intTypePromotion=3

Giáo Trình CIs+ part 53

Chia sẻ: Super Super Administer | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
43
lượt xem
3
download

Giáo Trình CIs+ part 53

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình cis+ part 53', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Trình CIs+ part 53

  1. Router IP Router Name Router MAC ------------------------------------------------------- 1.1.5.252 ? 00-10-29-8d-88-01 Transmit: Delete Notifications: 22 Acknowledgements: 75 Flow Statistics: 22 Receive: Open Connection Requests: 1 Keep Alive Messages: 68 Shortcut Messages: 6 Shortcut Install TLV: 4 Selective Delete TLV: 2 Group Delete TLV: 0 Update TLV: 0 Input VLAN Delete TLV: 0 Output VLAN Delete TLV: 0 Global Delete TLV: 0 MFD Install TLV: 4 MFD Delete TLV: 0 Console (enable) Xóa bảng thống kê IP MMLS: Task Command Xóa bảng thống kê IP MMLS trên clear mls multicast switch. statistics Ví dụ: Console> (enable) clear mls multicast statistics All statistics for the MLS routers in include list are cleared. Console> (enable) · Trình bày những mục IP MMLS: Trình bày những mục IP MMLS của switch : Task Command Trình bày những mục IP Show mls multicast entry [[[mod] [vlan MMLS của switch vlan_id] [group ip_addr] [source ip_addr]] | [all]]
  2. Ví dụ cho thấy cách trình bày tất cả những mục IP MMLS của switch : Console> (enable) show mls multicast entry all Router IP Dest IP Source IP Pkts Bytes InVlan OutVlans --------------- --------------- --------------- ---------- ----------- ------- -------- 1.1.5.252 224.1.1.1 1.1.11.1 15870 2761380 20 1.1.9.254 224.1.1.1 1.1.12.3 473220 82340280 12 1.1.5.252 224.1.1.1 1.1.12.3 15759 2742066 20 1.1.9.254 224.1.1.1 1.1.11.1 473670 82418580 11 1.1.5.252 224.1.1.1 1.1.11.3 15810 2750940 20 1.1.9.254 224.1.1.1 1.1.12.1 473220 82340280 12 1.1.5.252 224.1.1.1 1.1.13.1 15840 2756160 20 1.1.9.254 224.1.1.1 1.1.13.1 472770 82261980 13 1.1.5.252 224.1.1.1 1.1.12.1 15840 2756160 20 1.1.9.254 224.1.1.1 1.1.11.3 473667 82418058 11 Total Entries: 10 Console> (enable) Ví dụ cho thấy cách trình bày tất cả những mục IP MMLS cho một Router đặc biệt : Console> (enable) show mls multicast entry 15 Router IP Dest IP Source IP Pkts Bytes InVlan OutVlans --------------- --------------- --------------- ---------- ----------- ------- -------- 1.1.5.252 224.1.1.1 1.1.11.1 15870 2761380 20 1.1.5.252 224.1.1.1 1.1.12.3 15759 2742066 20 1.1.5.252 224.1.1.1 1.1.11.3 15810 2750940 20 1.1.5.252 224.1.1.1 1.1.13.1 15840 2756160 20 1.1.5.252 224.1.1.1 1.1.12.1 15840 2756160 20 Total Entries: 5 Console> (enable) Ví dụ cho thấy cách trình bày tất cả những mục IP MMLS của 1 nhóm địa chỉ đích đến multicast : Console> (enable) show mls multicast entry group 226.0.1.3 short Router IP Dest IP Source IP InVlan Pkts Bytes OutVlans -------------- ----------- ------------ ------ ------ --------- --------- 171.69.2.1 226.0.1.3 172.2.3.8 20 171 23512 10,201,22,45 171.69.2.1 226.0.1.3 172.3.4.9 12 25 3120 8,20
  3. Total Entries: 2 Console> (enable) Ví dụ cho thấy cách trình bày tất cả những mục IP MMLS của một Router và 1 nhóm địa chỉ nơi đi multicast : Console> (enable) show mls multicast entry 15 1.1.5.252 source 1.1.11.1 short Router IP Dest IP Source IP Pkts Bytes InVlan OutVlans --------------- --------------- --------------- ---------- -------------------- ------ ---------- 172.20.49.159 224.1.1.6 1.1.40.4 368 57776 40 23,25 172.20.49.159 224.1.1.71 1.1.22.2 99 65142 22 30,37 172.20.49.159 224.1.1.8 1.1.22.2 396 235620 22 13,19 Console> (enable)
  4. Ví dụ về InterVLAN Routing Ví dụ này bao gồm các phần sau · Example Network Topology · Catalyst 5509 Configuration · Catalyst 5505 Configuration · RSFC Configuration · Example Network Topology § 03 VLANs (IP subnets): o VLAN 50 (172.16.50.0/24) o VLAN 150 (172.16.150.0/24) o VLAN 250 (172.16.250.0/24) § 03 VLAN interface cấu hình trên RSFC: o Interface vlan50 (172.16.50.1) o Interface vlan150 (172.16.150.1) o Interface vlan250 (172.16.250.1) § Cấu hình của Catalyst 5509: o Supervisor Engine III G và RSFC trên slot 1 o 12 port 100-Mbps Fast Ethernet module trên slot 2 o 2-slot 48 port 10-Mbps Ethernet module trên slot 6 § Cấu hình của Catalyst 5505: o Supervisor Engine III và Gigabit Ethernet uplink ports trên slot 1 o 2-slot 48 port 10-Mbps Ethernet module trên slot 3 § Catalyst 5509 và Catalyst 5505 kết nối với nhau thông qua Gigabit EtherChannel ISL trunk link trên ports 1/1-2. § VTP domain: "Corporate" § Catalyst 5509: VTP server và Catalyst 5505: VTP client Error! Các bước cấu hình 1. Cấu hình VTP server và gán VTP domain name cho switch 5509 2. Cấu hình VTP client và gán VTP domain name cho switch 5505. 3. Tạo VLANs trên Catalyst 5509. 4. Cấu hình Gigabit EtherChannel ISL trunk link 5. Gán các port vào VLAN
  5. 6. Trên RSFC, tạo và gán IP addresses cho VLAN interfaces Sau khi cấu hình xong, tất cả các port jtrên switch có thể kết nối được với nhau. · Catalyst 5509 Configuration Cat5509> (enable) set VTP domain Corporate mode server VTP domain Corporate modified Cat5509> (enable) set vlan 50 Vlan 50 configuration successful Cat5509> (enable) set vlan 150 Vlan 150 configuration successful Cat5509> (enable) set vlan 250 Vlan 250 configuration successful Cat5509> (enable) set port channel 1/1-2 desirable Port(s) 1/1-2 channel mode set to desirable. Cat5509> (enable) set trunk 1/1 desirable isl Port(s) 1/1 trunk mode set to desirable. Port(s) 1/1 trunk type set to isl. Cat5509> (enable) set port duplex 2/1 full Port 2/1 set to full-duplex. Cat5509> (enable) set vlan 50 2/1 VLAN 50 modified. VLAN 1 modified. VLAN Mod/Ports ---- ----------------------- 50 2/1 Cat5509> (enable) set port duplex 6/1 full Port 6/1 set to full-duplex. Cat5509> (enable) set vlan 150 6/1 VLAN 150 modified. VLAN 1 modified. VLAN Mod/Ports ---- ----------------------- 150 6/1 Cat5509> (enable) · Catalyst 5505 Configuration Cat5505> (enable) set VTP domain Corporate mode client VTP domain Corporate modified Cat5509> (enable) set port duplex 3/1 full Port 3/1 set to full-duplex.
  6. Cat5505> (enable) set vlan 250 3/1 VLAN 250 modified. VLAN 1 modified. VLAN Mod/Ports ---- ----------------------- 250 3/1 Cat5505> (enable) · RSFC Configuration Console> (enable) session 15 Trying Router-15... Connected to Router-15. Escape character is '^]'. RSFC>enable RSFC#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. RSFC(config)#interface vlan50 RSFC(config-if)#ip address 172.16.50.1 255.255.255.0 RSFC(config-if)#no shutdown RSFC(config-if)#interface vlan150 RSFC(config-if)#ip address 172.16.150.1 255.255.255.0 RSFC(config-if)#no shutdown RSFC(config-if)#interface vlan250 RSFC(config-if)#ip address 172.16.250.1 255.255.255.0 RSFC(config-if)#no shutdown RSFC(config-if)#^Z RSFC#

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản