Giá thành sản phẩm

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
108
lượt xem
22
download

Giá thành sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình kế toán ASD: giá thành sản phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giá thành sản phẩm

  1. aùng 01/1998 KYØ HAÏCH TOAÙN TRÌNH TÖÏ TÍNH GÍA THAØNH SAÛN PHAÅM Naêm : 1998 1 2 3 Ñaùnh gía * PP ÖÔÙC LÖÔÏNG T/ÑÖÔNG BC s.xuaát Töø thaùng : 1 Taäp hôïp Ñeán thaùng : 1 VLP ñöa daàn vaøo qtsx CPSX SPDD BC spdd Thaùng 01 VLP ñöa 1 laàn vaøo qtsx 4 5 GÍA THAØNH SAÛN PHAÅM Phaân boå chung Phaân boå theo VL chính tröïc tieáp 1/ Laäp Baûng tính GTSP Phaân boå vaät lieäu chính Phaân boå theo gía baùn 2/ Laäp Baûng keâ T/phaåm Phaân boå vaät lieäu phuï Phaân boå theo gía thaønh keá hoaïch 3/ Keát thuùc tính GTSP Phaân boå chi phí nhaân coâng Phaân boå theo ñònh möùc 4/ Nhaäp TP vaøo CSDL Phaân boå saûn xuaát chung Phaân boå theo heä soá HÌNH 4 MAØN HÌNH GÍA THAØNH SAÛN PHAÅM
  2. 5 2 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản