intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giá trị, thái độ, và sự thoả mãn với công việc

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

405
lượt xem
103
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những giá trị thể hiện những phán quyết cơ bản về các dạng cụ thể của hành vi hoặc tình trạng cuối cùng là được ưa thích hay không ưa thích (đối với cá nhân hay xã hooij). Giá trị chứa đựng các yếu tố phán quyết trong đó bao gồm các ý kiến của một cá nhân về...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giá trị, thái độ, và sự thoả mãn với công việc

 1. Giá tr , Thái , và S th a mãn v i Công vi c Hành vi T ch c Giá tr , Thái , và S Th a mãn v i Công vi c Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn !" #$%&'&(&)* %+, - #$ %&'&(&)*./. 0 " #1!023 ! !2 4 5!67 !# 8881 !02 ! !2 4 4 Giá tr Nh ng giá tr th hi n nh ng phán quy t c b n v các d ng c th c a hành vi ho c tình tr ng cu i cùng là c a thích hay không c a thích ( i v i cá nhân hay xã h i). Giá tr ch a ng các y u t phán quy t ó bao g m các ý ki n c a m t cá nhân v H th ng Giá tr cái gì là úng, ho c sai; t t, M t th b c d a trên s x p ho c x u; c a thích hay h ng nh ng giá tr c a cá không c a thích. theo c !ng c a nó Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 1
 2. Giá tr , Thái , và S th a mãn v i Công vi c Hành vi T ch c Giá tr S Quy k t v N i dung S Quy k t v ng Center for Excellence in Management Development Các d ng Giá tr Giá tr T i h n (Terminal values) Giá tr n (Instrumental Values) Nh ng cách th c hành ng c yêu thích hay nh ng ph ng ti n t t i Giá tr t i h n Ngu n: c th hi n trong Rokeach Value Survey Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 2
 3. Giá tr , Thái , và S th a mãn v i Công vi c Hành vi T ch c Giá tr T i h n trong kh o sát c a Rokeach Ngu n: Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. New York: The Free Press. Center for Excellence in Management Development Giá tr n trong kh o sát c a Rokeach Ngu n: Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. New York: The Free Press. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 3
 4. Giá tr , Thái , và S th a mãn v i Công vi c Hành vi T ch c Qu n tr C p cao Nhà Ho t ng Xã h i T ih n Ph ng ti n T ih n Ph ng ti n Công b$ng Thành th t Hòa bình H u ích An toàn gia ình D ng c m T tr ng Trách nhi m T do N#ng l c Thành viên Công oàn Ngu Ngu n:n: D D aa trên trên Frederick, Frederick, W.C W.C & & Weber, Weber, J., J., T ih n Ph ng ti n (1990). (1990). “The “The Values Values of of Corporate Corporate Managers Managers An toàn gia ình Trách nhi m and and Their Their Critics: Critics: An An Empirical Empirical Description Description and and Normative Normative Implications” Implications” Trong Trong T do Thành th t Frederick, Frederick, W.C W.C & & Preston Preston ,, L. L. E., E., (Eds.) (Eds.) H nh phúc D ng c m Business Business Ethics Ethics Research Research Issues Issues and and Empirical Empirical Studies. Studies. Greenwich, Greenwich, CT:CT: JAI JAI Press, Press, T tr ng ! cl p pp. pp. 123-144 123-144 Tình yêu tr "ng thành N#ng l c Center for Excellence in Management Development Các giá tr công vi c th ng tr trong l c l %ng lao ng ngày nay ! tu i Các giá tr th ng tr Làm vi c ch"m ch#, b o th , tuân th , Trên 60 trung thành v i t$ ch c 40 - 60 25 - 40 D i 25 Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 4
 5. Giá tr , Thái , và S th a mãn v i Công vi c Hành vi T ch c Giá tr , ! Trung thành, và Hành vi ! o c Các giá giá tr và hành vi o c c a ng !i lãnh o Tình Tình trtr ng ! oo cc ng ! trong trong TT ch ch cc Center for Excellence in Management Development !ánh giá các n n V#n hóa Quy t oán ! nh h ng t ng lai Khác bi t v gi i tính Né tránh r i ro, không ch&c ch&n Kho ng cách quy n l c Ch ngh'a cá nhân/t p th( Ch ngh'a t p th( trong nhóm ! nh h ng quy n l c ! nh h ng quan/con ng i Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 5
 6. Giá tr , Thái , và S th a mãn v i Công vi c Hành vi T ch c Thái Thái là nh ng th hi n mang tính ánh giá i v i s ki n con ng !i hay m t i t ng là c a thích hay không c a thích Thái ph n ánh c m giác c a m t ng !i v m t cái gì ó th nào Giá tr là khái ni m r ng l n h n và vì v y thái là c th h n giá tr Các nghiên c u ch# ra giá tr và thái có t ng quan có ý ngh%a Center for Excellence in Management Development Các Y u t c a Thái Nh n th c Tình c m Hành vi Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 6
 7. Giá tr , Thái , và S th a mãn v i Công vi c Hành vi T ch c Các d ng Thái S g&n bó v i công vi c S t n tâm v i t ch c Center for Excellence in Management Development Thuy t B t hòa Nh n th c B t hòa nh n th c B t k( s ) * ng (s khác bi t) mà m t cá nhân có th nh n th c gi a các thái c a anh ta ho c gi a thái và hành vi. Mong Mongmu mu nngi gi m mss bb tthòa hòa • •TT mmquanquantr&ng tr&ngcc aacác cácnhân nhânt t t t oorarass bb t thòa hòa • • Ni Ni m tin c a cá nhân v m cc m tin c a cá nhân v m nh nhhh 'ng 'ngcc aah& h& i ivv i icác cácnhân nhânt t • •Các Cácph ph nnthth 'ng 'ngcócóthth nh nh nn cctrong trongss bb t thòa hòa Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 7
 8. Giá tr , Thái , và S th a mãn v i Công vi c Hành vi T ch c !o l ng Quan h Thái - Hành vi (A-B) Quan h Thái - Hành vi Nh ng nghiên c u g n ây ch# ra r+ng các thái có nh h 'ng có ý ngh%a n hành vi khi các bi n trung hòa c quan tâm m t cách thích áng Các Cácbi bi nnTrung Trunghòa hòa • •T)m T)m quan quantrtr ng ngcc aathái thái • •!! c* c*th( th(cc aathái thái • •!! có có th( ti p c nncc aathái th( ti p c thái • •SS ccép épxã xãhh i i i ivv i icá cánhân nhân • •Nh Nh ng kinh nghi m tr c ti ppvv i ithái ng kinh nghi m tr c ti thái Center for Excellence in Management Development Thuy t T Nh n th c T Nh n th c Nh ng thái c s, d ng t o ra ý ngh%a c a hành ng ã x y ra h n là có c hành ng và ch# d-n hành ng Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 8
 9. Giá tr , Thái , và S th a mãn v i Công vi c Hành vi T ch c Kh o sát Thái Kh o sát thái Nh ng ph n h i thu c t. nh ng ng !i lao ng thông qua các b ng câu h/i v vi c h& c m giác th nào v công vi c, nhóm làm vi c, nh ng ng !i lãnh o và v t$ ch c. Center for Excellence in Management Development Ví d* v Kh o sát Thái Tr l!i các câu h/i sau ây trên c s' s, d ng thang i m sau: 5 = Hoàn toàn ng ý; 4= 0 ng ý; 3 = Không ý ki n; 2 = 1 * ng ý; 1 = Hoàn toàn không ng ý !i(m 1. Công ty này là m t n i r t t t ( làm vi c 2. Tôi có th( %c ti n b " công ty này n u tôi có n. l c thích áng 3. Ti n l ng " công ty này là có tính c nh tranh v i nh ng công ty khác 4. Nh ng quy t nh b t ng i lao ng là công b$ng 5. Tôi hi(u nh ng l%i ích t#ng thêm mà công ty tr cho chúng tôi 6. Công vi c c a tôi cho phép s- d*ng t t nh t n#ng l c c a tôi 7. Công vi c c a tôi là thách th c nh ng v,n có th( hoàn thành %c 8. Tôi tin t "ng vào th + "ng c a tôi 9. Tôi hoàn toàn tho i mái khi nói v i th + "ng c a tôi nh ng suy ngh' c a tôi 10. Tôi bi t rõ nh ng mong %i c a th + "ng v i tôi Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 9
 10. Giá tr , Thái , và S th a mãn v i Công vi c Hành vi T ch c S Th a mãn v i Công vi c 0o l !ng s th/a mãn v i công vi c M c th/a mãn i v i công vi c – S th/a mãn v i công vi c gi m còn 50.7% trong n"m 2000 t i M2 – S suy gi m là do: Nh ng s c ép " " 34 t Ít c ki m soát v công vi c h n Center for Excellence in Management Development S Th a mãn v i Công vi c và Vi c th c hi n S th a mãn và # /0 t S th a mãn và s v&ng m1t S th a mãn và s thuyên chuy(n Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 10
 11. Giá tr , Thái , và S th a mãn v i Công vi c Hành vi T ch c Th a mãn là bi n ph* thu c Công vi c thách th c s thông minh Ph)n th "ng công b$ng !i u ki n làm vi c thu n l%i !2ng nghi p ng h Center for Excellence in Management Development Nh ng Ph n ng v i s B t mãn ! i v i Công vi c Ch ng R ib Lên ti ng Tiêu c c Tích c c L Trung thành Th* ng Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 11
 12. Giá tr , Thái , và S th a mãn v i Công vi c Hành vi T ch c S th a mãn v i công vi c và OCB Nh ng ng !i lao ng th/a mãn c m th y c i x, m t cách công b+ng b'i t$ ch c và c tin c y b'i t$ ch c th !ng s5n lòng h n trong vi c tham gia, g6n bó v i nh ng hành vi v t trên nh ng mong i, ho c òi h/i i v i công vi c c a h&. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2