intTypePromotion=3

Giải nhanh hóa học_bảo toàn khối lượng

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
99
lượt xem
31
download

Giải nhanh hóa học_bảo toàn khối lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải nhanh hóa học_bảo toàn khối lượng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải nhanh hóa học_bảo toàn khối lượng

 1. Chuyên ñ : Phương pháp gi i nhanh bài toán Hóa H c Ph n 1 Phương pháp b o toàn kh i lư ng, tăng gi m kh i lư ng Ebook ðư c Download t i: http://ebook.top1.vn ho c http://maichoi.vuicaida.com Biên so n: Th y Lê Ph m Thành C ng tác viên truongtructuyen.vn
 2. Phương pháp b o toàn kh i lư ng, tăng gi m kh i lư ng N i dung A. Phương pháp b o toàn kh i lư ng • N i dung phương pháp • H qu và áp d ng B. Phương pháp tăng gi m kh i lư ng • N i dung phương pháp • Các d ng bài t p áp d ng C. Nh n xét
 3. A. Phương pháp b o toàn kh i lư ng A. Phương pháp b o toàn kh i lư ng N i dung phương pháp: • Áp d ng ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng (BTKL): “T ng kh i lư ng các ch t tham gia ph n ng b ng t ng kh i lư ng các s n ph m” ði u này giúp ta gi i bài toán hóa h c m t cách ñơn gi n, nhanh chóng. • Xét ph n ng: A + B → C + D Luôn có: mA + mB = mC + mD (1) • Lưu ý: ði u quan tr ng nh t khi áp d ng phương pháp này ñó là vi c ph i xác ñ nh ñúng lư ng ch t (kh i lư ng) tham gia ph n ng và t o thành (có chú ý ñ n các ch t k t t a, bay hơi, ñ c bi t là kh i lư ng dung d ch).
 4. A. Phương pháp b o toàn kh i lư ng A. Phương pháp b o toàn kh i lư ng – H qu và áp d ng H qu 1. Bi t t ng kh i lư ng ch t ñ u ↔ kh i lư ng s n ph m Phương pháp gi i: m(ñ u) = m(sau) (không ph thu c hi u su t) Bài t p 1. Tr n 5,4 gam Al v i 12,0 gam Fe2O3 r i nung nóng m t th i gian ñ th c hi n ph n ng nhi t nhôm. Sau ph n ng ta thu ñư c m gam h n h p ch t r n. Giá tr c a m là A. 21,4. B. 16,05. C. 18,6. D. 17,4. Hư ng d n gi i S¬ ®å ph¶n øng: Al + Fe2O3 → r¾n Theo §BTKL: m(r¾n) = m(Al) + m(Fe2O3 ) = 5,4 + 12,0 = 17,4 (gam) → §¸p ¸n D.
 5. A. Phương pháp b o toàn kh i lư ng H qu 1. Bi t t ng kh i lư ng ch t ñ u ↔ kh i lư ng s n ph m (tt) Bài t p 2. Ti n hành ph n ng crackinh butan m t th i gian thu ñư c h n h p khí X. Cho X qua bình nư c vôi trong dư th y kh i lư ng bình tăng 4,9 gam, h n h p khí Y ñi ra kh i bình có th tích 3,36 lít (ñktc) và t kh i c a Y so v i H2 là 38/3. Kh i lư ng butan ñã s d ng là A. 8,7 gam. B. 6,8 gam. C. 15,5 gam. D. 13,6 gam. Hư ng d n gi i crackinh Ca(OH)2 d− S¬ ®å biÕn ®æi : C4H10  hçn hîp X  hçn hîp Y → m1 = 4,9 gam → Theo BTKL : mC4H10 = mX = m1 + mY 3,36 38 ⇒ mC4H10 = 4,9 + × × 2 = 8,7 gam 22,4 3 → §¸p ¸n A.
 6. A. Phương pháp b o toàn kh i lư ng H qu 2. V i ph n ng có n ch t tham gia, khi bi t kh i lư ng c a (n – 1) ch t → kh i lư ng c a ch t còn l i Bài t p 3. Hòa tan hoàn toàn 3,34 gam h n h p hai mu i cacbonat kim lo i hóa tr I và hóa tr II b ng dung d ch HCl dư thu ñư c dung d ch X và 0,896 lít khí bay ra (ñktc). Kh i lư ng mu i có trong dung d ch X là A. 2,36. B. 2,90. C. 3,78. D. 4,76. Hư ng d n gi i Gäi hai muèi cacbonat lÇn l−ît l A 2CO3 v BCO3 C¸c ph¶n øng : A 2CO3 + 2HCl  2ACl + CO2 + H2O (1) → BCO3 + 2HCl  BCl2 + CO2 + H2O (2) → 0,896 Theo (1) v (2) : nH2O = nCO2 = = 0,04 mol ; nHCl = 2nCO2 = 2.0,04 = 0,08 mol 22,4 Theo BTKL : mmuèi cacbonat + mHCl = mmuèi clorua + mCO2 + mH2O − (m + m ) ⇒ mmuèi clorua = mmuèi cacbonat + mHCl CO2 H2 O ⇒ mmuèi clorua = 3,34 + 0,08.36,5 − (0,04.44 + 0,04.18) = 3,78 gam → §¸p ¸n C.
 7. A. Phương pháp b o toàn kh i lư ng H qu 2 (tt) − Bài t p 4 (ð Cð Kh i A – 2007) Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam h n h p X g m Fe, Mg và Zn b ng m t lư ng v a ñ dung d ch H2SO4 loãng, thu ñư c 1,344 lít hiñro ( ñktc) và dung d ch ch a m gam mu i. Giá tr c a m là A. 9,52. B. 10,27. C. 8,98. D. 7,25. Hư ng d n gi i S¬ ®å biÕn ®æi : X(Fe, Mg, Zn) + H2SO4 lo·ng, ®ñ → muèi + H2 ↑ 1,344 Theo PTP ¦ : nH2SO4 = nH2 = = 0,06 mol 22,4 Theo BTKL : mX + mH2SO4 = mmuèi + mH2 ⇒ mmuèi = mX + mH2SO4 −m H2 ⇒ mmuèi = 3,22 + 0,06.98 − 0,06.2 = 8,98 gam → §¸p ¸n C.
 8. A. Phương pháp b o toàn kh i lư ng H qu 2 (tt) − Bài t p 5 ðun nóng 5,14 gam h n h p khí X g m metan, hiñro và m t ankin v i xúc tác Ni, thu ñư c h n h p khí Y. Cho h n h p Y tác d ng v i dung d ch brom dư thu ñư c 6,048 lít h n h p khí Z (ñktc) có t kh i ñ i v i hiñro b ng 8. ð tăng kh i lư ng dung d ch brom là A. 0,82 gam. B. 1,62 gam. C. 4,6 gam. D. 2,98 gam. Hư ng d n gi i Gäi ankin l CnH2n−2 o Ni, t dd Br2 d− S¬ ®å biÕn ®æi : X(CH4 , H2 , CnH2n−2 )  hçn hîp Y  hçn hîp Z → ∆m → Theo BTKL : mX = mY = ∆m + mZ ⇒ ∆m = mX − mZ 6,048 ⇒ ∆m = 5,14 − × 8 × 2 = 0,82 gam 22,4 → §¸p ¸n A.
 9. A. Phương pháp b o toàn kh i lư ng H qu 2 (tt) − Bài t p 6 Thu phân hoàn toàn 14,8 gam h n h p 2 este ñơn ch c là ñ ng phân c a nhau th y c n v a ñ 200 ml dung d ch NaOH 1M, thu ñư c m gam h n h p 2 mu i và 7,8 gam h n h p 2 rư u. Giá tr c a m là A. 22,8. B. 7,0. C. 22,6. D. 15,0. Hư ng d n gi i to S¬ ®å biÕn ®æi : Este + NaOH  muèi + r−îu → Theo BTKL : meste + mNaOH = mmuèi + mr−îu ⇒ mmuèi = meste + mNaOH − mr−îu ⇒ m = mmuèi = 14,8 + 0,2.1.40 − 7,8 = 15,0 gam → §¸p ¸n D.
 10. A. Phương pháp b o toàn kh i lư ng H qu 3. Bài toán: Kim lo i + axit → mu i + khí Phương pháp gi i: Kh i lư ng mu i: mmu i = mkim lo i + manion t o mu i manion t o mu i thư ng ñư c tính theo s mol khí thoát ra • V i axit HCl và H2SO4 loãng: 2HCl → H2 nên 2Cl− ↔ H2 H2SO4 → H2 nên SO42− ↔ H2 • V i axit H2SO4 ñ c và HNO3: s d ng phương pháp ion – electron (xem thêm trong Ph n 2. Phương pháp b o toàn electron) ho c phương pháp b o toàn nguyên t . Bi t kh i lư ng kim lo i ↔ kh i lư ng mu i.
 11. A. Phương pháp b o toàn kh i lư ng H qu 3. Bài toán: Kim lo i + axit → mu i + khí (tt) – Bài t p 7 Hòa tan hoàn toàn 10,0 gam h n h p hai kim lo i trong dung d ch HCl dư th y t o ra 2,24 lít khí H2 (ñktc). Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c m gam mu i khan. Giá tr c a m là A. 13,65. B. 17,1. C. 24,2. D. 24,6. Hư ng d n gi i S¬ ®å biÕn ®æi : kim lo¹i + HCld− → muèi + H2 ↑ Cã : 2HCl → H2 ↑ 2,24 ⇒ nHCl = 2nH2 = 2 × = 0,2 mol 22,4 Theo BTKL : mKim lo¹i + mHCl = mmuèi + mH2 −m ⇒ m = mmuèi = mKim lo¹i + mHCl H2 ⇒ m = mmuèi = 10,0 + 0,2.36,5 − 0,1.2 = 17,1 gam → §¸p ¸n B.
 12. A. Phương pháp b o toàn kh i lư ng H qu 3. Bài toán: Kim lo i + axit → mu i + khí (tt) – Bài t p 8 Hòa tan hoàn toàn m gam h n h p b t kim lo i trong dung d ch H2SO4 loãng, dư thu ñư c 0,672 lít khí H2 (ñktc) và 3,92 gam h n h p mu i sunfat. Giá tr c a m là A. 2,48 gam. B. 1,84 gam. C. 1,04 gam. D. 0,98 gam. Hư ng d n gi i S¬ ®å biÕn ®æi : kim lo¹i + H2SO4(lo·ng, d−) → muèi + H2 ↑ Cã : H2SO4 → H2 ↑ 0,672 ⇒ nH2SO4 = nH2 = = 0,03 mol 22,4 Theo BTKL : mKim lo¹i + mH2SO4 = mmuèi + mH2 ⇒ m = mKim lo¹i = mmuèi + mH2 −m H2 SO4 ⇒ m = mKim lo¹i = 3,92 + 0,03.2 − 0,03.98 = 1,04 gam → §¸p ¸n C.
 13. A. Phương pháp b o toàn kh i lư ng H qu 3. Bài toán: Kim lo i + axit → mu i + khí (tt) – Bài t p 9 Hòa tan hoàn toàn 8,8 gam h n h p b t kim lo i trong dung d ch H2SO4 ñ c, nóng thu ñư c 4,48 lít khí SO2 (s n ph m kh duy nh t, ño ñktc). Kh i lư ng mu i sunfat khan t o thành là A. 28,4 gam. B. 18,4 gam. C. 18,6 gam. D. 28,0 gam. Hư ng d n gi i S¬ ®å biÕn ®æi : kim lo¹i + H2SO4( ®Æc, to ) → muèi + SO2 ↑ + H2O Ph¶n øng cña H2SO4 : 2H2SO4 + 2e → SO2−(muèi) + SO2 ↑ + 2H2O (*) 4 4,48 C¸ch 1. Tõ (*) ⇒ nH2SO4 = nH2O = 2nSO2 = 2 × = 0,4 mol 22,4 Theo BTKL : mKim lo¹i + mH2SO4 = mmuèi + mSO2 + mH2O ⇒ mmuèi = mKim lo¹i + mH2SO4 − (mSO2 + mH2O ) ⇒ mmuèi = 8,8 + 0,4.98 − (0,2.64 + 0,4.18) = 28,0 gam → §¸p ¸n D. C¸ch 2. Tõ (*) ⇒ nSO2− = nSO2 = 0,2 mol 4 (muèi) NhËn xÐt : mmuèi = mKim lo¹i + mSO2− = 8,8 + 0,2.96 = 28,0 gam → §¸p ¸n D. 4 (muèi)
 14. A. Phương pháp b o toàn kh i lư ng H qu 3. Bài toán: Kim lo i + axit → mu i + khí (tt) – Bài t p 10 Hòa tan hoàn toàn m gam h n h p b t Al và Mg trong dung d ch HNO3 ñ c, nóng thu ñư c h n h p khí g m 0,1 mol NO2 và 0,15 mol NO. Dung d ch t o thành sau ph n ng có 39,35 gam hai mu i khan. Giá tr c a m là A. 30,45. B. 14,55. C. 5,25. D. 23,85. Hư ng d n gi i S¬ ®å biÕn ®æi : kim lo¹i + HNO3( ®Æc, to ) → muèi + NO2 ↑ + NO ↑ + H2O − C¸ch 1. C¸c ph¶n øng cña HNO3 : 2HNO3 + 1e → NO3 (muèi) + NO2 ↑ + H2O (1) − 4HNO3 + 3e → 3NO3 (muèi) + NO ↑ + 2H2O (2) nH2O = nNO2 + 2nNO = 0,1 + 2.0,15 = 0,4 mol  Tõ (1), (2) ⇒  nHNO3 = 2nNO2 + 4nNO = 2.0,1 + 4.0,15 = 0,8 mol  Theo BTKL : mKim lo¹i + mHNO3 = mmuèi + mNO2 + mNO + mH2O −m ⇒ m = mKim lo¹i = mmuèi + mNO2 + mNO + mH2O HNO3 ⇒ m = 39,35 + 0,1.46 + 0,15.30 + 0,4.18 − 0,8.63 = 5,25 gam → §¸p ¸n C.
 15. A. Phương pháp b o toàn kh i lư ng H qu 3. Bài toán: Kim lo i + axit → mu i + khí (tt) – Bài t p 10 (tt) Hòa tan hoàn toàn m gam h n h p b t Al và Mg trong dung d ch HNO3 ñ c, nóng thu ñư c h n h p khí g m 0,1 mol NO2 và 0,15 mol NO. Dung d ch t o thành sau ph n ng có 39,35 gam hai mu i khan. Giá tr c a m là A. 30,45. B. 14,55. C. 5,25. D. 23,85. Hư ng d n gi i (tt) S¬ ®å biÕn ®æi : kim lo¹i + HNO3( ®Æc, to ) → muèi + NO2 ↑ + NO ↑ + H2O C¸ch 2 . C¸c ph¶n øng cña HNO3 : − 2HNO3 + 1e → NO3 (muèi) + NO2 ↑ + H2O (1) − 4HNO3 + 3e → 3NO3 (muèi) + NO ↑ + 2H2O (2) Tõ (1), (2) ⇒ ∑ nNO− = nNO2 + 3nNO = 0,1+ 3.0,15 = 0,55 mol 3(muèi) NhËn xÐt : mmuèi = mKim lo¹i + ∑ mNO− 3 (muèi) ⇒ m = mKim lo¹i = mmuèi − ∑m − NO3 (muèi) ⇒ m = 39,35 − 0,55.62 = 5,25 gam → §¸p ¸n C.
 16. A. Phương pháp b o toàn kh i lư ng H qu 4. Bài toán kh h n h p oxit b i các ch t khí (H2, CO) Phương pháp gi i: Sơ ñ : Oxit + (CO, H2) → r n + h n h p khí (CO2, H2O, H2, CO) B n ch t là các ph n ng: CO + [O] → CO2 ; H2 + [O] → H2O ⇒ n(CO) = n(CO2 ) ; n(H2 ) = n(H2O)
 17. A. Phương pháp b o toàn kh i lư ng H qu 4. Bài toán kh h n h p oxit b i các ch t khí (tt) – Bài t p 11 Kh m gam h n h p X g m các oxit CuO, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 b ng khí CO nhi t ñ cao, ngư i ta thu ñư c 40 gam h n h p ch t r n Y và 13,2 gam khí CO2. Giá tr c a m là A. 44,8. B. 49,6. C. 35,2. D. 53,2. Hư ng d n gi i S¬ ®å ph¶n øng : Oxit X + CO → r¾n Y + CO2 13,2 ⇒ nCO(p−) = nCO2 = = 0,3 mol 44 Theo BTKL : mX + mCO = mY + mCO2 ⇒ m = mX = mY + mCO2 −m CO ⇒ m = 40 + 0,3.44 − 0,3.28 = 44,8 gam → §¸p ¸n A.
 18. A. Phương pháp b o toàn kh i lư ng H qu 4. Bài toán kh h n h p oxit b i các ch t khí (tt) – Bài t p 12 D nt t h n h p khí CO và H2 qua ng s ñ ng 26,4 gam h n h p b t các oxit MgO, Al2O3, Fe3O4, CuO. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c h n h p khí và hơi g m 0,05 mol CO2 và 0,15 mol H2O, trong ng s còn l i m gam ch t r n. Giá tr c a m là A. 21,6. B. 23,2. C. 20,0. D. 24,8. Hư ng d n gi i S¬ ®å ph¶n øng : Oxit + khÝ (CO, H2 ) → r¾n + khÝ (CO2 , H2O) CO + [O] → CO2 (1) nCO = nCO2 = 0,05 mol  B¶n chÊt l c¸c ph¶n øng :  ⇒ H2 + [O] → H2O (2) nH2 = nH2O = 0,15 mol  Theo BTKL : moxit + mCO + mH2 = mr¾n + mCO2 + mH2O − (m + m ) ⇒ m = mr¾n = moxit + mCO + mH2 CO2 H2 O ⇒ m = 26,4 + 0,05.28 + 0,15.2 − (0,05.44 + 0,15.18) = 23,2 gam → §¸p ¸n B.
 19. B. Phương pháp tăng gi m kh i lư ng B. Phương pháp tăng gi m kh i lư ng N i dung phương pháp: • Nguyên t c c a phương pháp: D a vào s tăng gi m kh i lư ng (TGKL) khi chuy n t 1 mol ch t A thành 1 ho c nhi u mol ch t B (có th qua các giai ño n trung gian) ta d dàng tính ñư c s mol c a các ch t ho c ngư c l i. • Thí d : + Xét ph n ng: MCO3 + 2HCl → MCl2 + CO2↑ + H2O B n ch t ph n ng: CO32− + 2H+ → 2Cl− + CO2↑ + H2O Nh n xét: Khi chuy n t 1 mol MCO3 → 1 mol MCl2 V i 1 mol CO2 ⇔ h n h p mu i tăng ∆M = 2.35,57 – 60 = 11g Khi bi t s mol khí CO2 ⇔ ∆m.
 20. B. Phương pháp tăng gi m kh i lư ng B. Phương pháp tăng gi m kh i lư ng (tt) • Thí d : + Xét ph n ng: RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O Nh n xét: Khi chuy n t 1 mol RCOOH → 1 mol RCOONa V i 1 mol NaOH ⇔ kh i lư ng mu i tăng: ∆M = (R + 67) – (R + 45) = 22 gam Khi bi t s mol khí NaOH ⇔ ∆m. Có th nói hai phương pháp “b o toàn kh i lư ng” và “tăng gi m kh i lư ng” là 2 “anh em sinh ñôi”, vì m t bài toán n u gi i ñư c b ng phương pháp này thì cũng có th gi i ñư c b ng phương pháp kia. Tuy nhiên, tùy t ng bài t p mà phương pháp này hay phương pháp kia là ưu vi t hơn. Phương pháp tăng gi m kh i lư ng thư ng ñư c s d ng trong các bài toán h n h p.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản