intTypePromotion=1

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Trung cấp ) part 7

Chia sẻ: Shfjjka Jdfksajdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
56
lượt xem
15
download

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Trung cấp ) part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải bài tập điện kỹ thuật ( trung cấp ) part 7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Trung cấp ) part 7

  1. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC & & E − Eo 100 − 40 + j80 60 + j80 200(1 − j2) = 40 – j80 (V) → Doøng qua nhaùnh 1 : & 1 = 1 = = = I − j5 + 8 + j4 8 − j1 5 − j5 + Z o 5 (60 + j80)(8 + j1) 480 + j60 + j640 − 80 400 + j700 80 + j140 ∠60,25o (A) = = = = = 20 13 65 65 65 13 5 10 x 2 sin(10t + 60,25o ) (A) = 20 sin(10t + 60,25o) (A) → i1 = 20 13 13 (b) Phöông phaùp nguoàn doøng töông ñöông & E 200 Doøng do nguoàn doøng cung caáp : & N = & 2 = 2 = = - j10 (A). Doøng qua nhaùnh 1 : I I j20 j20 & & & & & & 1 = & o - & N , vôùi & o = U AB = E1 − I1(− j5) = 100 + j5I1 → & 1 = 100 + j5I1 + j10 → (8 + j4) & 1 I I I I I I 8 + j4 8 + j4 8 + j4 Zo = 100 + j5 & 1 + (8 + j4)(j10) → 8 & 1 + j4 & 1 = 100 + j5 & 1 + j80 - 40 → 8 & 1 – j & 1 = 60 + j80 I I I I I I 60 + j80 (60 + j80)(8 + j1) 480 + j60 + j640 − 80 400 + j700 80 + j140 → &1 = = = = = I 8 − j1 65 65 65 13 5 5 10 ∠60,25o (A) → i1 = 20 x 2 sin(10t + 60,25o ) (A) = 20 sin(10t + 60,25o) (A) = 20 13 13 13 Baøi 8 : • Phöông phaùp bieán ñoåi töông ñöông 47
  2. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC (j2)(j1) −2 Thay 3 toång trôû ñaáu ∆BCD bôûi 3 toång trôû ñaáu YOBCD nhö sau : Z B = = j2 + j1 + 1 1 + j3 (j2)(1) (−2)(1 − j3) − 2 + j6 j2(1 − j3) 6 + j2 = = = - 0,2 + j0,6 (Ω) ; Z C = = = = 0,6 + j0,2 j2 + j1 + 1 10 10 10 10 (j1)(1) j1 1 − j3) ( (Ω) ; Z D = = = 0,3 + j0,1 (Ω) . Thay Z OBA// Z OCA bôûi : j2 + j1 + 1 10 (ZB + j2)(ZC − j4) (−0,2 + j0,6 + j2)(0,6 + j0,2 − j4) (−0,2 + j2,6)(0,6 − j3,8) = = = Z OA − 0,2 + j0,6 + j2 + 0,6 + j0,2 − j4 0,4 − j12 , ZB + j2 + ZC − j4 (−0,2 + j2,6)(0,6 − j3,8)(0,4 + j12) , (−0,12 + j0,76 + j156 + 9,88)(0,4 + j12) , , = = 16 , 16 , (9,76 + j2,32)(0,4 + j12) , 3,904 + j11712 + j0,928 − 2,784 , 112 + j12,64 , = = = = 0,7 + j7,9 (Ω) 16 , 16 , 16 , & E 5 → Z = Z D + Z OA + 1 = 0,3 + j0,1 + 0,7 + j7,9 + 1 = 2 + j8 (Ω) → & 4 = = I 2 + j8 Z ZB + j2 5(2 − j8) 5 − j20 = = (A) = & 4x &1 I I → 68 34 ZB + j2 + ZC − j4 − 0,2 + j0,6 + j2 5 − j20 − 0,2 + j2,6 5 − j20 = ( )( ) = ( )( ) − 0,2 + j0,6 + j2 + 0,6 + j0,2 − j4 0,4 − j12 , 34 34 5 − j20 (−0,2 + j2,6)(0,4 + j12) , 5 − j20 − 0,08 − j0,24 + j104 − 3,12 , = ( )[ ] = ( )( ) 16 , 16 , 34 34 5 − j20 − 3,2 + j0,8 5 − j20 − 10 + j2,5 + j40 + 10 j42,5 = ( )( )=( )(- 2 + j0,5) = = (A) . Ta coù : 16, 34 34 34 34 & U j42,5 5 − j20 = CD = U CO + U OD = & 1 Z C + & 4 Z D = ( & & )(0,6 + j0,2) + ( )(0,3 + j0,1) & I I I 1 34 34 425 j25,5 − 8,5 15 + j0,5 − j6 + 2 , − 5 + j20 5 ∠104,04o = 17 ∠104,04o (A) = + = = 2 34 34 34 34 34 • Phöông phaùp doøng nhaùnh Maét EABDE : & 4(1) + & 2(j2) + & 5(j1) = E → j2 & 2 + & 4 + j & 5 = 5 (1) & I I I I I I Maét ACBA : & 1(-j4) - & 3(j2) - & 2(j2) = 0 → - j4 & 1 – j2 & 2 – j2 & 3 = 0 (2) I I I I I I 48
  3. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC Maét DBCD : & 3(j2) + & (1) - & 5(j1) = 0 → j2 & 3 - j & 5 + & = 0 (3) I I I I I I Taïi nuùt A : -I & 1 - & 2 + & 4 = 0 (4) I I Taïi nuùt B : & 2 - & 3 - & 5 = 0 (5) I I I Taïi nuùt C : & 1 + & 3 - & = 0 (6) I I I Giaûi heä 6 phöông trình treân baèng MATLAB : To get started, type one of these commands: helpwin, helpdesk, or demo. For information on all of the MathWorks products, type tour. » A=[0 2j 0 1 1j 0 » b=[5 » x=A\b -4j -2j -2j 0 0 0 0 x= 0 0 2j 0 -1j 1 0 0.0000 + 1.2500i -1 -1 0 1 0 0 0 0.1471 - 1.8382i 0 1 -1 0 -1 0 0 -0.1471 - 0.6618i 1 0 1 0 0 -1]; 0}; 0.1471 - 0.5882i 0.2941 - 1.1765i -0.1471 + 0.5882i 5 → & = - 0,1471 + j0,5882 = 0,6063∠104,04o = 17 ∠104,04o (A) I 34 • Phöông phaùp doøng voøng Maét EABDE : & I(1 + j2 + j1) - & II(j2) - & III(j1) = E & I I I → (1 + j3) & I – j2 & II - j & III = 5 (1) I I I Maét ACBA : I & II(-j4 + j2 + j2) - & I(j2) - & III(j2) = 0 I I → - j2 I & I – j2 & III = 0 (2) I Maét DBCD : I & III(j1 + j2 + 1) - & I(j1) - & II(j2) = 0 I I → - jI & I – j2 & II + (1 + j3) & III = 0 (3) I I Giaûi heä 3 phöông trình treân baèng MAT LAB : To get started, type one of these commands: helpwin, helpdesk, or demo. For information on all of the MathWorks products, type tour. » A=[1+3j -2j -1j » b=[5 » x=A\b -2j 0 -2j 0 x= -1j -2j 1+3j]; 0]; 0.1471 - 0.5882i 0.0000 + 1.2500i -0.1471 + 0.5882i & III = & = - 0,1471 + j0,5882 = →I I 5 0,6063∠104,04o = 17 ∠104,04o (A) 34 • Phöông phaùp ñieän theá nuùt Coi ϕ D = 0 : Taïi nuùt A ta coù : & ϕ A( Y 1 + Y 2 + Y 4) - ϕ B Y 2 - ϕ C Y 1 = E Y 4 & & & & 1 11 1 1 1 → ϕ A( + + ) - ϕ B( ) - ϕ C( ) = 5( ) & & & − j4 j2 1 j2 − j4 1 → (1 – j0,25) ϕ A + j0,5 ϕ B - j0,25 ϕ C = 5 (1) & & & 49
  4. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC Taïi nuùt B ta coù : 1 1 1 1 1 ϕ B( Y 2 + Y 3 + Y 5) - ϕ A Y 2 - ϕ C Y 3 = 0 → ϕ B( + + ) - ϕ A( ) - ϕ C( ) = 0 & & & & & & j2 j2 j1 j2 j2 → j0,5 ϕ A – j2 ϕ B + j0,5 ϕ C = 0 (2) & & & Taïi nuùt C ta coù : ϕ C( Y 1 + Y 3 + Y ) - ϕ A Y 1 - ϕ B Y 3 = 0 & & & 1 1 1 1 1 → ϕ C( + + ) - ϕ A( ) - ϕ B( ) = 0 & & & − j4 j2 − j4 j2 1 → - j0,25 ϕ A + j0,5 ϕ B + (1 – j0,25) ϕ C = 0 (3) & & & Giaûi heä 3 phöông trình treân baèng MATLAB : To get started, type one of these commands: helpwin, helpdesk, or demo. For information on all of the MathWorks products, type tour. » A=[1-0.25j 0.5j -0.25j » b=[5 » x=A\b 0.5j -2j 0.5j 0 x= -0.25j 0.5j 1-0.25j]; 0]; 4.8529 + 0.5882i 1.1765 + 0.2941i -0.1471 + 0.5882i & C = - 0,1471 + j0,5882 . →ϕ & U 5 Ta coø : & = CD = ϕ C - ϕ D = - 0,1471 + j0,5882 – 0 = 0,6063∠104,04o = 17 ∠104,04o (A) I & & 1 34 • Phöông phaùp nguoàn töông ñöông (j2)(1) j2(1 − j3) Thay 3 toång trôû ñaáu ∆ABD bôûi 3 toång trôû ñaáu Y nhö sau : Z A = = j2 + j1 + 1 10 (j2)(j1) −2 6 + j2 (−2)(1 − j3) − 2 + j6 = = 0,6 + j0,2 (Ω) ; Z B = = = = = - 0,2 + j0,6 (Ω) j2 + j1 + 1 1 + j3 10 10 10 (Z A − j4)(ZB + j2) (j1)(1) j1 1 − j3) ( ZD = = = 0,3 + j0,1 (Ω) . Thay Z OAC// Z OBC bôûi : Z OC = j2 + j1 + 1 10 Z A − j4 + ZB + j2 (0,6 + j0,2 − j4)(−0,2 + j0,6 + j2) (0,6 − j3,8)(−0,2 + j2,6) (0,6 − j3,8)(−0,2 + j2,6)(0,4 + j12) , = = = 0,6 + j0,2 − j4 − 0,2 + j0,6 + j2 0,4 − j12 , 16 , (9,76 + j2,32)(0,4 + j12) , 3,904 + j11712 + j0,928 − 2,784 , 112 + j12,64 , = = = = 0,7 + j7,9 (Ω) 16 , 16 , 16 , .Toång trôû trong cuûa nguoàn töông ñöông : Z o = Z D + Z OC = 0,3 + j0,1 + 0,7 + j7,9 = 1 + j8 (Ω) 50
  5. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC (a) Phöông phaùp nguoàn aùp töông ñöông 0 : Taïi nuùt A ta coù : ϕ A( Y 1 + Y 2 + Y 4) - ϕ B Y 2 - ϕ C Y 1 = E Y 4 & Coi ϕ D = & & & & 1 1 1 1 1 1 → ϕ A( ) - ϕ B( ) - ϕ C( ) = 5( ) → (1 – j0,25) ϕ A + j0,5 ϕ B - j0,25 ϕ C = 5 (1) ++ & & & & & & − j4 j2 1 j2 − j4 1 1 1 1 1 1 . Taïi nuùt B : ϕ B( Y 2 + Y 3 + Y 5) - ϕ A Y 2 - ϕ C Y 3 = 0 → ϕ B( + + ) - ϕ A( ) - ϕ C( ) & & & & & & j2 j2 j1 j2 j2 = 0 → j0,5 ϕ A – j2 ϕ B + j0,5 ϕ C = 0 (2) . Taïi nuùt C : ϕ C( Y 1 + Y 3) - ϕ A Y 1 - ϕ B Y 3 = 0 & & & & & & 1 1 1 1 → ϕ C( + ) - ϕ A( ) - ϕ B( ) = 0 → - j0,25 ϕ A + j0,5 ϕ B + – j0,25 ϕ C = 0 (3) & & & & & & − j4 j2 − j4 j2 Giaûi heä 3 phöông trình treân baèng MATLAB : To get started, type one of these commands: helpwin, helpdesk, or demo. For information on all of the MathWorks products, type tour. » A=[1-0.25j 0.5j -0.25j » b=[5 » x=A\b 0.5j -2j 0.5j 0 x= -0.25j 0.5j -0.25j]; 0]; 5.0000 0.0000 - 0.0000i -5.0000 & & o = U CDHÔÛ = ϕ C - ϕ D = - 5 – 0 = - 5 (V) → ϕ C = - 5 (V) → Sññ cuûa nguoàn aùp töông ñöông : E & & & & Eo −5 − 5(2 − j8) − 5 + j20 Doøng qua nhaùnh khaûo saùt : & = = = = I 1 + j8 + 1 68 34 Zo + 1 425 5 ∠104,04o = 17 ∠104,04o (A) = 2 34 34 (b) Phöông phaùp nguoàn doøng töông ñöông Maét EABDE : & I(1 + j2 + j1) - & II(j2) - & III(j1) = E → (1 + j3) & I – j2 & II - j & III = 5 (1) & I I I I I I Maét ACBA : I & II(-j4 + j2 + j2) - & I(j2) - & III(j2) = 0 → - j2 & I – j2 & III = 0 (2) I I I I Maét DBCD : I & III(j1 + j2) - & I(j1) - & II(j2) = 0 → - j & I – j2 & II + j3 & III = 0 (3) I I I I I Giaûi heä 3 phöông trình treân baèng MAT LAB : 51
  6. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC » A=[1+3j -2j -1j » b=[5 » x=A\b -2j 0 -2j 0 x= -1j -2j 3j]; 0]; 0.0769 - 0.6154i -0.1538 + 1.2308i -0.0769 + 0.6154i → & III = - 0,0769 + j0,6154 (A) → Doøng do nguoàn doøng töông ñöông cung caáp : & N = & III I I I Z 1 + j8 → Doøng qua nhaùnh khaûo saùt : & = & Nx o = (- 0,0769 + j0,6154)( ) I I 1 + j8 + 1 Zo + 1 (1 + j8)(2 − j8) 33 + j4 = (- 0,0769 + j0,6154) [ ] = (- 0,0769 + j0,6154)( ) 68 34 425 − 2,5377 − j0,3076 + j20,3082 − 2,4616 − 5 + j20 5 ∠104,04o = 17 ∠104,04o (A) = = = 2 34 34 34 34 2 Baøi 9 : Caûm khaùng trong maïch : XL1 = ωL1 = 3x2 = 6Ω ; XL2 = ωL2 = 3x = 2Ω . Chuyeån 3 sang maïch phöùc • Phöông phaùp doøng nhaùnh Voøng E1ACBE1 : & 1(j6) + & (2) = E 1 → j6 & 1 + 2 & = 100 (1) & I I I I Maét E2ACBE2 : I & 2(j2) + & (2) = E 2 → j2 & 2 + 2 & = 100 (2) & I I I Taïi nuùt A : I& 1 + & 2 - & = 0 (3) I I 100 − 2& 100 − 2& I I Giaûi heä 3 phöông trình treân : (1)→ & 1 = vaø (2) → & 2 = . Theá vaøo (3) : I I j6 j2 100 − 2& 100 − 2& I I 400 400(8 − j6) + - & = 0 → 100 - 2 & + 300 - 6 & - j6 & = 0 → & = = I I I I I j6 j2 8 + j6 100 100 − 2(32 − j24) = 32 – j24 = 40∠- 36,87o (A) → i = 40 2 sin(3t – 36,87o) (A) . Vaø & 1 = I j6 100 − 64 + j48 (36 + j48)(− j6) = 8 – j6 = 10∠- 36,87o (A) → i1 = 10 2 sin(3t – 36,87o) (A) ; = = j6 36 & 2 = & - & 1 = 32 – j24 – 8 + j6 = 24 – j18 = 30∠- 36,87o (A) → i2 = 30 2 sin(3t – 36,87o) (A) I II • Phöông phaùp doøng voøng Voøng E1ACBE1 : & I(j6 + 2) + & II(2) = E 1 → (2 + j6) & I + 2 & II = 100 (1) & I I I I Maét E2ACBE2 : I & II(j2 + 2) + & I(2) = E 2 → 2 & I + (2 + 2) & II = 100 (2) & I I I 52
  7. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 100 − 2&II 100 − 2&II I I Töø (1) → &I = . Theá vaøo (2) : 2x + (2 + j2) & II = 100 I I 2 + j6 2 + j6 → 200 - 4 & II + (2 + j2)(2 + j6) & II = 100(2 + j6) → 200 - 4 & II + 4 & II + j12 & II + j4 & II - 12 & II I I I I I I I j600 j600(−12 − j16) = 24 – j18 = 30∠- 36,87o (A) = & 2 = 200 + j600 → & II = = I I − 12 + j16 400 100 − 2&II I 100 − 2(24 − j18) 100 − 48 + j36 → i2 = 30 2 sin(3t – 36,87o) (A) . Vaø & I = = = I 2 + j6 2 + j6 2 + j6 (52 + j36)(2 − j6) 104 − j312 + j72 + 216 = 8 – j6 = 10∠- 36,87o (A) = & 1 = = I 40 40 → i1 = 10 2 sin(3t – 36,87o) (A) ; & = & I + & II = 8 – j6 + 24 – j18 = 32 – j24 = 40∠- 36,87o (A) II I o → i = 40 2 sin(3t – 36,87 ) (A) • Phöông phaùp ñieän aùp 2 nuùt & & E1Y1 + E2 Y2 Coi ϕ B = 0 → ϕ A = & & Y1 + Y2 + Y 1 1 1 100x + 100x 100(− j ) + 100(−j0,5) j6 j2 6 = = 1 111 − j − j0,5 + 0,5 ++ 6 j6 j2 2 − j400 1 − j400(3 + j4) = = = 64 – j48 (V) → & 1 = ( E 1 - ϕ A + ϕ B) Y 1 = (100 – 64 + j48 + 0)( ) & I & & 3 − j4 j6 25 1 = (36 + j48)(- j ) = 8 – j6 = 10∠- 36,87o (A) → i1 = 10 2 sin(3t – 36,87o) (A) ; 6 & 2 = ( E 2 - ϕ A + ϕ B) Y 1 = (100 – 64 + j48 + 0)( 1 ) = (36 + j48)(- j0,5) = 24 – j18 = 30∠- & I & & j2 o o 36,87 (A) → i2 = 30 2 sin(3t – 36,87 ) (A) ; I I & = & 1 + & 2 = 8 – j6 + 24 – j18 = 32 – j24 = 40∠- I 36,87o (A) → i = 40 2 sin(3t – 36,87o) (A) (−j2)(4 + j4) (8 − j8)(4 − j2) 32 − j16 − j32 − 16 Baøi 10 : Thay Z 3// Z 4 = Z 34 = = = − j2 + 4 + j4 20 20 (1 + 0,8 − j2,4)(3) (5,4 − j7,2)(4,8 + j2,4) = 0,8 – j2,4 (Ω) . Thay Z 1// Z 234 = Z = = 1 + 0,8 − j2,4 + 3 28,8 25,92 + j12,96 − j34,56 + 17,28 & E = = 1,5 – j0,75 (Ω) . Doøng do nguoàn E caáp : & = & I 28,8 j1 + Z 37 37(15 − j0,25) , 592 ∠- 9,46o = 4 37 ∠- 9,46o (A) ; = = = 24 – j4 = j1 + 15 − j0,75 , 2,3125 3 3 16 + j0,8 , 38,4 + j19,2 − j6,4 + 3,2 &2 = &x = (24 - j4)( ) = (24 – j4)( )= I I 3 + 18 − j2,4 , 3,2 3,2 3 + Z234 = 13 + j4 = 185 ∠17,1o (A) ; & 1 = & - & 2 = 24 – j4 – 13 – j4 = 11 – j8 = 185 ∠- 36,03o (A) ; I II − j2 − j2(4 − j2) = & 2x = (13 = j4)[ ] = (13 + j4)(- 0,2 – j0,4) &4 I I − j2 + 4 + j4 20 53
  8. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 37 ∠- 99,46o (A) ; & 3 = & 2 - & 4 = 13 + j4 + 1 + j6 = - 2,6 – j5,2 – j0,8 + 1,6 = - 1 – j6 = I I I 296 ∠35,54 = 2 74 ∠35,54 (A) ; U = & (j1) = I∠(ψi + 90o) o o & = 14 + j10 = I o o o & 1 = & 1(3) = 3 185 ∠- 36,03o (V) ; U 2 = & 2(1) & 4 37 ∠( - 9,46 + 90 ) = 4 37 ∠80,54 (V) ; U = I I 185 ∠17,1 (V) ; U 3 = & 3(- j2) = 2I3∠(ψi3 – 90 ) = (2x2 74 ∠35,54 )∠(35,54 – 90o) o o o o & = I o & 4 = & 4(j4) = 4I4∠(ψi4 + 90o) =(4x 37 )∠(- 99,46o + 90o) = 4 37 ∠- 9,46o (V) 4 74 ∠- 54,46 ; U I = (−j20)(8 + jX L ) 20X L − j160 Baøi 11 : = 2 + = 2 + Z − j20 + 8 + jX L 8 + j(X L − 20) 2 160X L − j20X L + j400X L − j1280 − 160X L + 3200 (20X L − j160)[8 − j(X L − 20)] =2+ =2+ 64 + (X L − 20) 64 + (X L − 20) 2 3200 + j(−20X L + 400X L − 1280) → Ñeå cosϕ = 1 thì ϕ phaûi baèng 0 → (XL2 - 20XL + 64) phaûi = 2 64 + (X L − 20) baèng 0 . Giaûi phöông trình baäc 2 : ∆’ = 102 – (1)(64) = 36 → XL = 10 + 6 = 16Ω hoaëc XL = 10 – 6 = 4Ω 7200 − 6400 Baøi 12 : Pnguoàn = P2Ω + Pt = 7200 → I2(2) + 6400 = 7200 → I = = 20A ; 2 P 7200 = 0,818 → ϕ = ± 35,1o → ψi = ψu - ϕ = 0o – (± 35,1o) = 735,1o . Vaäy : cosϕ = = UI 440 x20 & = 20∠735,1o (A) . AÙp treân taûi : UZ = IZ = 20x20 = 400V . Heä soá coâng suaát cuûa taûi : I P 6400 cosϕt = t = = 0,8 treã hoaëc sôùm U ZI 400 x20 Baøi 13 : Coi ϕ B = 0 & 1 10x & EY j10 − j1 → ϕA = = = = j30 (V) & 1 1 11 Y + Y1 + Y2 ++ 3 − j1 j1 3 → & = ( E - ϕ A + ϕ B) Y & I & & 1 = (10 – j30 + 0)( ) = (10 – j30)(j1) − j1 = 30 + j10 = 10 10 ∠18,43o (A) ; & 1 = ( ϕ A - ϕ B) Y 1 = (j30 – 0)( 1 ) = 30 (A) ; & 2 = ( ϕ A - ϕ B) Y 2 = (j30 – 0)( 1 ) = j10 (A) . I I & & & & j1 3 Coâng suaát nguoàn ( ñoaïn maïch A’B ) : S A'B = U A’B & * = E & * = (10)(10 10 ∠- 18,43o) = 300 – j100 (VA) . Vaäy , vôùi U A’B vaø & traùi chieàu , &I & & &I I ta keát luaän : Nguoàn E phaùt ra 300W vaø tieâu thuï 100VAR . Coâng suaát treân tuï ( ñoaïn maïch A’A ) : & S A’A = U A’A & * = & (-j1)( & *) = (10 10 ∠18,43o)(1∠- 90o)( 10 10 ∠- 18,43o) = 1000∠- 90o & &I I I & = - j1000 (VA) . Vaäy , vôùi U A’A vaø & cuøng chieàu , ta keát luaän : Tuï (-j1Ω) phaùt ra 1000VAR . I & 1 = U AB & 1* = ϕ A & 1* = (j30)(30) = j900 (VA) . Vaäy , vôùi U AB vaø &I & Coâng suaát cuoän daây (nhaùnh 1) : S &I 54
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2