Giám sát xây dựng công trình giao thông

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Thăng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

1
247
lượt xem
137
download

Giám sát xây dựng công trình giao thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giám sát xây dựng công trình giao thông. Một số vấn đề về thể chế chuyên ngành giao thông vận tải.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giám sát xây dựng công trình giao thông

 1. GÍAM SAÙT XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH GIAO THOÂNG NG MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ VEÀ THEÅ CHEÁ CHUYEÂN NGAØNH NH GTVT TRÌNH BAØY: PHAÏM SANH Y:
 2. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ VEÀ THEÅ CHEÁ CHUYEÂN NGAØNH NH GTVT NOÄI DUNG TRÌNH BAØY QUAÛN LYÙ ÑAÀU TÖ XD.TRONG NGAØNH GTVT NH QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG… NG COÂNG TAÙC GIAÙM SAÙT MOÄT SOÁ BAØI HOÏC.. C..
 3. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ VEÀ THEÅ CHEÁ CHUYEÂN NGAØNH NH GTVT QUAÛN LYÙ ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG TRONG NGAØNH GTVT NG NH TOÅNG QUAN COÂNG TRÌNH GTVT NG DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG NG COÂNG TRÌNH GTVT NOÄI DUNG TRÌNH TÖÏ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN
 4. QUAÛN LYÙ ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG TRONG NGAØNH GTVT NG NH TOÅNG QUAN COÂNG TRÌNH GTVT NG THUOÄC HEÄ THOÁNG CT. HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT NG NG AÛNH HÖÔÛNG LÔÙN PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ XAÕ HOÄI NH NG TÍNH ÑA DAÏNG VAØ PHÖÙC TAÏP: NG P: ñöôøng boä, saét, thuûy, caàu, haàm, saân bay.. ng traõi daøi theo tuyeán, phuï thuoäc töï nhieân.. nhieàu coâng ngheä môùi trong VL, TK. TC
 5. QUAÛN LYÙ ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG TRONG NGAØNH GTVT NG NH DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH GTVT NG KHOÙ KHAÊN: THÔØI GIAN KEÙO DAØI QUAN HEÄ COÄNG ÑOÀNG NG NG COÂNG NGHEÄ LUOÂN ÑOÅI MÔÙI ÑAÀU TÖ NHIEÀU NGUOÀN, PHAÂN KYØ N, KHOÙ ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ NH QUY HOÏACH CHÖA OÅN ÑÒNH ACH
 6. QUAÛN LYÙ ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG TRONG NGAØNH GTVT NG NH DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH GTVT NG PHAÂN LOÏAI DÖÏ AÙN (A, B, C) AI Caàu, Caûng, saân bay, ñöôøng saét, quoác loä: 600/30Tyû ng ng Caùc coâng trình coøn laïi, haï taàng kyõ thuaät: 400/20Tyû ng MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ TRONG NGHÒ ÑÒNH 16….. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ TRONG 109..
 7. QUAÛN LYÙ ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG TRONG NGAØNH GTVT NG NH NOÄI DUNG TRÌNH TÖÏ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN HAI HÌNH THÖÙC QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN GIAI ÑOÏAN CHUAÅN BÒ ÑAÀU TÖ AN GIAI ÑOÏAN THÖÏC HIEÄN ÑAÀU TÖ AN BAÛO TRÌ, KHAI THAÙC SÖÛ DUÏNG COÂNG TRÌNH NG
 8. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ VEÀ THEÅ CHEÁ CHUYEÂN NGAØNH NH GTVT QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG TRONG NGAØNH GTVT NG NH ÑAËC ÑIEÅM COÂNG TRÌNH GTVT PHAÂN CAÁP COÂNG TRÌNH CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH GTVT NG NOÄI DUNG CHAÁT LÖÔÏNG THI COÂNG NG
 9. QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG TRONG NGAØNH GTVT NG NH ÑAËC ÑIEÅM COÂNG TRÌNH GTVT KHOÁI LÖÔÏNG LÔÙN THEO NG TUYEÁN YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT, T, THAÅM MYÕ CAO AÛNH HÖÔÛNG BÔÛI CAÙC NH NG ÑK. TÖÏ NHIEÂN SÖÛ DUÏNG NHIEÀU THIEÁT NG BÒ XE MAÙY VAÁN ÑEÀ CHAÁT LÖÔÏNG NG VAÄT LIEÄU, CAÁU KIEÄN U,
 10. QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG TRONG NGAØNH GTVT NG NH PHAÂN CAÁP COÂNG TRÌNH GTVT YÙ NGHÓA VIEÄC PHAÂN CAÁP PHAÂN LOÏAI_ PHAÂN CAÁP AI_ COÂNG TRÌNH Loïïai coâng trình Lo ai trì Caááp coâng trình Ca trì ÑB CI CII CIII CIV Boää Bo Cao toáác, to >30.000xe/ng >10.000xe/ng >3.000xe/ng >300xe/ng 100km/h >80km/h >60km/h GTNT. “A” GTNT. “B” Saéét Sa Cao toáác to Meâtroâ, ñöôøng ñöô ng Quoáác gia Quo Chuyeân duïïng, du ng, treân cao thoâng ñòa phöông phö thöôøng thö ng Caààu Ca Ñöôøng boää, Ñöô ng bo Nhòp >200m 100_200m, 50_100m 25_50m Nhòp 3000m 1000-3000m 1000- 100-1000m 100- 120m B=90_120m B=70_90m B=50_70m B5m H=4_5m H=3_4m H=2_3m H
 11. QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG TRONG NGAØNH GTVT NG NH CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH GTVT NG KHAÙI NIEÄM CHAÁT LÖÔÏNG NG TÍNH HEÄ THOÁNG, TÍNH NG, KIEÅM SOÙAT, TÍNH MINH AT, BAÏCH CH TÖ DUY MÔÙI: CHAÁT LÖÔÏNG I: NG GAÉN VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG, NG, HIEÄU QUAÛ, THAÅM MYÕ ++ HEÄ THOÁNG ÑAÛM BAÛO CHAÁT NG LÖÔÏNG NG
 12. QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG TRONG NGAØNH GTVT NG NH NOÄI DUNG QL CHAÁT LÖÔÏNG THI COÂNG NG CHAÁT LÖÔÏNG TRÌNH TÖÏ COÂNG NG VIEÄC CHAÁT LÖÔÏNG TÖØNG LÔÙP, TÖØNG NG NG P, NG ÑÔÏT, TÖØNG COÂNG VIEÄC, TÖØNG GIAI T, NG C, NG ÑOÏAN, TÖØNG BOÄ PHAÄN, TÖØNG AN, NG N, NG HAÏNG MUÏC NG CHAÁT LÖÔÏNG KC AÅN KHUAÁT, KC NG T, CHÒU LÖÏC CHAÁT LÖÔÏNG VAÄT LIEÄU, THIEÁT BÒ, NG U, LAÉP ÑAËT VAØ XAÂY DÖÏNG NG CHAÁT LÖÔÏNG KHAI THAÙC SÖÛ NG DUÏNG NG
 13. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ VEÀ THEÅ CHEÁ CHUYEÂN NGAØNH NH GTVT COÂNG TAÙC GIAÙM SAÙT TRONG NGAØNH GTVT NH YEÂU CAÀU NOÄI DUNG GIAÙM SAÙT PHÖÔNG PHAÙP COÂNG CUÏ GIAÙM SAÙT GIAÙM SAÙT COÂNG TRÌNH GTVT
 14. COÂNG TAÙC GIAÙM SAÙT TRONG NGAØNH GTVT NH NOÄI DUNG YEÂU CAÀU NOÄI DUNG GIAÙM SAÙT Khoái löôïng Chaát löôïng Tieán ñoä An toaøn lao ñoäng Veä sinh moâi tröôøng YEÂU CAÀU Thöïc hieän ngay töø khi khôûi coâng Thöôøng xuyeân, lieân tuïc trong quaù trình thi coâng Caên cöù:HS.Thieát keá ,Tieâu chuaån QP,Hôïp+ñoàng kinh teá Trung thöïc, khaùch quan, khoâng vuï lôïi+++
 15. COÂNG TAÙC GIAÙM SAÙT TRONG NGAØNH GTVT NH NHIEÄM VUÏ QUYEÀN HAÏN NHIEÄM VUÏ Kyù xaùc nhaän nghieäm thu vaø caùc vaên baûn coù lieân quan Yeâu caàu B thi coâng ñuùng hôïp ñoàng,ñuùngTK,ñuùng TCQP Baûo löu yù kieán, töø choái caùc yeâu caàu baát hôïp lyù… Ñeà nghò söûa ñoåi nhöõng baát hôïp lyù veà thieát keá NGHIEÂM CAÁM Thoâng ñoàng vôùi A,B…laøm sai leäch keát quaû giaùm saùt Baùo caùo khoâng trung thöïc vôùi A veà khoái löôïng,chaát löôïng. Voâ traùch nhieäm daån ñeán gaây laõng phí thieät haïi cho c.trình Lôïi duïng quyeàn haïn ñeå vuï lôïi+(moâi giôùi, o eùp B…) ++
 16. COÂNG TAÙC GIAÙM SAÙT TRONG NGAØNH GTVT NH PHÖÔNG PHAÙP COÂNG CUÏ PHÖÔNG PHAÙP Tröïc quan Chuïp aûnh nh Thí nghieäm So saùnh chuaån nh COÂNG CUÏ Cô sôû phaùp lyù:Hôïp ñoàng, Ñeà cöông giaùm saùt Phöông tieän löu tröû thoâng tin,duïng cuï thí nghieäm kieåm tra Caùc quy trình quy phaïm thi coâng vaø nghieäm thu Quy cheá phoái hôïp vôùi caùc beân coù lieân quan nhö A,B,TK… Ghi cheùp Soå nhaät kyù,chuaån bò caùc Form maãu… Hoïp giao ban ñònh kyø Söû duïng caùc phaàn meàm kieåm soaùt tieán ñoä,tính khoái löôïng kieán thöùc+kinh nghieäm+baûn lónh
 17. COÂNG TAÙC GIAÙM SAÙT TRONG NGAØNH GTVT NH MOÄT SOÁ TIEÂU CHUAÅN QUY PHAÏM….. 22TCN 262-2000: QT KSTK neàn ñöôøng oâ toâ ñaép treân ñaát yeáu 22TCN 263-2000: QT Khaûo saùt ñöôøng oâ toâ 22TCN 259-2000: QT Khoan thaêm doø ñòa chaát 14TCN 22-2002: QP khoáng cheá MB cô sôû trong CT thuûy lôïi 14TCN 102-2002: QP khoáng cheá cao ñoä cô sôû trong CT thuûy lôïi 22TCN 160-87: Khaûo saùt ñòa chaát cho TK vaø TC moùng coïc 22TCN 171-87: Khaûo saùt ñòa chaát cho vuøng bò tröôït, suït lôõ ASTM D2573, BS 1377-90 vaø TCXD 205-1998: Caét caùnh TCXD 174-89: Phöông phaùp xuyeân tónh TCXD 226-99: Phöông phaùp xuyeân tieâu chuaån SPT 22TCN 251-98: Xaùc ñònh moâ ñun ñaøn hoài baèng caàn Benkelman 22TCN 335-06: XÑ.Cöôøng ñoä neàn ñöôøng vaø keát caáu MÑ baèng FWD 22TCN 332-06, AASHTO T 193-93: Thí nghieäm xaùc ñònh chæ soá CBR 22TCN 333-06: Quy trình ñaàm neùn ñaát, ñaù daêm trong phoøng TN 22TCN 13-79, AASHTO T 191-86 : XÑ khoái löôïng theå tích pp. roùt caùt TCVN 269-02: Phöông phaùp thí nghieäm neùn tónh coïc 22TCN 277-01: Ñaùnh giaù chæ soá ñoä ghoà gheà quoác teá IRI Caùc quy trình thí nghieäm vaät lieäu xaây döïng: caùt, ñaù, XM, BT, nhöïa…
 18. COÂNG TAÙC GIAÙM SAÙT TRONG NGAØNH GTVT NH MOÄT SOÁ TIEÂU CHUAÅN QUY PHAÏM….. 20TCN 104_1983: TK Ñöôøng ñoâ thò vaø quaõng tröôøng ng ng TCVN 5729_1997: Ñöôøng oâ toâ cao toác-Yeâu caàu thieát keá ng TCVN 4054_2005: Ñöôøng oâ toâ-Yeâu caàu thieát keá ng 22TCN 237_2001: Ñieàu leä baùo hieäu ñöôøng boä ng 22TCN 272_2005: Tieâu chuaån TK Caàu 22TCN 273_2001: Tieâu chuaån TK Ñöôøng oâ toâ ng 22TCN 211-93, 22TCN 274_2001: Tieâu chuaån TK Maët ñöôøng meàm ng TCXDVN 265_2002: Ñöôøng vaø heø phoá ñaûm baûo cho ngöôøi taøn taät ng TCVN 4527_1988: TK Haàm oâ toâ 20TCN 33_2006: Caáp nöôùc ñoâ thò 20TCN 51_1984: Thoaùt nöôùc ñoâ thò TCXDVN 333_2005: Chieáu saùng coâng coäng ng ng TCXDVN 261_2001: Baõi choân laép chaát thaûi raén. Tieâu chuaån TK 22TCN 223_2000: QT Thieát keá aùo ñöôøng cöùng ng ng 22TCN 244_1998: Xöû lyù ñaát yeáu baèng Baác thaám. Tieâu chuaån TK ng 22TCN 205_1998: TCTK coïc
 19. COÂNG TAÙC GIAÙM SAÙT TRONG NGAØNH GTVT NH MOÄT SOÁ TIEÂU CHUAÅN QUY PHAÏM….. TCVN 4447_1987: Coâng taùc ñaát_Thi coâng vaø nghieäm thu t_Thi 22TCN 236_1997: QT Kyõ thuaät thi coâng vaø nghieäm thu Baác thaám 22TCN 248_1998: Vaûi ñòa kyõ thuaät. Tieâu chuaån TK, thi coâng vaø NT 22TCN 334_2006: QT KTTC vaø NT lôùp moùng caáp phoái ñaù daêm ng 22TCN 246_1998: QT Thi coâng vaø NT lôùp caùt gia coá XM 22TCN 06_1977: QT KTTC vaø NT maët ñöôøng ñaù daêm nöôùc ng 22TCN 07_1997: QT KTTC vaø NT maët ñöôøng caáp phoái ng 22TCN 09_1997: QT KTTC vaø NT maët ñöôøng nhöïa (nhöïa noùng) ng ng 22TCN 11_1997: QT KTTC vaø NT maët ñöôøng soûi ong ng 22TCN 249_1998: QT KTTC vaø NT maët ñöôøng Beâ toâng nhöïa ng 22TCN 250_1998: QT KTTC vaø NT maët ñöôøng ÑD/CP laùng nhöïa NT ng ng 22TCN 270_2001: QT KTTC vaø NT maët ñöôøng ÑD thaám nhaäp nhöïa ng 22TCN 271_2001: QT KTTC vaø NT maët ñöôøng laùng nhöïa ng ng 22TCN 16_1979: QTKT ño ñoä baèng phaúng maët ñöôøng baèng thöôùc 3m ng ng ng ng 22TCN 278_2000: QT xaùc ñònh ñoä nhaùm maët ñöôøng baèng pp raéc caùt ng ng 22TCN 266_2000: QTTC vaø nghieäm thu Caàu coáng ng 22TCN 257_2000: Thi coâng vaø nghieäm thu Coïc khoan nhoài TCXD 286_2003: Ñoùng vaø EÙp coïc. TC thi coâng vaø nghieäm thu ng 22TCN 217_1994: Goái caàu cao su. TC cheá taïo, laép ñaët vaø nghieäm thu 22TCN 247-1998: QTTC vaø NT daàm caàu BTCT döï öùng löïc ng
 20. COÂNG TAÙC GIAÙM SAÙT TRONG NGAØNH GTVT NH GIAÙM SAÙT COÂNG TRÌNH GTVT GIAÙM SAÙT KHAÛO SAÙT GIAÙM SAÙT THI COÂNG GIAÙM SAÙT BAÛO HAØNH, BAÛO TRÌ NH, GIAÙM SAÙT THI COÂNG ÑOÂ THÒ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản