intTypePromotion=3

Giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm mã nguồn mở Greenstone sang phần mềm DSpace

Chia sẻ: NN NN | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
21
lượt xem
4
download

Giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm mã nguồn mở Greenstone sang phần mềm DSpace

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỗi phần mềm có một lợi thế riêng, song xu hướng hiện nay đối với các đơn vị là chuyển sang sử dụng phần mềm DSpace. Tuy nhiên không ít đơn vị trước đây đã từng sử dụng phần mềm Greenstone để quản lý cá bộ sưu tập số của đơn vị. Vậy làm thế nào để có thể chuyển đổi dữ liệu cũ từ phần mềm Greenstone sang phần mềm mới DSpace để giúp cho quản lý tập trung dữ liệu. Bài viết này giới thiệu quy trình để thực hiện việc chuyển đổi này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm mã nguồn mở Greenstone sang phần mềm DSpace

  1. Nghiïåp vuå-Kyä thuêåt GIAÃI PHAÁP CHUYÏÍN ÀÖÍI DÛÄ LIÏÅU TÛÂ PHÊÌN MÏÌM MAÄ NGUÖÌN MÚÃ GREENSTONE SANG PHÊÌN MÏÌM DSPACE Phan Ngoåc Àöng Trûúâng Àaåi hoåc Àaâ Laåt 1. Àùåt vêën àïì Quy trònh chuyïín àöíi Hiïån nay, qua quaá trònh hoaåt àöån g, nhiïìu 2.1. Xuêët dûä liïåu tûâ phêìn mïìm Greenstone cú quan TT-TV trong nûúác àang sûã duån g caá c Bûúác 1: Lûåa choån phiïn baãn Greenstone phêì n mïìm khaá c nhau àïí quaã n lyá nguöì n taâi liïåu söë. Phöí biïën hún caã laâ hai phêì n mïìm maä Qua quaá trònh thûã nghiïåm, taác giaã nhêån thêëy nguöìn múã Greenstone vaâ DSpace. Möîi phêìn phiïn baãn höî trúå töët nhêët cho viïåc chuyïín àöíi laâ mïìm coá möåt lúåi thïë riïng, song xu hûúá n g Greenstone – phiïn baãn 2.85. Àöëi vúái caác àún võ hiïån nay àöëi vúái caác àún võ laâ chuyïín sang àang sûã duång phiïn baãn khaác coá thïí taãi baãn caâi sûã duå n g phêì n mïì m DSpace. Tuy nhiïn àùåt naây taåi àõa chó http://tinyurl.com/green- khöng ñt àún võ trûúác àêy àaä tûâng sûã duån g phêìn mïìm Greenstone àïí quaãn lyá caá böå sûu stone285 vaâ tiïën haânh caâi trïn maáy coá caác böå têåp söë cuãa àún võ. Vêåy laâm thïë naâo àïí coá sûu têåp Greenstone. thïí chuyïín àöíi dûä liïåu cuä tûâ phêìn mïìm Bûúác 2: Tuây chónh thöng söë cho böå sûu têåp Greenstone sang phêìn mïìm múái DSpace àïí chuêín bõ xuêët giuáp cho quaãn lyá têåp trung dûä liïåu . Dûúá i àêy, xin àûúåc giúái thiïåu quy trònh àïí thûå c Khúãi chaåy chûúng trònh Greenstone Librarian hiïån viïåc chuyïín àöíi naây. Interface (GLI) tûâ trònh àún hïå thöëng Hònh 1: Giao diïån phêìn mïìm Greenstone THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 4/2015 41
  2. Nghiïåp vuå-Kyä thuêåt Bûúác 3: Tuây chónh thöng söë cho böå sûu têåp àõnh daång taâi liïåu söë laâ PDF ta click choån Plugin Múã böå sûu têåp dûå àõnh chuyïín àöíi sang laâ : PDF Plugin -> Nhêë p choå n Cêë u hònh DSpace -> Sau àoá choån theã Thiïët kïë -> Nïëu Plugin… Hònh 2: Tuây chónh böå sûu têåp Sau àoá nhêëp vaâo tuây choån noimages àïí khi chuyïín sang àõnh daång hònh -> Nhêëp choån Ok xuêët böå sûu têåp, caác têåp tin pdf khöng tûå àöång Hònh 3: Tuây chónh cêëu hònh àöëi söë cho PDF Plugin 42 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 4/2015
  3. Nghiïåp vuå-Kyä thuêåt Bûúác 4: Xuêët böå sûu têåp - Tïn thû muåc: Choån thû muåc seä lûu dûä liïåu sau khi xuêët ra; Vaâo thûåc àún Höì sú -> Choån Xuêët ra, sau àoá - Nhûäng sûu têåp hiïån coá: Nhêëp choån böå sûu têåp khai baáo caác tuây choån trong höåp thoaåi hiïån ra muöën xuêët; - Xuêët ra àïën: choån DSpace; - Sau àoá nhêëp nuát xuêët ra sûu têåp. Hònh 4: Khai baáo thöng söë àïí xuêët böå sûu têåp Khi àoá Greenstone seä tiïën haânh xuêët dûä liïåu ra hoaân têët, chûúng trònh seä thöng baáo. thû muåc chuáng ta vûâa khai baáo. Khi quaá trònh xuêët THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 4/2015 43
  4. Nghiïåp vuå-Kyä thuêåt Hònh 5: Thöng baáo hoaân têët quaá trònh xuêët böå sûu têåp Kïët quaã cuãa bûúác naây, chuáng ta seä àûúåc möåt thû phêìn mïìm Greenstone sang maáy caâi DSpace (thû muåc chûáa dûä liïåu cuãa böå sûu têåp (C:\Bo suu tap Ky muåc exported_DSpace úã bûúác trûúác). Vñ duå ta àûa Yeu\exported_DSpace). Khi múã thû muåc naây, ta vaâo ÖÍ àôa C, khi àoá öí àôa C seä coá thû muåc seä thêëy coá caác thû muåc con vaâ caác têåp tin. Àöëi vúái C:\exported_DSpace caác têåp tin (archiveinf-src.gdb, archiveinf-doc.gdb, Bûúác 2: Lêëy àõnh danh (ID) cuãa böå sûu têåp cêìn OIDcount, earliestDatestamp), ta seä xoáa ài. Chuáng nhêåp trïn phêìn mïìm DSpace ta chó quan têm àïën caác thû muåc con bïn trong thû Àïí lêëy àõnh danh cuãa böå sûu têåp chuêín bõ nhêåp muåc exported_DSpace. Möîi thû muåc con (thûúâng trïn DSpace, ta truy cêåp vaâo trang chuã cuãa böå sûu coá têåp tin toaân vùn, têåp tin dublin_core.xml vaâ têåp têåp àoá. Khi àoá trïn thanh àõa chó cuãa trònh duyïåt seä tin contents) chûáa thöng tin cuãa möåt taâi liïåu. Àêy chûáa thöng tin àõnh danh cuãa böå sûu têåp. chñnh laâ dûä liïåu cuãa böå sûu têåp chuêín bõ cho quaá Vñ duå: Trïn thanh àõa chó cuãa böå sûu têåp coá àõa trònh chuyïín sang phêìn mïìm DSpace. chó laâ: http://library.dlu.edu.vn/handle/ 2.2. Nhêåp dûä liïåu vaâo phêìn mïìm DSpace DLU123456789/5472 Bûúác 1: Chuêín bõ dûä liïåu nhêåp thò àõnh danh cuãa böå sûu têåp laâ Chuyïín thû muåc dûä liïåu àaä xuêët ra àûúåc tûâ DLU123456789/5472 Hònh 6: Trang chuã möåt böå sûu têåp trïn phêìn mïìm DSpace 44 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 4/2015
  5. Nghiïåp vuå-Kyä thuêåt Bûúác 3: Taåo cêu lïånh àïí nhêåp taâi liïåu vaâo böå DSpace import --add -- sûu têåp àûúåc choån eperson=dongpn@dlu.edu.vn --collection Ta khai baáo caác thöng tin vaâo cêu lïånh sau: =DLU123456789/5472 --source= C:\exported_ DSpace import --add --eperson= DSpace --mapfile=KYHT --collection= --source= --mapfile= Bûúác 4: Thûåc thi cêu lïånh àïí tiïën haânh nhêåp Trong àoá: dûä liïåu vaâo DSpace - eperson: Àõa chó email quaãn trõ DSpace ➔ Trong vñ duå naây, giaã sûã phêìn mïìm DSpace - collection: Àõnh danh böå sûu têåp seä nhêåp taâi liïåu àûúåc caâi àùåt trong öí àôa C, coá thû muåc tïn DSpace - source: Thû muåc chûáa taâi liïåu àaä xuêët tûâ ➔ Nhêëp Start -> choån Run -> goä lïånh CMD Greenstone -> nhêëp OK. Khi àoá hïå thöëng seä múã möåt cûãa söí - mapfile: Tïn têåp tin aánh xaå seä taåo ra khi nhêåp (Lûu yá: tïn naây khöng àûúåc truâng nhau giûäa caác cho pheáp ta goä caác lïånh àïí thûåc thi. lêìn nhêåp) ➔ Goä lïånh Cd c:\DSpace\bin -> Nhêën Enter Kïët quaã khai baáo ta seä àûúåc cêu lïånh àïí vïì thû muåc caâi àùåt DSpace Hònh 7: Maân hònh thûåc thi lïånh ➔ Goä lïånh àaä taåo àûúåc úã bûúác trïn àïí tiïën haânh cêåp nhêåt vaâo DSpace Hònh 8: Maân hònh thûåc thi lïånh cêåp nhêåt vaâo DSpace THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 4/2015 45
  6. Nghiïåp vuå-Kyä thuêåt Khi àoá quaá trònh cêåp nhêåt dûä liïåu vaâo DSpace liïåu seä àûúåc cêåp nhêåt vaâo phêìn mïìm. seä bùæt àêìu, chuáng ta chúâ cho quaá trònh hoaân têët, taâi Hònh 9: Maân hònh hoaân têët quaá trònh cêåp nhêåt vaâo DSpace 3. Kïë t luêå n phaá p cuä n g cho pheá p caá c àún võ maå n h daå n Vúá i quy trònh naâ y , caá c àún võ hiïå n àang hún trong viïå c chuyïí n àöí i sang sûã duå n g sûã duå n g phêì n mïì m Greenstone coá thïí dïî phêì n mïì m maä nguöì n múã DSpace - möå t daâ n g chuyïí n dûä liïå u àaä coá trûúá c àêy sang phêì n mïì m àûúå c àaá n h giaá cao trong viïå c phêì n mïì m múá i maâ khöng phaã i töë n quaá nhiïì u thúâ i gian cuä n g nhû chi phñ cho viïå c quaã n lyá taâ i liïå u söë vaâ àûúå c àöng àaã o cöå n g xûã lyá laå i tûâ àêì u nhûä n g dûä liïå u àaä coá . Giaã i àöì n g thû viïå n trïn toaâ n cêì u sûã duå n g. Taâi liïåu tham khaão 1. Phan Ngoåc Àöng (2012), DSpace - Giaãi àùåt vaâ sûã duång phêìn mïìm DSpace, Àaâ Laåt, phaáp xêy dûång thû viïån söë, Taåp chñ Thû viïån Viïåt Trûúâng Àaåi hoåc Àaâ Laåt. Nam, 3(35), tr. 39-41. 3. http://www.dspace.org 2. Phan Ngoåc Àöng (2013), Têåp baâi giaãng Caâi 4. http://www.greenstone.org 46 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 4/2015

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản