Giá trị hàng việt tại Nhật - Phụ lục C

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
62
lượt xem
7
download

Giá trị hàng việt tại Nhật - Phụ lục C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cao học, tài liệu MBA - Giá trị hàng việt tại Nhật - Phụ lục C

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giá trị hàng việt tại Nhật - Phụ lục C

 1. PHụ LụC CB: CÁC KếT QUả CHI TIếT TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH Dữ LIệU
 2. C.1 TổNG QUAN Về ĐặC TÍNH NHÂN KHẩU HọC CủA Dữ LIệU ĐÃ THU THậP Sex Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Male 137 43.6 43.6 43.6 Female 177 56.4 56.4 100.0 Total 314 100.0 100.0 Age N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Tuoi 314 15 69 36.21 10.35 Valid N (listwise) 314 Nhom tuoi Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid 15-19 tuoi 8 2.5 2.5 2.5 20-24 tuoi 25 8.0 8.0 10.5 25-29 tuoi 46 14.6 14.6 25.2 30-34 tuoi 80 25.5 25.5 50.6 35-39 tuoi 53 16.9 16.9 67.5 40-44 tuoi 49 15.6 15.6 83.1 45-49 tuoi 24 7.6 7.6 90.8 50-54 tuoi 9 2.9 2.9 93.6 55-59 tuoi 7 2.2 2.2 95.9 60-64 tuoi 6 1.9 1.9 97.8 65-69 tuoi 7 2.2 2.2 100.0 Total 314 100.0 100.0 15-19 tuoi 20-24 tuoi 25-29 tuoi 30-34 tuoi 35-39 tuoi Age 40-44 tuoi 45-49 tuoi 50-54 tuoi 55-59 tuoi 60-64 tuoi 65-69 tuoi 0 10 20 30 Percent
 3. Kinh nghiem di den Viet Nam Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 299 95.2 95.2 95.2 Mot lan 12 3.8 3.8 99.0 Hai lan 2 .6 .6 99.7 Bon lan tro di 1 .3 .3 100.0 Total 314 100.0 100.0
 4. C.2 BảNG MÔ Tả CÁC CHỉ Số THốNG KÊ CHO CÁC BIếN Descriptive Statistics N Range Minimum Maximum Mean Std. Skewness Kurtosis Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Deviation Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 1-1Nguoi VN duoc giao duc tot 314 4 1 5 2.89 .82 .065 .138 .297 .274 1-2Dao tao KT duoc chu trong 314 4 1 5 3.19 .81 -.248 .138 -.140 .274 1-3Nguoi VN sieng nang 314 4 1 5 3.49 .87 -.308 .138 -.130 .274 1-4Nguoi VN sang tao 314 4 1 5 3.03 .74 .105 .138 .822 .274 1-5Nguoi VN than thien va thu vi 314 4 1 5 3.38 .82 -.283 .138 -.057 .274 1-6Ky nang cua lucluong LD cao 314 4 1 5 3.08 .80 .196 .138 .310 .274 1-7VN tich cuc tham gia XH Q.te 314 4 1 5 2.84 .72 .151 .138 .303 .274 1-8Nguoi VN nang cao chuan muc SH 314 4 1 5 3.62 .85 -.624 .138 .329 .274 1-9Nguoi VN SX san pham KT cao 314 4 1 5 2.93 .82 .067 .138 .183 .274 2-1SP VN duoc lam voi ky nang cao 314 4 1 5 2.80 .80 .001 .138 -.007 .274 2-2SP VN duoc p.phoi tren the gioi 314 4 1 5 3.12 .97 -.111 .138 -.643 .274 2-3VN huu nghi trong XH quoc te 314 4 1 5 3.28 .78 -.093 .138 .172 .274 2-4VN la noi cung cap thuy san lon 314 4 1 5 3.31 .84 -.148 .138 .129 .274 2-5Thuc an VN ngon 314 4 1 5 3.33 .94 -.090 .138 -.459 .274 2-6Muc do pho bien cua SP VN cao 314 4 1 5 2.59 .93 .453 .138 -.131 .274 2-7Thuc pham VN an toan 314 4 1 5 2.65 .69 -.134 .138 .224 .274 3-1Nhan xet T.san VN-T.bo ky thuat 314 4 1 5 2.79 .73 -.062 .138 .437 .274 3-2Nhan xet T.san VN-Uy tin Tot 314 4 1 5 2.81 .72 .045 .138 .609 .274 3-3Nhan xet T.san VN-Gia re 314 4 1 5 3.59 .77 -.810 .138 1.070 .274 3-4Nhan xet T.san VN-An Toan 314 4 1 5 2.77 .70 -.195 .138 .225 .274 3-5Nhan xet T.san VN-Suc Khoe 314 4 1 5 2.89 .69 -.192 .138 .531 .274 3-6Nhan xet T.san VN-Dinh Duong 314 4 1 5 2.99 .66 -.118 .138 1.285 .274 3-7Nhan xet T.san VN-Ngon 314 4 1 5 3.10 .76 .057 .138 .385 .274 3-8Nhan xet T.san VN-C.luongTBTot 314 4 1 5 2.89 .72 -.129 .138 .726 .274 4-1Thai do hang VN=T.bo Ky Thuat 314 4 1 5 3.28 .69 .002 .138 .775 .274 4-2Thai do hang VN=Uy tin 314 4 1 5 3.29 .71 -.165 .138 .678 .274 4-3Thai do hang VN=Gia ban 314 4 1 5 3.40 .73 -.108 .138 .189 .274 4-4Thai do hang VN=An toan 314 4 1 5 3.27 .80 .156 .138 -.047 .274 4-5Thai do hang VN=Suc khoe 314 4 1 5 3.28 .74 .082 .138 .194 .274 4-6Thai do hang VN=Dinh duong 314 4 1 5 3.28 .70 .125 .138 .166 .274 4-7Thai do hang VN=Ngon 314 4 1 5 3.41 .77 .021 .138 .038 .274 4-8Thai do hang VN=C.luong T.Bo 314 4 1 5 3.34 .78 -.066 .138 .127 .274 4-9Thai do hang VN=C.luong va Gia 314 4 1 5 3.39 .76 .104 .138 -.065 .274 4-10Thai do hang VN=tat ca yeu to 314 4 1 5 3.35 .79 .058 .138 .175 .274 Valid N (listwise) 314
 5. C.3 KếT QUả PHÂN TÍCH Độ TIN CậY CHO CÁC Bộ THANG ĐO TRƯớC KHI PHÂN TICH NHÂN Tố KHÁM PHÁ Factor: People RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (A L P H A) 1. PEOPLE01 1-1Nguoi VN duoc giao duc tot 2. PEOPLE02 1-2Dao tao KT duoc chu trong 3. PEOPLE03 1-3Nguoi VN sieng nang 4. PEOPLE04 1-4Nguoi VN sang tao 5. PEOPLE05 1-5Nguoi VN than thien va thu vi 6. PEOPLE06 1-6Ky nang cua lucluong LD cao 7. PEOPLE07 1-7VN tich cuc tham gia XH Q.te 8. PEOPLE08 1-8Nguoi VN nang cao chuan muc SH 9. PEOPLE09 1-9Nguoi VN SX san pham KT cao Item-total Statistics Scale Scale Corrected Mean Variance Item- Alpha if Item if Item Total if Item Deleted Deleted Correlation Deleted PEOPLE01 25.5510 20.5869 .6820 .8556 PEOPLE02 25.2548 21.4365 .5683 .8659 PEOPLE03 24.9522 20.0776 .7099 .8527 PEOPLE04 25.4172 21.3749 .6527 .8589 PEOPLE05 25.0637 21.3314 .5729 .8655
 6. PEOPLE06 25.3599 20.5825 .7136 .8529 PEOPLE07 25.6051 22.3228 .5166 .8698 PEOPLE08 24.8217 21.4377 .5375 .8689 PEOPLE09 25.5159 21.2410 .5871 .8642 Analysis of Variance Source of Variation Sum of Sq. DF Mean Square F Prob. Between People 916.8298 313 2.9292 Within People 1111.5556 2512 .4425 Between Measures 196.2038 8 24.5255 67.0909 .0000 Residual 915.3517 2504 .3656 Total 2028.3854 2825 .7180 Grand Mean 3.1603 Reliability Coefficients N of Cases = 314.0 N of Items = 9 Alpha = .8752
 7. Factor: Products RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (A L P H A) 1. PRODUC01 2-1SP VN duoc lam voi ky nang cao 2. PRODUC02 2-2SP VN duoc p.phoi tren the gioi 3. PRODUC03 2-3VN huu nghi trong XH quoc te 4. PRODUC04 2-4VN la noi cung cap thuy san lon 5. PRODUC05 2-5Thuc an VN ngon 6. PRODUC06 2-6Muc do pho bien cua SP VN cao 7. PRODUC07 2-7Thuc pham VN an toan Item-total Statistics Scale Scale Corrected Mean Variance Item- Alpha if Item if Item Total if Item Deleted Deleted Correlation Deleted PRODUC01 18.2834 12.5296 .5910 .7708 PRODUC02 17.9650 11.5675 .6073 .7663 PRODUC03 17.8025 12.4401 .6284 .7649 PRODUC04 17.7707 12.9696 .4720 .7910 PRODUC05 17.7484 12.6042 .4521 .7969 PRODUC06 18.4936 12.5639 .4667 .7938 PRODUC07 18.4331 13.0323 .6081 .7718 Analysis of Variance
 8. Source of Variation Sum of Sq. DF Mean Square F Prob. Between People 738.5496 313 2.3596 Within People 1063.1429 1884 .5643 Between Measures 198.5842 6 33.0974 71.8943 .0000 Residual 864.5587 1878 .4604 Total 1801.6924 2197 .8201 Grand Mean 3.0118 Reliability Coefficients N of Cases = 314.0 N of Items = 7 Alpha = .8049
 9. Factor: Beliefs RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (A L P H A) 1. BELIEF01 3-1Nhan xet T.san VN-T.bo ky thuat 2. BELIEF02 3-2Nhan xet T.san VN-Uy tin Tot 3. BELIEF03 3-3Nhan xet T.san VN-Gia re 4. BELIEF04 3-4Nhan xet T.san VN-An Toan 5. BELIEF05 3-5Nhan xet T.san VN-Suc Khoe 6. BELIEF06 3-6Nhan xet T.san VN-Dinh Duong 7. BELIEF07 3-7Nhan xet T.san VN-Ngon 8. BELIEF08 3-8Nhan xet T.san VN-C.luongTBTot Item-total Statistics Scale Scale Corrected Mean Variance Item- Alpha if Item if Item Total if Item Deleted Deleted Correlation Deleted BELIEF01 21.0255 15.7182 .7032 .8967 BELIEF02 21.0127 15.5334 .7522 .8924 BELIEF03 20.2261 16.9295 .4350 .9209 BELIEF04 21.0478 15.6047 .7544 .8923 BELIEF05 20.9299 15.4583 .7983 .8887 BELIEF06 20.8312 16.0066 .7257 .8951 BELIEF07 20.7229 15.4661 .7116 .8960 BELIEF08 20.9331 15.2639 .7986 .8882
 10. Analysis of Variance Source of Variation Sum of Sq. DF Mean Square F Prob. Between People 794.3316 313 2.5378 Within People 671.3750 2198 .3054 Between Measures 161.6461 7 23.0923 99.2591 .0000 Residual 509.7289 2191 .2326 Total 1465.7066 2511 .5837 Grand Mean 2.9773 Reliability Coefficients N of Cases = 314.0 N of Items = 8 Alpha = .9083
 11. Factor: Attitudes RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (A L P H A) 1. ATTITU01 4-1Thai do hang VN=T.bo Ky Thuat 2. ATTITU02 4-2Thai do hang VN=Uy tin 3. ATTITU03 4-3Thai do hang VN=Gia ban 4. ATTITU04 4-4Thai do hang VN=An toan 5. ATTITU05 4-5Thai do hang VN=Suc khoe 6. ATTITU06 4-6Thai do hang VN=Dinh duong 7. ATTITU07 4-7Thai do hang VN=Ngon 8. ATTITU08 4-8Thai do hang VN=C.luong T.Bo 9. ATTITU09 4-9Thai do hang VN=C.luong va Gia 10. ATTITU10 4-10Thai do hang VN=tat ca yeu to Item-total Statistics Scale Scale Corrected Mean Variance Item- Alpha if Item if Item Total if Item Deleted Deleted Correlation Deleted ATTITU01 30.0127 34.0701 .7917 .9565 ATTITU02 30.0000 33.7316 .8021 .9561 ATTITU03 29.8854 34.7216 .6509 .9618 ATTITU04 30.0159 32.5589 .8450 .9544 ATTITU05 30.0127 32.9136 .8742 .9532 ATTITU06 30.0127 33.4950 .8514 .9543 ATTITU07 29.8822 32.9925 .8179 .9555
 12. ATTITU08 29.9459 32.5242 .8740 .9531 ATTITU09 29.8981 33.1014 .8276 .9550 ATTITU10 29.9427 32.4312 .8743 .9531 Analysis of Variance Source of Variation Sum of Sq. DF Mean Square F Prob. Between People 1279.2627 313 4.0871 Within People 473.9000 2826 .1677 Between Measures 9.1150 9 1.0128 6.1383 .0000 Residual 464.7850 2817 .1650 Total 1753.1627 3139 .5585 Grand Mean 3.3290 Reliability Coefficients N of Cases = 314.0 N of Items = 10 Alpha = .9596
 13. C.4 KếT QUả PHÂN TÍCH Độ TIN CậY CHO CÁC Bộ THANG ĐO SAU KHI PHÂN TICH NHÂN Tố KHÁM PHÁ FACTOR: People RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (A L P H A) 1. PEOPLE01 1-1Nguoi VN duoc giao duc tot 2. PEOPLE02 1-2Dao tao KT duoc chu trong 3. PEOPLE03 1-3Nguoi VN sieng nang 4. PEOPLE04 1-4Nguoi VN sang tao 5. PEOPLE05 1-5Nguoi VN than thien va thu vi 6. PEOPLE06 1-6Ky nang cua lucluong LD cao 7. PEOPLE07 1-7VN tich cuc tham gia XH Q.te 8. PEOPLE08 1-8Nguoi VN nang cao chuan muc SH 9. PRODUC03 2-3VN huu nghi trong XH quoc te Item-total Statistics Scale Scale Corrected Mean Variance Item- Squared Alpha if Item if Item Total Multiple if Item Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted PEOPLE01 25.9045 20.7640 .6740 .5247 .8615 PEOPLE02 25.6083 21.6959 .5489 .3963 .8725
 14. PEOPLE03 25.3057 20.1107 .7229 .5552 .8568 PEOPLE04 25.7707 21.5703 .6415 .4753 .8648 PEOPLE05 25.4172 21.2279 .6062 .3974 .8676 PEOPLE06 25.7134 20.8569 .6902 .5108 .8602 PEOPLE07 25.9586 22.3401 .5343 .3597 .8733 PEOPLE08 25.1752 21.4932 .5474 .3315 .8730 PRODUC03 25.5159 21.2410 .6451 .4656 .8642 Analysis of Variance Source of Variation Sum of Sq. DF Mean Square F Prob. Between People 921.6617 313 2.9446 Within People 1069.7778 2512 .4259 Between Measures 179.2357 8 22.4045 62.9962 .0000 Residual 890.5421 2504 .3556 Total 1991.4395 2825 .7049 Grand Mean 3.1996 RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (A L P H A)
 15. Reliability Coefficients 9 items Alpha = .8792 Standardized item alpha = .8793
 16. FACTOR: Products RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (A L P H A) 1. PRODUC01 2-1SP VN duoc lam voi ky nang cao 2. PRODUC02 2-2SP VN duoc p.phoi tren the gioi 3. PRODUC06 2-6Muc do pho bien cua SP VN cao 4. PRODUC07 2-7Thuc pham VN an toan Item-total Statistics Scale Scale Corrected Mean Variance Item- Squared Alpha if Item if Item Total Multiple if Item Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted PRODUC01 8.3567 4.1919 .5880 .3991 .6836 PRODUC02 8.0382 3.5960 .6036 .3958 .6740 PRODUC06 8.5669 3.9652 .5183 .2941 .7235 PRODUC07 8.5064 4.6853 .5391 .3181 .7155 RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (A L P H A) Analysis of Variance
 17. Source of Variation Sum of Sq. DF Mean Square F Prob. Between People 528.8384 313 1.6896 Within People 438.2500 942 .4652 Between Measures 52.6202 3 17.5401 42.7097 .0000 Residual 385.6298 939 .4107 Total 967.0884 1255 .7706 Grand Mean 2.7890 Reliability Coefficients 4 items Alpha = .7569 Standardized item alpha = .7637
 18. FACTOR: Beliefs RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (A L P H A) 1. BELIEF01 3-1Nhan xet T.san VN-T.bo ky thuat 2. BELIEF02 3-2Nhan xet T.san VN-Uy tin Tot 3. BELIEF04 3-4Nhan xet T.san VN-An Toan 4. BELIEF05 3-5Nhan xet T.san VN-Suc Khoe 5. BELIEF06 3-6Nhan xet T.san VN-Dinh Duong 6. BELIEF07 3-7Nhan xet T.san VN-Ngon 7. BELIEF08 3-8Nhan xet T.san VN-C.luongTBTot Item-total Statistics Scale Scale Corrected Mean Variance Item- Alpha if Item if Item Total if Item Deleted Deleted Correlation Deleted BELIEF01 17.4331 12.7064 .7125 .9131 BELIEF02 17.4204 12.5064 .7701 .9072 BELIEF04 17.4554 12.5811 .7703 .9072 BELIEF05 17.3376 12.4863 .8066 .9037 BELIEF06 17.2389 13.0642 .7136 .9129 BELIEF07 17.1306 12.5931 .6960 .9153 BELIEF08 17.3408 12.2765 .8144 .9026 Analysis of Variance
 19. Source of Variation Sum of Sq. DF Mean Square F Prob. Between People 756.9923 313 2.4185 Within People 385.1429 1884 .2044 Between Measures 25.8963 6 4.3160 22.5626 .0000 Residual 359.2466 1878 .1913 Total 1142.1351 2197 .5199 Grand Mean 2.8894 Reliability Coefficients N of Cases = 314.0 N of Items = 7 Alpha = .9209 FACTOR: Attitudes Kết quả Reliability analysis ở đây giống ở phần C.3 vì nội dung biến trong nhân tố Attitudes không thay đổi trong quá trình phân tích nhân tố khám phá. Xin xem kết quả chi tiết ở trang 99 trong phần C.3.
 20. C.5 KếT QUả PHÂN TÍCH NHÂN Tố RIÊNG CHO MỗI NHÂN Tố TRONG MÔ HÌNH Factor Analysis for Atittudes Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Factor Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 7.366 73.663 73.663 7.089 70.892 70.892 2 .622 6.217 79.880 3 .512 5.117 84.997 4 .359 3.589 88.586 5 .305 3.046 91.632 6 .244 2.436 94.068 7 .204 2.042 96.110 8 .160 1.595 97.705 9 .118 1.179 98.884 10 .112 1.116 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Factor Matrix a Factor 1 4-5Thai do hang VN=Suc khoe .897 4-8Thai do hang VN=C.luong T.Bo .895 4-10Thai do hang VN=tat ca yeu to .893 4-6Thai do hang VN=Dinh duong .872 4-4Thai do hang VN=An toan .867 4-9Thai do hang VN=C.luong va Gia .843 4-7Thai do hang VN=Ngon .837 4-2Thai do hang VN=Uy tin .818 4-1Thai do hang VN=T.bo Ky Thuat .807 4-3Thai do hang VN=Gia ban .663 Extraction Method: Principal Axis Factoring. a. 1 factors extracted. 4 iterations required. Factor Analysis for Beliefs

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản