Giá trị hàng việt tại Nhật - Phụ lục B

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
70
lượt xem
10
download

Giá trị hàng việt tại Nhật - Phụ lục B

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cao học, tài liệu MBA - Giá trị hàng việt tại Nhật - Phụ lục B

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giá trị hàng việt tại Nhật - Phụ lục B

 1. PHUÏ LUÏC B: CAÙC KEÁT QUAÛ ÑIEÀU TRA ÑÖÔÏC THAM KHAÛO TRONG NGHIEÂN CÖÙU B.1 CAÙC KEÁT QUAÛ ÑIEÀU TRA VÔÙI MONITOR THUÛY SAÛN MIYAGI (Moät phaàn lieân quan ñöôïc trích ra töø laàn thöù 4 trong 4 cuoäc ñieàu tra) ...................................................................................... 81 B.2 KEÁT QUAÛ ÑIEÀU TRA VEÀ NGHIEÂN CÖÙU MARKETING TREÂN INTERNET VAØ ÑIEÀU TRA TRUY XUAÁT THOÁNG KEÂ....... 82 B.3 GIÔÙI THIEÄU VEÀ “goo Research” ....................................................... 88
 2. B.1 CAÙC KEÁT QUAÛ ÑIEÀU TRA VÔÙI MONITOR THUÛY SAÛN MIYAGI (Moät phaàn lieân quan ñöôïc trích ra töø laàn thöù 4 trong 4 cuoäc ñieàu tra) Muïc tieâu ñieàu tra: hoûi vôùi 200 ngöôøi monitor thuûy saûn cuûa tænh MIYAGI veà tình hình mua baùn thuûy saûn taïi nôi maø hoï thöôøng xuyeân söû duïng, vaø nhaän thöùc, yù kieán, söï ñaùnh giaù ñoái vôùi haøng thuûy saûn. Ngöôøi monitor: moãi laàn 200 ngöôøi phuï nöõ treân 20 tuoåi Thôøi gian ñieàu tra (Laàn thöù 4): ngaøy 5 thaùng 2 ñeán ngaøy 14 thaùng 2 naêm 1999 Phaàn (12): Lieân quan ñeán nhaõn hieän haøng thuûy saûn (N = 195 ngöôøi) 1. Yeáu toá nhaõn hieäu nhaän thöùc ñoái vôùi haøng thuûy saûn Tyû leä % Möùc ñoä Nôi cung Ngon Haøng thieân Quaûng caùo phoå bieán Ñaëc saûn caáp lôùn mieäng nhieân toát noùi chung Toång theå 51.8 48.7 48.2 45.6 31.8 20.0 20-29 tuoåi 60.0 51.4 51.4 48.6 25.7 8.6 30-39 tuoåi 54.4 49.1 47.4 40.4 33.3 14.0 40-49 tuoåi 55.6 51.1 48.9 33.3 20.0 33.3 >50 tuoåi 41.4 44.8 46.6 58.6 43.1 22.4 5. Hy voïng ñoái vôùi haøng thuûy saûn Tyû leä % Tính an Dinh Tính söùc Ngon Tính saønh Tính kinh toaøn döôõng khoûe mieäng aên teá Toång theå 42.2 19.6 14.1 11.6 5.0 4.0 20-29 tuoåi 45.9 21.6 13.5 10.8 5.4 2.7 30-39 tuoåi 41.4 13.8 22.4 13.8 5.2 3.5 40-49 tuoåi 46.7 22.2 11.1 6.7 2.2 2.2 50 tuoåi trôû 37.3 22.0 8.5 13.6 6.8 6.8 leân
 3. B.2 KEÁT QUAÛ ÑIEÀU TRA VEÀ NGHIEÂN CÖÙU MARKETING TREÂN INTERNET VAØ ÑIEÀU TRA TRUY XUAÁT THOÁNG KEÂ (JAPAN MARKETING RESEARCH ASSOCIATION, 2003) (Trong ñoù trích ra phaàn chöông naêm “ñieàu tra khaùch haøng veà nghieân cöùu Marketing Internet” vaø chöông saùu “ñieàu tra coâng ty ñieàu tra veà nghieân cöùu Marketing Internet) Chöông 5: Ñieàu tra khaùch haøng veà nghieân cöùu Marketing Internet Muïc tieâu: Tìm hieåu tình traïng nghieânc cöùu Marketing Internet thoâng qua ñieàu tra vôùi khaùch haøng cuûa coâng ty ñieàu tra moät caùch ñònh löôïng Ñoái töôïng nghieân cöùu: Caùc thaønh vieân hieäp hoäi Marketing Nhaät Baûn (Ngoaøi tröø Ngaønh Mass Media) Döõ lieäu thu thaäp: Göûi 396 thö vaø nhaän 101 thö traû lôøi (Tyû leä hoài ñaùp 25.5%) Thôøi gian: töø ngaøy 06 thaùng 12 naêm 2002 ñeán ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2002 Caâu hoûi: Trong voøng moät naêm naøy, coâng ty coù laàn naøo thöïc hieän nghieân cöùu Marketing thoâng qua Internet khoâng? Hình C.1.1: Kinh nghieäm thöïc hieän Internet MR trong voøng moät naêm (N=101) Khoâng traû lôøi, Ñaõ thöïc hieän thöû, 2% 6% Ñaõ thöïc hieän, Chöa thöïc hieän, 63% 29% Ñaõ thöïc hieän Ñaõ thöïc hieän thöû Chöa thöïc hieän Khoâng traû lôøi
 4. Caâu hoûi: Sau nay, Coâng ty coù yù kieán veà söï mong muoán söû duïng nghieân cöùu Marketing treân Internet nhö theá naøo? Hình C.1.2: YÙ kieán ñoái vôùi vieäc söû duïng nghieânc öùu Marketing treân Internet (N=101, Ave.=1.3) Khoâng muoán söû duïn g moät ít (-1), 2% Muoá n söû duï n g Muoá n söû duï n g moä t Khoâ n g noù i ñöôï c ( (+2), 49% ít (+1), 33% ±0), 16% Khoâng muoán söû duïng Muoán söû duïng (+2) (-2), 0% Muoán söû duïng moät ít (+1) Khoâng noùi ñöôïc ( ±0) Khoâng muoán söû duïng moät ít (-1) Khoâng muoán söû duïng (-2) Khoâng traû lôøi Caâu hoûi: Theo coâng ty (anh/chò), öu ñieåm cuûa nghieân cöùu Marketing treân Internet naèm ôû ñaâu? Xin cho bieát moät caùch töï do. Chi phí thaáp ...... 47 caâu traû lôøi Nhanh ...... 43 caâu traû lôøi Coù theå thöïc hieän ñieàu tra vôùi kích thöôùc maãu lôùn ...... 11 caâu traû lôøi Coù theå thöïc hieän ñieàu tra vôùi ñieàu kieän khoù (maãu khan hieám) ...... 8 caâu traû lôøi Coøn coù yù kieán khaùc laø  Ñoái töôïng deã traû lôøi  Deã thu ñöôïc caùc thoânh tin ñònh tính  Deã quaûn lyù so vôùi ñieàu tra treân giaáy  Giaûi phoùng töø khaùi nieäm khoaûng caùch veà ñòa ly Caâu hoûi: Coøn khuyeát ñieåm cuûa nghieân cöùu Marketing treân Internet naèm ôû ñaâu? Xin cho bieát moät caùch töï do.
 5. Khoâng coù tính ñaïi bieåu cuûa maãu / maãu bò thieân leäch ...... 20 caâu traû lôøi Tin caäy thaáp ...... 17 caâu traû lôøi Coù theå giaû daïng döôùi moät ngöôøi khaùc / Tin caäy caâu traû lôøi thaáp ...... 16 caâu traû lôøi Khoù thöïc hieän ñieài tra vôùi ngöôøi lôùn tuoåi ...... 9 caâu traû lôøi Coøn coù yù kieán khaùc laø  Chaát löôïng ngöôøi Monitor  ... Caâu hoûi: Coù moät soá nhaän xeùt veà nghieân cöùu Internet nhö sau ñaây. Anh/chò coù yù kieán nhö theá naøo? (N=101) Hình C.1.3 : Nhaän thöùc ñoái vôùi IMR cuûa khaùch haøng Vieäc phaân bieät söû duïng giöõa IMR vaøphöông phaùp ñeán nay laø quan troïng 54 33 7 06 Ñieåm haáp daãn nhaát cuûa IMR laø chi phí thaáp 22 43 18 10 2 6 Coù theå thöïc hieän gaàn nhö taát caû MR hieän nay thoâng qua IMR 3 13 17 41 20 7 Sau nay IMR seõ laøm vai troø chính cuûa MR 11 19 39 24 26 Tin caäy caâu traû lôøi cuûa ñoái töôïng thaáp 6 31 32 23 36 Keát quaû coù ñuû tin caäy 4 35 40 14 1 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % Raát ñoàng yù Ñoàng yù Khoâng noùi ñöôïc Khoâng ñoàng yù Raát khoâng ñoàng yù Khoâng traû lôøi
 6. Caâu hoûi: Xin cho bieát caùc ñeà taøi nghieân cöùu ñaõ ñöôïc thöc ïhieän trong voøng moät naêm baèng nghieân cöùu Marketing treân Internet. (Coù theå choïn nhieàu caâu traû lôøi) Hình C.1.4 : Ñeà taøi nghieân cöùu MR Internet ñaõ ñöôïc thöïc hieän trong moät naêm (N = 101) 81% Phaùt trieån saûn phaåm môùi, thöû nghieäm khaùi nieõm 41% vaø saûn phaåm 39% Ño löôøng hieäu quaû quaûng caùo 31% 30% Söï thoûa maõn khaùch haøng 29% 11% Thöû nghieäm tröôùc cho quaûng caùo, thöû nghieäm quaû 10% ng caùo 9% TV, Radio 7% 4% Khu vöïc thöôntg maïi 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %
 7. Caâu hoûi: Xin cho bieát caùc ñeà taøi nghieân cöùu ñöôïc anh/chò ñaùnh giaù laø ñeà taøi thích hôïp cho nghieân cöùu Marketing treân Internet. (Coù theå choïn nhieàu caâu traû lôøi) Hình C.1. 5 : Caùc ñeà taøi nghieân cöùu ñöôïc ñaùnh giaù laø thích hôïp cho Internet MR (N = 101) NC veà thöïc traïng tieâu thuï vaø yù thöùc, thaùi ñoä cuûa 66% ngöôøi tieâu duøng Phaùt trieån saûn phaåm môùi, thöû nghieäm khaùi nieõm va 41% ø saûn phaåm Xem xeùt vaø ñaùnh giaù caùc saûn phaåm ñaõ coù 40% Ño löôøng hieäu quaû quaûng caùo 37% AÁn töôïng doanh nghieäp, Giaù trò nhaõn hieäu 36% Söï thoûa maõn khaùch haøng 30% Giaù caû 13% Thöû nghieäm tröôùc cho quaûng caùo, thöû nghieäm quaû 30% ng caùo Thöû nghieäm, Thöû nghieäm Marketing, Moâ hình thò 23% tröôøng TV, Radio 11% Ñieàu tra xaõ hoäi 20% Khu vöïc thöôntg maïi 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %
 8. Chöông 6: Ñieàu tra coâng ty ñieàu tra veà nghieân cöùu Marketing Internet Muïc tieâu: Tìm hieåu tình traïng nghieân cöùu Marketing Internet thoâng qua ñieàu tra vôùi coâng ty ñieàu tra, nhôø ñoù ñaùnh giaù ñaëc tính vaø khaû naêng, ñeå söû duïng nghieân cöùu Internet nhö laø moät coâng cuï nghieân cöùu Marketing moät caùch hieäu quaû trong töông lai Ñoái töôïng nghieân cöùu: Caùc tröôûng phoøng ñieàu tra Internet cuûa 88 coâng ty thaønh vieân hieäp hoäi Marketing Nhaät Baûn vaø 38 coâng ty thaønh vieân hoäi nghieân cöùu Internet Research (IRJ) Döõ lieäu thu thaäp: Göûi 126 thö vaø nhaän 77 thö traû lôøi (Tyû leä hoài ñaùp 61.1%) Thôøi gian: töø ngaøy 12 thaùng 12 naêm 2002 ñeán ngaøy 17 thaùng 01 naêm 2003 Caâu hoûi: Coù moät soá nhaän xeùt veà nghieân cöùu Internet nhö sau ñaây. Anh/chò coù yù kieán nhö theá naøo? (N=77) Hình C.1.6 : Nhaän thöùc ñoái vôùi Internet Reserch cuûa coâng ty ñieàu tra Vieäc phaân bieät söû duïng giöõa IMR vaøphöông phaù 69 25 41 1 p ñeán nay laø quan troïng Ñieåm haáp daãn nhaát cuûa IMR laø chi phí thaáp 20 43 14 20 3 Coù theå thöïc hieän gaàn nhö taát caû MR hieän nay thoâ 5 10 8 47 29 1 ng qua IMR Sau nay IMR seõ laøm vai troø chính cuûa MR 10 18 34 27 91 Tin caäy caâu traû lôøi cuûa ñoái töôïng thaáp 12 33 26 23 51 Keát quaû coù ñuû tin caäy 10 40 25 17 71 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Raát ñoàng yù Ñoàng yù Khoâng noùi ñöôïc % Khoâng ñoàng yù Raát khoâng ñoàng yù Khoâng traû lôøi
 9. B.3 GIÔÙI THIEÄU VEÀ “goo Research” (Trích ra töø trang Web “goo Research”) C.2.1 Toång quan veà “goo Research” “goo Research” laø dòch vuï nghieân cöùu Internet do sö hôïp taùc cuûa hai coâng ty NTT-X, laø coâng ty vaän duïng “goo”, moät trong nhöõng portal site lôùn nhaát ôû Nhaät, vaø vieän nghieân cöùu toång hôïp MITSUBISH (MRI), laø moät “Think-tank” daãn ñaàu ôû Nhaät. “goo Research” ñöôïc söû duïng caùc ñieàu tra cuûa “WHITE PAPER information and communications in Japan” (Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications, JAPAN) trong 3 naêm lieân tuïc (töø 2001 ñeán 2003). URL: http://research.goo.ne.jp/ E-mail: info@goo.ne.jp C.2.2 Chính saùch chaát löôïng cuûa “goo Research”
 10. Hình C.2.1: Sô ñoà “3 Chính saùch chaát löôïng Goo Research” Vaän haønh döïa treân danh saùch kieåm tra vôùi 75 noäi dung Cung caáp dòch vuï thu thaäp döõ lieäu tren Internet chaát löôïng cao Chaát löôïng Chaát löôïng baûng Chaát löôïng keát quaû Monitor Questionnaire traû lôøi Loaïi tröø nhöõng Kieåm tra Kieåm tra baèng ngöôøi ñaêng kyù hai Questionnaire nhieàu thôøi gian traû lôøi laàn vaø traû lôøi laàn vaø lôøi khuyeân vaø baèng maét, khoâng thaät loøng. thích hôïp. loaïi boû caâu traû Khung monitor chæ Thöïc hieän ñieàu lôøi khoâng hôïp thu taäp Monitor coù tra chaát löôïng lyù. chaát löôïng. cao vôùi söï taän duïng caùc chöùc naêng kyõ thuaät Web Heä thoáng Questionnaire “goo Research” coù tin caäy cao “goo Research” ñang thöïc hieän ba chaát löôïng chính ôû sô ñoà treân, ñeå cung caáp dòch vuï nghieân cöùu treân Internet coù chaát löôïng cao. Noäi dung cuï theå cuûa caùc chính saùch chaát löôïng nhö sau ñaây.  Chính saùch chaát löôïng veà Monitor  Caùch môøi ñaêng kyù ngöôøi Monitor Soá ngöôøi Monitor tôùi möùc lôùn nhaát ôû Nhaät (154,885 ngöôøi vaøo ngaøy 02 thaùng 12 naêm 2003) Xuùc tieán vieäc ñaêng kyù vôùi söï töï nguyeän tham gia, chæ nhaèm muïc ñích traû lôøi cho cuoäc ñieàu tra Caáu truùc Monitor can baèng ñeå phuï hôïp cho caùc ñieàu tra  Ñaëc tính ngöôøi Monitor Chæ cho moät ngöôøi ñaêng kyù cho moãi can hoä gia ñònh Döøng môøi tham gia vaøo ñieàu tra cho nhöõng ngöôøi ñaêng kyù hai laàn Tyû leä hoài ñaùp cao Cho ñieåm thöôûng cuûa coâng ty (coù giaù trò töông ñöông tieàn baïc) cho taát caû moïi ngöôøi traû lôøi Tyû leä traû lôøi cho caâu hoûi môû cao vaø caâu traû lôøi coù ñaùnh giaù cao
 11.  Döøng laïi vieäc môøi tham gia vaøo ñieàu tra Döøng laïi vieäc môøi tham gia vaøo ñieàu tra cho ngöôøi traû lôøi khoâng thaät long Choáng vieäc cho Moniotr coù kinh nghieäm quaù nhieàu vôùi ñieàu tra döïa treân lyù lòch tham gia cuûa Monitor  Caûnh caùo cho ngöôøi Monitor luùc môøi tham gia vaøo ñieàu tra Ngaên caûn caâu traû lôøi khoâng thaät loøng vôùi moät soá caâu caûnh caùo Thuùc ñaåy vieäc caäp nhaät thuoäc tính cuûa monitor  Laáy maãu theo ñaïc tính Monitor Laáy maãu theo ñaïc tính ñaõ ñöôïc Monior ñaïng ky vaø theo keát quaû ñieàu tra tröôùc ñaây do “goo Research”  Chính saùch chaát löôïng veà baûng Questionnaire  Heä thoáng kieåm tra nhieàu laàn trong quaù trình thieát laäp Questionniare treân Web vaø thu thaäp döõ lieäu treân Web  Ñeà nghò soá caâu hoûi thích hôïp cho moãi cuoäc ñieàu tra treân Web  Cung caáp nhieàu chöùc naêng cho Questionnaire treân Web ñeå cho döõ lieäu coù chaát löôïng  Kieåm tra vaø khuyeân cho caùc caâu hoûi trong baûng Questionnaire do chuyeân gia ñieàu tra  Chính saùch chaát löôïng veà keát quaû traû lôøi  Kieåm tra veà thôøi gian traû lôøi vaø loaïi boû nhöõng caâu traû lôøi coù thôøi gian ngaén  Kieåm tra döõ lieäu baèng maét  Kieåm tra veà heä thoáng thu thaäp döõ lieäu C.2.3 Khung maãu Monitor cuûa “goo Research” “goo Research” ñang quaûn lyù 43 thuoäc tính cuûa ngöôøi Monitor cho khung maãu ngöôøi tieâu duïng nhö sau ñaây. 1 Ñòa chæ 23 Hình thöùc nhaø ôû 2 Tuoåi 24 Nôi truy caäp Internet 3 Giôùi tính 25 Thu nhaäp naêm 4 Ngheà nghieäp 26 Vaät ñang sôû höõu 1 5 Ngaønh 27 Vaät ñang sôû höõu 2 6 Noäi dung coâng vieäc 28 Baùo thöôøng ñoïc
 12. 7 Soá löôïng nhaân vieân doanh nghieäp 29 Hôïp ñoàng 8 Soá löôïng nhaân vieân cô sôû 30 Thôøi ñieåm baét ñaàu söû duïng Internet 9 Voán ñaàu tö quoác noäi / nöôùc ngoaøi 31 Thôøi gian söû duïng Internet trong moät tuaàn 10 Loaïi cô sôû laøm vieäc 32 Khu vöïc cô sôû laøm vieäc 11 Soá löôïng xe 33 Nhaø cung caáp dòch vuï Internet 12 Soá löôïng maùy tính 34 Teân nhaø saûn xuaát xe 13 Soá löôïng mobile 35 Kieåu xe 14 Soá löôïng TV 36 Naêm xe ñöôïc saûn xuaát 15 Hy voïng cung caáp thoâng tin 37 Thôøi ñieåm mua xe 16 Keát hoân 38 Teân nhaø saûn xuaát ÑT di ñoäng 17 Hai vôï choàng ñeàu ñi laøm 39 Loaïi ñieän thoaïi di ñoäng 18 Hình thöùc ôû 40 Tình traïng ñang kyù dòch vuï My line 19 Gia ñình ôû chung 41 Phöông thöùc truy caäp Internet 20 Soá ngöôøi gia ñình ôû chung 42 Teân nhaø cung caáp ADSL 21 Soá con ôû chung 43 Teân nhaø cung caáp caáp quang 22 Soá lôùp hoïc con ñang ñi hoïc Sau ñaây trình baøy söï caùch bieät tyû leä giöõa khung maãu cuûa “goo Research” vaø toång theå ngöôøi tieâu duøng ôû Nhaät cho moät soá thuoäc tính cô baûn. Hình C.2.3: Tyû leä Monitor cuûa goo Hình C.2.2: Tyû leä daân soá Research theo giôùi tính theo giôùi tính Nöõ Nam Nam, Nöõ, 48.9% 51.1% (Nguoàn: Cöïc thoáng keâ boä toång vuï Nhaät Baûn, 2002)
 13. Hình C.2.4: So saùnh tyû leä tuoåi giöõa daân soá vaø Monitor cuûa goo Reserch

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản