Giá trị hàng việt tại Nhật - Phụ lục D

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
56
lượt xem
9
download

Giá trị hàng việt tại Nhật - Phụ lục D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cao học, tài liệu MBA - Giá trị hàng việt tại Nhật - Phụ lục D

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giá trị hàng việt tại Nhật - Phụ lục D

 1. PHụ LụC DC: KếT QUả CHI TIếT CủA MÔ HÌNH CUốI CÙNG
 2. D.1 Các kết quả chi tiết về mô hình được hiệu chỉnh (Nội dung của Amos text output) Title Mo hinh refined: 2004”N1ŒŽ23“ 04:38 ŒßŒ Your model contains the following variables PEOPLE06 observed endogenous PEOPLE03 observed endogenous PEOPLE01 observed endogenous PRODUC01 observed endogenous BELIEF05 observed endogenous BELIEF08 observed endogenous ATTITU04 observed endogenous BELIEF02 observed endogenous ATTITU06 observed endogenous ATTITU08 observed endogenous PEOPLE04 observed endogenous PEOPLE05 observed endogenous PRODUC02 observed endogenous ATTITU10 observed endogenous people unobserved endogenous product unobserved endogenous beliefs unobserved endogenous attitudes unobserved endogenous e16 unobserved exogenous e13 unobserved exogenous e11 unobserved exogenous e21 unobserved exogenous e35 unobserved exogenous e38 unobserved exogenous
 3. e44 unobserved exogenous e32 unobserved exogenous e46 unobserved exogenous e48 unobserved exogenous COI unobserved exogenous res3 unobserved exogenous res2 unobserved exogenous res1 unobserved exogenous res4 unobserved exogenous e14 unobserved exogenous e15 unobserved exogenous e22 unobserved exogenous e40 unobserved exogenous Number of variables in your model: 37 Number of observed variables: 14 Number of unobserved variables: 23 Number of exogenous variables: 19 Number of endogenous variables: 18 Summary of Parameters Weights Covariances Variances Means Intercepts Total ------- ----------- --------- ----- ---------- ----- Fixed: 22 0 1 0 0 23 Labeled: 0 0 0 0 0 0 Unlabeled: 15 0 18 0 0 33 ------- ----------- --------- ----- ---------- ----- Total: 37 0 19 0 0 56 NOTE: The model is recursive. Sample size: 314 Model: Default model
 4. Computation of degrees of freedom Number of distinct sample moments: 105 Number of distinct parameters to be estimated: 33 ------------------------- Degrees of freedom: 72 0e 9 0.0e+000 -6.6335e-001 1.00e+004 2.70470995625e+003 0 1.00e+004 1e* 7 0.0e+000 -2.2866e-001 2.95e+000 1.26628657195e+003 20 4.08e-001 2e 4 0.0e+000 -1.2513e-001 5.48e-001 8.88072773041e+002 6 9.40e-001 3e 1 0.0e+000 -7.3357e-002 1.13e+000 4.28463917617e+002 6 8.10e-001 4e 1 0.0e+000 -9.7706e-002 9.76e-001 2.11978822632e+002 5 7.78e-001 5e 0 5.9e+001 0.0000e+000 4.27e-001 1.53190322646e+002 5 8.52e-001 6e 0 4.7e+001 0.0000e+000 2.47e-001 1.38578529601e+002 1 1.03e+000 7e 0 4.7e+001 0.0000e+000 4.72e-002 1.38099442680e+002 1 1.03e+000 8e 0 4.7e+001 0.0000e+000 2.15e-003 1.38097939680e+002 1 1.00e+000 9e 0 4.7e+001 0.0000e+000 8.06e-006 1.38097939650e+002 1 1.00e+000 Minimum was achieved Chi-square = 138.098 Degrees of freedom = 72 Probability level = 0.000
 5. Maximum Likelihood Estimates ---------------------------- Regression Weights: Estimate S.E. C.R. Label ------------------- -------- ------- ------- ------- beliefs
 6. attitudes
 7. e32 0.207 0.021 9.789 e46 0.134 0.013 10.242 e48 0.107 0.013 8.482 e14 0.279 0.026 10.867 e15 0.406 0.036 11.362 e22 0.556 0.055 10.062 e40 0.120 0.013 8.899 Squared Multiple Correlations: Estimate ------------------------------ -------- beliefs 0.482 attitudes 0.215 product 0.601 people 0.905 ATTITU10 0.805 PRODUC02 0.407 PEOPLE05 0.398 PEOPLE04 0.485 ATTITU08 0.821 ATTITU06 0.725 BELIEF02 0.597 ATTITU04 0.775 BELIEF08 0.760 BELIEF05 0.659 PRODUC01 0.763 PEOPLE01 0.578 PEOPLE03 0.610 PEOPLE06 0.583 Residual Covariances ATTITU10 PRODUC02 PEOPLE05 PEOPLE04 ATTITU08 ATTITU06
 8. BELIEF02 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ATTITU10 0.0000 PRODUC02 -0.0450 0.0000 PEOPLE05 0.0608 -0.0134 0.0000 PEOPLE04 0.0101 -0.0135 0.0435 0.0000 ATTITU08 0.0039 -0.0285 0.0558 0.0008 0.0000 ATTITU06 -0.0110 -0.0047 0.0659 0.0220 0.0031 0.0000 BELIEF02 0.0006 0.0809 0.0053 -0.0261 -0.0062 0.0255 -0.0000 ATTITU04 0.0049 -0.0515 0.0703 0.0128 -0.0065 0.0052 -0.0382 BELIEF08 0.0075 0.0653 0.0064 -0.0189 0.0009 0.0415 -0.0076 BELIEF05 -0.0057 0.0137 -0.0040 -0.0316 -0.0186 0.0096 0.0074 PRODUC01 -0.0486 0.0000 -0.0633 0.0122 -0.0650 -0.0628 0.0590 PEOPLE01 -0.0077 -0.0270 -0.0153 -0.0338 0.0208 0.0126 -0.0074 PEOPLE03 0.0178 -0.0164 0.0108 0.0004 0.0069 0.0251 0.0355 PEOPLE06 -0.0144 0.0102 -0.0109 0.0157 -0.0012 0.0216 -0.0333 ATTITU04 BELIEF08 BELIEF05 PRODUC01 PEOPLE01 PEOPLE03 PEOPLE06 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ATTITU04 0.0000 BELIEF08 0.0001 0.0000 BELIEF05 -0.0288 0.0020 0.0000 PRODUC01 -0.0656 -0.0014 -0.0173 0.0000 PEOPLE01 0.0172 0.0239 0.0038 0.0069 0.0000 PEOPLE03 0.0007 0.0070 0.0128 0.0012 0.0086 -0.0000 PEOPLE06 0.0117 -0.0036 -0.0601 0.0296 0.0188 -0.0244 0.0000 Standardized Residual Covariances ATTITU10 PRODUC02 PEOPLE05 PEOPLE04 ATTITU08 ATTITU06 BELIEF02
 9. -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ATTITU10 0.000 PRODUC02 -1.029 0.000 PEOPLE05 1.627 -0.285 0.000 PEOPLE04 0.300 -0.320 1.166 0.000 ATTITU08 0.088 -0.660 1.509 0.024 0.000 ATTITU06 -0.281 -0.122 1.987 0.737 0.080 0.000 BELIEF02 0.018 1.994 0.151 -0.827 -0.190 0.869 -0.000 ATTITU04 0.108 -1.164 1.856 0.375 -0.145 0.133 -1.141 BELIEF08 0.221 1.581 0.178 -0.585 0.027 1.389 -0.216 BELIEF05 -0.176 0.348 -0.118 -1.027 -0.583 0.337 0.223 PRODUC01 -1.328 0.000 -1.581 0.336 -1.795 -1.934 1.715 PEOPLE01 -0.202 -0.564 -0.361 -0.875 0.557 0.377 -0.207 PEOPLE03 0.446 -0.324 0.241 0.010 0.174 0.708 0.940 PEOPLE06 -0.393 0.221 -0.266 0.420 -0.033 0.668 -0.967 ATTITU04 BELIEF08 BELIEF05 PRODUC01 PEOPLE01 PEOPLE03 PEOPLE06 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ATTITU04 0.000 BELIEF08 0.002 0.000 BELIEF05 -0.885 0.057 0.000 PRODUC01 -1.771 -0.041 -0.516 0.000 PEOPLE01 0.450 0.652 0.110 0.166 0.000 PEOPLE03 0.017 0.179 0.347 0.027 0.183 -0.000 PEOPLE06 0.317 -0.101 -1.787 0.741 0.442 -0.538 0.000 Total Effects COI beliefs attitude product people -------- -------- -------- -------- -------- beliefs 0.384 0.000 0.000 0.000 0.000
 10. attitudes 0.301 0.315 0.000 0.000 0.000 product 0.541 0.000 0.000 0.000 0.000 people 0.645 0.000 0.000 0.000 0.000 ATTITU10 0.301 0.315 1.000 0.000 0.000 PRODUC02 0.479 0.000 0.000 0.886 0.000 PEOPLE05 0.493 0.000 0.000 0.000 0.765 PEOPLE04 0.487 0.000 0.000 0.000 0.756 ATTITU08 0.301 0.315 0.999 0.000 0.000 ATTITU06 0.254 0.266 0.844 0.000 0.000 BELIEF02 0.384 1.000 0.000 0.000 0.000 ATTITU04 0.299 0.313 0.995 0.000 0.000 BELIEF08 0.437 1.138 0.000 0.000 0.000 BELIEF05 0.391 1.018 0.000 0.000 0.000 PRODUC01 0.541 0.000 0.000 1.000 0.000 PEOPLE01 0.595 0.000 0.000 0.000 0.922 PEOPLE03 0.645 0.000 0.000 0.000 1.000 PEOPLE06 0.576 0.000 0.000 0.000 0.894 Standardized Total Effects COI beliefs attitude product people -------- -------- -------- -------- -------- beliefs 0.694 0.000 0.000 0.000 0.000 attitudes 0.428 0.248 0.000 0.000 0.000 product 0.775 0.000 0.000 0.000 0.000 people 0.952 0.000 0.000 0.000 0.000 ATTITU10 0.384 0.222 0.897 0.000 0.000 PRODUC02 0.495 0.000 0.000 0.638 0.000 PEOPLE05 0.600 0.000 0.000 0.000 0.631 PEOPLE04 0.663 0.000 0.000 0.000 0.696 ATTITU08 0.388 0.224 0.906 0.000 0.000
 11. ATTITU06 0.364 0.211 0.851 0.000 0.000 BELIEF02 0.536 0.772 0.000 0.000 0.000 ATTITU04 0.377 0.218 0.880 0.000 0.000 BELIEF08 0.605 0.872 0.000 0.000 0.000 BELIEF05 0.564 0.812 0.000 0.000 0.000 PRODUC01 0.677 0.000 0.000 0.874 0.000 PEOPLE01 0.723 0.000 0.000 0.000 0.760 PEOPLE03 0.743 0.000 0.000 0.000 0.781 PEOPLE06 0.726 0.000 0.000 0.000 0.763 Direct Effects COI beliefs attitude product people -------- -------- -------- -------- -------- beliefs 0.384 0.000 0.000 0.000 0.000 attitudes 0.180 0.315 0.000 0.000 0.000 product 0.541 0.000 0.000 0.000 0.000 people 0.645 0.000 0.000 0.000 0.000 ATTITU10 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 PRODUC02 0.000 0.000 0.000 0.886 0.000 PEOPLE05 0.000 0.000 0.000 0.000 0.765 PEOPLE04 0.000 0.000 0.000 0.000 0.756 ATTITU08 0.000 0.000 0.999 0.000 0.000 ATTITU06 0.000 0.000 0.844 0.000 0.000 BELIEF02 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 ATTITU04 0.000 0.000 0.995 0.000 0.000 BELIEF08 0.000 1.138 0.000 0.000 0.000 BELIEF05 0.000 1.018 0.000 0.000 0.000 PRODUC01 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 PEOPLE01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.922 PEOPLE03 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
 12. PEOPLE06 0.000 0.000 0.000 0.000 0.894 Standardized Direct Effects COI beliefs attitude product people -------- -------- -------- -------- -------- beliefs 0.694 0.000 0.000 0.000 0.000 attitudes 0.256 0.248 0.000 0.000 0.000 product 0.775 0.000 0.000 0.000 0.000 people 0.952 0.000 0.000 0.000 0.000 ATTITU10 0.000 0.000 0.897 0.000 0.000 PRODUC02 0.000 0.000 0.000 0.638 0.000 PEOPLE05 0.000 0.000 0.000 0.000 0.631 PEOPLE04 0.000 0.000 0.000 0.000 0.696 ATTITU08 0.000 0.000 0.906 0.000 0.000 ATTITU06 0.000 0.000 0.851 0.000 0.000 BELIEF02 0.000 0.772 0.000 0.000 0.000 ATTITU04 0.000 0.000 0.880 0.000 0.000 BELIEF08 0.000 0.872 0.000 0.000 0.000 BELIEF05 0.000 0.812 0.000 0.000 0.000 PRODUC01 0.000 0.000 0.000 0.874 0.000 PEOPLE01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.760 PEOPLE03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.781 PEOPLE06 0.000 0.000 0.000 0.000 0.763 Indirect Effects COI beliefs attitude product people -------- -------- -------- -------- -------- beliefs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 attitudes 0.121 0.000 0.000 0.000 0.000 product 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 people 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 13. ATTITU10 0.301 0.315 0.000 0.000 0.000 PRODUC02 0.479 0.000 0.000 0.000 0.000 PEOPLE05 0.493 0.000 0.000 0.000 0.000 PEOPLE04 0.487 0.000 0.000 0.000 0.000 ATTITU08 0.301 0.315 0.000 0.000 0.000 ATTITU06 0.254 0.266 0.000 0.000 0.000 BELIEF02 0.384 0.000 0.000 0.000 0.000 ATTITU04 0.299 0.313 0.000 0.000 0.000 BELIEF08 0.437 0.000 0.000 0.000 0.000 BELIEF05 0.391 0.000 0.000 0.000 0.000 PRODUC01 0.541 0.000 0.000 0.000 0.000 PEOPLE01 0.595 0.000 0.000 0.000 0.000 PEOPLE03 0.645 0.000 0.000 0.000 0.000 PEOPLE06 0.576 0.000 0.000 0.000 0.000 Standardized Indirect Effects COI beliefs attitude product people -------- -------- -------- -------- -------- beliefs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 attitudes 0.172 0.000 0.000 0.000 0.000 product 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 people 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ATTITU10 0.384 0.222 0.000 0.000 0.000 PRODUC02 0.495 0.000 0.000 0.000 0.000 PEOPLE05 0.600 0.000 0.000 0.000 0.000 PEOPLE04 0.663 0.000 0.000 0.000 0.000 ATTITU08 0.388 0.224 0.000 0.000 0.000 ATTITU06 0.364 0.211 0.000 0.000 0.000 BELIEF02 0.536 0.000 0.000 0.000 0.000 ATTITU04 0.377 0.218 0.000 0.000 0.000
 14. BELIEF08 0.605 0.000 0.000 0.000 0.000 BELIEF05 0.564 0.000 0.000 0.000 0.000 PRODUC01 0.677 0.000 0.000 0.000 0.000 PEOPLE01 0.723 0.000 0.000 0.000 0.000 PEOPLE03 0.743 0.000 0.000 0.000 0.000 PEOPLE06 0.726 0.000 0.000 0.000 0.000 Bootstrap Results ----------------- Summary of Bootstrap Iterations Iters m0 m1 m2 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 2 0 7 0 28 0 8 0 199 0 9 0 311 0 10 0 244 0 11 0 146 0 12 0 42 0 13 0 15 0 14 0 9 0 15 0 2 0 16 0 2 0 17 0 0 0 18 0 0 0 19 0 0 0
 15. Total 0 1000 0 0 bootstrap samples were unused because of a singular covariance matrix. 0 bootstrap samples were unused because a solution was not found. 1000 usable bootstrap samples were obtained. Bootstrap Standard Errors ------------------------- S.E. S.E. Regression Weights: S.E. S.E. Mean Bias Bias ------------------- -------- -------- -------- -------- -------- beliefs
 16. ATTITU08
 17. 0.001 BELIEF02
 18. e44 0.027 0.001 0.140 -0.002 0.001 e32 0.029 0.001 0.205 -0.002 0.001 e46 0.025 0.001 0.134 -0.000 0.001 e48 0.018 0.000 0.108 0.000 0.001 e14 0.033 0.001 0.274 -0.005 0.001 e15 0.037 0.001 0.404 -0.002 0.001 e22 0.064 0.001 0.555 -0.002 0.002 e40 0.026 0.001 0.119 -0.001 0.001 S.E. S.E. Squared Multiple Correlations: S.E. S.E. Mean Bias Bias ------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- beliefs 0.085 0.002 0.474 -0.007 0.003 attitudes 0.060 0.001 0.224 0.009 0.002 product 0.099 0.002 0.598 -0.003 0.003 people 0.123 0.003 0.918 0.013 0.004 ATTITU10 0.044 0.001 0.805 0.000 0.001 PRODUC02 0.071 0.002 0.405 -0.002 0.002 PEOPLE05 0.055 0.001 0.398 -0.000 0.002 PEOPLE04 0.061 0.001 0.488 0.004 0.002 ATTITU08 0.030 0.001 0.820 -0.001 0.001 ATTITU06 0.054 0.001 0.724 -0.001 0.002 BELIEF02 0.061 0.001 0.597 0.000 0.002
 19. ATTITU04 0.043 0.001 0.777 0.002 0.001 BELIEF08 0.048 0.001 0.759 -0.001 0.002 BELIEF05 0.051 0.001 0.663 0.004 0.002 PRODUC01 0.084 0.002 0.777 0.014 0.003 PEOPLE01 0.046 0.001 0.576 -0.002 0.001 PEOPLE03 0.046 0.001 0.610 0.001 0.001 PEOPLE06 0.053 0.001 0.583 0.001 0.002 Total Effects Standard Errors COI beliefs attitude product people -------- -------- -------- -------- -------- beliefs 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000 attitudes 0.056 0.138 0.000 0.000 0.000 product 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 people 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 ATTITU10 0.056 0.138 0.000 0.000 0.000 PRODUC02 0.075 0.000 0.000 0.108 0.000 PEOPLE05 0.055 0.000 0.000 0.000 0.069 PEOPLE04 0.054 0.000 0.000 0.000 0.061 ATTITU08 0.056 0.136 0.051 0.000 0.000 ATTITU06 0.050 0.119 0.060 0.000 0.000 BELIEF02 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000 ATTITU04 0.055 0.136 0.047 0.000 0.000
 20. BELIEF08 0.056 0.098 0.000 0.000 0.000 BELIEF05 0.046 0.091 0.000 0.000 0.000 PRODUC01 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 PEOPLE01 0.057 0.000 0.000 0.000 0.064 PEOPLE03 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 PEOPLE06 0.056 0.000 0.000 0.000 0.063 Standardized Total Effects Standard Errors COI beliefs attitude product people -------- -------- -------- -------- -------- beliefs 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 attitudes 0.071 0.104 0.000 0.000 0.000 product 0.065 0.000 0.000 0.000 0.000 people 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 ATTITU10 0.065 0.094 0.025 0.000 0.000 PRODUC02 0.070 0.000 0.000 0.057 0.000 PEOPLE05 0.055 0.000 0.000 0.000 0.044 PEOPLE04 0.059 0.000 0.000 0.000 0.044 ATTITU08 0.066 0.094 0.017 0.000 0.000 ATTITU06 0.064 0.091 0.032 0.000 0.000 BELIEF02 0.062 0.040 0.000 0.000 0.000 ATTITU04 0.064 0.092 0.024 0.000 0.000 BELIEF08 0.061 0.028 0.000 0.000 0.000 BELIEF05 0.055 0.032 0.000 0.000 0.000 PRODUC01 0.048 0.000 0.000 0.047 0.000 PEOPLE01 0.056 0.000 0.000 0.000 0.031 PEOPLE03 0.057 0.000 0.000 0.000 0.030 PEOPLE06 0.061 0.000 0.000 0.000 0.035 Direct Effects Standard Errors COI beliefs attitude product people

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản