intTypePromotion=3

Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại - Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 1

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:217

0
118
lượt xem
34
download

Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại - Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại với 37 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học được tuyển chọn tại Hội thảo khoa học với chủ đề Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại tổ chức tại thành phố Huế. Đây là những kết quả nghiên cứu công phu, nghiêm túc về giá trị tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời, thể hiện tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; thể hiện ý thức trách nhiệm của người làm khoa học, Tài liệu gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại - Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 1

 1. sở VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỪA TH ỂN HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TUYÊN NGỐN ĐỘC lẠP CỦA CHÚ TỊGH Hổ CHÍ MINH ■ G iá trị lý luận và ý nghĩa thời đại NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
 2. TUYỈN NGỒN oọc LẬP CỦA CHỦ TỊCH Hổ CHI MIÑH G i á trị lý luận và ý nghĩa thời đại
 3. Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quô'c gia V iệt Nam Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và ý nghĩa thòi đại / Nguyễn Tiến Dũng, Lương Thị Cảnh, Nguyễn Thanh Tân... - H : Chính trị Quốc gia, 2010. - 408tr. ; 24cm 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2. Tuyên ngôn độc lập 335.4346-d cl4 CTBOOllp-CIP
 4. s ở VAN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCHTHỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ BẢOTÀNGHỒCHÍ MINH KHOALÝLUẬNCHÍNHTRỊ TUYÊN NGÔN DỘC LẬP GÚA CHÚ TỊCH HÔ CHÍ MINH ■ G iá trị lý luận và ý nghĩa thời đại NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Q ư ố c GIA HÀ NÔI-2010
 5. LỜI NHÀ XUẤT BẢN T u yén n g ôn đ ộ c lập nãiii 1945 cúa Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vãn kiộn lập quôc vĩ dại, chửa đựng những tư tưởng t n ế t học, chính Irị, Ị)háp luật đặc sác. Những iư iướng đó không chỉ' góp phần khai sinh ra N hà nước Việt Nam mối nià còn góp ph ần định hướng cho sự nghiộp đỏi mới áấí nước và hội nhập quôc t ế hiện nay n hằm giữ vững dội' lập chủ quyển và loàn vẹn lãnh thô quôc gia. N h â n Kỷ niệm 1000 năm T h ăn g Long Hà Nội, 65 năm Cách inạn^ T h a n g T á m và Quốc khánh 2 - 9, hưóng đến chào mừng Đại hội (ỉại biểu toàn quôc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất hán Chín h trị quôc gia phố\ hỢp với ú y ban n h â n dân tỉnh, s ỏ Văn hóa T hể thao vả Du lịch, Bảo tà n g Hồ Chí M m h Thừa Thiên Huế, Khoa Lý luận Chính LrỊ - Trưòng đại học Khoa học H u ế xuâ't bản cuôn sách T u yên n g ô n đôc lả p của Chủ tịc h H ồ C hí M inh: G iá tr ị lý lu ậ n và ý n g h ĩa thời đ ạ i nhàm tìm hiểu cơ sỏ khoa học và giá trị lý l u ậ n c ú a Tuyên ngôn độc íập ( ’uỏn sách với 37 Ihariì luận của các nhà nghiôn cứu, nhà khoa học dược luyen chọn lại Hội Lhảo khoa học VỚI chủ để Tuyên ngôn độc láp năm Ỉ945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đ ạ i tỏ chức tại Ihành phíí Huế. Đây là nh ữ n g kèt quả nghiên cứu còng phu, nghiêm túc vổ giá trị tư iưỏng Hồ Chí Minh, đồng thòi, thê hiện Lình cám dặc biệt đôì với (’hủ tịch Hồ ('h í Minh kính yêu; thể hiộn ý Ihửc trách nhiộm của ngưòi làm khoa học, làm công tác nghiên cứu lý luận và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh tr ên địa bàn tỉnh
 6. Thừa Thiên H u ế nói riêng và cả nước nói chung. Cuỏn sách lặỊ) trung trình bày ba nội dung chính sau: P h ầ n thứ n h ất: Những tư tương triết học, chính trị dạc sắc về quyền con người và quyển dân tộc trong T u yên ngôn đ ộ c lậ p . P h ần th ứ h a i: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại của T u y ên ngôn đ ộ c lập . P h ầ n th ứ b a : T u yên ngôn đ ộ c lậ p â ố ì với cách m ạng Viột Nam. Xin t r â n trọng giối thiệu cuôn sách cùng bạn đọc. T h á n g 10 n ă m 2 0 1 0 NHÀ XUẤT BÁN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - sự THẬT 6
 7. BÁO CÁO ĐỀ DẪN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC ■ ■ ■ TUYÊNNGÔNDỘCLẬP NĂM 1945 CỦA CHỦ TỊCHHÒCHÍMINH: GIÃ TR!LÝLUẬN VÃ ÝNGHĨA THỜ!DẠ! PGS, TS. NGUYỄN TlẾN DŨNG* T r o n g k h ô n g k h í cả nước đ a n g th i đ u a học t ậ p và làm th e o t ấ m gươ n g đạo đức Hồ Chí M in h đi vào chiều s â u vói n h ữ n g công việc t h i ế t th ự c đê chào đón n h ữ n g n g à y lễ lớn t r o n g n ă m : ký n i ệ m 1000 n ă m T h ă n g Long - H à Nội, 65 n ă m C ách m ạ n g T h á n g T á m và Quốc k h á n h 2-9, h ư ớ n g đ ến chào m ừ n g Đ ạ i hội đại biểu to à n quốc lầ n t h ứ XI c ủ a Đ ả n g Cộng s ả n Việt N a m , n h à m hương ứ n g n h ữ n g p h o n g t r à o c h u n g đ a n g d iễ n r a t r ê n địa b à n tỉ n h T h ừ a T h i ê n Huế, đưỢc sự nhâ't tr í c ủ a T ỉ n h ủy, ủ y b a n n h â n d â n tĩnh, sở V ă n hóa, T h ể t h a ơ và Du lịch, Bảo t à n g Hồ Chí M in h T h ừ a T h iê n H u ê phôi hỢp với K h o a Lý l u ậ n chính trị - T rườ n g đại học K h o a học H u ê tổ chức Hội t h á o khoa học VỚI c h ủ đề: "'Tuyên n g ô n đ ô c l ậ p n ă m 1 9 4 5 c ủ a C hủ tic h H ồ C hí M in h : G i á t r ị lý l u ậ n v à ý n g h ĩ a th ờ i d a i ”. T u y ên n gôn đ ộ c lập n ă m 1945 c ủ a C h ủ tịch Hồ C h í M i n h là m ộ t v ă n k iệ n lậ p quôc vĩ đại, c h ứ a đ ự n g n h ữ n g t ư tươ ng * Khoa Lý luận chính Ii-Ị. Trường đại học Khoa học Huế. 7
 8. t r i ế t học, c h ín h trị, p h á p l u ậ t đặc sắc. N h ữ n g t ư tư ơ n g đó k h ô n g chỉ góp p h ầ n k h a i sinh ra n h à nước Việt N a m mới m à còn góp p h ầ n đ ịn h h ướ ng cho sự n g h iệ p đổi mối đ ấ t nước và hội n h ậ p quốc t ế h iệ n n a y n h ằ m giữ v ữ n g độc lậ p chủ q u y ề n và t o à n v ẹn l ã n h t h ổ quôc gia. V ậy cơ sỏ k h o a học và giá trị lý l u ậ n c ủ a Tuyên ngôn độc lập n h ư t h ế nào? N h ữ n g t ư tư ở n g đó đã góp p h ầ n k h ẳ n g đ ịn h ch ủ q u y ề n d â n tộc Việt N a m trước t h ế giới v à góp p h ầ n b ả o vệ đ ấ t nưốc h iệ n n a y r a sao? Tuyên ngôn độc lập n ă m 1945 với các b ả n T u y ê n ngôn k h á c c ủ a d â n tộc và n h â n loại có gì mối? T ín h k h o a học của v ă n b ả n n h ư t h ế nào? Đó là n h ữ n g v ấ n đề k h o a học được đ ặ t r a tạ i hội t h ả o này. Đ á p ứ n g lòi mòi của B a n tổ chức hội th ả o , đ ế n n a y đã có 37 bài t h a m lu ậ n c h ín h th ứ c gửi đ ế n t ừ các đơn vị Bảo t à n g Hồ Chí M i n h T h ừ a T h iê n H uế, T r ư ờ n g đại học K h o a học Huế, T rườ n g đại học Sư p h ạ m H uế, T rường đại học P h ú Xuân, Học viện Báo chí và T u y ê n tru y ề n , Học viện C h í n h trị - H à n h c h ín h k h u vực III,... Với sô" lượng b à i n h ư vậy, đ ủ để nói lên t ầ m q u a n tr ọ n g của c h ủ đề và t í n h c h ấ t c ủ a Hội thảo. Đ â y là n h ữ n g k ế t q u ả n g h iê n cứu công p h u , n g h i ê m tú c về giá trị tư tư ơ n g Hồ Chí M in h đồng thời t h ể h iệ n m ột t ì n h c ả m đặc b iệ t đôi với C h ủ tịch Hồ C hí M i n h k í n h yêu; t h ể h i ệ n ý th ứ c t r á c h n h i ệ m c ủ a người là m k h o a học, là m cống tá c n g h i ê n cứu lý l u ậ n và g iả n g dạy t ư tư ở n g Hồ C h í M i n h t r ê n địa b à n t ỉ n h T h ừ a T h i ê n H u ế nói r iê n g và cả nước nói c h u n g . T u y các bài t h a m l u ậ n c h ư a t o à n diện n h ư n g các tác giả đã t h ể h i ệ n lòng t â m h u y ế t, n h ữ n g suy tư, t r ă n trở về n h ữ n g giá trị lý l u ậ n và ý n g h ĩa thòi đại c ủ a Tuyên ngôn độc lập, có t h ể p h â n t h à n h b a n h ó m c h ủ đề c h í n h n h ư sau: 1. N h ữ n g t ư tư ở n g t r i ế t học, c h í n h trị đặc sắc về q u y ề n con người và q u y ề n d â n tộc t r o n g Tuyên ngôn độc lập. 8
 9. 2. Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại của T uyên ngôn độc lập. 3. Tuyên ngôn độc lập đôl vối cách m ạ n g Việt N a m . Với n h ó m c h ủ đề Những tư tưởng triết học, chính trị đặc sắc về quyền con người và quyền dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập, các tá c giả: Lương Thị c ả n h , N g u y ễ n T h a n h T ân , Đ m h T h ị P h ò n g , T r ầ n Thị H ồ n g M inh, N g u y ễ n T hị T h ù y Nhung, Nguyễn Thị Kiều Sương, Nguyễn Thị Quyên, N g u y ễ n T h ị T h ắ n g , N g u y ễ n Việt P h ươ n g , Lê Thị T h a n h Hương, N g u y ễ n Thị Ngọc Yến đề cập đ ến t í n h th ố n g n h ấ t và x u y ê n s u ô t c ủ a Tuyên ngôn độc lập là q u y ề n d â n tộc, q u y ền con người g ắ n VỐI độc lập, tự do và h ạ n h p h ú c cho n h â n dân. VỚI b à i Tính thông nhất về quyền tự quyết của dàn tộc và quyền con người trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả Lương Thị Cảnh đã khẳng định: Cách m ạ n g T h á n g T á m t h à n h công, n h â n d â n V iệt N a m đã g ià n h được độc lập t ự do, t ừ đ ây q u y ề n con ngưòi đã được t r â n t r ọ n g và ghi vào H iế n p h á p n ă m 1946. Vì vậy, đ ây là tà i s ả n vô giá c ủ a d â n tộc ta, là n ề n t ả n g v ữ n g chắc để Đ ảng, N h à nước t a h o ạ c h đ ịn h đường lôl chiến lược về c h ín h sá c h d â n tộc và x â y d ự n g hệ th ô n g p h á p l u ậ t về q u y ề n con người ở Việt N a m h iệ n nay. vỏi bài Quyền dàn tộc tự quyết ưà một cuộc vận động của tư tưởng Hồ Chí Minh, h a i tá c g i ả N g u y ễ n T h a n h Tân và Đ in h T h ị P h ò n g s a u k h i n g h iê n cứu Tuyên ngôn độc lập năm 1945 c ủ a C h ủ tịch Hồ Chí M inh và đôi chiêu với Yêu sách của n h ă n dân An Nam do Nguyễn Ái Quốc th a y m ặ t n h ó m người yêu nước Việt N a m gửi tới Hội nghị Vécxây n ă m 1919, các tác giả g ặ p k h á i n iệ m “quyền dân tộc tự q uyêt” và t h ấ y một cuộc v ậ n động của tư tương Hồ Chí M inh về quyền d â n tộc tự quyết. T r o n g cuộc v ậ n động này, một m ặt, N g u y ễ n Ái Quôc - Hồ Chí
 10. Minh đã h o à n th iệ n theo cách của m ình k h á i n iệ m về q uyền d â n tộc tự quyết b ằ n g cách lấy cơ sở là cuộc đ ấ u t r a n h đ a n g n gày càng p h á t tr iể n của n h â n d â n các nước thuộc địa n h ằ m giành độc lập d â n tộc và tiếp t h u các n g u y ê n lý củ a chủ n g h ĩa Mác - L ênin về quyền d â n tộc tự quyết, m ặ t khác, đưa k h á i niệm quyền d â n tộc tự quyết từ n g bước được x â y dựng và lý l u ậ n về con đường thực hiện quyền d â n tộc tự q u y êt đã đưỢc tìm t h ấ y trong thực tiễn cách m ạ n g để chu y ển hóa quyền d â n tộc tự quyết từ lý tưởng t h à n h hiện thực. T ro n g b à i Tư tường về quyền dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả T r ầ n Thị H ồ n g M in h k h ẳ n g định: M ột t r o n g n h ữ n g t ư tư ở n g đặc sắc, m a n g t ầ m vóc thời đ ại c ủ a C h ủ tịch Hồ C hí M i n h t r o n g Tuyên ngôn độc lập đã n ê u lên m ộ t q u a n n iệ m h o à n t o à n mới về q u y ề n con người, k h ô n g chỉ q u y ề n tự do của mỗi cá n h â n m à còn bao h à m q u y ề n tự q u y ế t c ủ a mỗi d â n tộc. Vói b ài Tư tưởng giải phóng phụ nữ: Một điểm sáng trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tá c giả N g u y ễ n T h ị Q u y ê n đã viết: T h ậ t vậy, c h ú n g t a chỉ căn cứ vào c âu chữ th ì tr o n g t o à n bộ Tuyên ngôn k h ô n g có n g u y ê n c ụ m t ừ giải p h ó n g p h ụ n ữ h a y độc lập cho p h ụ n ữ n h ư n g ẩ n đ ằ n g s a u tư tư ơ n g q u y ể n con người là cả t ấ m lòng Hồ C hí M i n h g ià n h cho sự n g h iệ p giải p h ó n g p h ụ nữ. C h í n h Hồ Chí M in h là người đ ầ u ti ê n n â n g giá trị c ủ a p h ụ n ữ V iệt N a m lên n g a n g h à n g với n a m giói, thực h iệ n b ì n h đ ẳ n g với n a m giới v à được ghi b ằ n g v ă n b ả n p h á p lý để đ ư a v à o cuộc sông. T ro n g b à i Từ khát vọng giải phóng dân tộc đến việc xác lập quyền dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tá c giả N g u y ễ n Thị T h ù y N h u n g chỉ rõ: k h á t vọng giải p h ó n g d â n tộc lu ô n là ước mơ c h á y b ỏ n g v à là m ụ c tiê u 10
 11. p h ấ n đ ấ u suô't đời của Hồ Chí M inh, Tuyên ngôn độc lập là một v ă n b ả n p h á p lý t h ể h iện n h ữ n g giá trị tiế n bộ c ủ a loài người, đặc biệt là n h ữ n g tư tương tiế n bộ về q u y ề n d â n tộc Hồ Chí M i n h đã để cập đến. ơ bài Tư tưởng biện chứng về quyền con người và quyền dàn tộc trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả N g u y ễ n T hị Kiều Sương đã viết: N h ậ n th ứ c về q u yền con người và q u y ề n d â n tộc t r o n g lịch sử t ư tư ở n g c h ín h trị n h â n loại còn n h i ề u h ạ n chế, các cuộc cách m ạ n g t ư s ả n ch ư a vượt r a khỏi t ư d u y c h ín h trị siêu hình , hoặc là t u y ệ t đôl hóa q u y ề n con ngưòi, hoặc là tu y ệ t đôì h ó a q u y ề n d â n tộc. K hắc ph ụ c n h ữ n g h ạ n c h ế đó, C h ủ tịch Hồ Chí M in h đã t h ể h iệ n tí n h t h ô n g n h ấ t v ể q u y ề n con người và q u y ề n d â n tộc, đặc biệt là giài q u y ế t môl q u a n hệ đó tr o n g th ự c tiễ n của cách m ạ n g V iệt N a m . N ế u k h ô n g h iểu biết, sự lã n g q u ê n h a y coi th ư ờ n g môi q u a n hệ n à y là n g u y ê n n h â n duy n h ấ t d ẫ n đến nô lệ. m ấ t độc lập và gâ}'’ ra nỗi b ấ t h ạ n h c h u n g của cộng đồng và cá n h â n , T r o n g b à i Sức lan tỏa của quyền dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945, tác giả N g u y ễ n Thị T h ắ n g đã chỉ rõ: đ ã 65 n á m trôi q u a , mỗi khi đọc lại b ả n Tuyên ngôn độc lập củ a Hồ C h í M in h , người t a vẫn cảm n h ậ n được một sự cộng h ư ở n g và m ộ t sức lan tỏa lớn lao được t o á t r a t ừ ch ín h tác p h ẩ m này. N h ư v ậy q u y ề n d â n tộc t r o n g Tuyên ngôn độc lập luôn tỏa s á n g t r o n g th ự c tiễn cách m ạ n g V iệt N a m và chiếm được c ả m t ì n h c ủ a n h â n loại tiế n bộ, của n h ữ n g ai yêu c h u ộ n g h ò a b ì n h t r ê n t h ê giới, Với b à i Nét đặc sắc trong tư duy của Hồ Chí Minh về quyền con người trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945, tá c giả Nguyễn Việt Phương đã k h ẳ n g định: Q ua ngòi b ú t uyển chuyển, 11
 12. linh h o ạ t m à k h ô n g k é m p h ầ n độc đáo, Hồ Chí M i n h đã k h ẳ n g đ ịn h về q u y ề n con người m à n h â n loại còn c h ư a tìm t h ấ y lôi mở. Người t a có lý k h i cho r ằ n g , n h ữ n g t ư tươ ng đặc sắc về q u y ề n con ngưòi của Hồ Chí M i n h tr o n g Tuyên ngôn đ ộ c lậ p n ăm 1945 đã tiên liệu n h ữ n g điều k h o ản q u an trọn g tr o n g các v ă n k iện p h á p lý quôc t ế về q u y ề n con người, n h ư q uyền d â n tộc t ự quyết, q uyền b ì n h đ ẳ n g g iớ i, V .V .. Tương tự như vậy, với bài Quyền dân tộc và quyền con người trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tá c giả Lê T hị T h a n h H ư ơ n g viết: B ả n Tuyên ngôn độc lập do c h ín h C h ủ tịch Hồ C hí M i n h s o ạ n thảo, là v ă n b ả n p h á p lý đ ầ u tiê n của n h â n d â n V iệt N a m . T h ể h iệ n t ư tư ở n g n h ấ t q u á n c ủ a Ngưòi về q u y ề n d â n tộc và q u y ề n con ngưòi, bắt đầu từ bản Yêu sách của nhân dân An Nam (năm 1919) đến Bản án chế độ thực dân Pháp (nàm 1925), và Chương trin h V iệt M in h ( n ă m 1 9 4 1 ) , p h ả n á n h t ầ m n h ì n t h ò i đ ạ i, m ộ t t ư d uy sắc sảo về q u y ề n d â n tộc và q u y ề n con người, đ ến n a y v ẫ n còn n g u y ê n giá trị. Với bài Từ Tuyên ngôn độc lập suy nghĩ về vấn đề giải phóng phụ nữ, tác giả N g u y ễ n T hị Ngọc Y ến k h ẳ n g định: T u y ên ngôn độc lập m a n g g i à u g i á tr ị n h â n b ả n . T u y ê n ng ô n độc lập là ánh sáng soi đường để xây dựng một xã hội nam n ữ b ì n h đẳng, ngưòi p h ụ n ữ được t ự do để p h á t t r i ể n cao n h ấ t n h ữ n g k h ả n ă n g c ủ a m ình. T ro n g n h ó m ch ủ đề Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn độc lập, các tá c giả: Hồ M in h Đồng, H o à n g Ngọc Vĩnh, Lê T hị K im P hương, N g u y ễ n T h ị Hoa, N g u y ễ n T h ế P húc, Đ ào T h ế Đồng, N g u y ễ n V ă n Q u a n g , Đỗ T r ọ n g D ũng, H à Lê D ũng, N g u y ễ n H o à n g L inh, N g u y ễ n T hị T h a n h H u y ề n , Lê Hồ Sơn, Đ i n h T hị P h ò n g đ ều k h ẳ n g định: Tuyên 12
 13. ngôn độc lập k h ô n g chỉ m a n g giá trị lý l u ậ n s â u sắc m à còn có ý n g h ĩ a lịch sử đóng góp vào kho t à n g lý l u ậ n của n h â n loại vê q u y ề n con người, định hướ n g cho sự p h á t t r iể n thực hiện sự xích lại và t ă n g cường sự h iế u biết l ẫ n n h a u giữa các d â n tộc. Với b à i Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhin từ góc độ cấu trúc lôgíc, tá c giả Hồ M i n h Đ ồ n g viết: Tuyên ngôn độc lập n á m 1945 c ủ a C h ủ tịch Hồ C hí M m h là m ột v ă n k iệ n lập quôc vĩ đại, là s ả n p h ẩ m c ủ a sự k ế t h ừ a m ột cách s á n g tạ o n h ữ n g giá tr ị c ủ a thò i đại về t r i ế t lý n h â n s m h , về q u y ề n tự do và b ì n h đ ẳ n g , về q u a n đ iể m lịch s ử cụ thể, v.v... C ấ u t r ú c lôgíc c ủ a Tuyên ngôn độc lập gồm b a p h ầ n tư ơ n g đôi rõ: Phầnl: K h ẳ n g đ ịn h c h â n lý lớn c ủ a th ò i đại về q u y ề n độc lập d â n tộc và q u y ề n t ự do, b ì n h đ ẳ n g c ủ a con người. Phần 2: Tô' cáo t h ự c d â n P h á p đã g â y r a n h ữ n g tội ác t à y trời đôi với n h â n d â n V iệt Nam. Phần 3: K h ẳ n g đ ịn h c h ú n g t a đã g i à n h đưỢc q u y ề n độc lập t ự do t h i ê n g liêng và c h ín h đáng; đồng th ò i k h ẳ n g đ ịn h c h ú n g ta có q u y ề n và đ ầ y q u y ế t t â m để bảo vệ q u y ề n độc lập t h i ê n g liê n g đó. VỚI b à i Chủ nghĩa nhãn văn trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945, Các tác giẩ: H o à n g Ngọc Vĩnh, Lê Thị Kim P h ư ơ n g đ ã viết: C h ủ n g h ĩa n h â n v ă n tr o n g Tuyên ngôn độc lập c ủ a C h ủ tịch Hồ C h í M in h được t h ể h iệ n ỏ b a c h ủ đề lớn: Một là, Sự c ả m n h ậ n , th ô n g cảm s â u sắc với mọi niềm đau, nỗi k h ổ c ủ a con người nô lệ và con người c ù n g khổ. Hai là, Q u y ế t t â m hy s in h c h iế n đ ấu để giải p h ó n g con ngưòi v à đem lại h ạ n h p h ú c cho con người. Ba là, T in tư ơ n g t u y ệ t đối ở k h ả n ă n g tự giải p h ó n g của con người và k h ô n g n g ừ n g r è n luyện, p h á t h u y k h ả n ă n g ấy. 13
 14. T ương tự n h ư vậy, với b ài Giá trị lý luận trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tá c giá N g u y ễ n T h ị H oa đã k h ẳ n g định: Tuyên ngôn độc lập đã h u n đúc t o à n bộ t r í lực m à Hồ Chí M i n h t r ả i n g h i ệ m từ sự tổ n g k ế t thực tiễ n lịch sử cách m ạ n g V iệt N a m v à các giá trị v ă n hóa tiến bộ c ủ a n h â n loại. Tuyên ngôn độc lập đã k h á i q u á t cao về t ầ m lý lu ậ n , tươ n g x ứ n g vói t ê n gọi Tuyên ngôn độc lập củ a m ột quốc gia, để t h à n h lậ p t h ể chê c h í n h trị D â n c h ủ Cộng hòa. Đó là sự k h á i q u á t n h ữ n g n g u y ê n lý c h u n g n h ấ t c ủ a n h â n loại về q u y ề n con ngưòi, về q u y ề n b ì n h đ ẳ n g , t ự do. Đặc biệ t với bài Giá trị văn hóa trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, h a i tá c giả N g u y ễ n T h ế P h ú c và Đ ào T h ế Đ ồng đã viết: T ừ lòi mỏ đ ầ u b ả n Tuyên ngôn độc lập cho đ ế n đ o ạ n k ế t c ủ a Tuyên ngôn, c h ú n g t a th ấ y , điều x u y ê n s u ô t tr o n g tư tư ở n g Hồ C h í M i n h đ ề u h ư ớ n g tới m ột q u a n hệ v ă n hóa. Tác giả k h ẳ n g định: M ột sự t r ù n g hợp đến lạ lùng, đó là C h ủ tịch Hồ Chí M i n h ngồi t r o n g c ă n n h à c ủ a m ộ t gia đ ìn h t ư s ả n d â n tộc để viế t Tuyên ngôn độc lập m à mỏ đ ầ u c ũ n g c h ín h là s ự kê t h ừ a n h ữ n g giá tr ị v ă n h ó a củ a t ư s ả n để k h ẳ n g địn h c h ủ q u y ể n d â n tộc Việt N a m . Vói b ài Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Khởi nguyên cho thời kỳ đàu tranh giành độc lập dãn tộc và nhân quyền trên phạm vi toàn cầu, tá c giả N g u y ễ n V ă n Q u a n g đã k h ẳ n g định: G iá tr ị t h ò i đại c ủ a Tuyên ngôn độc lậ p là đã k h ẳ n g đ ịn h các q u y ề n cơ b ả n c ủ a t ấ t cả các d â n tộc t r ê n t h ế giói cho d ù d â n tộc đó th u ộ c mô h ì n h , t h ê c h ế nào. N h iề u n h à cách m ạ n g tiê n p h o n g các nước đ ã lấ y C á c h m ạ n g T h á n g T á m và t i n h t h ầ n k h o a học, cách m ạ n g c ủ a Tuyên ngôn đ ộ c lậ p c ủ a Việt N a m là m m ẫ u mực cho p h o n g t r à o đ ấ u t r a n h c ủ a nước m ìn h. C h ín h đ iể u đó đ ã th ô i t h ú c sự trỗi d ậ y 14
 15. c ủ a p h o n g t r à o đ ấ u t r a n h giải p h ó n g d â n tộc t r ê n t o à n t h ế giới tr o n g n h ữ n g n ă m 60 c ủ a t h ê kỷ XX. Với bài Tuyên ngôn độc lập - sự kết tinh từ cuộc đời, sự nghiệp, trí tuệ và tư tưởng Hồ Chí Minh, tác giả Đỗ Trọng D ũ n g viết: Tuyên ngôn độc lập đã k h ẳ n g đ ịn h ti ế n g c h u ô n g báo h iệ u th ò i đại s ụ p đổ của ch ủ n g h ĩ a th ự c d â n cũ trước dòng t h á c cách m ạ n g củ a p h o n g t r à o giải p h ó n g d â n tộc diễn r a r ộ n g k h ắ p t r ê n b ì n h d iệ n t h ê giối. Tuyên ngôn độc lập d u n g c h ứ a m ộ t t ầ m t ư tươ n g s â u rộ n g v à v ă n h ó a lốn lao, bởi đ â y là t â m h u y ế t c ủ a m ộ t con người là tư ợ n g t r ư n g cho t i n h hoa c ủ a d â n tộc Việt N a m , cho ý chí k iê n cường, b ấ t k h u ấ t củ a n h â n d â n V iệt N a m su ô t 4.000 n ă m lịch sử. Với bài ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn độc lập năm 1945, tá c giả H à Lê D ũ n g đã k h ẳ n g định; Hơn 65 n ă m q u a t ừ khi Tuyên ngôn r a đòi đã tiếp t h ê m động lực cho d â n tộc t a p h á t h u y tr u y ề n t h ố n g y ê u nước đê h o à n t h à n h n h i ệ m v ụ c ủ a m ì n h t ừ m ộ t n ư ố c t h u ộ c đ ịa n ử a p h o n g k i ế n đ ã tr ở t h à n h một quốc gia độc lập, tự do, p h á t t r i ể n t h e o con đườ ng x ã hội c h ủ n g h ĩa , có q u a n hệ quôc t ế rộ n g rãi, có vị t h ế n g à y c à n g q u a n t r ọ n g t r o n g k h u vực và t r ê n t h ê giới. N h â n d â n t a t ừ t h â n p h ậ n nô lệ đã trỏ t h à n h ngưòi là m c h ủ đ ấ t nước, là m chủ xã hội. Với bài Tuyên ngôn độc lập năm 1945: một cách nhìn khác ưề quan hệ quốc tế sau chiến tranh th ế giới thứ hai, tác giả Nguyễn H o à n g L in h đã viết: B ả n Tuyên ngôn độc lập n ăm 1945 I'a đời trong bôl cảnh quôc t ế đầy b iến động với sự h ìn h th à n h tr ậ t tự t h ế giới mới. B ản T u y ê n n g ô n còn cho t h ấ v t ầ m n h ì n r ộ n g m a n g t í n h bao q u á t t o à n d iệ n c ủ a C h ủ tịch Hồ C h í M i n h đôi với n h ữ n g v ấ n đề quốc tế. N ế u t r ậ t tự th ế giối “đí/Ợc biểu hiện trong quan hệ giữa các quốc gia và 15
 16. giữa các quốc gia với những vấn đề của thế giới" th ì sự p h a n bội, lậ t lọng của các nước th ự c dân, đ ế quôc p h ư ơ n g T â y sa u t ì n h Đ ồ n g m in h chông p h á t xít là điều đã được tiê n l iệ u từ trưốc. N h ữ n g gì Người để cập t r o n g Tuyên ngôn là m ộ t b iệ n p h á p n goại giao cực kỳ k h ô n khéo. Vối bài Tuyên ngôn độc lập chứa đựng những tư tưởng mang tính thời đại, tác giả N g u y ễ n T hị T h a n h H u y ề n đã k h ẳ n g định: T u y ê n ng ô n độc lập rõ r à n g là k ế t t i n h c ủ a một q u á t r ì n h lịch sử lâ u dài c ủ a d â n tộc và c ủ a cả n h â n loại đê h ư ớ n g đ ế n một t h ế giới b ì n h đ ẳ n g và h ạ n h p h ú c cho con người và các d â n tộc m à t ấ t t h ả y mọi ngưòi t r ê n t h ế giối đều khao khát. Vối b à i Giá trị lịch sử to lớn của bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tá c giả Lê H ồ Sơn k h ẳ n g định: 65 n ă m trôi qua, lịch sử đã s a n g t r a n g mới, đ ấ t nước V iệt N a m đ a n g có n h ữ n g bước tiế n dài t r ê n con đ ư ờ n g p h á t triể n , n h ư n g giá t r ị c ủ a Tuyên ngôn độc lập là cơ sở lý l u ậ n và p h ư ơ n g p h á p l u ậ n k h o a học đê c h ú n g t a v ậ n d ụ n g vào q u á t r ì n h hội n h ậ p , xây d ự n g t h à n h công sự n g h i ệ p công n g h iệ p hóa, h iệ n đại h ó a đ ấ t nước vì m ụ c tiêu: Dăn giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dãn chủ, văn minh. Với b à i ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dàn chủ Cộng hòa, h a i tác giả H o à n g Ngọc V ĩnh và Đ i n h T h ị P h ò n g viết: Tuyên ngôn độc lập c ủ a nước V iệt N a m D â n c h ủ Cộng h ò a đã t u y ê n bô' q u y ề n t ự do c ủ a d â n tộc, k h ẳ n g đ ị n h t h ắ n g lợi c ủ a cách m ạ n g Việt N a m . B ả n Tuyên ngôn đó k h ô n g còn chỉ d à n h r i ê n g cho d â n tộc V iệt N a m m à đó còn là sự cổ vũ, lòi k h ẳ n g đ ị n h t h i ê n g liêng của t ấ t cả các d â n tộc t r ê n t h ê giỏi, đặc b i ệ t là các d â n tộc k é m và c h ư a p h á t triể n . N g à y n ay, Tuyên ngôn 16
 17. độc lập c ủ a nước Việt N a m D â n ch ủ Cộng h ò a còn góp p h ầ n đ ấ u t r a n h bác bỏ n h ữ n g lý lõ láo xược c ù n g â m m ư u tái chiếm Việt N a m c ủ a các lực lượng t h ù địch, n h ằ m bảo vệ chủ q u y ề n quôc gia. Về c h ủ đ ề Tuyên ngôn độc lập với cách mạng Việt Nam các tác giả: Lê T h ị Thảo, N g u v ễ n Thị T h u T r a n g , N g u y ễ n Thị T u y ế t N ga, N g u y ễ n H ồng H ạ n h , Vũ Đ ìn h Bảy, Đ ặ n g X u â n Điều, Lê B ìn h P h ư ơ n g L u â n , N g u y ễ n M i n h c ầ n , N g u y ễ n Thị T h u Hà, Đ ặ n g N ữ H o à n g Q uyên, T r ầ n V ă n Lực, N g u y ễ n Thị Hiền, H à V ă n Lưỡng, N g u y ễ n M in h Hiền, T r ầ n Thị Thơm, N g u y ễ n T h ê Phúc... đều k h ẳ n g định: Tuyên ngôn độc lập đã SOI s á n g cách m ạ n g Việt N a m tr o n g 65 n ă m qua, là n ề n t ả n g t i n h thPin v ữ n g chắc đê cách m ạ n g Việt N a m đi tới t h ắ n g lợi h o à n toàn. T r o n g b à i Tư tưởng độc lập, tự do trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh là động lực cho sự phát triển lâu dài của đất nước, tác giả Lê Thị Thảo, đã viết: Tuyên ngôn độc lập là b ả n h ù n g ca thời đại Hồ C hí M in h , p h ả n á n h k h á t vọng độc lập, t ự do c ủ a cả m ộ t d â n tộc t ừ thòi H ù n g Vương d ự n g nước. Suô't chiều dài h à n g n g h ì n n ă m d ự n g nước và giừ míớc, d â n tộc Việt N a m đã ]iiôn luôn đ â u t r a n h cho q u y ề n độc lập, t ự do ấy. Với b à i Tuyên ngôn độc lập đặt cơ sở pháp lý và nền tảng cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tác giả N g u y ễ n T h ị T h u T r a n g đã k h ẳ n g định: Tuyên ngôn độc lập đ ặ t cơ sỏ p h á p lý cho việc tổ chức cuộc Tổng t u y ể n cử để toàn thê’ n h â n d â n b ầ u r a bộ m áy n h à nước Việt N a m D â n chủ Cộng hòa. Tuyên ngôn độc lập, T ổ n g tu y ể n cử và Hiến pháp 1946 có q u a n h ệ h ữ u cơ với n h a u . Đ ây là n h ữ n g n h â n tố^ q u a n 17
 18. trọn g n h ấ t tạo ra cơ sở pháp lý v ữ n g chắc cho sự ra đời của N h à nưốc Việt N a m D â n c h ủ Cộng hòa, Với Tuyên n g ô n đ ộ c lập với v ấ n đề g i ả i phóng d ă n tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh,tác giả N g u y ễ n Thị T u y ế t N g a đ ã viết: Đ iều có ý n g h ĩ a lớn lao được đúc k ế t t r o n g Tuyên ngôn độc lập là: “T ấ t cả các d â n tộc t r ê n t h ế giới đều s i n h r a b ì n h đ ẳ n g ”. T u y nhiên, Hồ C hí M i n h v ẫ n n ê u cao k h ẩ u h i ệ u t ự lực c á n h s i n h là chính. Ngưòi n h ấ n m ạ n h : “M ột d â n tộc k h ô n g t ự lực c á n h sin h m à cứ ngồi chò d â n tộc k h á c giú p đỡ t h ì k h ô n g x ứ n g đ á n g được độc lậ p ”. Trong bài Từ Tuyên ngôn độc lập đến Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tá c giả N g u y ễ n H ồ n g H ạ n h , đã viết: M ặ c dù Tuyên ngôn độc lập và Di chúc được viết trong hai thòi điểm k h á c n h a u n h ư n g cả h a i đ ề u có m ộ t điểm c h u n g đó là t ư tư ở n g n h â n v ă n cao cả: vì con người, vì độc lập, tự do v à h ạ n h phúc. Với bài Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, h a i tác giả Vũ Đ ìn h Bảy và Đ ặ n g X u â n Đ iề u đã viết; T r o n g Tuyên ngôn, t u y Ngưòi k h ô n g có m ộ t l ầ n n à o nói về c ụ m t ừ “c h ủ n g h ĩ a xã hội” n h ư n g việc n h ấ n m ạ n h và k h ẳ n g đ ị n h q u y ề n b in h d ẳng, dược sông s u n g sướng, q u y ế n được t ự do c ủ a n h â n d â n c h í n h là n h ữ n g b iể u h iệ n củ a m ộ t sự q u y ế t t â m x â y d ự n g đ ấ t nước th e o m ụ c tiêu: đem lại h ạ n h phúc cho con người. Và h à n h t r ì n h ấy k h ô n g có gì k h á c hơn chính là cuộc tr ư ờ n g c h i n h đi đ ế n ch ủ n g h ĩ a x ã hội. Trong bài Tuyên ngôn độc lập năm 1945 với mục tiêu xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước ta, tác giả Lê Bình Phương Luân đã viết: Tuyên ngôn độc lập đã toát lên lòng h a m m u ô n tộ t bậc c ủ a Người là là m sao cho nước ta, được 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản