là môt trong cac phương thưc quan lý hưu hiêu để cai tiên chât ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ́ lương san phâm, thoa man tôt nhât nhu câu khach hang, và đang đươc ap dung ̉ ̉ ̉ ̃ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ rông tai tai nhiêu nươc trên thế giơi, nhưng tai Viêt Nam, sư quan tâm và ap dung ̣ ̃ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ hệ thông quan lý nay văn con han chê. Số lương cac Doanh nghiêp ap dung hệ ́ ̉ ̀ ̃ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ thông TQM lai rât it, tâp trung chủ yêu vao môt số doanh nghiêp lơn và có tiêm ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ năng tai chinh như: Vinamilk, Cadivi, Sony... ̀ ́ Công ty cổ phân may Hưng Long đã ap dung hệ thông TQM đã đanh dâu môt ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ bươc phat triên mơi về sư hinh thanh và hoan thiên hệ thông TQM tai cac Doanh ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ nghiêp cua Viêt Nam hiên nay. 3.2. Giai phap hoan thiên hệ thông TQM. ̉ ́ ̀ ̣ ́ - Để thưc hiên TQM, điêu trươc tiên đôi vơi Doanh nghiêp là phai xây ̣ ̀ ́ ̣ ̉ dưng cho đươc kế hoach giup cho DN minh tiêp cân vơi TQM dễ dang, xac đinh ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ đươc ngay trinh tư thưc hiên cac công đoan cua TQM tư am hiêu, cam kêt cho ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ́ đên viêc thiêt lâp hệ thông chât lương, kiêm soat, hơp tac nhom, đao tao... ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̣ - Cac DN cân có môt tư duy, nhân thưc mơi trong quan lý chât lương và ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ đao đưc kinh doanh cung như sư hỗ trơ cân thiêt và kip thơi cua Nhà nươc. ̣ ̃ ̀ ́ ̣ ̉
  2. - DN không thể ap dung TQM nêu thiêu sư quan tâm và cam kêt cua ́ ̣ ́ ́ ́ ̉ cac Giam đôc. Họ cân phai am hiêu về chât lương, quan lý chât lương và quyêt ́ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ ́ ́ tâm thưc hiên cac muc tiêu, chinh sach chât lương đã vach ra. ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ - ́ ̉ ̀ ̀ ̉ Muôn triên khai thanh công TQM, DN cân phai: + TQM phai băt đâu tư lanh đao. ̉ ́ ̀ ̃ ̣ + Phai có long kiên tri. ̉ ̀ ̀ + Manh dan thay đôi tổ chưc ngay sau khi cam kêt vơi TQM để cho mọ ̣ ̣ ̉ ́ ngươi thây răng TQM đã băt đâu có tac dung. ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ + Biêt trao thưc quyên cho ngươi lao đông. ́ ̀ ̣ + Có môt hệ thông thông tin nôi bộ hiêu qua, ̣ ́ ̣ ̣ ̉ + Có chiên lươc đao tao cụ thê. ́ ̀ ̣ ̉ + Có sư tham gia cua tât cả moi ngươi. ̉ ́ ̣ - Muôn ap dung TQM môt cach có hiêu qua, cân phai nhân thưc đung ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ đăn, am hiêu về nhưng vân đề có liên quan đên chât lương, nhưng nguyên tăc, ́ ̉ ́ ́ ́ ́ kỹ thuât quan ly. Cân xac đinh rõ muc tiêu, vai tro, vị trí cua TQM trong DN ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ minh, cac phương phap quan lý và kiêm tra, kiêm soat đươc ap dung, viêc tiêu ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̣ chuân hoa, đanh giá chât lương. ̉ ́ ́ ́ - Để đam bao thưc thi, TQM đoi hoi phai có môt mô hinh quả lý theo ̉ ̉ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ chưc năng cheo. Cac hoat đông cua cac bộ phân chưc năng trong tổ chưc phai ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ vươt ra khoi cac công đoan, cac chưc năng để vươn tơi toan bộ quá trinh nhăm ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ muc đich khai thac đươc sưc manh tông hơp cua chung. ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ́ - Cac thanh viên trong hệ thông cân phai hiêu rõ ho: ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ + Cân phai lam gi? Cân phai nhân thưc đươc bao nhiêu san phâm vơi yêu ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ ̉ ̀ câu ra sao?
  3. + Đang lam gi? Lam thế nao để hoan chinh san phâm cua khâu trươc? ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ̉ ̉ + Có khả năng điêu chinh, cai tiên công viêc đang lam theo mong muôn cua ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̉ minh không? Nhăm đam bao chât lương vơi khâu kế tiêp – Khach hang cua ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ minh? - Tuyên truyên, thông bao nhưng chi phí không chât lương cho moi ̀ ́ ́ ̣ ngươi, lam cho moi ngươi nhân thưc rõ đó là điêu gây nên sư giam sut về tinh ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ́ canh tranh cua DN cung như uy tin cua DN minh. Tư đó khuyên khich moi ̣ ̉ ̃ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ngươi cam kêt hơp tac nhom giưa cac phong ban vơi phong đam bao chât ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ lương. - Cân có môt hệ thông văn ban ghi rõ cac thủ tuc liên quan đên viêc lây ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ mâu kiêm tra san phâm để đam bao và duy trì chât lương. ̃ ̉ ̉ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̣ 3.3. Kiên nghi. - Trong cac thủ tuc để xây dưng hệ thông chât lương, DN cân chú ý cac ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ điêm sau: + Phai xây dưng hệ thông hồ sơ, tai liêu về chât lương và chuân bị nhưng ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̉ kế hoach về chât lương. ̣ ́ + Xac đinh trong moi linh vưc nhưng phương tiên cân thiêt để đat chât ́ ̣ ̣ ̃ ̣ ̀ ́ ̣ ́ lương mong muôn. ́ + Phai có hệ thông đo lương chât lương. ̉ ́ ́ + Phai xac đinh đươc nhưng đăc trưng chuân châp nhân đươc cho tât cả ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ cac yêu câu cua cac san phâm và công viêc trong toan bộ qui trinh. ́ ̀ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ + Đam bao sư hai hoa giưa cac hoat đong tư quan niêm, triên khai, tổ chưc ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ san xuât và lăp đăt. ̉ ́ ́ ̣ + Xac đinh khả năng đap ưng đươc cac yêu câu cua qui trinh. ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̀
  4. + Khả năng hoat đông thương xuyên theo yêu câu. ̣ ̣ ̀ + Tim ra nhưng nguyên nhân gây ra nhưng biên đông trong qui trinh để ̀ ́ ̣ ̀ tranh lâp lai và xây dưng nhưng biên phap phong ngưa. ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ + Thưc hiên cac biên phap chinh lý đung đăn cho qui trinh hoăc cac đâu vao ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ cua nó khi có cac vân đề truc trăc anh hương đên chât lương. ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ - Lanh đao cua DN cân chú trong hơn nưa trong công tac kiêm tra chât lương ̃ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ́ san phâm môt cach thương xuyên, kiêm tra đông bộ để tư đó hinh thanh nên ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ môt thoi quen, công tac đam bao chât lương san phâm. ̣ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ̃ ̀ ̃ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ - Môi thanh viên trong công ty hay nghiêm chinh châp hanh moi nôi quy, quy đinh cua công ty về viêc đam bao chât lương san phâm, gop phân thanh ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ công trong viêc đam bao, nâng cao và hoan thiên hệ thông quan lý chât ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ́ lương toan diên trong DN minh. ̀ ̣ ̀

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản